Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
منن دری مقــالهء آقــای فضل الله رشــتین دربــارهء زبــان پشــتو PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط پرویز "بهمن"   
چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 15:49

نویسنده: فضل الله رشتین
برگردان: پرویز "بهمن"

در بــرابر زبــان پشــتو چــون مــادراندر برخــورد میــگردد.
مطابق قانون اساسی افغانستان زبان های پشتو ودری هردو زبانهای رسمی کشورمحسوب میشوند امادرعمل چنین نیست. امروز در دوائر دولتی تمام مکاتیب رسمی به زبان دری ارسال ومرسول میگردد.

خود کارمندان عالی رتبهء پشتون تبار اگر وزیر اند یا سفیر یا رئیس یا مدیر به تقلید ازدیگران تمام مکاتیب رسمی شانرا به زبان دری می نویسند که خود یک فاجعه است. در وزارت خارجه نودوپنج درصد مکاتبات به زبان دری نگاشته میشود.

پنج سال قبل وزیر اسبق امورخارجه آقای داکتر اسپنتا به کویت آمده بود، من درآنجا آنوقت درسفارت افغانستان بحیث سکرتر اول کار میکردم آقای سپتنا بمن گفت تو می توانی که مکتوب هایرا که به مرکز می فرستی به پشتو بنویسی. من برایش گفتم که من خو این کاررا میکنم اگر من این کاررا نکنم پس چه کسی این کاررا کند؟ سپس برایش گفتم که: وزیر صاحب!

در وزارت تمام مکاتیب به زبان دری نوشته میشود وزبان پشتو را کسی درشمار زبان بحساب نمی آورد وی گفت که در وزارت عجالتا ما به فقدان نویسنده گان مسلکی پشتو مواجه هستیم من برایش گفتم: که شما میتوانید یکتعداد نویسنده گان پشتون را استخدام کنید تا پنجاه فیصد مکاتیب وزارت را همه به زبان پشتو برگردان نمایند واین کار درظرف یکسال همهء مامورین ر جبرا به زبان پشتو آشنا میسازد، و این نقیصه رفع میگردد وی درجواب گفت که ما چنین چیزی را تجربه کردیم اما نتیجه نداد من برایش گفتم شاید شما افراد ورزیده را استخدام نکرده باشید وی گفت هروقتیکه به مرکز تشریف آوردی آنوقت میشود که بالای این مشکل به تفصیل صحبت کرد.

از آنوقت تاکنون که تقریبا پنج سال میگذرد واسپنتا نیز ازآنوزارت تبدیل شده وبه عوض وی آقای زلمی رسول مقرر گردیده ولی دربرابر زبان بیچاره وبیکس وکوی پشتو تعامل همان تعامل مادر ومادر میباشد. نمی دانم که تا چه وقت این جفا علیه پشتو ادامه خواهد یافت؟ ما پشتونها باید مشکلات را ریشه یابی کنیم که نقص کار درکجاست وکیها ملامت اند چرا زبان پشتو ارزش واهمیت خودرا مثل یک زبان بدست نمی آورد.

رئیس جمهور که به دو زبان صحبت میکند ومن فکر میکنم که وی بحیث حامی قانون اساسی مکلفیت تطبیق قانون را درجامعه دارد که هردو زبانهای رسمی را به یک نظر ببیند وتبعیضی قایل نشود. بالای شهروندان کشور نیز لازم است که به قانون اساسی احترام گذازند. دولت افغانستان که حالا ازطالبان میخواهد به پروسهء صلح وآشتی بپیوندند وپیش شرط مذاکرات پذیرش قانون اساسی کشوررا اعلام نموده خود باید قانون اساسی خود را رعایت واحترام کند وبه زبان پشتو همان ارزشی را قایل شود که به دیگرزبانها قایل شده است.

 به نظرمن ملامت اصلی خود ما پشتونها میباشیم. پشتونهای وجود دارند که ازنوشتن وحرف زدن به زبان پشتو عار دارند. من زمانیکه درسفارت بودم تمام مکتوبهای رسمی را که خودم می نوشتم همه را به زبان پشتو می نوشتم وسفیر صاحب پای آن فقط امضا میکرد. یک روز جناب سفیر که نامش محمدیوسف صمد بود برایم به زبان دری گفت: شما خو مکتوبها را به زبان پشتو می نویسید خو مه فکر میکنم که در وزارت مشکل پیدا میشه. من برایش گفتم من مکتوبها یم را به زبان رسمی کشورم می نویسم که قانون اساسی به من اجازهء این کاررا داده است من عمل خلاف قانون اساسی را انجام نمیدهم تا وقتی که من خلاف قانون اساسی کاری را انجام نداده ام هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد.

سفیر که شخص عاقلی به نظر میخورد بعداز چند دقیقه (سوچ) یعنی تعمق رو بمن کرده گفت: شما راست میگوئید.

در وزارت امورخارجه، یکتعداد پشتون تباران مکاتیب رسمی شانرا به زبان دری می نویسند بطورنمونه آقای خوشیوال معاون دفتر وزارت، به امضای وی تمام مکاتیب به زبان دری نوشته وصادر گردیده است آقای سادات رئیس بخش قنسولی که فکر میشود پشتون تبار باشد نیز به زبان دری می نویسد خود مکتوبهای شخص وزیرخارجه نیز همه به زبان دری تحریر میگردند به امضای آقای لودین تاکنون کدام مکتوب به زبان پشتو بچشم نخورده است

هدف من ازذکر مطالب فوق این بود که ما پشتونها اول خودرا اصلاح کرده ومتوجه زبان وفرهنگ ملی خویش شویم وزبان خودمانرا ازیاد نبریم وآنرا به دیدهء حفارت ننگریم بلکه بر عکس به آن افتخار کنیم وبه عوض زبانهای بیگانه، درراه اعتلای زبان خودی کوشا باشیم بیگانه هرگز ملامت نیست بلکه خودما پشتونها درقدم نخست خود ملامت هستیم اگر ما ازمنطق واستدلال درست کاربگیریم وبرای بدست آوردن حقوق مشروع خویش مبارزه کنیم آنگاه هرچیز را بدست خواهیم آورد

شاعر میگوید:

چون غوطه زدی بدریا چیزی بدست آوردی

کی میگوید که در دریا گوهر وجود ندارد

بسا جای افسوس وتعجب است که در ولایتی چون ولایت ننگرهار نیز پشتو درحالت مردن است آنجا تمام مکاتیب رسمی به زبان دری نگاشته میشود ولایتی که اکثریت پاشنده گان آنرا پشتون تباران تشکیل میدهند حالا به زبان دری می نویسند. وقتیکه پشتون در درون خانهء خود به پشتو حرف نمی زند واز استعمال آن ننگ دارد پس این زبان را درکجا مورد استفاده قرار میدهد؟

 

خداوند شعور ملی وبیداری پشتونها را بالا ببرد وخداوند به پشتونها این احساس را بدهد که خدمت کردن درراه اعتلای زبان وفرهنگ را نصب العین زنده گی خویش قرار دهند

اگر زبان یک ملت بمیرد خود آن ملت نیز مرده است. یک ملت تازمانی میتواند به حیث یک ملت زنده بحساب آید که زبانش حیات داشته باشد. ملت زنده زبان زنده دارد وملت مرده زبانش نیز مرده است.

خدایا ملت پشتون را زنده نگاه دار وزبان این ملت را چون شمع فروزان تابان نگاه دار

(اما مترجم میگوید که خدا این قسمت دعای اخیر را هرگز اجابت نکن)

 اصل مقاله:

http://www.dawat.no/index.php?mod=article&cat=پښتواوپښتانه&article=5579

 

 

 

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • وحید
  ها ها ها.....آنچه مترجم در جمله آخر گفته بسیار خنداور بود.
  نوسینده هم راست میگوید که گناه از خود پشت ون هاست. ولی شاید پشتون ها نیز حق به جانب باشند. حتمآ چیزی را دانسته اند که از پشتو متنفر شده اند. م ن فکر میکنم چون انتحاری ها همه پشتون هستند و طالب ها هم پشتنو هستند. همه زشتی ها هم از جانب پشتون ها ست...شاید به همین دلیل پشتو هم رنگ و رونق خود را از دست داده است.
 • ناشناس
  اقای وحید.
  اگر بخواهید خانه ابادکنید وسائیل بسیارزیادی ضرورت است واگر نیم اینهمه وسائیل نباشد باید ب اگاووگوساله زیر یکسقف زندگی کنید با تاسف که زبان پشتو نیمه این مثال است وبجای اینکه به دنبال غنامندی زبانشان برایند به دنبال انتحاراستند وگله مندیشان فقطوفقط وحشت وخونریزیست.
  به دنبال دانش برویدوزبانت انرا بپرورانید
  با علم
  نه
  باشمشیر
 • عثمان احمدی  - بیایید پس عادلانه گپ بزنیم
  آقای فضل الله رشتین:
  من دو نکته را در باره ی نوشته ی بالا ابراز می کنم که بتواند قناعت شمارا فراهم ک ند.
  1- شما بحث ناعادلانه بودن برخورد با زبان پشتو را مطرح کردید. آیا این همه ظلمی که در برابر زبا پا رسی از چندین ده روا داشته شده است به این هم توجه کرده اید یا خیر؟ نام پارسی را دری ساختید. نام های ر تبه های ارتش، پزشکی، نام های جاه های تاریخی کشور و حتا مناطق شهری را به زبان پشتو ساختید و تا حدی که توانستید علیه زبان پارسی ظلم کردید، و هنوز هم صحبت به زبان خود مان را جرم می دانید، با واژه ی دانشگ اه...
  2- این که می گویید بر زبان پشتو ظلم روا داشته می شود من نمی پذیرم نه در تاریخ چند قرن اخیر بر زبان پشتو ظلم شده و نه حالا می گردد. ولی این که بکار گرفته نمی شود حتا توسط خود پشتون ها برای این ا ست که آن ظرفیت و بزرگی زبانی مانند پارسی را که در برابر آن قرار دارد، ندارد.
 • حاجی اخگر- کانادا  - بزورنميتوان زبانی راترويج داد


  ینده درتاجيک ميدياچنين نظرم رادرين موردبيان کردم : من اولابه دوستانيکه نظرشان رانوشته اندبايدبگويم ک ه استدلال ومنطق چيزيست وتوهين چيزديگری هيچ کسی حق نداردحتی يک فردراتوهين کندتاچه رسدکه قوم يازبان يا دين ومذهبی رانبايدتارنماها کلمات توهين أميزرانشرکنندکه باعتبارشان نيزصدمه ميزند
  أنچه رشتين نوشته حق اوست وکاملابحيث يک پشتون حق داردکه چنين ادعای بکندولی مابايداستدلال کنيم که اودرتوهم است واشتباه ميک نداينکه چقدرزبان دری درافغانستان به حاشيه رانده شده وخرم ازرسانه های دولتی چگونه پشتوتولنه ساخت وامر وززبان ماسندويچ پشتوشده تابدين وسيله ازلابلای فارسی دری پشتوبرماتحميل ، تدريس ، تلقين ودرجامعه ترويج يابد؟يک بحث مفصل است ونيازبه تشريح داردامروزشماشاهدهستيدکه دراخباروبرنامه هااگريک کلمه فارسی گفته م يشودکلمة ديگرش پشتواست درحاليکه هرزبان ازخودشخصيت حقيقی وحقوقی مستقل داردچنين کاری توهين بزبان ماست بنابرين توهين باهل زبان وشوریختانه اين ويروس خرم حتی دررسانه های خصوصی وبخش فارسی رسانه های خارجی اف غانستان نيزسرايت کرده است وازجانبی هنوزهم کلمات تحميلی پشتوحتی دررسانه های خارجی مربوط بافغانستان بر ماتحميل ميشودکه توهين ديگريست امروزنه تنهابررسانه های دولتی بلکه براديوأزادی ، صدای امريکاوغيره نشرا ت ، افغان نازی وشئونيستهاکاملامسلط اندوبلکه ازمخالفين حتی دفاع ميکنندبگذريم ازاينکه درمعارف ودانشگاه هاچه ميگذرد؟
  ميائيم سراصل مطلب : باهمه احترام به پشتونها، زبان پشتو گرچه بزورونيرنگ تابدين حدرش ديافته وبعنوان زبان رسمی وملی تحميل شده ولی درنهايت زبان يک قوم خاص است درحاليکه زبان فارسی دری زبان بين الاقواميست مثلاخودم وقتی تلفزيون خطاب رابازميکنم درکانادا بخاطريکه خيلی علاقه دارم مباحث سياسی رابشنوم قطع نظرازاينکه موافق نظرباحث هستم يانه ولی زمانيکه بزبان پشتوباشدحتی موافق نظرخودم تحليل هم کندمتأثرميشوم وازشنيدن اين بحث صرف نظرميکنم چندبارخطاب راپشتونها انتقادکردندکه توچرابيشتربزبان دری ص حبت ميکنی اوبالاخره گفت مخاطب من زن ومردوتمام مردم افغانستان است من نميخواهم فقط تعداداندکی تلفزيون مرامشاهده کندحالاوقتی مکتوب دريک وزارت بزبان پشتوباشد22قوم ديگرافغانستان ازدرک محتوای مکتوب عاجزماند ه وبامشکل روبروميشوندکه بالاخره واکنش نشان خواهند دادچراکه اگروزيرورئيس وقوماندان وسفيرنيستند دست کم ماموروکارمنداداری هستند
  مشکل ديگرپشتوسنگينی وخشونت واژه هاوکلمات است حتی پشتونهابزبان دری خيل ی راحت تروروان ترميتوانندحل مطلب وصحبت کنندتاپشتوخصوصاشاگردان دروقت امتحان به همين خاطرهم بودکه هرقد راتمروفاروق وردک کوشيدندهمه دانش أموزان پشتون درمکتب های خاص جذب نشدندپس برادرماعوض گله ازمردم بايدم انندخوشال خان ختک ورحمن بابا اززبان پشتوگله کندکه چراعليرغم اين همه زوروتزويرحکام ونحبه های پشتون أن قدراقبالی ندارد؟ اگريک زبان بشکل طبيعی رشدنکندوترويج نبابدهمچويک غذای ناسالم بالاخره قی خواهدشدچقدرک لمات فارسی دری مسخ شده وامروزبنام پشتويادميشودشما اگراين کلمات رابگيردچيزی ديگرباقی نخواهدماندمگرهاش م خان ونعيم خان نکوشيدندتاپشتويگانه زبان ملی باشد؟
 • ح- ا- ک  - گپ اوچيزی تازه نيست
  کسانيکه اين چرندراترجمه وبازنشرکردندچقدربی عقل بوده اندبدشمن تبليغات ميکنندهرکه هرچه ميگويدمگربايدهر نظری راماتبليغ کنيم؟ قبل ازينکه رشتين اين گپ هارابزندمحمدگل انگريز، هاشم خان ونعيم خان وسردارداودوام ين وحاکمان امروزدرين باره خيلی تلاش کردندولی نتيجه معکوس بودتاکه چنين کاری شودبسترتجزية افغانستان هم وارميشودوديگرهيچ انگيزه وعاملی نيست که بتواندوحدت ارضی وسياسی واجتماعی افغانستان راتضمين کندفقط همين زبان دريست که تاکنون توانسته کمربندامنيتی جامعه وکشورماباشدکاشکه چنين کنندتاهرچه زودترصف وسنگرهمه و اضح شودپيروزی پشتونهادرين نهفته است که بزبان ماگپ ميزنندکاشکه ماميتوانسيتم بزبان أنهاچنين گپ بزنيم؟ه رقدرزبان خودراجداسازندبيشترخودأگاهی قومی مارشدميکندوبهتربدفاع ازحقوق خويش برخواهيم خاست کاشکه جزبزبا ن پشتوحرف نزنندوننويسندمشکل وضعف مادرهمين جاست أب زيرکاه خطرناک است وعسی أن تکرهواشياء وهوخيرلکم وع سی أن تحبواشياء وهوشرلکم والله يعلم وانتم لاتعلمون صدق الله العظيم
 • sher khan
  The auther has said that "khoda mellat pashtun wa zaban eshan ra zenda wa mesle shame frozan tab an negar daran" but the translator says " khoda nakona"

  May I know the reason for you r hatred toward pashtuns. Don't you want that pashtuns to be alive. Do you want to get all of them k illed and their language vanished. and you guys comlpain about fascisim. The biggest fascists in Afg hanistan are you. Never a pashtun would say such thing about any other ethnic group. but when I read the articles in this site I release how much you hate pashtuns, and pashto and of course Afghanista n which is accoirdig to us is the country of pashtuns. shame on you and shame on us pashtuns who con sidred you as our brothers
 • ناشناس
  Hello Shirkhan!
  Hope you will be sure, that I myself am a Pashton, I translate that kind of articl es from Pashto to Persian, you know that non Pashton can never do so. And I have never anything hatr ed in my heart towards anyone.
  But I am against racism in any form, I hate racism particularly eth nic racism. Sorry, I must admit that many of my com Pashto-speaking friends, spreading hatred and ra cism among Afghanistani citizens in the name of the language and culture and so on, among them Mr. R eshtin that you have read his article both Passhto and Persian.
  .
  It is contrary to your accusat ions that I have hatred for the Pashto, while Pashtones deny others' right to use their own language s, and a minority language like Pashto can never be forced with such stupid articles that create hat red among society.
  Therefore, I asked God to never highlight that kind of damn idea over innocent people

  Sincerely,
  Pervis Behman
 • س م ع  - عجب !!!!!!!
  با خواندن اینمقاله پی به بردم که واقعاً برادر های پشتون هنوزهم که هنوز است از قافله فرهنگ وتمدن خیلی دور هتسند ببینید نویسنده کسانی را که در افغانستان به زبان فارسی حرف میزنند را بی گانه خوانده است جای تاسف است نویسنده عزیز یادت باشد که این ادعای اکثریت 60% فقط مال توهم شما ها است فقط وفقط 30در صد از ملت افغانستان را تشکیل میدهید آنهم به مشکل وحرفی دیگر اینکه زبان فارسی انقدر شیرین است که مردم کشور های دیگر علاقه دارند به ان چه رسد به هموطنان پشتوزبان خود ما
 • تاجبک و بی تعصب
  سلام به همه
  متن را خواندم و دانستم که برادران پشتون ما بلاخره پی بردند که مشکل در پای خود شان است. اما از جمله اخیر مترجم خیلی ناراحت شدم. برادر من خداوند میداند با بنده هایش چه کند. و هرملتی میتوان د از خداوند بقای و دوام خود را بخواهد به نظر من دوام بقا و پیشرفت پشتون ها هیچگاه به ضرر ما نیست. و لازم نیست که ما به تباهی آنها تضرع کنیم. بهتر است از خداوند بخواهیم که آنها را به راه درست رهنمایی کند. و این بر خداوند آسان است
 • ناشناس  آقای تاجیک بی تعصب!
  تاجای که من خودرا می شناسم ما مردم(پشتونها) که بادریغ ودرد خودم ازیک رگ پشتون میباشم درعصرحاضر استعداد برخوردداری ازرحمت خداوند را تداریم.

  پشتونها مانند بنی اسرائیل عصرموسی ع هرقدرنعمتهای خداوند به آنها ارزانی شود سربه طغیان وعصیان میزنند وبرای نابودی دیگران دست به کار میشو ند. ازنظر تاریخی وجامعه شناسی دینی درهرعصری باید یک قوم ازصفحهء هستی گم شود، قومیکه استعداد بقا را نداشته باشد، این سنت الهی است، ازنظرمنطق دین، هرقومیکه دست به بغاوت وسرکشی دربرابر اوامر خدا زده است سربه نیست گردیده است. متاسفانه درعصرحاضر درین قرن بیست ویک برایم چنان معلوم میشود که این قرعهء فال بالای پشتونها زده شده است وآنها درحال نابودی اند.
  هرکسیکه سال قبل در سیلابهای که درمناطق قبایلی بش مول پشاور را بچشم سر دیده باشد این ادعای مرا تصدیق میکند.

  شاید باورتان نشود که درین مناطق همین ا کنون اطفال نوزاد به جرم دختر بودن همچو گوسفند حلال گردیده است . درمنطقه شیرانی درحوالی کویته یک پدر زمانی که خبرشده است درخانه اش خانمش دختر بدنیا آورده مادر ودختررا حلال کرده است. درکراچی جهالت و وح شت پشتونها بیداد میکند . من متاسفانه وقت کافی ندارم تا تمام حوادث را به رشتهء تحریربیاورم این حوادث متاسفانه در رسانه های پشتو انعکاس نمی یابد زیرا آنهارا ننگ پختونوالی پیچانده است .

  شما مطمئن باش ید که پشتونها درعصر ازصفحهء گیتی نیست ونابود میگردند؟ چگونه؟
  درمناطق مسکونی شان توسط زلزله وسیلاب، بمبارد وحوادث طبعیی دربیرون توسط نفاق واختلافات قبیلوی ذات البینی .

  این چیزی است که خود پشتونها هرروز درسایتهای خودشان می نویسند. شاید یکتعداد نویسنده گان مثل آریوزی وغیره که خواهان اتحاد پشتونها ی (لر وبر) اند به این گمان باشند که بااتحاد این قوم زمینهء بقای شان فراهم میشود اما تجربه نشان داده که سنتهای الهی را هرگز کسی تغیر داده نمیتواند، درحقیقت خصلت های نفرت وتنفر ازیکدیگر میان پشتونها چن ان است که به مجردیکه یکی شوند فردای آن جنگهای ذات البینی برسر قدرت، میان خودشان شعله ور میگردد.

  عبدالباری جهانی دراشعارش خون ریزی وحشت وانتقام گیری وتجاوز به زنان ونوامیس یکدیگر ازصفات متعالی یک پ شتون میداند. بدون شک که چنین عادات ذمیمه را خداوند دوست ندارد. خداوند، صرف مهلت میدهد ولی گرفت خدا ن یز طوری است که به هیچ صورت نمیشود با معیارهای عقلی وانسانی مورد تحلیل وارزیابی قرار گیرد. بنا برین م ن آگاهانه دعا کرده ام که خداوند زبان پشتو درمجموع پشتونوالی را هرگز درخشان نگاه ندارد تا جهالت، مناف قت ، وحشیگری، عصیانگری دربرابر خدا، قتل وکشتار ونسل کشی میان انسانهای منطقه برمردم مستولی نگردد.

  بناء اگر خودت خواهان زنده ماندن این فرهنگ استی پس منتظر نابودی خودت باش . زیرا مار هرزمانیکه در آست ین یک شخص، خودرا گرم احساس کرد اولین نیش خودرا به دست همان شخص میزند واین نه ازبرای کین ودشمنی بلکه مقتضای طبیعت وی چنین است. بناء هرپشتونیکه خواهان نابودی خویش نیست باید به خداوند رجوع نموده وتوبه گا ر شود، وازکفر پشتونوالی به سوی اسلام رو آورد.

  بناء دعای من ازسر جهالت ویا احساسات نبوده بلکه آگ اهانه میخواهم ازخداوند بخواهم که خداوند هیچگاه اشعار خوشحال ختک، آن جنگ سالار قبیلوی که ازکله های ی وسفزیها مناره ساخته بود واز آن به افتخار یاد میکند واطفال بیچارهء پشتون را گمراه میسازد هرگز درخشان نگرداند، خداوند من واولادم را همان قدر پشتو یاد بدهد که ازشر گوینده گان این زبان لعنتی درلحظات خطر خودرا نجات داده بتوانیم . پروردگار این زبان خر را برای همیش ازصفحهء گیتی نیست ونابود کند تا نسل های آیندهء پشتون وغیر پشتون به شاهراه انسانیت وآدمیت روان گردند وبیشتر دغ دغ دربرابر اوامر خدا نکنند.


  زبان پشتو یعنی زبان خر نه درآن علم است نه اخلاق است نه فضیلت است نه تخنیک است نه ادب است . وحالا مثل یک جنین حرامی برعلیه زبانهای دیگریکه ازقرنها بدینسو به جامعهء بشریت، اعطا کرده است قدعلم کرده ت ا آنرا به بهانهء بیگانه بودن و ایرانی وتاجکستانی بودن نیست ونابود کند مرگ به این زبان مردار که من د ارم
  پرویز بهمن
 • azar
  آقای رشتین وتمام دوستان سلام حدود دو قبل در فیس بوک به دوستی که شعار زنده باد پشتو داده بود و عکس ها ی از مشاهیر پشتون به چاپ رسانده بود حتی عکسی از امیر عبدالرحمان ولی صحبت ها و نوشته ها به زبان انگلی سی ویا فارسی بود اگر ما عبدالرحمن وطن فروش را به یکی مشاهیر دنیا میدانیم چون پشتون است و یک کلمه پ شتو یاد نداریم پس دگران را چرا با خواندن و نوشتن آن با مشکل مواجه سازیم البته من ترک هستم نه تاجیک ی ا فارسی زبان تشکر از توجه تان تان
 • بنده حقیر
  برادرحل مشکل شمااوغانافقط وفقط تجزیه است.باتجزیه شدن اوغانستان انوقت زبان تان هم رشت میکنه وسطح دانش تان هم بالامیره اگر فرهنگ اوغانوالی خودراکنارگذاشته ودرراه علم ودانش کمرببندیدآنوقت است که شمااوغان ا برنده استید.اگربازهم به فرهنگ اوغانوالی خودادامه دادیددیگه نه روی ترقی را میبینید ونه هم به جای می رسید.یگانه چیزکه اوغان رابدبخت کرده فرهنگ اوغانوالی است
 • نور

  سلام آقای رشتین شما نوشته اید ( امروز در

  دوائر دولتی تمام مکاتیب رسمی به زبان دری ارسال ومرسول میگر دد. )
  آقای رشتین من پشتونمیدانم ازشنیدنم رشتین ازواژه
  راستین ګرفته شده باشد شما که رشتین هستید باید راستین فکرکنید این به همه معلوم است زبان برای
  افهام وتفهیم بوده فهمیدن ودانستن است اګرمکتوب رسمی دولت به فکرشما به لسان پشتوتحریرګردد آنرا
  کسی خوانده نتواند چه حاصل میشود؟؟ نوشتن مکتوب دولتی وارسال مرسول آن فهماندن به مردم است 90 در
  صدنفوس افغانستان پشتونمیدانند به پشتوخوانده نوشته نمیتوانند آیا شما این مشکل را درک
  میکنیددرین باره رشتین فکرکرده اید؟؟؟
  آقای رشتین من از( اوزبیک های ) افغانستان هستم
  پدرومادرم تورکی زبان بودند اما امروزهمه اهل فامیلم به لسان دری صحبت میکنند چون مادرشان دری
  ز بان بود من صد ها فامیل را میشناسم پدرمادرشان
  تورکی زبان بوده اما درفامیل شان به لسان دری ګپ
  میزنند ل سا ن دری مال یک قوم خاص نبوده مال مملکت
  خاص هم نمیباشد لسان دری لسان بین الاقوامی است
  چنانچه زبان ( اوردو) زبان بین الاقوامی درهندوستان وپاکستان وبعض ممالک دیګر است زبان اوردو ) زبان پنجابی یا سندی ن یست ایران به فارسی
  ادعای ملکیت میکند دروغ است فارسی زبان پارس نبوده پارس نام سابق ایران ) زبان دری ز بان دربار
  شاهان تورک چه درتورکیه چه درپارس چه درخراسان
  چه درتورکستان بوده است بنا زبان دری به همه برابربرای همه اقوام است زبا دری زبان دوم اسلام است زبان دری به صحبت حضرت رسول الله مشرف شده است
  زب ان دری را بی حرمتی نکنید که به غضب خداوندی
  دچارخواهید شد اکثرشعرایوادبا تورکستان خراسان هندوستان اف غانستان پارس ایران اشعارخویش را به
  لسان دری سروده اند .
  آقای رشتین شما پشتون ها با تعصب لسان ګرفتار مباشید به فکر درست وسالم خودرا قراردهید
  به قرن 21 خودرا آماده سازید ومن الله توفیق
 • ناشناس
  جناب نویسیده سخت بیعقل و بیکاره بود چون با اینکار میخواهد زبان دوزخ را در دنیا رایج و انهم خراسان بی چاره رایچ بسارد و روز روشن را بالای مردم شب تاریک بسازند. بس است که انتحار، قتل، دورغ، زورگویی در بی ن شما کثیف هاموجود بوده و در خراسان زمین تعمیل کردید و با ان اکتفا نمی کنید و هنوزهم زبان کثیف دوزخ تان را میخواهدرایجتر بسازید. نفرت برتوکثیف نوسینده
 • ناشناس
  گناه بیچاره نوسینده گک نیست نو میخواهد الفبای زیان را یاد بیگیرد. مشکل اینجوان چه بوده ایا با زبان ش یرین دری نمیتوانست مشکل خود را حل کند. چون بان وسیله تفاهم است نه وسیله زورگویی و اکثریت گرایی.اگر ز یاد حلاقمند زبان خود است بسم الله برود به دوزخ همه شان به زیان پشتون صحبت میکنند
 • khalil_nabil007@hatmail.de
  عزیزان درود ! سپاس از بهمن عزیز که زخمت کشیده و رنج بازنگاری آنرا به زبان فارسی دری برده اند و ما را از اهداف فاشیستان قبیله آگاهی داده اند .

  اگر یک نگارش فارسی دری امروز روزنامه های اوغانستان را که در مورد ملاقات یک کارمند بلند رتبه اوغانستانی تهیه شده ، یک فارسی زبان غیر اوغانستانی بخواند برایش م شکل آفرینی میکند بدینگونه :

  { شاغلی لوی سارنوال افغانستان حین دیدار از حربی پوهنتون با پیغله دگروال غتی که فعلأ به حیث آمر پیژنتون پوهنتون ایفای وظیف میکنند ملاقاتی داشته در مورد بریدگی های جدید الش مول از حربی شوونزی بحث و گفتگو نمودند . }

  این مسخ زبان فارسی دری نیست ؟ برادران پختون ما دیگر چی ان تظار دارند که با زبان ما بکنند ؟

  همان گفتار مردمی در حق پختوخواهان برابری میکند که می گویند : { سی ر را دیده ندارند و گُشنه را داده نمیتوانند }
 • ناشناس
  برادر رشتین
  ما همیشه به فارسی دری صحبت میکنم
  اکر قهر شویم به فشتو نا خدا گا صحبت میکنم همه میدانن د که فشتو زبان خشونت و قبلا دئو ها به همین
  زبان صحبت میکردند. فعلا انتحاری ها صحبت میکنند.
  خفه نش ی خودت خوب میفهمی اما در لودگی زدید مثل ....واری.
 • wotkheli
  نمی دانم که شما تاجکها فعلا به کدام کلچر تان افتخار میکنید افتخارات تان در گذشته ها بود و فعلا چیزی باقی نمانده کلچر فعلی شما قاچاق مواد مخدره.اختطاف .بچه بازی.بچه بیریشی.تجاوزات جنسی با اطفال. بچه رق صاندن.فساد اداری وغیره وغیره یکی دو سالی دیگر جزای این همه گناه هایتان داده خواهد شد
 • هروی
  تشکراز خاوران که به درد دل یک پشتون هم گوش داده است کاش نویسنده از تبعیض هایی که بر علیه زبان فارسی روا داشته شده و می شده است سخنی به زبان می آورد اگر بحث موضوع رسمیت زبان است چرا نویسنده ی محترم از سرود ملی و پول ملی حرفی به میان نمی آورد که تحت سیطره ی زبان مادری اوست آیا عدالت فقط در تجلی یافتن و درخشندگی زبان مادری رشیتن صاحب است ؟
 • بنده حقیر
  برادرعزیزپرویزمه چندسال پیش ازرسانه هاشنیده بودم که یک مردپشتون زن خودرابه جرم اینکه دخترزایده حلال کرده ودخترنوزادراهمچنان اینهاهمان کاری رامیکنندکه پیش ازظهوراسلام جاهلان اعراب این کاررامیکردند.حیوا ن که حیوان است چنین کاررانمیکند.مه درقران همیشه میخوانم اقوامیکه دست به همچون جنایت میزدندیاکه سرکشی ازاوامرخداوندمیکردندنابودمیشدندمثل قوم لوط,قوم ثمود,قوم صالح ودیگرایشان وحشت ودهشتی که امروزقوم پشت ون انجام میدهدبه مثقالی ازوحشت ودهشت آن اقوام نمیرسدوبازهم خداوندصبرمیکند.برایشان موقع داده میرودکه بیااینبارشایدآدم شوندولی درطول این دوصدوشصت سال اینهاازآدمیت خودورماندند.بلکه ازحیوان هم بدترشدند..
 • جمشید  - واقعاً خنده دار است
  هاهاهاهاها..................... چی خنده دار بیگیر که نگیریت
  واقعاً که دوستان پشتو زبان آنقدر متعصب هستند که هتی در دعای خود هم از خدا نمیترسند و مساله تعصب را بکار میبرند که خیلی ها خنده دار و بوی ب د آز این گفتارها و نگارشات به مشام میرسد.
 • latif arya  - در برابر زبان پشتو
  سلام عزیزان،
  من کم و بیش 18 سال را در پشاور پاکستان و زبان های پشتو، اردو و انگلیسی را در همانجا از اوان کودکی خواندم و صحبت کردم و یاد گرفتم اما با کما تاسف تا اکنون زمانیکه پشتو صحبت میکنم بسیار اش تباهات در گفتن احساس میکنم و بعضی اوقات از جانب پشتو زبان ها ملامت میگردم که نمی توانی درست به زبان ما صحبت کنی.
  پس حال شما خود فیصله کنید که صفل که از سن 6 سالگی این زبان را در مدت 18 سال نتوانست یاد گیرد چیطور امکان دارد کسی دیگر انرا در شهر های غیر پشتون یاد بگیرد.
  یاید قبول کرد که این زبان خیلی ابتدایی و قبیلوی است که فاقد کدام قانون گرامری و فاقد روانی میباشد.
 • آقا محمد  - هی هی
  به شما تاجکها یک امیر عبدالرحمان خان ویا یک ملاعمر دوم لازم است تا شما بیگانه هارا از این خاک پاک اف غان نیست و نابود سازند. زنده باد پشتون ها!
 • ناشناس
  خداوند همه ما را به راه راست هدايت نمايد و از تعصب جاهليت كه دشمني با خدا و رسول اكرم (ص) مي باشد د ور نگه دارد .
  ثمره سال ها حكومت پشتون چون بر اساس تعصب بود به جائي نرسيد و كشور را به تدذتختي و عقب مانده گي كشانيد .
  اين نوع آرزوهاي جاهلي پشتون ساخته و پرداخته صهيونيسم جهاني و با هدف تضعيف ايجاد تفرقه بين مسلمين ايجاد شده است.
 • ناشناس
  درتاریخ امده که ازقوم بنی اسرائیل بنام پتان یک طفل گم شده که امروز پیدا شده.
 • فریدون  - خیلی جای تاسف است
  خیلی جای تاسف است که چنین گفتگو و نظریات را میخوانم، لطفا از همه تان خواهش میکنم از این حرف ها جداً خود داری کنید بروین بطرف یک تلاش کلی برای یک افغانستان آباد آرام و سر بلند، تمام این چیز های که شما نوشته این مایه شرم و بی سوادی تان است.

  در عموم چنین بحث ها در جامعه بیشتر صورت میگیرد که مردم و ملت شان پسرفت، بی سواد، و کم عقل باشند،

  شرم بر تمام شما با چنین نوشته هایتان. دری و پشتو و ازبکی شما دیگر کاری ندارین، شما دیگر مرجع فکر و تلاش ندارین همه تان از کشنگی صبح وقت میخزین، بروین بطرف یک لقم ه نان و اموختن عمل.
 • بینام  - هیچ
  برادرانم ووطنداران عزیزم! بیایید به لسانهای خود خدمت کنیم بدون اینکه کدام قومی را خوب و یا بد بگوییم . لسان چیزی دیگری هست و قوم چیزی دیگری. پشتون به پشتو- تاجک به دری و دیگر اقوام همه به لسانهای خود خ دمت کنیم بدون اینکه به یکدیگر بد بگوییم. این تفرقه افگنیها به شکل کلی دسایس دشمنان این مرز و بوم است .
 • سید شریف الله قادری  - حق این است!!!

  دوستان عزیز: مطلب را نیز خواندم و نظریات را نیز!
  اما! با خواندن هرجمله چنین تصورمیشود که هنوز هم ره ما به ترکستان است،هنوزهم همان کدورت ها، همان خصومت های نهفته درتارپودما،و بالاخره همان سنگرگیری های بی خردانه. بیاید لحضه مکس کنیم! به حال وطن نگاهی ژرف اندازیم و خداوند را شاهد قرارداده عادلانه قضاو ت کنیم که عامل این همه شقاوت ها در افغانستان چه بوده. چرا ما بدبین واژه پوهنخی هستیم و چراواژه دانشگ اه را نمیپذیریم.؟؟؟ چندی قبل ازیکی از رسانه ها شنیدم که وزیرصاحب زراعت که به هلمند تشریف برده بود و درمراسم تحویل مسولیت به نیروهای افغان شرکت کرده بود میگفت "این یک دست آورد بزرگ برای حکومت است ک ه تاسه سال قبل تا آنسوی دریای هلمند کسی رفته نمیتوانست اما حال با تلاش های فراوان ما قادر به این کار هستیم". با شنیدن این جملات حالتم کاملاتغیرکرد، باخود گفتم که دراین قرن بیست ویکم که دنیا دیگر ب لند شدن به مهتاب را،ساختن طیاره های غولپیکر را،اعمار آسمان خراش ها را،و کشفیات و اختراعات بسا حیرت ا نگیزرا دست آورد میگویند، اما ما گشت و گذار بالای مزرعه خود دستآورد میگویم!!! بس است! بس است! بس است ! دوستان عزیزبالای زبان ها باید به جدیت کارشود.اما کارهای جدیتری هم داریم،زبان را به مثابه وسیله تفا هم قبول کنید و بس!.
 • نوید احمد  - افسوس به حال ما مردم که انقدر جاهلانه می اندیشم
  برادران عزیز برای معلومات بیشتر شما باید گفت که زبان فقط وسیله افهام و تفهیم است و فراتر از آن چیزی دیگری نیست ؛واين عمل نوعي از نژاد پرستي و ملي گرايي است که شريعت آنرا جايز نمي داند زيرا موجب تفرقه و اختلاف مسلمانان و موجب خوشحالي کفار مي شود، و اين کفار هستند که با اين ترفند يعني تقويت حس ملي گرا يي و نژاد پرستي در بين اقوام مختلف قصد دارد تا اتحاد مسلمانان را در هم بشکنند و راحتتر مسلمانان را ب ه استعمار بکشاند.يک تاجيک مومن با يک پشتون مومن و يک ترکمن مؤمن و يک هزاره مومن همگي برادر و دوستدار يکديگر هستند، و مليت براي آنها اهميت چنداني ندارد، حداقل دين را بر مليت ترجيح مي دهند..و خداوند متع ال میفرمایند که بهترین شما متقی ترین شماست بلعکس نه فرموده اند که بهترین شما تاجیک و یا هم پشتون است پس برادران عزیز بیایید دیگر ازین مفکوره جاهلیت خویشتن را رهایی ببخیشم و از 40 سال جنگ و خونریزی عبر ت بگیریم .
 • خیام  - بس است
  با تآسف بعضی از برادران تبعیض گر ما بعضی از سخنان را در باره پشتو زبان ها نوشته اند که دور از منطق و عقل انسان است آیا این کسانیکه خود را تاجیک مینامند آیا گاهی هم تاریخ را مطالعه کرده اند که اینها از کجا پدید آمدند آیا همین پشتو زبان ها نبود که اینها را ایجازه دادند تا در این وطن مسکن گزین شوند به راستی که مار آستین را در آستین خود نگه داشته ایم .تاجیک هایکه همه روزه عیسوی میشوند و مود گفته نزدیک است زنان و و دختران و بچه هایشان بدون لباس از خانه هایشان خارج شوند.
 • حافظ امیری  - اسلام علیکم ورحمت الله
  سلام بر همه دوستان، ټولو دوستانو ته سلام
  I don't want to tell u pple a long story but just this muc h "Don't Look at any of the muslim according to his language or any other thing , but as a musli m" the more as you wish Allah knows well innamal muslemoona ikhwatoon
  i love each and every musl im weather he is pashton persiann black or white or any thing else hope no one mind what i said tha nks for reading
  "
 • سجاد بیژنپور  - تعلیم به زبان مادری حق انسانی هر انسان است
  اگر از حق تیر نه شویم باید بگویم که برادران پشتون در شهرها مجبور ساخته شده تا به زبان دری تعلیم وتحص یل نمایند
  تعلیم به زبان مادری حق انسانی هر انسان است اما از بشتونها این حق گرفته شده کسانیکه به زبان مادری خود زمینه تعلیم ندارند طبعیست که نوشتن دران ه م برای شان مشکل است باید نه تنها به بشتنها بل به تمام اقوام اعم از بشتون،ازبک هزاره بشه یی و... حق ت علیم به زبان مادری شان داده شود
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 15:51
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 287 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.