Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

روش هــای درست نویسـی ودرست گــویی در زبــان (بخش نهم) PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط جاوید فرهاد   
دوشنبه ، 11 مرداد 1389 ، 22:01

جاوید فرهاد کـــاربرد واژه هـــای پــارسی به جــای واژه هــای عـــربی
بحث پالایش زبان(اما نه سره نویسی مطلق)از وجود واژه های بیگانه، مسأله ی مهمی است که باید در هر زبانی به آن پرداخته شود؛ اما این نکته درخورتوجه است که این پالایش زبانی، دربرگیرنده ی داشتن امکان ها وفرصت ها،وداشتن فرهنگ واژه گانی بسیاردر زبان است.

 

در صورتی که یک زبان، برابرهای جا افتاده وقشنگ را در فرهنگ واژه گانی خود داشته باشد (واز سوی دیگر بامحدودیت مفاهیم کاربردی روبه رو نباشد)،بهتراست به جای کاربرد واژه های بیگانه ونا آشنا که سبب نشان دادن فقرفرهنگی درزبان می شود-{درحد امکان}نویسنده گان وگوینده گان آن بکوشند ازواژه های مربوط به آن زبان استفاده کنند.

 

نفس توجه به این مسأله، در گام نخست سبب رشد زبان می شود ودرگام بعدی، فرهنگ توجه به اصالت های زبانی را در میان گوینده گان آن (باگذشت زمان ) نهادینه می سازد.

 

درفرایند بحث پالایش زبان، به یک نکته باید توجه کرد که تأکید برضرورت کاربرد واژه های پارسی، به معنای یک سره بریدن ازکاربرد واژه های واردشده (به ویژه واژه های زبان عربی) نیست؛ اما تاجایی که امکان است(وبرابرهایی برای واژه های واردشده در زبان وجود دارد ویاهم این برابرها تازه وبه روش سامانمند ساخته می شوند) به کارگیری آنهابه(ویژه درحوزه ی زبان شکوهمند پارسی )ازنیاز های نخست پنداشته می شود.

 

سره نویسی درزبان:

مسأله ی سره نویسی درزبان- باتوجه به رابطه ی تبادل کالاهای فرهنگی میان جوامع- چندان هنجارمند به نظر نمی آید؛ زیرا زبان ها بربنیاد اصل دادوستد فرهنگی- در فرایند گیرنده گی ودهنده گی -همواره تأثیردوسویه بریکدیگر داشته اند وباتوجه به این مسأله، به درستی می توان گفت که در واقع "زبان سره"(به مفهوم سره ی سره درروند دادوستد فرهنگی)هیچ گاهی شاید وجود نداشته است.(مگراین که گوینده گان آن درمغاره ها و سرزمین های به دورازدیگران- وبدون ارتباط بافرهنگ دادوستد- به شکل بومی آن زنده گی داشته باشند.)

 

بااستناد براین مسأله وپژوهش ژرف در تأریخ زبان، این مورد به روشنی دست یاب می شود که زبان ها، در کامل سازی وغنامندی خود،تأثیرهای مثبتی برهمدیگر داشته اند وهرکدام به گنجینه های زبانی شان افزوده اند.

 

باتوجه به رابطه ی تأریخی زبان ها، به درستی می توان گفت که تأکید بیش ازهنجار برمسأله ی کاربرد"زبان سره" یا"سره نویسی وسره گویی محض" (که به هیچ روی اصل منطقی رابرنمی تابد) به گونه یی تعصب" است، وتعصب نیز به گفته ی معروف:" فرزند جهل وخامی است."

 

برای پی گیری بحث درباره ی آسیب های سره نویسی در زبان پارسی، دیدگاه دکتر "حسن انوری"را دراین جامی آورم.

انوری می نویسد:

"گرایشی که در نثر نویسندگان برجسته وجودندارد، سره نویسی است. سره نویسی درواقع یکی از آفت هایی است که زبان فارسی را تهدید می کند. کسانی که به این کارمی پردازند، اعتقاد به زبان خالص دارند.

زبان خالص مانند: نژاد خالص از تعصب سرچشمه می گیرد. اینان کسانی هستند که می خواهند از راه ترکستان به کعبه برسند. قصد خدمت به زبان دارند؛ اما درواقع به آن زیان می رسانند.

اگر در میان شش هزار زبانی که درکره ی ارض هست ومردمان جهان به آن ها سخن می گویند، زبان خالص یافته شود، باید گفت که آن زبان، ازآن یک قوم بسیارابتدایی است؛ قومی که نتوانسته است در طول تاریخ با اقوام وملل دیگرارتباط برقرار کند وخود را با جهان همگام سازد، چه لازمه ی پیشرفت وتکامل تمدن، ارتباط اقوام بایکدیگر واخذ واقتباس عناصر مدنی از همدیگر ودرنتیجه زبان همدیگر است." (دکتر حسن انوری، نگاهی به ریشه، درباره ی سره نویسی وزبان پاک، نشریه ی فردوسی، شماره های 1 و2 1387، ص6)

 

نیازبه کاربرد واژه های پارسی به جای واژه های خارجی:

با توجه به این که بحث سره نویسی (وبه تعبیراحمد کسروی زبان پاک) در زبان، ناهنجاربه نظر می رسد،کاربرد واژه های پارسی به جای واژه های خارجی، ازنیازهای بنیادی برای پالایش زبان است.

 

درآغازاین نبشتار،به این مسأله اشاره شد که در صورت امکان، تاجایی که واژه های برابردرزبان پارسی (دری) وجود دارد - واز سوی دیگر کاربرد آن ها مفاهیم را در زبان وارونه نشان نمی دهد- بهتر است برای پالایش واصل توجه به ارزش های فرهنگی زبان، از همان واژه های اصل کارگرفته شود تا ازیکسوما به ارزش های بنیادی زبان خود آشنا شویم واز سوی دیگر، به پیرایش وآرایش زبان مادری خود نیزبپردازیم.

 

بااین پیش فرض موضوعی، اکنون می پردازم به نشان دادن برخی از نمونه های کاربردی واژه های پارسی به

به جای واژه های عربی در فرایند گفتار ونوشتار:

 

واژه ی عربی:         واژه ی پارسی

 

1- اول                   1- نخست

2- اولین                 2- نخستین

3- ابتدا                  3- نخست

4- شروع               4- آغاز

5- لباس                 5- جامه

6- فتح یاظفر           6- پیروزی

7- مراجعت            7- بازگشت

8- شجاع                8- دلیر

9- عاقبت               9- سرانجام

10- خطیب            10- سخنران

11- مشاهده           11- دیدن

12- منهدم             12- نابود

13- انهدام             13- نابودی

14- اطلاع            14- آگاهی

15- امداد              15- یاری رسانی

16- مدد               16 یاری

17- امدادگر          17- یاری رسان

18- عازم             18- رهسپار

19- مقابل             19- روبه رو

20- مساوی           20- برابر

21- نصیحت         21- پند یا اندرز

22- عقل              22- خرد

23- منظره           23- چشم انداز

24- حبس             24- زندان

25- محبوس         25- زندانی

26- موفق            26- کامیاب

27- موفقیت         27- کامیابی

28- عظیم            28- سترگ

29- رفیق            29- دوست

30- کلمه             30- واژه

31- کلمات           31- واژه ها

32- انتخاب          32- گزینش

33- عرض          33- پهنا

34- طول            34- درازا

35- طویل           35- دراز

36- ارتفاع           36- بلندی

37- عریض         37- پهن

38- عمیق           38- ژرف

39- مجروح         39- زخمی

40- جرح            40- زخم

41- صدمه          41- آسیب

42- مصدوم         42- آسیب دیده

43- اولاد            43- فرزندان

44- عدل             44- داد

45- عادل            45- دادگر (دادگستر)

46- حاضر          46- آماده

47- غریب          47- ناآشنا

48- غریبی          48- ناآشنایی

49- غسل            49- شست وشو

50- عهد             50- پیمان

51- عید             51- جشن

52- اعیاد            52- جشن ها

53- سؤال           53- پرسش

54- سرقت          54- دزدی

55- بی نهایت      55- بیکران

56- استقامت       56- پایداری

57- تذکر            57- یاد آوری

58- قریب          58- نزدیک

59- بین             59- میان

60- قدرتمند        60- نیرومند

61- جواب         61- پاسخ

62- رسول         62- فرستاده

63- سارق         63- دزد

64- قابل قبول     64- پذیرفتنی

65- تحرک         65- جنبش

66- خلاصی      66- رهایی

67- قرارداد       67- پیمان نامه

68- قدرت          68- نیرو- توان

69- ارسال         69- فرستادن

70- فرار           70- گریز

71- یوم            71- روز

72- یومیه         72- روزانه

73- مفید          73- سودمند

74- اسم          74- نام

75- فاحشه         75- روسپی

76- سعی         76- کوشش

77- اتحاد         77- همبستگی

78- قبرستان        78- گورستان

79- قبر         79- گور

80- مقبره         80- آرامگاه

81- استعمال        81- کاربرد

82- دلیل         82- انگیزه

83- دلایل         83- انگیزه ها

84- علامت        84- نشانه

85- فقیر         85- تهی دست- نادار

86- فقر         86- تهی دستی- ناداری

87- قضاوت       87- داوری

88- عقاب        88- شهباز

89- رزق        89- روزی

90- عذرخواهی      90- پوزش

91- تمنا        91-خواهش

92-استدعا        92- خواهش

93- الان         93- اکنون

94- حالا         94- اکنون

95- بدون شک       95- بی گمان

96- معادل        96- برابر

97- تمامی        97- همگی

98- عصبانی        98- خشمگین

99- شهادت دادن       99- گواهی دادن

100- اذیت         100- آزار

101- بی فایده        101- بیهوده

102- فایده         102- هوده

103- تخمین        103- برآورد

104- محترم        104- ارجمند

105- احترام        105- ارج

106- مشابه        106- همانند

107- درک کردن       107- پی بردن

108- اخطار        108- هشدار

 109- برای مثال       109- برای نمونه

110- ایمان         110- باور

111- بلافاصله        111- بی درنگ

112- زیاد         112- بسیار

113- خرابه         113- ویرانه

114- خراب         114- ویران

115- جسد         115- پیکر

116- حدس         116- گمان

117- خاص         117- ویژه

118- معکوس        118- وارونه

119- شوکت         119- شکوه

120- ثبت نام         120- نام نویسی

   

  ادامه دارد

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 108 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.