Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

دوگــانگـــی زبـــان (3) PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط داکتراحسان انتظار، شمال کالیفورنیا   
دوشنبه ، 2 ارديبهشت 1392 ، 09:45

داکتراحسان انتظار، شمال کالیفورنیاتغییردادن کلمات موجود دریک زبان دوعلت دارد: اول اینکه بعضیها به این مفکوره اندکه زبان باید از کلمات اجنبی پاک شود. این طرز تفکر اساس علمی ندارد زیرا تقریباً هیچ زبانی در جهان وجود ندارد که فاقدکلمات از زبانهای دیگر باشد. کوششها درین زمینه به ناکامی منجر گردیده است. طور مثال، یک زمان ایرانیها خواستند کلمات عربی را از زبان فارسی بیرون سازند، کلمات عربی از دروازه بیرون ساخته شدند اماکلمات فرانسوی مثل (مرسی، یعنی تشکر)، آسانسور وغیره از طریق پنجره داخل اطاق گردیدند. مشکل دیگراین است که این پرنسیب خالص سازی درهمه مواردیکسان تطبیق نمیشود. کلمات غربی که شایداقلاًبیست درصدکلمات دری وپشتو راتشکیل میدهند نیزاززبان بیگانه وام گرفته شده اند. چرااین کلمات نیزاززبان خارج ساخته نمیشوند؟ اگرادعاشودکه عربی زبان قرآن است، پس چرا کلمات ترکی مثل(ولس) ودیگرزبانها اخراج نمی گردند؟ دلیل آن واضح است، سیاست وتعصب درمقابل اقوام جانب مقابل. اکثراً جنجالها(مظاهرات، کسرمعاشهاوغیره) به ارتباط کلمات پشتو ودری میباشد. این دلیل دیگرتغییردادن کلمات درزبانهای افغانستان میباشد که نتیجۀ آن صدمه بروحدت ملی ودولت سازی درکشوراست.
طوریکه گفته آمد، کلمات وامی بایددرقالب فونالوجی زبان هدف درآیند. ازهمین لحاظ کلمات وام شده، مثلworkshop بعضاًورکشاپ باتلفظ میگردد، باتلفظ اصلی آن که درزبان انگلیسی فرق میکند. امااین اصل درموردکلمات وام شده ازعربی مدنظرگرفته نمیشود، چنانچه استادان زبان وادبیات میگویندکه مثلاًکلمۀ (اناث)عوض /onas/که معمول است باید/enas/تلفظ شود، زیرادرعربی همینطور میباشد. این کارنیزغیرعلمی میباشدکه نبایدانجام شود،چه این امردر موردتلفظ کلمات وام شده اززبانهای دیگرغیرازعربی صورت نمی گیرد.
دروامگیری کلمات بعضاًواقع میشودکه ترجمۀ کلمات مشکل وحتی غیرممکن میگردد. اینگونه کلمات بیشتربه مصطلحات عملی و تخنیکی متعلق میگرددکه بنابرملحوظات عملی ومطالعه وغیره بهتر است خودآنهادرزبان هدف اقتباسش گردد. کلمات مثل (فونیم)، (پرگماتیک)،کمپیوتر،سافتویر،هاردویر،کلکclick،سایتsite، وب web وغیره ازین جمله میباشند. ترجمۀ این کلمات یااینکه غیرممکن است یاآنکه معادل آنهابه اندازۀ کلمات اصلی نامأنوس هستند.
مشکل بزرگ معادلسازی دروامگیری کلمات هماناترجمۀ تحت اللفظی میباشدکه افهام وتفهیم رادچارسردرگمی میکند. (پولشویی) رامثال میآوریم که ازآن درصدای امریکاکارگرفته میشود. (شایددر دیگررسانه هاهم مورداستفاده قرارگرفته باشدکه من ازآن اطلاعی ندارم، (اماپولشویی راخوددراخبارصدای امریکاکه ازطریق رادیو تلویزیون ملی درابل هرروزبساعت سه عصربه وقت کالیفورنیاپخش میشود)، درزبان انگلیسی هم لباس میتواندچرکین باشد:Dirty Laundry،Dirty money. بنااًمنطقی به نظرمیرسدکه گفته شود،اما در زبان دری وضع به اینطورنیست، میگویند/لباس چرکین است/. ولی به ارتباط پول گفته میشود(پول حلال یاحرام/، ویا/پول مشروع و غیرمشروع). درزبان دری نمیگویند/پول چرکین/، بنااًعبارت /پول شویی/ برای دری زبانهای که انگلیسی نمیدانند، مفهومی ندارد، زیراترجمۀ تحت اللفظی میباشد. ازهمین لحاظ ترجمۀ روان/money laundry/ به زبان دری/حلال سازی پول/یا/مشروع سازی پول/ خواهد بود.
به همین ترتیب ترجمۀ/on the table/به ارتباط مذاکرات بین دوطرف منازعه به /روی میز/تحت اللفظی است که باید/مطرح بحث/درزبان دری گردانده شود. درامریکاودیگرکشورهای غربی مذاکرات روی میز صورت میگیردوبکارگیری/روی میز/منطقی به نظرمیرسدامادر افغانستان روی میز، دوشک وحتی پلوان مزرعه مسایل راحل وفصل مینمایند. جان مطلب به ارتباط ترجمه این است که ازترجمۀ کلمه به کلمه استعاره که مثالهای آنرادربالامتذکرشدیم، به ضرب المثل ها خودداری کرد زیرااین هاریشه های فرهنگی دارند.
بعضی کلمات راهم بنابرملحوظات فرهنگی نمیتوان درقالب ترجمه آوردوبهتراست خودآنهارااقتباس کرد. کلمۀ/player/انگلیسی ازهمین گونه کلمات بحساب می آیدکه نبایدترجمه شود. ترجمۀ این کلمه به/بازیگر/یا/بازیکن/، درکلچرافغانستان(رقصنده) معنی دارد. بنااً بهتراست که گفته شود(پلیرفتبال)،(پلیرشطرنج) وغیره.
مشکل دیگرمعادلسازی وقتی بمیان میآیدکه عوض کلمات مسایل مربوط به نحو زبان منبع به زبان هدف ترجمه شود. اینکاربطوریک سان تقریباًدرهمه رسانه های داخل وخارج افغانستان، بشمول صدای امریکاوبی بی سی انجام میشودکه طبعاً افهام وتفهیم رابرهم میزند.
بعضی زبانهادرساختارنحوی خودنقل قول مستقیم وغیرمستقیم دارند که اول الذکرآن بیشتردرنوشتار ودومی آن بیشتردرزبان گفتاری معمول است. درنقل قول مستقیم عین کلمات متکلم/نویسنده بکار میرود،اما درنقل قول غیرمستقیم تغییراتی درکلمات اصلی واردمی گررد. زبان انگلیسی هردونوع نقل قول وجودارد:درجملات ذیل اول مستقیم ودوم غیرمستقیم میباشد:1-Karzai said”My brother is not involved in drug smuggling”,2- Karzai said (that)his brother is not involved in drug smuggling”توجه شودکه درجملۀ دوم کلمهmy به hisتعویض شده است.
وقتی ژورنالیستهاجملۀ دوم رادراخبارمی بینندآنرابه/کرزی گفت که برادرش درقاچاق موادمخدره دست ندارد/ترجمه میکنند، مشکل در این است که نه درزبان دری ونه درزبان نقل قول غیرمستقیم وجود دارد، نتیجه آن میشودکه مفهوم ومعنای جمۀ اصلی درترجمه تغییر میکند، دلیل آن هم این میباشدکه(برادرش)عوض کرزی ممکن به شخص دیگری غیرازکرزی ارتباط بگیرد، بنااًترجمۀ درست وروان جملۀ دوم عبارت است از: کرزی گفت که برادرام درقاچاق مواد مخدره دست ندارد.
آنچه بایست به ارتباط ترجمه ومعادلسازی همیشه بخاطرداشت این است که پروسه شامل دومرحله میباشد:رمزگشاییdecoding و encoding رمزسازی.
درمرحلۀ اول یا رمزگشایی مفهوم ازقالب(ساختار)زبان منبع بیرون کشیده میشود وبعدآنراازطریق رمزی درقالب زبان داخل ساخته می شود. موفقیت درانجام این امر،بستگی به آگاهی گرامروفرهنگ هر دوزبان دارد. ضعف دراجرای هرمرحله به ضعف ونقص ترجمه منجرمیشود. ازهمین لحاظ گفته میشودکه ترجمه کارهرشخص نیست.
نکتۀ اخیریکه بایدبه ارتباط درنظرداشت اینست که کلمات مثل صرف ونحو زبان نیزهمیشه درحال تغییراست. حتی تغییرکلمات نسبت به دیگرتغییرات سریعترصورت میگیرد. تغییرکلمات شامل معنی، تلفظ ومتروک شدن میباشد. طورمثال کلمۀ(رفت) دیگربه معنای (رفت)بکارنمیرود. یک زمانی گفته میشد(آمدوشدکاروان) اما امروزدیگرازآن به مثابۀ اسم درجمله استفاده نمیشودوتنهاوظیفۀ فعل ماضی راانجام میدهد:(کارخلاص شد. )
درتلفظ نیزکلمات تغییرمیکند(خوار وبیادر)امروز(خواهروبرادر) دیروزهستند. همچنان گفتارصدای اخیر(ت)ازمیان رفته و(است) به (اس) تغییرکرده است.
بعضی کلمات هم بمرورزمان ازبین میروندومتروک میشوند، طور مثال کلمۀ(خریطۀ موی)درشرف ازبین رفتن است،زیرا زنها دیگراز آن استفاده نمیکنند. تغییردررسم رواج وتکنالوژی کلمات جدیدرا داخل زبان میکندوکلمات کهنه راازبین میبرد.
آنچه دربارۀ تغییرداخلی وخارجی زبان دری تاکنون مطرح بحث قرارگرفت، بهیچ وجه کامل نمیباشد. تغییرات دیگردرزبان گفتاررخ داده است که آنراتاهنوزنیافته ام. این کارمستلزم تحقیق ومطالعۀ بیشتراست که بایدانجام شود. (بخش چهارم وآخری درشمارۀ آینده)/.
منتشرۀ هفته نامۀ شماره 946 مورخ 27 مارچ 2013


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 179 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.