هموطن گرامی اولآ سلام ودرود گفته وتحلیل وتاکیدات رامبنی برتقسیم قدرت بین کرزی ودیگران تاید میکنم ودر جهت عدم بارآوری همچو فضای آلوده وغیرمردمی ؛اولین کسی بودم که؛اعتراض رادرسکوت تقدم داشته وخواهان مقبا بله به همچو پدیده کرده بودم.فکرمیکنم که بی تاثیرنبود.
دررابط یک چیز راعرض نمایم که قوم وملیت رادرارت باط افراد وعناصر معامله گرودون صفت پیوند نداده وبطور مشحص آنان که؛درگرداب پیروزی کرزی غرق وپایکوبی م یکنند راطرف تحقق قرارداد.