Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مـــردم مـــا، آرامــش وترقــی می خواهنــد، پشــتونیست هــا، در فــکر قــوم ســالاری وپارســی ســتیزی اند. PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط وحید غیاثپور کاظمی   
دوشنبه ، 25 دی 1391 ، 12:21

وحید غیاثپور کاظمیبروید برای زبان تان کار کنید، ولی به زبان فارسی خیانت نکنید!

"کمیسیون معارف مجلس نمایندگان"، از دادگاه عالی کشور خواهان تفسیر جملهء آخر مادهء شانزدهم قانون اساسی شد و دادگاه عالی چنین نوشت:
متن کامل خبر:
"همچنان بر اساس تقاضای کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نمایند گان، ماده 16 قانون اساسی که دولت را در حفظ مصطلحات علمی و اداری ملی مکلف گردانیده است به نحو آتی تفسیر گردید.

ای زبان فارسی، ای دُرِ دریای دری

ای تو میراث نیاکان،ای زبان مادری

در تو پیدا فرِما، فرهنگ ما،آیین ما

از تو برپا،رایت دانایی و دانشوری

کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند

جمله،ملک توست تا بلخ و نشابور و هری

جاودان زی، ای زبان دانش و فرزانگی

تا به گیتی، نور بخشد آفتاب خاوری

فارسی را پاس می داریم، زیرا گفته اند

قدر زر، زرگر شناسد، قدرِگوهر، گوهری

مقصد ازکلمه «مصطلحات علمی» فورمولها و قالب هایی اند که به کمک آنها معانی و مفاهیم با امانت و صحت کامل اداء میشوند. مصطلحات علمی از آغاز ترویج و انکشاف علوم مختلفه و اصطلاحات اداری از زمانیکه سیستم اداری و تشکیلات دولتی درافغانستان به میان آمده، وجود دارند و هریک در مسایل علمی، اسناد رسمی و اداری دولت معمول بوده، در قوانین مسجل گردیده و در بین مردم بحد متعارف ملموس و ملی گردیده اند و هر اصطلاح بیانگر معنی و مفهوم مشخص قبول شده است که استعمال کلمات مترادف و یا تغییر و تبدیل آنها نه تنها غیرضروری بوده؛ بلکه سردرگمی را در محیط علم واداره سبب میشود. بناء مصطلحاتیکه در مسایل علمی وا داری ملی چون پوهنتون، پوهنځی، پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، پوهـنوال، پوهاند و امثالهم در اسناد تقنینی تسجیل شده وبرعلاوهء پوهنتون، در بخشهای قانونگزاری، عسکری، پولیس، اکادیمی علوم، قضا و سایرادارات نیز به کثرت ثبت ومسجل گردیده اند، صرف نظر از اینکه به کدام یک از السنه داخلی متعلق اند جزء مواریث علمی و فرهنگی کشورشناخته شده از ملکیت معنوی زبانهای رسمی جمهوری اسلامی افغانستان به حساب میایند و مطابق فقره اخیر ماده 16 قانون اساسی در اسناد تقنینی و سیستم اداری کشور حفظ میگردند..."

بلی، هم کوزه وهم کوزه گر وهم گل کوزه !

ابراز تأسف

کشوری که اسم اش جای سوال دارد،مشروعیت رئیس جمهور اش جای سوال دارد، پارلمان اش که متهم به پول گیری از کشورهای خارج و غرق در فساد می باشد،از دادگاهی خواهان تفسیر قانون اساسی میشود که خود مشروعیت اش را با صد دلیل و برهان از جمله «فساد... » زیری سوال برده است. و تفسیر دادگاه عالی "غیر مشروع" جالب است و خواندنی و سزاوار بررسی و تحلیل،که آگاهان امور (دستشان درد نکند) بطور مفصل این مورد از «فقرهء جعلی آخرماده شانزدهم قانون اساسی» را به تحلیل و برسی گرفتن و نیاز به تکرار نیست.

معلوم نیست خصومت یا پیکار با هویت مردمان این سرزمین کی به پایان خواهد رسید، خصومتی که از سالهای بسیار دور به تحریک( روس و انگلیس) شروع گردیده و در هر برهه ای از زمان توسط نخبه گان قوم خاص به شکلی خود را نشان داده و موجب آزردگی خاطر،جمع کثیری از مردمان این سرزمین گردیده است. خصومتی که گاه در قالب تحریف تاریخ و هویت و گاهی نیز پا را فراتر گذاشته و زبان و هویت اکثریت کشور را،با صدور فرمان ها وتفسیر های من در آوردی مورد خدشه قرار داد اند. که این سياست خصومت و ستیز و ناديده گرفتن اکثریت ملت، زبان و فرهنگ اکثریت پارسی زبان ها از طرف دولت، نخبگان پشتونیزم، تنها به آزاد شدن پتانسيل نفرت و شعله ور شدن آتش انتقام جوئی در ميان مردم کشور كمك می كند.

 

خواهش مقاومت

با تاسف وافسوس با گذشت هر روز دولت افغانستان خصلت پشتونی بيشتري به خود ميگيرد. با پررنگتر شدن قوميت گرايي افراطي در ساختار و سياستهاي اين دولت و گسترش و تعميق آنها، حلقه محاصره زبان و فرهنگ مردم ساکن در کشور يعني پارسی زبان ها ی اکثریت، تنگتر و بر شتاب و نابودي اين ملت، زبان و فرهنگ آن در کشور افزوده تر ميشود. اكنون در افغانستان زبان پشتو زبانى تحمیلی، ستمگر ومظهر استبدادفرهنگی- زبانی است كه دولت سعى در جانشين كردن آن به جاى زبان ملى پارسی دارد. تضعيف کردن و عقب راندن زبان ملى کشور آنهم با پول و ماليات خود مردم کشور!

در چنين شرايطي بر فرد فرد اکثر یت پارسی زبان کشور است كه خود مستقلا بپا خواسته و از همه امكانات مدني براي حفظ زبان و فرهنگ و هويت خويش استفاده نمايند.

گفته اند "اگر ميخواهيد يك ملت را نابود سازيد، از تخريب زبان آن ملت شروع كنيد". اگر دارای زبانی هستيد، يعنی كه دارای دنيائی هستيد. دفاع از اين دنيا، حقی است به جا و مسؤوليتی است كه تاريخ به شما داده است. زبان امری فرعی نيست، ديگر نمی توان مردم ما را با دروغ هائی مانند

" مصطلحات علمی وملی " مردم را فريب داد. اين، دروغ محض است. اصطلاحات تحميلی چون پوهنتون، پوهنځی، پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، پوهـنوال، پوهاند و امثالهم، به جای آنكه همبستگی ايجاد نمايد، تجزيه و افتراق ببار می آورد. به جای ايجاد ارتباط با زبانی تحميلی، سكوت و به جای رضايت به زبان استبدادی تحمیلی، جدائی انتخابی به دفعات بهتر و شريفتر است. ما زبانی به درازای تاریخ و به عظمت هستی از خود داريم و آن ما را بس است. ما ترفند های استبداد داخلی و حامی های خارجی اش را میدانیم، استبداد به اشکال رنگارنگ ظاهر مي شود و همیشه در تلاش حذف زبان و هویت اکثریت مردم این کشور است.ما نباید ديگر فريفته كلي گوئي هاي زیرنام مردمسالاري، تماميت ارضي و اسلام... شویم ولی مشاهده کنیم که زبلن ما را از دست ما میربایند

 

مردم ما با قاطعیت بر عليه استبداد و نژادپرستی پشتونیزم، بر عليه زبان تحميلی و قاتل ارزش های تاریخی مان عصيان خواهند نمود. تا خود را از انقياد و سلطه قومی و فرهنگی و زبانی و سياسی پشتونیزم رها كنند. امروز در افغانستان، زبان محکوم ومورد ظلم، زبان پارسی است.

در کشوری كه اکثریت قاطع مردم آن غیر پشتون است نباید ديگر اين ستم را بپذيرند كه تکلیف زبانش را دیگران تعین کنند، كه زبان ملي مان كماكان از طرف دولت تحقير و تضعيف و سركوب شود، كه مامورين پشتونیزم و مقامات فاشیست مملکت تصميم بگيرند كه بر مدارس،خیابانها،شفاخانه ها چه اسمی بگذارند، كه در روزنامه ها و صحبت های مان دانشگاه،دانشکده،نگارستان... قابل استفاده باشد یا نی.

دشمن شناخته شده است، دشمن وحدت کشور چهره سیاه و چشمان پر از خون خود را به دنیا نشان داده است، با این دشمن شناخته شده چطور میتوان رو برو شد؟ از چه راهی؟ در اینجای تاریخ هستیم و چه کاری باید بکنیم؟ چه جنگی؟ جنگ مسالمت امیز، جنگ خیابانی، جنگ نوع عربی‌ با بهاران، جنگ روشن فکرانه، جنگ سرد، جنگ گرم، جنگ با داد و بیداد و ارائه تئوری های آب دوغ بادرنگی روشن فکرانه، جنگ با سکوت کردن، جنگ با سرودن شعر و خواندن اواز، جنگ با فحش دادن و نفرین کردن؟ راه دیگری هم هست؟

چند ین سال است از این جنگ ها کرده و همه نوع جنگ را آزمایش کرده ایم. دشمن این چیز ها سرش نمیشود. دشمن جری تر، وقیح تر، و بی‌پروا تر شده است.

برای این دیوها و هیولاهای مست و بی‌هوش هیچ چیز مست کننده تر از قدرت نیست. قدرت از هر شرابی مست کننده تر و از هر قرانی،قانونی،تعهدی،تکلیفی ومسئولیتی برای این ها واقعی وشریف تر و رسیدن به آن با هروسیله «حتی ارتش ونیروی بیگانه » به اساس سنتی تاریخی راحت تر و قابل قبول تر است.؟!! با این دیو چطور باید جنگید تا روزی داشته باشیم، برای خودمان و به اسم خودمان، به نام روز آزادی؟ نفس راحتی‌ بکشیم، بخندیم و خوش حال باشیم که آزادیم.

وظيفه تک تک مردم کشور ما، مقاومت همه جانبه در مقابل روند پشتو سازی کشور، توليد انسانهايی تك زبان و شهروندهای تك تيپ و تك فرهنگ پشتو ن است، وظيفه ما مقاومت در مقابل رسميت انحصاری زبان پشتو و تحميل ضدانسانی آن در کشوربه عنوان زبان ملی، پيش از آنكه دير شود است.

دولت جمهوري اسلامي افغانستان مصمم به ريشه کن كردن و امحاء كامل فرهنگ و زبان پارسی ٬اکثریت مردم در کشور است. در چنين شرايطي ضروري است كه بدون در نظرگرفتن هیچ چیزی، به بسيجي عمومي براي ترميم خسارات ناشي از تخريبات هويتي، ناشي از سياستهاي استبدادی پشتونیزم در طی سالیان گدشته در تمامی مناطق کشور بويژه در شمال وغرب ومناطق مرکزی و پارسی سازی دوباره قالب و چهره اين مملكت، متناسب با هويت و روح تاریخی خراسانی اش پرداخت.

در اين ميان روشنفكران٬ ادبا، شاعران، محققين، فرهنگيان، نويسندگان به ویژه نسل جوان مي بايد كه به شکل عاجل٬ به طور انفرادي و يا در قالب انجمن هاي فرهنگي و ادبي و غیره نهادها با رواج دوباره و روزمره كردن واژگان بى شمار ی پارسی که به نا حق مهر « بازداشت وتوقیف» خورده اند. علاوه بر غنا و سلامت زبان پارسی، به ايجاد پلى مابين زبان نسل جديد و زبان گذشتگان مان، به عبارت ديگر به حفظ تداوم حافظه تاريخي و هويت ملي مان كمك خواهد نمود. براي تحقق اين امر نبايد منتظر ايجاد تغييرات نشست. با كاربرد واژه گانی توقیف شده مثل،دانشگاه،دادگاه،دانشکده... ومناطق،محل، شهر، روستا، دهکده، قریه، ده، قصبه... های که طی صد سال گذشته اسم شان به شکل جبری به پشتو تغییر یافته اند در نشريات و آثارشان، به سامان دادن اين نهضت اقدام نمايند

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 166 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.