نوسینده گرامی خودشان در بسیاری جای ها واژه های انگیسی را با یک واژه بیگانه دیگر از زبان تازی (عربی) جایگزین ساخته و آنرا پارسی نامیده اند و گفته اند که این واژه ها در گفتگوی های روزمره کاربرد دارد. من این متن را از نوشته شان به این جا کاپی میکنم:

"کلمات انگلیسی: معنی فارسی تفصیلات استعمال کلمات انگلیسی در مراسلات رسمی ولوحه های دفاتر"

در متن بالا به جز از واژه های "در" "و" ; و "های" همه از زبان تازی هستند. شما اگر به فرهنگ و زبان پارسی ارج میگزارید، در گام نخست تل اش نمایید که این واژه ها را با برگردان درست پارسی آن جایگزین کنید نه تازی!