Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

دوگـــانــگی زبـــان (بخش دوم) PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط داکتراحسان انتظار، شمال کالیفورنیا   
دوشنبه ، 5 فروردين 1392 ، 10:52

داکتراحسان انتظار، شمال کالیفورنیاطوریکه درشمارۀ پیش ذکرشد، خلای گفتار ونوشتار با تغییردرونی وبیرونی زبان ایجادمیشود. زبان درتغییرداخلی به سمت خاص در حرکت میباشدکه آنرا درزبانشناسی میلانDrift گویند. من مطالعاتی درین زمینه انجام داده امه یکی آنست که میلان زبان دری ازافعال سادۀ نوشتار جای خودرابرای افعال مرکب درگفتارخالی میکنند. افعال ساده متشکل ازیک کلمه وافعال مرکب دارای دوکلمه هستند که

یکی آن اسم ودیگرآن (کردن)، (دادن) ویا(زدن) میباشد:(خالی کردن)، (درس دادن)یا(نشان زدن). قابل تذکراست که افعال مرکب اکثراًمتعدیTransitive هستندکه برخلاف افعال لازمیIntranstive،  مفعولObject کارندارند. فعل جملۀ(شاگردان رادرس دادم.) متعدی اماجملۀ(کتابخانه رفتم.) دارای فعل لازمی میباشد.
تغییردیگرداخلی زبان دری درجمع غائب است که درگفتاردرشرف ازبین رفتن است. درزبان نوشتاری وقتیکه فاعل (مبتدا) شخص سوم (غائب) ومفردباشد،  پسوندفعل نیزحالت مفرد رابخودمیگیرد،  مثل (کتاب خوب است.) امااگرفاعل جمع باشند،  فعل نیزجمع میباشد: (کتابهاخوب هستند.) برخلاف،  درزبان گفتاری فعل درحالت مفرد میباشد،  صرفنظر ازینکه فاعل مفردباشدیاجمع،  یعنی (کتاب خوب اس) وهم (کتاب [ها]خوب اس.) . معمولاً وقتی کدام تغییردرحال ایجادشدن باشد،  دراول شکل قدیم وجدیدهردو بطورمتناوب استعمال میشوند،  امابه مرورزبان شکل جدیدجای قدیم رااشغال می نماید. مسأله جمع غائب درزبان گفتاری نیزاین پروسه راسپری کرده ویادرحالت سپری کردن است. بایدیادآورشدکه توافق فاعل ومفعول وفعل ازنگاه تعدادNumber را درزبانشناسیSubject- verb Agreement گویند.
تغییرداخلی که بیشترصرفیInflecfronal میباشد،  یای وحدت است. اسم درزبان دری بااضافه کردن پسوندهای مختلف درمعنی تغییر می کند.یکی ازین پسوندهاکه درنوشتارپسوند(ی،  یا) میباشدکه کتابی (یک کتاب) تعویض مینمایدو شخص رابه (شخصی) وغیره اماازین پسونددیگر درزبان گفتاراستفاده نمیگردد وعوض(کتابی) میگویند (یک کتاب) وبجای شخصی (یک شخص) گفته میشود.
تغییرداخلی زبان دربکارگیری جملات استفهامیه یاسئوالیه است،  مثل دیگرزبانهاجملات استفهامیه درزبان دری به دودسته تقسیم می شوند: باز و بسته. این دونوع سئوال نظربه جواب وآهنگ صدا Intonation ازهمدیگرمتفاوت هستند. سئوالات بسته آهنگ بالاو در سئوالات باز آهنگ پایین دانست. همچنان،  سئوالات بسته باکلمۀ (بلی)یا(نخیر) جواب داده میشوند،  منتهادرنوشتارازکلمۀ(آری) نیز درصورتیکه جواب مثبت باشد استفاده بعمل می آید. امافرق مهم بین سئوالات بسته درگفتار ونوشتار این است که بایدکلمۀ(آیا) در سئوال نوشتاری اضافه نشود. مقایسه شود:(انتظارکتابخانه رفت؟) و (آیاانتظار کتابخانه رفت؟).
سئوالات باز درگفتار ونوشتار یک چیزاست. درهردوآهنگ صدا پایین است. درگفتار ونوشتار هردوکلمات استفهامیۀ چون(کدام)،  (کجا)، (کی)، (که)، (چه)، (چند)، (چگونه) و(چطور) وغیره بکار گرفته میشود. درهردوجواب سئوالاتی که درآن ازکلمات(چرا،  چگونه و چطور) استفاده بعمل می آید،  جواب طویلترراایجاب می کنند، مثلا(چراانتظارکتابخانه رفت؟)برای اینکه کتابهاراپس بدهد.)
تغییردیگربخوبی درزبان دری زمان آینده یامستقبل است. درگرامر های دستوری(که اکثراً دستوریProscrptive وزبان نوشتار رابررسی مینمایند) ادعامیشودکه درزبان دری مستقبل وجوددارد وباافزودن کلمۀ(خواهد)درجمله افاده میشود.اماگرامرهای تشریحی Descriptive که زبان راطوریکه هست عوض آنکه بایدباشد تشریح میکنند. میگویندکه زبان دری نه درگفتار ونه درنوشتار مستقبل ندارد. یک زبان اگرمستقبل داشته باشد فعل آنرافاده میکند. مثلاً در زبان پشتون(وایم) حال و (ووالیم) مضارع یامستقبل میباشد. امادر زبان دری(میگویم) وجوداردکه هم برای حال وهم آینده بکارمی رود: (اکنون خانه میروم)،  (فرداهرات میروم). کلمۀ (خواهد)که درگفتار(خات) تلفظ میگردد،  اصلاًمعنای(ممکن) یا(شاید) بکارمی رود. اما گرامرهای دستوری میگویندچون مضارع درزبان عربی موجوداست،  پس درزبان فارسی نیزبایدموجودباشد. مقایسه شود  : یَکتبُ (مینویسد) و سَیَکتبُ،  که درآن فعل اول زمان حال ودومی زمان آینده رانشان میدهد. دراروپانیزگرامرهای دستوری ادعامی کردندکه گرامرزبان های محلی اروپا بایدمثل لاتین باشد،  موقعیتی که هنوزهم زبان عربی ازآن برخورداراست .
به همین ترتیب گرامرهای دستوری میگویندکه زبان دری مصدرهم داردازقبیل(رفتن)، (آمدن) وغیره که باافزودن پسوند(ن) واگردقیق تربگویم(-an)بافعل ماضی حاصل میشود. این هم ادعای غیرعلمی میباشدکه باواقعیت زبان گفتاری ونوشتاری سازگارنیست.(مصدر) معنای آنراداردکه اشکال ماضی،  حال،  مضارع وغیره ازآن اشتقاق گردد. اماچه ارتباطی بین(گفت)و(میگوید) موجوداست؟
درزبانهای پشتووعربی مصدرموجوداست،  درزبان پشتو ازمصدر (ویل) میتوان(وویل ـ ماضی،  وایی ـ حال،  و ووایی ـ مستقبل) را اشتقاق کرد.درزبان عربی نیزازکتب(حروف ک،  ت،  ب)کلمات کَتَبَ(نوشت)،  یَکتِبُ (می نویسد) و سَیَکستبِ(خواهدنوشت) اشتقاق میشود. درزبان انگلیسی نیزمصدروجوددارد،  زیرا ازto went،  wanted(ماضی)، wants (حال/آینده)wanting استمراراشتقاق میگردد.توجه شودکه حروف(صداها)مصدردرهمه اشکال،  برعکس زبان دری،  دیگرنیزدیده میشود. اماتغییرات خارجی زبان دری چه میباشند؟
تغییرات خارجی طوریکه فوقاًبدان اشاره شد،  لغات زیان رادربرمی گیردکه بادرتماس شدن دوزبان رخ میدهد. کلمات زبان شامل اسم،  فعل،  صفت،  قید وغیره میباشد. درزمرۀ این اجزای سخن اسم بیشتر تحت تأثیرقرارمیگیردوازهمین لحاظ اسمای یک زبان نسبت به دیگرکلمات یک زبان متعدد و هم تغییرپذیرمیباشند. تعداداسم هابه هزارهامیرسدوکمترین کلمات زبان راحروف ربط تشکیل میدهد که انگشت شمارمیباشند. وقتی دوزبان درتماس می آیند مفاهیم از زبان منبع داخل زبان هدف میگردد. معمولا خلای مفاهیم درزبان هدف بایدموجودباشدتازبان منبع آنراپرکند. این امرعملیۀ وامگیری راایجادمیکندکه بدوطریق صورت میگیرد وقبلاًبدان اشاره شد.
درطریقۀ اول یا وامگیری کلمات،  خودکلمۀ خارجی،  تغییرتلفظ داخل زبان میگردد. مثال اینگونه وامگیری کلمات مثل کتاب (عربی)، بایسکل(انگلیسی)،  مندوی (هندی)،  اردو(ترکی)،  کمسیون (فرانسوی) میباشد. این کلمات که تعدادآن به صدهامیرسد خلای موجود رادرزبان دری پرساختند.
بهمین ترتیب بعدهاکلمات مانند (پوهنتون،  پوهنیار،  پوهنمل،  پوهندوی،  پوهاند) وکدرهای پلیس و قضانیزازقبیل(پاسمل،  قانون پوه) واردزبان دری ساخته شدند،  زیرا در آن وقت خلاها موجود بود. قابل توجه است که کلمۀ پوهنزی جزءزبان دری نشده است و مردم هنوز فاکولته میگویند. دلیل آن این است که این کلمه در زبان دری وجودداشت وکلمۀ پوهنزی جای آنرااشغال نکرد. اگر خلاء موجودنباشد نمیتوان کلمات رابه زور درزبان داخل ساخت. زبان خورجین بنجاره نیست که هروقت خواسته باشیم متاعی رادر آن داخل وخارج کنیم. بهمین دلیل کوشش برای تعویض کردن کلمۀ پوهنتون بادانشگاه کاربیهوده و غیرعلمی میباشدکه غیراز خدشه دار کردن وحدت ملی سوددیگر ندارد. (دنباله دارد)
(منتشرۀ هفته نامۀ امیدشماره 945 مورخ 13 مارچ 2013)

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 5 فروردين 1392 ، 10:58
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 122 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.