Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

رابطـــهء زبــان وفـــردیت PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط جاوید فرهاد   
پنجشنبه ، 11 شهریور 1389 ، 14:51

جاوید فرهادزبان، رابطه ی ژرف با فردیت انسان (یا آن چه من فردی دانسته می شود) دارد، وبه تعبیر روشن، بازگوکننده ی وضعیت فردی اوست.

وضعیت فردی چیست؟:
وضعیت فردی، دربرگیرنده ی  حالت های مختلف انسان به لحاظ روانی است. این حالت های روانی، مشمول فرایند چند گانه مانند: خوشی، اندوه، بیماری های روانی، حسرت، تضاد، عقده، وسواس جنسی، خود برتربینی، کمتربینی وسایر موارد مثبت ومنفی در زنده گی است که به گونه یی، وضعیت فردی را از لحاظ روانی شکل می دهد.

 

 

رابطه ی زبان وفردیت:

همان گونه که در نخست اشاره شد، زبان مهم ترین رویکرد ارتباطی در بازگویی وضعیت فردی انسان (فردیت) است؛ یعنی ازچشم انداز رابطه یی، زبان چه درهنگام  نوشتار وچه هم در هنگام گفتار، به گونه یی بازتاب دهنده ی وضعیت فردی یا فردیت است؛ زیرا از طریق روش های مطالعه ی زبان است  که مابه درک روان شناسانه ی وضعیت فردی گوینده (در هنگام گفتار) ونویسنده (در فرایند نوشتار) نایل می آییم، وبا این روش می توانیم وضعیت روانی انسان را در متن فردیت وی، مورد واکاوی وپژوهش قرار بدهیم.

 

بدون تردید، هنگامی که "بوف کور " صادق هدایت را می خوانیم، افزون براین که نوع نگاه "هدایت" را در باره ی "هیچی وپوچی" درک می کنیم، به شناخت وضعیت فردی نویسنده از لحاظ روانی- که چیزی درون اورا می خورد و وی از آن به نام "خوره" یاد می کند- نیز می رسیم.

 

به باور من صادق هدایت "در بوف کور" به درد های فلسفی مبتلا است که به تعبیر خودش:"مانند خوره وجودش را می خورند". روایت بوف کور، در واقع روایت وضعیت مالیخولیای نویسنده یی است که از خلاء میان خود وزنده گی درد می کشد، از هر چیز وحتا سایه ی خودش - نیز- می ترسد.

 

روایت این همه ترس، درد ورسیدن به پوچی محض، اورا به یک مالیخولیا بدل می سازد، و این درست نقطه ی شناخت ودرک نسبی ما به مدد زبان از وضعیت فردی وروانی نویسنده است.

 

برای رسیدن به درک درست از "رابطه ی زبان با وضعیت فردی انسان، " قطعه یی از "شاملو" را با هم می خوانیم،وسپس برای بازیابی بهتر این رابطه، بحث وضعیت فردی را در فرایند زبان پی می گیریم:

 

"در نیست

          راه نیست

شب نیست

              ماه نیست

نه روز و

          نه آفتاب،

ما

 بیرون زمان

                 ایستاده ایم

بادشنه ی تلخی

در گرده های مان.

 

 

   هیچ کس

             باهیچ کس

                          سخن نمی گوید

که خاموشی

            به هزارزبان

                         در سخن است.

 

درمرده گان خویش

                      نظر می بندیم

                                  با طرح خنده یی،

ونوبت خود را نتظار می کشیم

بی هیچ

خنده یی" (1)

 

"نه روز ونه شب" و"بیرون ایستادن در زمان بادشنه ی تلخی در گرده "، تصویری از یک وضعیت بی سویی  و بی زمانی است. باآن که "هیچ کس باهیچ کس سخن نمی گوید" ؛ یعنی سکوت - که نمادی از رکود وبی حسی است حاکم است- ؛ اما "خاموشی به هزار زبان در سخن است".

 

 شاملو با این تعبیر می خواهد حالتی از تنهایی انسان"راکه در زمان جامانده وزمان نیز دراواز حرکت بازمانده، بیان کند که بدون تردید، با توجه به رابطه ی فردیت آفرینشی اش، به گونه یی به بیان وضعیت فردی خود به وسلیه ی زبان پرداخته ودر مصراع های بعدی، این فردیت رابیشترشرح کرده است:

"نظرافگندن با طرح خنده یی در مرده گان" و"نوبت خود را انتظار کشیدن بدون هیچ خنده یی،"بیان سرراست

حالت یأس شاعراست که بی هیچ شادیی، مرگ خود را انتظار می کشد.

 

در این شعر، افزون براین که شاملو، وضعیت زمانه ی خودرا ترسیم می کند، از سویی به بازگویی "من فردی "خود که "یأس ودل زده گی" از زمان است نیز می پردازد، واین به گونه ی دقیق، بیان همان حالت فردی یا فردیت روانی است که به وسیله ی زبان، در فرایند رابطه ی زبان با وضعیت فردی، شکل می گیرد.

 

برای بازیابی بیشتر رابطه ی زبان با فردیت، بریده یی از یک نثر داستانی را به گونه ی نمونه می آورم که نویسنده هراسش را ازمرگ بیان می کند وبه نحوی به بازگویی وضعیت روانی خود( رویارویی با پدیده ی مرگ )می پردازد:

"چه هول وهراسی دارد مرگ، چه وحشتی دارد تشنگی در عطش روزهای تابستان وروی تخت سپید بیمارستان یا افتاده بربستر در چهار دیواری خانه.

ایستاده باشی ومرگ ترا احاطه کند یا به سویش بروی ودر صورتش چنگ بیاندازی؟ چه هراس دارد مرگ، ازآنان که خشماگین به سویش می روند،وچه تماشایی دارد پنجه افکندن با مرگ."(2)

 

هراس از مرگ ورویا رویی با آن، چیزیست که به بازتاب وضعیت روانی نویسنده می پردازد. افزون براین که این روایت،دریک رویداد داستانی بازگو می شود، از جانب دیگر، زبان آن، به بازگویی وضعیت فردی- که همانابیان حالت روانی نویسنده در مواجهه با مرگ است- نیز می پردازد.

 

 نمونه های فراوان دیگری را نیز در زبان گفتارونوشتارهراز گاهی می توان یافت که زبان آن در پیوند با فردیت انسان، ما را به شناخت وضعیت فردی آدم ها رهنمون می شود.

 

با توجه به گفته هایی که در این بحث آمد، این مسأله دستیاب می شود که زبان به حیث مهم ترین ابزار برای شناخت فردیت انسان- که دربرگیرنده ی وضعیت روانی وی نیز است- ما را کمک می کند تا به کنه حالت های روانی آدم ها پی ببریم، وازاین طریق، به شناخت نسبی وضعیت فردی انسان نایل آییم.

 

 

 

 

پانوشت:

1- احمد شاملو، شگفتن درمه، شبانه، کلیات آثار، دفتریکم انتشارات نگاه، تهران 1383، چاپ پنجم، ص 11 7 تا 712.

2- امید مسعودی، شیوان، مجموعه داستان، انتشارات کیهان، چاپ اول، تهران، پاییز 1368 تا ص63.

 

 

 

 

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 11 شهریور 1389 ، 14:54
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 94 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.