همانگونه که در شماره های پیشین گفته آمد واژه ی اتاق واژه ای ترکی است و به چم جایگاه گرم می باشد زیر ا که واژه ی اود یا اوت به ترکی به چم آتش می باشد و در گذشته هم در اتاق ها آتش می افروختند از این رو واژگان دیگری چون اداق یا اجاق و همینگونه اتو هم از همین ریشه می باشند .