داکتر صاحب رویین سلام.
لطفا برایم نوشته کنید که کتابهای اطفال را که شما نوشته اید از کجا میتوان خری داری کرد؟
وهمچنان لطف نموده بنویسید که کتابهای اطفال را که آقای آصف مایل نوشته اند از کجا میتوان خ رید.
به موفقیت هرچه بیشتر شما در این کار بزرگ و ارزنده.
حیات بلال از دنمارک