Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
چـــرا فــارســـی زبانـــان پشـــتو صحبت نمــی کننـــد؟ PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ   
پنجشنبه ، 13 تیر 1392 ، 07:26

داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذاین سوالی است که برادران پشتو زبان ما از فارسی زبانان دارند وقبل از اینکه به این سوال جواب داده شود باید نخست یک تعریف فشرده از زبان ارائه گردد:
زبان یک وسیله ویا افزاری است که بشر برای بر قراری روابط با یکدیگر استفاده میکنند واز همه مهمتر زبان وسیله بیانِ تفکر است واین انتقال فکری ممکن است بوسیله گفتن، نوشتن، اشاره ویا لمس باشد وهر قدر وسیله انتقال فکری ما که به آن زبان میگویم ساده تر ودقیق تر باشد، عمل انتقال فکری به همان اندازه راحت تر ودقیق تر صورت خواهد گرفت. زبان عالی ترین دستگاه تمثیلی (سمبولی) بشراست که خود زیربنا وتعریف کننده فرهنگ است.
زبان پشتو که پختو نیز تلفظ میشود اسم یکی از دو زبان رسمی در افغانستان است و در دانش نامه ی آریانا (مرکز مطالعات وپژوهش های بنیاد دانش نامه ی آریانا) "پشتو یا پختو از لحاظ علم زبان شناسی از شاخه شمال شرقی زبان ایرانی است که اکثر برادران پشتون ما در افغانستان ودر بخش شمال غربی پاکستان به این زبان صحبت میکنند وزبان پشتو از نگاه تاریخی نام قبیله ای از تبار آریائی است و زبان شناسان آنرا یک جزء زبان های هندو اروپائی میدانند وبا زبان های قدیم آریائی مانند سانسکرت قرابت مستقیم دارد راجع به زبان پشتو اگرچه تا حال تحقیقات مکمل علمی صورت نگرفته وما صرف به این بسنده میشویم که که زبان پشتو از زبان هند وآریائی ویا هندو ایرانی مشتق شده است".
نیاز به یک زبان انسان را مجبور میسازد که زبان را بیآموزد فرق ندارد که زبان فارسی، پشتو، انگلیسی وحتی چینائی باشد وبه خصوص برای دانشمندانی که در یک موضوع علمی کاوش های علمی، تحقیقات وتتبعات انجام میدهند به موخذ ومنابع علمی ضرورت دارند که دراثر مطالعات منابع تحقیقات خودرا به پایه اکمال میرسانند. وما مشاهده می کنیم که جوانان ما که برای تحصیلات عالی به کشور های غربی اعزام میشوند واولین ضرورت برای ادامه تحصیلات عالی آموزش زبان همان کشور است که برای پیشبرد سویه تعلمیی خویش از موخذ ومنابع علمی کشوراستفاده کرده بتوانند. نیاز به فراگیری یک زبان در صورتی ایجاب میکند که به آن انسان احتیاج مبرم احساس کند.
اعصار وقرون جدید شاهد پیدایش چند علم جدید بوده که مهم ترین آنها زبان شناسی است وزبان شناسی در صده بیستم همان تحولی در اندیشه بشر ایجاد کرده که فزیک در قرن هفتدهم و علم کمیا ه درقرن هجدهم وزیست شناسی در قرن نزدهم و ازجانب دیگر مجموعه دانش ها که به علوم انسانی معروف اند مانند روانشناسی، روانکاوی، منطق، فلسفه، وباستان شناسی، جامعه شناسی،مردم شناسی وهنرهای زیبا وحتی علوم ساینس، اقتصاد وقضائی اند وجوامع انسانی جامعه پویائی است وسعی دارند که در پیشرفت وتوسعه علوم که فوقاً ذکر شد استفاده کنند واگر در یک دسیپلن پسمان بودند بدون تعصب به موخذ کشورهای دیگر رجوع میکنند که به یک علم خاص پیشرفت داشته اند.
درزبان پشتو ماخذ ومنابع علمی مانند زبان های دیگر پیشرفت وتوسعه ائی کمی داشته که برای استفاده علمی از این زبان قناعت دانشمندان را حاصل کرده نمی تواند.
با حفظ حرمت به برادران پشتو زبان کشورما این هم از سهل انگاری، بی تفاوتی و سطح پائین دانشمندان پشتو زبانان ما اند که زبان پشتو را نتوانستند با نوشته ها تحقیقات علمی وکاوش ها وتتبعات زبان پویا در مسایل مختلف علمی بسازندو زبان پشتو را زبان محبوب وقابل استفاده به جهان فارسی زبانان معرفی کنند.
ما درادبیات وشعرزبان پشتو مانند خوشحال خان ختک ورحمان بابا که به پشتو وفارسی شعر گفته اند داریم وآقای حبیبی دانشمند فرزانه درا دبیات پشتو خدمات بر جسته به زبان پشتو وفارسی انجام داده ولی تعداد این دانشمندان پشتو انگشت شماراند وکدام شاعر بزرگ دیگر درزبان پشتوبعد از این دانشمندان سربلند نکرده اند وما امید واریم که آثار دانشمندان آسیای میانه که فارسی و روسی ویا زبان دیگرباشد بدون تعصب به زبان پشتو ترجمه شده وبه غنای زبان پشتو بیافزایند.
بعضی از زبان ها نظربه خصوصیت وکرکتر زبان گویش تند ودرشت درمقایسه با زبان های دیگر دارد بطورمثال زبان آلمانی مانند زبان پشتوی ما به مقایسه زبان انگلیسی وفرانسوی زبان شیرین ومحبوب درموزیک، هنر وادبیات درکشور اروپا نیست وجرمن ها در درشت بودن وتند صحبت کردن زبان آلمانی خوب متوجه اند وآگاهی کامل دارند ولی جرمن ها کوشیده اند که زبان آلمانی رادراثر زحمات بی پایان مردم وسطح بلند دانش شان زبان تخنیک عالی بسازند وزبان آلمانی دارای ارزشهای تکنالوزی امروزی درجهان است و دنیا به جرمن وزبان جرمن یک احترام خاص قایل اند وکشورهای همجوارهمه باخوشنودی کامل به زبان آلمانی صحبت میکنند.
یک عده از پشتو زبانان ما چنین استدلال میکنند که نظر به فراخ دلی و نداشتن تعصب که برادران پشتون دارند زبان فارسی آموخته اند وبه آن مکالمه میکنند پس چرا فارسی زبانان به پشتوصحبت نمی کنند؟ در این مورد باید تذکر داد که زبان نسبت به ضرورت آموخته میشود نه به خاطر بی تعصبی برای آنکه در بسیاری نقاط کشور به فارسی صحبت میشود وبرادران پشتون نظربه هردلایل که نزد شان موجود است زبان فارسی را آموخته اند که با سائیراقوام افغانستان تماس های اجتماعی واقتصادی برقرار کنند.
از طریق زور گوئی، احساسات تفوق طلبی وعصبیت قومی وزبانی نمی توان زبان پشتو را در جامعه ما تحمیل نمود و بازهم یکباربه تکرارتذکر میدهم هر زبانی که باشد فقط ایجاب به یک ضرورت است که یک زبان آموخته میشود. اگر پشتو زبانان ما میخواهند زبان پشتو را که یک زبان قومی و قبیلوی معرفی شده از زیر تاثیر زبان فارسی دری بکشند، بهتر است که از طریق تعلیم، تریبه وتحقیقات علمی پیش آمده وبرای توسعه زبان پشتو بکوشند و به زبان های ملی دیگر احترام داشته و بائیست از مزایایی زبان های دیگر استفاده کنند. فارسی ستیزی در حقیقت تیشه به ریشه زبان پشتو است وتضعیف زبان فارسی تآ ثیر مستقیم به تضعیف زبان پشتو دارد برای آنکه بیست وپینج فیصد واژه های زبان پشتو کلمات فارسی است.
زبان فارسی به تعداد دوصد ملیون ودر پنج کشور آسیاسی میانه بطور مثال درفراغنه، سمرقند،تاجکستان، افغانستان،ایران وحتی آذربائیجان صحبت میشود واکثر کشورهای فارسی زبان به اصطلاح همسایه ای در بدیوار کشور افغانستان است وهیچ امکان آن موجود نیست که زبان فارسی به پشتو تعویض شود که این خیال ومحال است برای آنکه پشتو ظرفیت آنرا ندارد که جاگزین زبان فارسی شود. ومزید برآن دراثرآمدن دیموکراسی، ایجاد رسانه های چاپی، گفتاری و صوتی انقلاب انترنیتی گنجینه واژه های فارسی روبه افزایش است وکاربرد گسترده نسبت به دیروز دارد ودر بسیاری مناطق در زندگی روزمره زبان فارسی به عنوان یک زبان ارتباطی بین اقوام افغانستان برگزیده شده ودرمیان اقوام وگروه های قومی کشورما اتحاد وهمبستگی را تقویت میکند.


Advertise your business here. Click to contact us.
 • ناشناس


  با عرض سلام،
  اولا باید عرض کنم که نویسنده نیستم و نه وقت برای نویسندکی دارم، کار میکنم ٠١٠ الی١٢ ساع ت در روز و٦روز درهفته، نه سوسیال خور استم ونه هم مافېا خور(وابسته بکدام قومندان چپاولکر که بنفعش تبل یغ نموده وپول بدست ارم).
  ولی کوشش میکنم بطور فشرده پاسخ نبشته تانرا بنويسم چون خیلی زیاد اشتباهات وجوددارد:
  زبان یک وسیله ویا افزاری است که بشر برای بر قراری روابط با یکدیگر استفاده میکنند = ایا با استفاده از کلمه پوهنتون روابط برقرار شده نمیتواند؟ چرا تا دېروز ممکن بود ولی امروز نه ،؟ اکر شماها بکلمات محدود پشتو در زبان دری-فارسی مخالفت کنېد پس عقدها بیشتر کردېده فاصله ها بیشتر شده و افغانها ب دام زبان سوم که انکلیسی است خواهد افتید که بنفع هیچیک مان نخواهدبود(پشتو زبان خانه، فارسی از کوچه وا نکلیسی ازادب تعلیم وتحصیل خواهدشد)٠

  با حفظ حرمت به برادران پشتو زبان کشورما این هم از سهل انگاری، ب ی تفاوتی و سطح پائین دانشمندان پشتو زبانان ما اند که زبان پشتو را نتوانستند با نوشته ها تحقیقات علمی وکاوش ها وتتبعات زبان پویا در مسایل مختلف علمی بسازندو زبان پشتو را زبان محبوب وقابل استفاده به جها ن فارسی زبانان معرفی کنند.=نخیر نه شما هیچ حرمتی به پشتونها قایل نیستید بالاخص با کلمه"سطح پائین دانشمندان پشتو " اکسریت دانشمندان افغان پشتون اند:داکتر صادق فطرت ناشناس، اسحق مسترب-نکارک ر،بارق شفیع،سلیمان لایق٠٠٠٠٠
  در دېکر ساحات:احمدظاهر،احمدولی،نعیم پوپل،فرهاد دریا ٠٠٠٠٠٠

  بعضی از زبا ن ها نظربه خصوصیت وکرکتر زبان گویش تند ودرشت درمقایسه با زبان های دیگر دارد بطورمثال زبان آلمانی مان ند زبان پشتوی =اولا روسی نزدیکتر به پشتو است نسبت المانی ،ثانیا المانی تا به جنک دوم جهانی زبان علم وتکنولوجی بود ،ثالثا کشورهای اروپیی زبانهایی همسایه را در در مکاتب به اطفال خود تدریس مېکنند،وامروز المانی هیچ علویت دراروپا ندارد بلک ازلهاظ علمی معادل زبانهایی کوچک اروپا چو دنمارکی، هالندی٠٠٠٠ م یباشد٠

  اگر پشتو زبانان ما میخواهند زبان پشتو را که یک زبان قومی و قبیلوی معرفی شده از زیر تاثیر زبا ن فارسی دری بکشند، بهتر است که از طریق تعلیم، تریبه وتحقیقات علمی پیش آمده وبرای توسعه زبان پشتو بکو شند و به زبان های ملی دیگر احترام داشته و بائیست از مزایایی زبان های دیگر استفاده کنند=احترام متقابل باید باشد طوریکه قبلا تذکر دادم جاده یکطرف(نظریات شؤنیستی) همه را برای سوم(انکلیسی) میکشاند٠

  باع رض حرمت

  ب٠م٠نیک٠ ص
 • بیژن افراسیاب پور
  آفرین بر بر قلم تان!
 • ناشناس
  آقای عالم میشه چند سوال ذیل را جواب بگوییذ؟
  1-آیا فراغنه و سمر قند هم کشور اند؟
  در آذربایجان فارسی ص حبت نمکنند
  2-این دانش غعیف شما را نشان میدهد که گویا در زبان ّشتو به جز از خوشحال خان و رحمان بابا علمای دیگر وجود ندارند
  3- فارسی زبنها کدام دستاورد تخنیکی و علمی دارد که آن را معرفی نمایید.
 • ناشناس
  عرض سلام،
  امید نشر شود،
  شعرۍ بزبان پشتوست که فکر میکنم فلسفی بزرکی دارد:
  که تا ویل چه زه یم او ک ه ما ویل چه زه یم
  نبه زه یم نه به ته یی
  او که تا ویل چه ته یی او که ما ویل چه ته یی
  هم به زه یم هم به ته یی

  بااحترام دوست
 • بلخی...
  پشتون ها وقتی از کوه ها پائین آمدند ودر شهرهای خراسان سکونت اختیار کردند مجبور شدند یعنی نیاز داشتند که فارسی یاد بگیرند چون زبان رسمی و اکثریت مردم خراسان دیروز و افغانستان امروز فارسی است پس آنها نی از داشتند که فارسی یاد بگیرند و یاد گرفتند.

  تعداد فارسی زبان های که در مناطق قندهار، جلال آباد و دی گر مناطق پشتون نشین زندگی کرده اند طبق نیاز شان پشتو آموختند، فارسی زبان های که در قندهار زندگی می ک نند مثل پشتون پشتو صحبت می کنند.

  این بی معنی است که ما بگوئیم پشتون ها چون تعصب نداشتند فارسی یاد گ رفتند، چیزی که عیان است چه حاجب به بیان است!

  موفق باشید.
 • سرور شاه سید
  جناب داکتر سخی اشرف زی صاحب سلام!
  از شما سپاسگذارم که به سوالیکه همیشه میخواستم جواب داشته باشم، فعل ا یافتم. لسان پشتو یکی از زبانهای رسمی کشور ما است و ما باید آنرا یاد داشته باشیم و خصوصا کسانیکه در ادارت دولتی کار میکنند یاد داشته باشند( طور مثال در ادارت دولتی یا اداراتی که مربوط دولت فدرال استن د، دانستن زباهای انگلیسی و فرانسوی برای کارمندان شان حتمی است.)به یاد دارم که در زمان حکومت مرحوم دا ود شاه همه مضامین در مکاتب ولسوالی شغنان ولایت بدخشان به پشتو تدریس میشدو بعدا بفکرم با پیروزی انقلا ب ثور 1357 توقف یافت( دقیقا معلومات ندارم که چطور تدریس مضامین به زبان پشتو توقف کرد)امید است درینمو رد نیز برای ما معلومات خواهید داد. ما درمکتب صرف یک مضمون پشتو داشتیم ولی به پشتو نتوانستیم حرف بزنی م.

  بااحترام
  سرور شاه سید
 • ناشناس
  به زبان غیر علمی و انسانی کی می توان صحبت کرد
 • ناشناس
  سلام،
  شخصی که اسم شانرا تذکر نداده(ناشناس) وبتاریخ ١٤-٧ -٢٠١٣ نوشته اند
  متشکرم، یقنانا که شخص با فر هنک وا لا و تربه عالی استید٠

  ب،م،نیک،ص٠
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 158 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.