Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فـــارسی وآنـــان در دوراهــی تســــلیم یاتجـــــزیه PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط محمدنعیم کبیر، سکرمنتوـ کالیفورنیا   
يكشنبه ، 13 مرداد 1392 ، 09:33

فـــارسی وآنـــان در دوراهــی تســــلیم یاتجـــــزیهانتخاب واژه های اوغان وفارسی وان، درین بحث بخاطررعایت احترام به ذهنیت عامه درموردنام هادرکشوراست. کوششهای بی ثمرچندین دهۀ اخیرتوسط قدرت برسراقتدار، برای تحمیل کلمۀ افغان بالای تمام اتباع کشور، تضادهای فرهنگی بین اقوام راعمیقتر واختلافات سیاسی راحادتر ساخته است.
درشروع این بحث بایدجداً این اتهامات را ردکردکه فارسی وانهادر صددتجزیۀ کشور به دوبخش هستند.درطول تاریخ، این همیشه فارسی وانان بوده اندکه بخاطرحفظ وحدت وتمامیت کشور، فدا کاری وازخودگذری نشان داده اند.
کاش بحث درموردزبان ومذهب وسمت سالهاقبل پایان یافته میبود، همه خودرایکسان، ازیک کشور ویک ملت می پنداشتند. کاش خیابانها،روزنامه ها،مکاتب، پلها، بزرگراهها، میادین وسایراماکن عامه مُعرف دانشمندان وبزرگان و قهرمانان تمام اقوام ساکن کشورمیبود! ایکاش قومی برقومی تعدی وتجاوزوتعرض روانمیداشت، شرف وناموس، حیثیت، ملک ومال این بخش توسط آن بخش پایمال نمیشد، هرکس بازبان خودحرف میزد، کتابخانه هاازکتابهای همه زبانهاپرمی بود، کسی برکسی لغات، شیوۀ زندگی ولباس خودرا تحمیل نمی کرد !
ایکاش فرزندان واولاد فرزندان درکشورخودبدنیامی آمدند واز گنجینۀ پربارفرهنگی خود سود ومراد میجستند، درمکتب ومدرسه و دانشگاه خودمیآموختندودرشهروروستاوکشورخودخدمت میکردند. ایکاش کارخانه هاوفابریکه هاکالاهای موردضرورت رادرخود کشورتولیدمیکرد، هموطنان مامصروف کاردرکشورخودمی بودند ودشنام وفحش وناسزای بیگانه را ازراست وچپ متحمل نمیشدند.
ایکاش ملتی بااین شهامت ودلیری، دست تگدی بهیچ سووهیچکس درازنمی کرد، ایکاش چیزفمان، فهم ودانش خودرا دراعتلای کشور خودبکارمی بستند، ملا ورئیس ورهبر وزعیم خودراازمیان خود انتخاب می کردند!
ولی افسوس ودریغ ودرد وآه که آبهاازآسیابها اتیده وکارهاازکار گذشته است وبجایی رسیده است که ابرهای تیره وتار، یک آشوب دیگربرافق های آیندۀ کشوردرحال انکشاف است. حدس ها،گمانه زنی هاونگرانیهابرسراینکه بعدازسال 2014 سرنوشت کشوربکجا کشیده خواهدشد، روزبروز جدی ترشده میرود.
جنرال مارتین دمسی رئیس ستادمشترک نیروهای امریکا،هفته پیش درکابل جوانب قبول یا ردپیمان امنیتی رابین دوکشورتوضیح نمود. به اساس این توضیحات، دولت افغانستان بایدازنیروهای خارجی دعوت نمایدکه درکشورباقی بمانندوازمصونیت قضایی برخوردار باشند.
Request،یک معنی بیشترازدعوت راافاده میکندیعنی اینکه امریکایی هاآرزوندارند درافغانستان پایگاه ونیروداشته باشند، مگراینکه دولت ازآنهاخواهش وتقاضانماید. درصورت عدم موافقه، امکان عملی شدن گزینۀ صفرنیزازطرف مارتین دمسی تکرارشد. باساس گزینۀ صفر، تمام قوتهای خارجی ازافغانستان تاآخرسال2014 اخراج خواهندشد.
این یک Bluff یا لاف سیاسی است! امریکامبتنی برپلانهای دراز مدت، که دربحثهای قبلی ازین قلم توضیح شده، به افغانستان آمده و هیچگاه حاضرنخواهدشدتاباتقبل مصارف هفتۀ بیش ازدوبلیون دالر و ازدست دادن بیش ازسه هزارسرباز وزخمی شدن جسمی وروانی دهها هزاردیگر، افغانستان راترک نماید. تاریخ هیچگاه چنین فرصتی رابه امریکانخواهددادوامریکابه این امرکاملاًواقف است. گزینۀ صفریک چانه زنی دپلوماتیک است. بقول مردم خودما امریکابا این بازارتیزی میخواهدکشورمارادر دوراهی تسلیم یاتجزیه قراردهد.
درصورت تجزیه،آیایک افغانستان پارچه پارچه میتوانداهداف و منافع ملی طرفهای دیگردرین معامله را تأمین نماید؟ امریکاخودبر سردوراهی قراردارد، یک رژیم استبدادی به اشتراک طالبان ویایک کشورمستقل برای طالبان دربخشی ازولایات کشور.هردواین انتخاب توسط امریکانتایج وخیمی رابارخواهدآورد. تجزیه اژدهای مخوفی خواهدبودکه ازچندسمت خواهدگزید. امریکاییهابایداین گفته اندرو جانسن تنسی، یک رهبرطرفدار وحدت امریکادرجنگهای داخلی رافراموش نکنند: « تقسیم ایالات، بیشترازیک تقسیم خواهد بود.» مسألۀ افغانستان نیزبهمین منوال است، تقسیم به دوبخش، آغاز تجزیه به بخشهای بیشترخواهدبود.
درقدم اول تجزیۀ افغانستان برای امریکامطرح نیست، امااگرامریکا نتواندبه اهداف ستراتژیک خوددرمنطقه نایل شود،باانقسام افغانستان به بخشهای طالبان(اوغانان)وغیرطالبان(فارسی وانان) ناگزیرخواهد شد. فارسی وانان دربرابریک عمل انجام شدۀ تسلیم یاتجزیه قرار داده خواهندشد، یااینکه به قیمومیت پاکستان دریک افغانستان یک پارچه تسلیم شوندویااینکه خودبه تأسیس یک دولت دیگراقدام ورزند. منافع امریکاهیچگونه مانعی رابرای قبول چندکشوربجای یک کشوردرجغرافیای کنونی افغانستان وماورای خط دیورند نخواهددید. هم اکنون پایگاههای مهم نظامی امریکادرقندهار، هیرمند، پکتیکاوارزگان قراردارد، که پناهگاه مطمئن برای طالبان خواهدبود.
ایجادیک دولت طالبی درکابل، نه تنهاشرایط امنیتی وسیاسی رابرای امریکادشوارترمیسازد، بلکه منجربه آشوب وناآرامیهای بیشتردر ولایات شمال کشورخواهدشد، امریکایکباردیگرجنگهای داخلی خودرا درافغانستان به تماشاخواهدنشست.
امریکابه این هدف خودکه ثبات واستحکام پایگاههایش درکشوربا حضورطالبان دریک حکومت میانه رو، میتواندوقتی موفق شودکه پاکستان ووهابیون سعودی وامارات عربی راوادار به تمکین عدم حمایت ازطالبان سازد. بدون پشتوانۀ سیاسی ونظامی پاکستان، موقعیت طالبان به ضعف گراییده وبااشتراک دریک حکومت میانه رو تن درخواهندداد. آیافارسی وانان به همچویک حکومت تحت الحمایۀ امریکاباطالبان تسلیم خواهندشد؟اگرامریکاگزینۀ اشتراک قدرت باطالبان رادریک حکومت استبدادمذهبی وقومی برمردم تحمیل نماید، درینصورت فارسی وانهاکه اکثریت مطلق رامیسازند، بازهم برسردوراهی تجزیه ویاتسلیم قرارداده خواهندشد.  
درطول تاریخ، فرصتهای خوب ولی کوتاه برای فارسی وانان جهت احرازقدرت سیاسی میسرشده،که ازآن بدرستی استفاده نگردیده است. شهیدامیرحبیب الله کلکانی توانست باشهامت وجرئت یک روستایی عیار، قدرت رادرکابل بدست آورد، ولی چیزفهمان تاجیک حاضرنشدنددرپهلوی اوباشندواوراحمایت کنند. امین صیقل درکتاب افغانستان مدرن مینویسد:« علت سقوط حبیب الله کلکانی یک قیام عمومی مقابل اونبود، بلکه عناصری ازداخل موجبات سقوط اورافراهم آوردند. این سهل انگاری وبی کفایتی تاجیکان سبب شدتاگروههای کوهدامنی وکوهستانی دسته دسته به کابل احضار وبه توپ پرانده شوند.
زمانیکه شهیداحمدشاه مسعود باپیروزی درجهاد واردکابل شد، فرصت مناسب دیگری بدست فارسی وانان آمده بود، بجای اعلان یک ادارۀ نظامی پرقدرت، مسعودشهید ازدرمصالحه با اوغانهاپیش آمد، ازرهبران پشاوری دعوت نمودتایک حکومت باقاعدۀ وسیع را بسازند. این آرزوی مسعودهرگزتحقق نیافت، فارسی وانان چیزفهم باردیگرزیر تأثیرتبلیغات سوءپاکستان،تیشه برریشۀ خودزدند واز مسعودحمایت لازم رابعمل نیاوردند. اقوام ازبیک وهزاره هم برای تثبیت هویت خویش درجنگهای کابل ازحمایت مسعوددست بر داشتند وعملاًدرمخالفت بااوپیمانهایی امضانمودند.جنگهای کابل که بخاطرجلوگیری ازنفوذ پاکستان توسط گلبدین بود، موجبات وبهانۀ خوبی برای آوردن طالبان برروی صحنۀ سیاسی افغانستان وتسلیم کامل قدرت سیاسی بدست اوغانان شد.
امیدهای فارسی وانان برای زیست باهمی باپشتونهادرسال1996 بکلی به یأس مبدل شد. طالبهاییکه اکثریت آنهاپشتون بودنددرپهلوی اراذل واوباش سایرکشورهاکه گویاشهادت رادرافغانستان جستجو می کردند! به جان ومال مردم افتیدند، به عنعنات وناموس اقوام دیگروارزشهای فرهنگی آنهاکاملاًپشت پازدند. این باراول نبودکه فارسی وانان موردتعرض وتجاوزپشتونهاقرارمیگرفت.
امریکاییهای پشتون تبار، تحصیل کرده هاباحمایت بیدریغ ازطالبان ونقشه های پاکستان برآمدند، عناوین اولادۀ احمدوهوتک به طالبان علناً وباافتخارتمام توسط پشتونهادررادیوهاوتلویزیونها تبلیغ وتکرار میشد. باخروج مؤقتی طالبان ازکابل، فارسی وانان باردیگربرسردو راهی تجزیه یاتسلیم قرارگرفتند وبازهم تسلیم رابرتجزیه رجحان دادند!فارسی وانان درطول تاریخ کشورهمیشه برای ایجادوحدت ملی، قربانیها داده اندوچون مردمک چشم ازیک افغانستان واحدو مستقل حمایت کرده اند. انتساب ستمی ویانامهای دیگرکه توسط آی اس آی تبلیغ میشود، صرف جنبۀ تبلیغاتی به نفع دشمنان کشور داشتندودرعمل مصداقی ندارد.
اولین ولایاتی که سلاح ومهمات خودراتحت پروگرام(دی دی آر) تحویل دولت دادند، فارسی وانان بودندواولین ولایتی که مسئولیت امنیت راکاملاًازامریکاییها تحویل گرفت، ولایت پنجشیربود. در سایرولایات شمال حضورقوتهای امریکاوایساف بسیارکمرنگ می باشد،درحالیکه درشرق وجنوب عملیات حربی وانفجاری بشدت ادامه دارد. یک امنیت نسبی وترقی وانکشاف درسراسرصفحات شمال نمایندگی ازیک اراده ونیت نیک فارسی وانان درصلح و امنیت میباشد. فارسی وانان همیشه میخواهنددرپهلوی وطنداران پشتون خوددریک کشورواحدزندگی نمایند. تاسالهای فتح کابل به دست مجاهدین در1992،فارسی وانان هرنوع استبدادفرهنگی و زبانی راتحمل کردندولی هیچگاه حرف جدایی وتجزیه رابرزبان نیاوردند. آنهاقلباًخواستارهمزیستی وبرادری وبرابری بوده اند. آنها باصفاوصمیمیت قلبی به فرزندان خودنامهای مینه، سپوژمی، پشتون، زمری، بریالی، میرویس وغیره میماندندوباخویشاندی های بین الا قوامی رشتۀ مؤدت وهمبستگی ملی راتقویت بخشیدند. ولی افسوس وهزارافسوس که پشتونهابه قیادت گلبدین موجبات جنگهای کابل رافراهم آوردندوفضای صلح وآرامش رابکلی مکدر ساختند.
در بُن فارسی وانان باردیگردریک موقعیت دشوارتن به تسلیم دادند وحامدکرزی رابه زعامت قبول کردند. امااین باراشتباه دورۀ حبیب الله کلکانی راتکرارنکرده ازمعرکه کاملاًبیرون نشدند. اگرمجاهدین وقوتهای مقاومت ملی تسلیم محض میشدندوازمعرکه بیرون میرفتند بهمان سرنوشتی دچارمیگردیدندکه مردم شمال کشوربعدازتسلیم قدرت کامل به نادر غدار شدند.
زعامت فعلی پشتونهابه سال سیزدهم خودمیرسد، درین مدت هم تنها نبوده وحمایت سیاسی جامعۀ بین المللی راباخودداشته اند. ولی اشتباهات بزرگ سیاسی، فساداداری، بی کفایتی درهمه ساحات، کشورراباردیگردرآستانۀ تجزیه قرارداده است.آیابازهم فارسی وانان درصحنۀ دیگر این بازی سیاسی، تسلیم حکومت طالبانی به حمایت امریکاشوند؟ وچون مردگان متحرک درحلقه های سیاسی، منتظر دریافت حکم اعدام خودشوند وازخودنام ونشانی نداشته باشند؟ویا اینکه دیگرآزموده را تکرارنکنند، دربین خود وبرادران جاهل وتبه کار،دیواری ایجادنمایندودرعقب این دیوار،بدون تشویش و دغدغه به حیات خودادامه دهند؟ اماآیااین اطمینان موجوداست که برادران متجاوزباردیگر دیواررا منفجرنمی سازندوشبیخون جاجی ومنگل و طالبان راتکرارنمی کنند؟ فارسی وانان این باربایدازتعقل کاربگیرند وتسلیم یک راه حل مؤقتی نشوند. فارسی وانان باید«غوغاو دیوانگی» دست بردارندوبرای تسلیم کردن قدرت، سکه بر زرنزنند.
میکنم دیوانگی تابرسرم غوغاشودسکه برزرمیزنم تاصاحب پیداشود!
صاحب این سکه شماهستید، شمانیازمندیک ذهنیت تازه هستید، باور کاذب ومخرب (زعامت به پشتونهاتعلق دارد) راکناربنهید، این ذهنیت تازه توسط مجاهدسرشناس وعضوبرجستۀ مقاومت، استادعطا محمدنور(قرارنیست که ماهمیشه نفردوم باشیم) ایجادشده است. منظورشهیدمسعودهم از(رفتن بسوی انتخابات) اظهارضمنی انتقال قدرت سیاسی به اقوام دیگربود، ولی این فرصت برایش میسرنشد.
امروزباردیگرفارسی وانان درمعرض یک انتخاب دیگرقرارگرفته اند: تسلیم دربرابرطالبان دریک دکتاتوری مذهبی قبیلوی غیرملی و تحت الحمایه، و یا یک دولت ملی مستقل وغیروابسته ودست باهمه کشورهای همسایه وجامعۀ بین المللی؛ ویا تجزیه وقبول همه عواقب غیرقابل پیش بینی آن ؟ /.
(منتشرۀ هفته نامۀ امیدشماره 955 مورخ 9 اسد1392 برابربا 31 جولای 2013)Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 191 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.