Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

هرج و مرج و یا (انارشیزم) در عرصة زبان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط سید محمد خیرخواه   
چهارشنبه ، 31 تیر 1388 ، 03:34

سید محمد خیرخواهبسم الله الرحمن الرحیم

در شرائط هرج و مرج و انارشیزم زبانی درست تکلم کردن و درست نوشتن به آرمان و آرزوی مبدل گردیده که تنها میتوان افسوسش را خورد. و امید و آرزوی آن را داشت تا روزی جامعه فرهنگی ما به شرائط از رشد اجتماعی و فرهنگی برسند که اقلاً افراد با سواد جامعه بتوانند درست بنویسند و درست تکلم نمایند و گرنه آن زبان در دری که بوجودش همه ما می نازیدیم که آن زبان اصیل و فاخر فارسی بوده که حتی واژگان عربی هم در آن کمتر بکار رفته است.


دیگر از آن زبان فاخر اثری وجود نخواهد داشت. سهلنگاری وبی توجهی ما به ورود واژه های بیگانه از یک سوء و غلط تلفظ و غلط نوشتن از سوی دیگر کار را بجایی خواهد رساند که دیگر زبان ما نه زبان دری فارسی گفته شده و نه هم زبان انگلیسی و اردو بلکه معجون مرکب از سلسله کلمات و واژگان مهمل بدون ربط خواهد بود که از هر چمن نه گل یا سمنی بلکه خار مغیلان را بخود جذب کرده که از قواعد ادبی و گرامری به کلی خارج و دور خواهد بود. چنانچه وقتی ما فرق بین اقامت و استقامت، آب و هاب، قهر و قار، امید و هُمید، هشت و اشت، عمیق، انیق، عهد، عاد، متعهد، متحد، چطور – اشتو را نکرده و در نوشتجات خود بجای (مرکز تعلیمی زبان انگلیسی و علوم کمپیوتری) بنویسیم (انگلیش لنگویج انستیتوت اند کمپیوتر ساینس سنتر) و بحدی سهلنگاری و بی توجهی داشته باشیم که هر چه به زبان ما آمد خوش آمد آن را مورد تکلم و نوشته خود قرار دهیم و این روند بهمین منوال الی ماشاءالله ادامه پیدا کند فکر میکنید بعد از مدت زمانی از زبان فارسی دری ما چه ساخته خواهد شد که خدا میداند؟


ولی اگر به فکر چاره و جلوگیری از هرج و مرج زبان خود باشیم و در قدم اول مؤسسات علمی و فرهنگی کشور از قبیل وزارت اطلاعات و فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی، پوهنتون ها، اکادمی علوم و انجمن های ادبی و فرهنگی، رسانه های همگانی، دانشمندان و فرهنگیان همه و همه دست بدست هم داده و راه کارهای اصلاحی را برای اصلاحات زبان خویش جستجو کرده و ارائه نمایند. امید میرود که بتدریج روند اصلاحات زبانی جای خود را پیدا کرده و زمینه رشد و توسعه آن مساعد گردد و اقلاً بتوان بیک سلسله از معیارهای زبانی که باعث نجات زبان ما از هرج و مرج زبانی گردد دست رسی پیدا کنیم و زبان معیاری ادبی واحد فارسی دری را در سرتاسر کشور خود داشته باشیم که بتواند همه فهم باشد و از تجارب کارشناسان و دانشمندان زبان شناسی در این زمینه استفاده نماییم. چه به اساس تعریف زبان شناسان «زبان معیاری عبارت از زبانی است که در ورای لهجه های محلی و اجتماعی رائج در یک کشور قرار داشته و وسیله ارتباط اجتماعی و علمی ادبی کسانی است که ممکن در شرائط دیگر به لهجه های محلی یا اجتماعی خاص خود تکلم نمایند(1)» که این زبان در حقیقت همان زبان درس خواندگان است و غالباً با زبان نوشتاری یکسان بوده که در رادیو و تلویزیون و روزنامه ها و مجلات می بایست بکار رود و در آموزش زبان به خارجیان مورد استفاده قرار بگیرد. و دارای اصولی است که رعایت آن اصول برای متکلمان آن الزامی بوده و در مدارس و مکاتب به همین زبان تدریس صورت میگرد. و مرجع سنجش صورت های غلط و درست زبان می باشد و به اساس ضرورت وجود چنین زبان معیاری در جامعه ضروری پنداشته شده و به عبارت دیگر زبان معیاری در حقیقت عبارت از انتخاب لهجه و گویش است از بین لهجه ها و گویش های مختلف که در بین گویندگان یک زبان رواج داشته و با زبان مکاتبه و تحریری مطابقت دارد. که ایجاد چنین روش در واقع انتخاب واژه ها و کلمات (مثالی) صحیح و درست از بین لهجه ها و واژه های مختلف که در گویش زبان بین گویندگان آن رواج دارد بوده که این واژه ها و کلمات بتدریج بتوانند در بین جامعه جای خود را پیدا کنند و بعنوان کلمات و واژه های منتخب (مثالی) سرتاسری بتدریج در زبان عامه رواج پیدا نموده و از طریق مؤسسات فرهنگی و علمی و رسانه های گروهی نیز حمایت شده تا جایگاه خود را تثبیت کنند بطور مثال کلمه و واژه برادر، که کلمه اصیل فارسی دری همه فهم در بین جامعه است بجای کلمه بیادر، بُرار – بِرار و یا کلمه چهار مغز بجای کلمه جوز، گردکان، گردو اگر انتخاب و استفاده گردد میتواند راهگشا باشد متأسفانه مشکل فوق تنها در استعمال لغات محدود نبوده بلکه در مصادر کلمات و افعال ماضی و مضارع و حال نیز چنین مشکل وجود دارد بطور نمونه از مصدر فعل ماندن بمعنی نهادن فعل امر آن بمان، بان، بگذار و یا از مصدر فعل دادن صیغه امر آن بده بت، بتنی و امثال اینها که میتوان نمونه های زیادتری را در این زمینه ارائه کرد. بطور خلاصه میتوان گفت که در هرج و مرج زبانی عوامل مختلف میتواند نقش داشته باشد که عمده ترین آنها طوریکه اشاره کردیم 1- ورود سیل آسای کلمات و واژه های خارجی از زبانهای مختلف دیگر بدون رعایت هیچ نظم و قانونی، 2- تأثیر گذاری زبان شکسته کوچه و بازار ما 3- مشکل لهجات محلی چنانچه اگر در رسانه ها به لهجة محلی خاصی صحبت شود و از کلمات و واژه های محلی استفاده شود بدون شک میتواند در فهم همگانی مشکلات زیادی را ایجاد نماید. طوریکه امروز در دبله های سریالها و فلم های خارجی چنین مشکل آشکارا محسوس است. و اگر از زبان واحد معیاری سرتاسری استفاده شود جلو چنین مشکلات گرفته خواهد شد.


مشکل دیگر در این عرصه تلفظ غلط کلمات و یا تغییر فعل از حالت غائب به حالت متکلم و مصدر آن بوده بطور مثال حکایت از شخص سوم غائب در میان است بیکباره می بینند بجای اینکه گفته شود رفت، کرد، برد، خورد میگویند رفتن، کردن، خوردن، بردن و غیره.


طوریکه تا حالا گفته آمدیم اگر روند بهمین منوال ادامه پیدا کند و راه کارهای برای نجات زبان جستجو نگردد و همینطور از یکطرف ادامه هجوم واژگان وارداتی گوناگون از زبانهای مختلف دیگر و از جانب وجود واژه های دگرگون شده داخلی کوچه و بازار خود ما ادامه پیدا کند بتدریج باعث میشود تا روزی ما در مقابل انبوه از واژه ها و کلمات نا مأنوس غریبه مواجه شده که بتدریج وارد زبان ما گردیده و باالآخره جزء از فرهنگ و زبان ما را تشکیل داده اند و دیگر از آن زبان ظریف و ادبی شیرین گذشتگان ما اثری باقی نخواهد ماند و بتدریج فاصله عمیق بین نسل جدید و نسل قدیم ما در رابطه به زبان بوجود خواهد آمد که نسل جدید نتواند دیگر آثار گذشتگان خود را طور درست و صحیح آن بداند و از آن استفاده درست علمی و ادبی بنماید و بتقلید از دیگران مثلیکه در زبان اردو واژه های انگلیسی را بخط اردو می نویسند و زحمت ترجمه آنها را کسی بخود نمیدهد بهمین صورت این روش در بین جامعه دری زبانان ما در افغانستان هم شیوع پیدا کند و روزی ما در مقابل انبوه از لغات و کلمات مختلف مثل مهمانان ناخوانده روبرو گردیم که خود بخود جزء ا ززبان ما گردیده اند. و چاره بجز از چشم پوشی در قبال آنها نداشته باشیم. و مثل تجربه تلخ بعضی از ملت های که بیکبارگی دست به تغییر الفبای خود زدند و سبب مقاطعه تاریخی و فرهنگی بین دو نسل گذشته و آینده خویش گردیدند که حتی نسل جدید امروزی ایشان با این مقاطعه فرهنگی و تاریخی قادر بخواندن سنگ لوحه سرمزار پدران خود هم نبوده و از گذشته فرهنگی و تاریخی خود فاصله زیادی پیدا کرده است و این خود ضربه و صدمه بزرگ تاریخی و فرهنگی بوده که بفرهنگ و زبان آنها وارد گردیده و بازگشت از آن هم خسارات و صدمات زیادی را با خود همراه خواهد داشت. مگر بتدریج و قبول مصارف مالی هنگفت و زمان طولانی که این کار هم مشکلات خود را دارد.


..... ادامه دارد


سید محمد خیرخواه

این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

 

1. مجله برگزیده مقاله های نشر دانش

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • سینا دلیری
  من ازفرمایشات بجا وسودمند جناب آقای خیرخواه تمجید نموده امیدوارم که خبرگان ونویسندگان محترم ما به ای ن امر مهم توجه نموده درجهت سره ساختن وحفظ اصالت زبان فارسی- دری به روال پیشکسوتان ودلسوزان گذشته عنا یت فرموده با رعایت اصول ساختاری علمی این زبان در کارزار نویسندگی، بیشتر ازپیش درراستای گسترش وپرباری این زبان دین فرهنگی، ملی وتاریخی خویش را به انجام برسانند.
 • ناشناس
  اقای خیرخواه!
  شما از استعمال واژه گان غیر فارسی توسط فارسی زبانان سخن گفته اید. ولی با استعمال کلمه پوهنتون بجای معادل دری یا فارسی ان دانشگاه نشان داده اید با این زور گوی فاشیسم موافق هستید . زبان پو یا است و قابل تغیر و رشد پس امکان دارد واژه های خارجی شامل هر زبانی گردد و یا این واژه های تازه وارد معادل سازی شوند که این امر معمول است و زبانرا بیشتر غنی میسازد.
  ولی شما در کجا سراغ دارید که شما را به زور وادارند تا به جای واژه های اصیل زبان خویش واژۀ تازه ساخته شده ای زبان دیگر را بکار برید مانن د
  به جای دانشگاه پوهنتون
  به جای دواخانه درملتون
  به جای زایشگاه زیژنتون و ده ها مورد دیگر که همه میدا نند . ما برای نگهداشت واژه ها و زبان مادری مان در اینجا کشته وزخمی دادیم ولی شما آنرا تائید نموده ای د. نخست از همه باید این دولت فاشیست را وادار کرد تا به همه زبان ها احترام مساوی داشته باشد. نه اینکه هرروز چند فاشیست(به شمول کارمندان بخش پشتو بی بی سی) واژه پردازی نمایند و آنرا بالای گوینده گان سای ر زبان ها تحمیل نمایند.

 • جاوید
  چه گونه شما از درست نوشتن حرف می زنید در حالی که خودتان در همین نوشته کوتاهی که در این جا آورده اید، درست ننوشته اید؟
 • سروش سکوت
  محترم خیرخواه صاحب!

  موضوع خوبی را به بحث گرفته اید ولی ایده آل های تان کاملاً با انشاء تان در تن اقض قرار دارد. لطف نموده یکبار به نوشتهء تان دقیق نظر بیندازید. اگر نوشتهء تان در مورد درست نوشتن ز بان فارسی نمیبود زحمت نوشتن این مختصر را بخود نمیدادم ولی چون حرف تان برای بهبود زبان است بهتر است ا ول از خود شروع کنید. با قاطعیت میتوان گفت که در هر جملهء تان غلطی انشائی وجود دارد.
 • بهروز
  محترم آقای پیروز وسربلند باشید.
  دانشمندی میگوید : تاوقتیکه هنوزبه زبان خود حاکم ودر نگهداشت آن قادر ودلسوز هستی کلید دروازه زندانت بدست خودت است،درغیر آن محکوم به زوال ومحکوم به ازدست دادن هر آنچه به نام هویت میشناسی را از دست داده ای . خدمت قهرمانانه شما در قسمت زبان مادری ، عزیزتر از جان وقابل اف تخار فارسی برای همه فارسی گویان جهان مخصوصا تاجیکان وهزاره ها قابل دست بوسی واحترام بی اندازه میباشد . پیروز باشی، سلامت باشی وخدانگهدارت .
 • ناشناس

  محترم خیر خواه صاحب شما که اینقدر ازنفوذ فرهنگ و واژه گان بیگانه در زبان فارسی دری نگران هستید ای کاش از فرهنگ دیگران هم باید تقلید نمیکردید. تا چند سال پیش که شما سفیر افغانستان در تهران بودید و تا زه حکومت مجاهدین رویکار شده بود همه روزه به تخریب فرهنگ غربی می پرداختی و بستن نکتائی رابه گردن یک م سلمان ننگ می پنداشتی ولی امروز که تاریخ ورق خورده است شما خود تان از آن فرهنگی که خودت آنرا بد می گف تی استفاده می کنید . من از دیدن نکتائی شما خیلی تعجب کردم ولی پسانتر فهمیدم که شما هم از جمله کسانی هستید که نان را به نرخ روز می خورید و آنه همه حرفهائی که در زمان تصدی سفارت می زدید همه اش دروغ بوده است.
 • بهروز
  آقای سروش سکوت سلام برشما وسلامت باشید.
  شاید نکات خوبی برای اصلاح اشباهات نوشتاری درنوشته آقای خیرخ واه داشته بوده باشیدکه یادی ازآنها نرفته است ولی بهرصورت توجه برادرم به نکات زیر جلب میکنم امید است آنرا دوستانه ، همتبارانه وهمدردانه بگیرید:
  1 ای کاش انتقاد شما هنوزهم کمی نرم تر وآرامتر صورت می گر فت چونکه ما درین برهه با یک شخصیت خیلی محترم ودلسوز مقابل هستیم که خدمات دلسوزانه به زبان مشترکمان ن موده اند. به هرصورت قابل تحمل میباشد.
  2 ـای کاش رفته در نوشته آقای خیرخواه را یاد میکردید تا همه می دیدند وباز دوستانه وعاشقانه اصلاح می کردند وبه این صورت گلی تازه دیگری بر تارک تاج زبان مادری وگرام ی از جان شیرینتر فارسی دری خود میزدیم. به هرصورت برای همه درین راستا توان وپشتکار بیشتر میخواهم وبا ید لحظه ای فارغ از عشق به زبان مادری عزیز و به میراث رسیده از آبا ونیاکان جهان آوازه خود نباشیم.
  دس تت را تاجیکانه فشار می دهم وبرایت خوبی های تمام دنیارا میخواهم زنده وپیروز باشید وآرزوی همه خوبیها ب رای عزیزم آقای خیرخواه دارم . برادر کوچک شما. بهروز
 • سید محمد خیرخواه  - سلام
  با ابراز تشکر از همه چه عزیزانیکه محبت کرده تمجید نموده اند و یا آنهاییکه انگشت انتقاد بلند کرده اند البته عزیزانیکه انتقاد نموده اند بهتر بود بجای حاشیه روی راجع به محتوای نوشته چیزی میگفتند و یا می نوشتند به هر صورت از همه تشکر

  خیرخواه
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 31 تیر 1388 ، 03:57
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 144 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.