لفظ لفظ عرب است تركي هنر است قارسي شكر است باقي همه.....است