گرانقدران تارنمای خاوران
با درود فراوان

نبشته "دربارۀ خاســتگاه زبــان فــارسی دری " امرو زیتان از من نیست !من هیچ نبشته یی نفرستاده ام.
لطفاّاین اشتباه را ازبین ببرید.

پیروز باشید.

آبید