بعداز سلام وبه آرزوي سلامتي وبهره دهي هنوزهم بيشتر آقاي فرهاد به فارسي زبانان جهان هر جائيكه هستند . ضمنا پيشنهادي هم دارم وآن اينكه اگر ممكن باشد آثار چاپ شده خودرا در زمينه هاي مختلف زبان گرامي فارسي از هر نوعيكه باشد به خوانندگان معرفي نمايند ازلطف تان پيشاپيش اظهار سپاس دارم .پيروز باشيد.