Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
چپـــاولگـــران ورهـــزنان فــرهنـــگی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ   
جمعه ، 7 تیر 1392 ، 08:59

داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذتقریباً دوهفته قبل نمایندگان شورا در بحث روی قانون تحصیلات عالی درمورد کلمه "دانشگاه" و"پوهنتون" تنش های لفظی وحتی فزیکی در گرفت که منجر به تصویب نشدن قانون تحصیلات عالی گردید وهمچنان در روز 24 جون, 2013 با زهم در بخش تعریف وتفسیر "حفظ مصطلحات ملی" در مورد کلمه "دانشگاه" و "پوهنتون" درمجلس شورا بحث برانگیز شد. دانشمندان وآگاهان زبان معتقد اند که در میان وطنداران ما حساسیتی نسبت به کاربرد زبان های فارسی وپشتو وجود نداشته تازمانی که دولت این حساسیت ها را بوجود نیآورده ونظر به تجارب گذشته روش های غیرمسئولانه حکوما ت سابق حساسیت های قومی وزبانی را عمداً بوجود آورده ومداخله دولت در بخش زبانها نزد مردم حساسیت برانگیز وتضاد های قومی وزبانی را دامن زده است.این سیاست ها ی خام زمام داران سابق وحتی امروز اتحاد ملی مارا خدشه دارساخت وباعث آن شد که مردم از روش سیاسی حکومات عقده گرفته وبه مقاومت پسیف درزبان پشتو شروع کردند که در اثرآن یک احساس منفی بین فارسی زبانان واقوام پشتون ایجاد شد.
بائیست تذکر داد که ما صدها دانشمند پشتو را میتوان نام ببریم که بی آلایشانه خامه خودرا نتنها در خدمت زبان پشتو بل به خدمت زبان فارسی قرار داده اند وآثار مهمی از خود بجا گذاشته اند ونگفته اند که این وآن واژه کلمات بیگانه است ودو شاعرارزنده رحمان بابا وخشحال خان ختک شاعران بلند پایه در زبان پشتو خدمات برجسته انجام داده اند وحتی رحمان بابا دانشمند بی تعصب زیادتربه فارسی شعر گفته نسبت به پشتو وما فارسی زبانان آرزو میکنیم که برادران پشتوان ما برای ارتقای سویه ادبی وشعری زبان پشتو صد ها رحمن بابا ها وختک ها پرورش دهند وزبان پشتورا منبع وموخذ تحقیقات علمی وادبی معرفی وبه غنای فرهنگی افغانستان بیآ فزایند که متاسفانه برداران پشتون ما هیچ کاری را برای توسعه زبان پشتو انجام نداده اند. بائیست به شهروندان بدون مداخله دولت آزاد گذاشته شوند که نظربه سلیقه شخصی هرکلمه ائی را که به آن احساس راحت میکنند بکار ببرندمانند دانشگاه ویا پوهنتون وبائیست توسط یک نظرخواهی عمومی به شهروندان یک ولایت حق داده شد که آیا حاضر به تغیر نام شهر ودیار شان استند یا خیر؟ نه اینکه دولت بازرو گوئی وبطور یک جانبه نام یک شهر را تغیر میدهد که مثال معروف آن سبز وار است که از جانب دولت شیندند نام گزاری شد. ما انتظار آنرا داریم که چه وقت لشکر گاه کلمه بیگانه اعلان خواهد
حق مسلم برادران پشتون است که درتوسعه و تعمیم زبان پشتو جد وجهد کنند لیکن نه به منظور تضعیف زبان فارسی وتضعیف زبان فارسی در حقیقت تضعیف زبان پشتو است برای آنکه بیست و پینج فیصد کلمات پشتو واژه های فارسی است وگذشته از آن کلمات ترکی , مغولی , اردووسانسکرت درزبان پشتو جاگزین شده است.
وطنداران محترم, "وقتی ما از افغانستان هستیم باید به هر گوشه افغانستان , به اقوام افغانستان به همه زبان های افغانستان به فرهنگ , رسوم وعنعنات پسندیده همه مردم افغانستان ازهر ولایت ودرهر بخشی از افغانستان که زندگی میکنند باید احترام داشته باشیم واگر اینطور نباشد مغایر اصول وطنخواهی است" 1.
امروز هم یک تعداد از زورگویان بدن اندیش میخواهند که بین فارسی زبان وپشتو زبانان کشور ما مانند زمان های سابق یک تفرقه ایجاد کنند وبه این ترتیب اقوام افغانستان را بجان هم بیاندازند ویکی از این تفرقه اندازان آقای کریم خرم عضو حزب اسلامی گلبدین حکتیار است که تقریباً چهار سال قبل به حیث وزیر اطلاعات وکلتور کلمات ناب فارسی را مورد تاخت وتاز قرارداد وسعی کرد که کلمه "کلتور" را جانشین کلمه " فرهنگ " که واژه اصیل زبان فارسی دری است بسازد و خودرا به حیث "چپاولگرفرهنگی " در جامعه ما معرفی نمود. کلمه " فرهنگ ", "دانش "و دانشگاه در شعر ادبای حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی وحکیم سنائی بارها بکار رفته وحتی در ادبیات کلاسیک پشتو کلمه فرهنگ استفاده شده ست.

درخت تو گر بار" دانش " بگیرد
بهزیر آورد چرخ نیلوفری را
(ناصر خسرو بلخی )

توانا بود هرکه دانا بود
ز "دانش " دل پیر برنا بود
(فردوسی)

کلمه "گاه" جای , محل و مقر را افاده میکند. ویک تعداد قوم پرستان واژه دانشگاه را کلمه بیگانه در زبان فارسی یاد نموده.بطور قهر آمیز لغات وکلمات فارسی را برچسپ ایرانی زده وبصورت قهر آمیز بنام "هجوم خزنده کلمات ولغات در فارسی تذکرداده وآنرا یک نوع امپریالسم فرهنگی میدانند و در حالیکه این منقدین در مورد توسعه زبان فارسی ویا پشتو کاری را از پیش برده نتوانسته اند وحتی ما متاسفانه قادر به این نیستیم که از افتخارات وارزش های تاریخی خود دفاع کنیم از سهل انگاری وبی تفاوتی وسطح دانش ملت ما بوده که نتوانستیم از افتخارات تاریخی خود توسط نوشته ها, تحقیقات وکاوش های علمی دفاع کنیم وحتی به ارزش های تاریخی خود اتحاد نظر نداریم.
یک مقوله معروف است:"کسی که حقیقت را نمیداند وبر ضد حقیقت بپا می خیزد نادان است وکسی که حقیقت را میداند وبرضد حقیقت بپا می خیزد تبهکار است.
با تاسف حکومت آقای کرزی تا کنون هیچ گامی را برای توسعه وتعمیم زبان فارسی ویا زبان های دیگر برنداشته است واین مسئولیت یک حکومت است که برنامه منظمی را برای تقویه زبان ها بطور عادلانه روی دست بگیرد وقانون اساسی حکومت را موظف ساخته است که در راه تعمیم وتوسعه زبان های ملی افغانستان سعی به خرچ داده واز تنش های لفظی وزبانی بکاهد ویک سیاست متوازن را دربخش زبان های ملی افغانستان تعقیب کند وجد وجهد کند که یک آشتی ملی , مسامحه, برابری واحترام متقابله به فرهنگ وزبان دربین فارسی زبانان واقوام پشتون ایجاد شود واتحاد ملی تقویه گردد ودر غیر آن افغانستان به حیث یک ملت کثیرانژاد دربخش زبان وفرهنگ بازنده خواهد بود.
زبان فارسی را نمیتوان توسط زورگوئی وبطور قهر آمیز توسط زبان پشتو تعویض نمود برای آنکه زبان فارسی توسط دوصد ملیون در پینج کشور آسیای میانه صحبت میشود وزبان فارسی بخصوص در افغانستا ن پیش تاز دیگر زبان ها است , گرچه به چالش ها وناملایمات بیرون مرزی ودرون مرزی روبرو است ولی امروز گنجینه واژه ای فارسی با آمدن نیمه دیموکراسی , آزادی رسانه ها وخدمات انترنتی کشورهای همزبان راباهم نزدیک ساخته و تعمیم و توسعه زبان فارسی درمنطقه آسیای میانه روبه افزایش است وکاربرد گسترده نسبت به دیروز دارد ودرافغانستان زبان فارسی به حیث یک زبان ارتباطی بین اقوام افغانستان برگزیده شده ودرمیان وطنداران ما اتحاد وهمبستگی را تقویت میکند.

Advertise your business here. Click to contact us.
 • ناشناس
  سلام،
  شما از خوشحالخان و رحمن بابا ودیکر ادیبان پشتون یاد نموده اید که به فارسی مینویسند ودیکر ادیبا ن پشتون نیز باید از انها بیاموزند ،مکر نشنده اد که صدا از یک دست نمی اید!!!!
  ایا میتوانید یک چند تن ادیبان فارسی زبان را نیز نام ببرید که ببپشتو شعر بکویند ، زبان پشتو جناب شما چطوراست؟ از خود بای د اغاز کرد بعد دیکران را نصیحت!!!!
  باعرض حرمت
  دوست
 • شاه عباس حسينى

  جناب دوست باعرض سلام
  اينكه جناب عالى انتقاد كرديد كه چرا فارسى زبانان به پشتو شعر نگفته اند ويا آياد اكترسخى به پشتو گپ ميزنند يا نه,انتقادى است بى مورد. شايد همه فرصت آموزش چند زبان ملى راهمزمان نداشت ه باشند واز طرفى گفتن شعر به چند زبان قريحه اى است كه همگان از آن برخوردارنيست واين مسئله هرگز جاى ا نتقاد ندارد.اما اگر ميبينيم كه شاعران پشتو زبان به فارسى شعر سرده اند دليلش اين است كه زبان فارسى يا پارسى در گستره بزرگ جفرافى در طول تاريخ زبان مشترك وعامل وحدت ويگپارچگى اقوام گوناگون بوده است كه همه ادباء وشعراى اقوام مختلف با آنكه به زبان غير فارسى تكلم ميكردند, اما با سرودن اشعار فارسى به غنا ى فرهنگى اين زبان كمك كرده اند. نمونه بارز آن محمد اقبال لاهورى است كه بى ترديد يكى از شاعران بزرگ ف ارسى زبان محسوب مى شود . ازطرفى نظر جناب داكتر سخى اين است كه تعدادى در جامعه ما دانسته وندانسته مخالف استفاده از واژه هاى اصيل فارسى است كه درهمين زمينه مدتى قبل در جايى بنده در مورد استفاده كلمه دانشجو بجاى محصل مطلبى نوشته بودم كه در اينجا در جواب اعتراض شما و تمام كسانى كه اعتراض شبيه شما را دارد مجددا به نشر ميرسانم
  دانشجو بجاى محصل
  امروزه كسانى كه مخالف استفاده از واژه هاى شيرين فارسى درا دارات دولتى,مدارس وحتى درتابلو هاى موجود درسرهركوچه وبرزن هستند,عده اى متعصب و متاسفانه جاهل به فرهن گ غنى كشور ميباشند كه فقرفرهنگى ونداشتن دانش كافى در مورد ادبيات مملكت خويش چشمشان راكور و كوششان را كركرده است.هيج زبانى را در دنيا نميىتوان سراغ گرفت كه در قلمرو محدودى به كويش گرفته شود بدون اينكه ا متداد جغرافى آن به چندين كشور ختم نشود. چه اساسا مرز هاى كنونى بين كشورها نميتواند ملاك وتعيين كننده محدوده جغرافى گويشهاى گوناگون يك زبان باشد.آنهايى كه بابرخورد فيزيكي وعرض اندام ونشاندادن عضلات ميخ واهند ديدگاههاى جاهلانه را به كرسى منطق بنشانند,بهتر است با كمى تأمل در فرهنگ غنى موجود در كشورخويش وارتباط تاريخى آن بااقوام ساكن منطقه كه ازجفاى روزگاروتقسيمات استعمارى اينك در كشورهاى همجوارزندگى م يكنند,به دامنه معلومات ناقص خويش افزوده ودست از ‘‘جهل مركب‘‘ بردارند.اتهام وبرچسب زدن نميتواند واقعي تهاى تاريخى وفرهنگى را انكار كند. باكمى تفكير گروههاى متعصب به راحتى متوجه ميشوند كه زبان فارسى ريشه مشترك در بين اقوام مختلف منطقه داشته كه با گويشهاى گوناگون دركشورهاى همسايه مورد استفاده قرارميگيرد .همانطور كه زبان تركى,عربى,انگليسي در كشورهاى مختلف با گويشهاى متفاوت بكارگرفته ميشود.امادرواقع دارا ى يك ريشه واصل ميباشند.كسى نميگويد زبان عربى شامى ويا عربى خليجي همچنان كه كسى مدعي زبان انگليسى انگ لستان ويا آمريكايى نيست.در مورد زبان زيباى پشتو نيز اين مسئله صادق است. درحالى كه زبان پشتو در دوطرف مرزباگويشهاى مختلف صحبت ميشود,مملو ازالفاظ ومفردات عربى,فارسى وانگليسى است.بنابراين كسانى كه سعى دا رند واژه هاى اصيل فارسى را كه اينك باتوجه به روابط تنگاتنگ دوملت ومهاجرتهاى اجبارى مردم افغانستان به ايران مورد استفاده بيشترى در افغانستان قرار ميگيرد را از فرهنگ مردم وجامعه بزدايند,كار عبث وبيهوده اى ميكنند كه نتيجه ملموسى ببار نخواهد آورد. مخالفت ودشمنى اين افراد در بكار گيرى الفاظ ومفردات اصيل فارسى در جامعه مانند كوبيدن آب در آونگ است. بطور مثال اگر خوانندگان گرامى همين نوشته را با كمى دقت ب ه نقدبكشند , متوجه خواهند شد كه اين گقتار سرشار ازدهها كلمه عربى است كه بجاى واژه هاى موجود وغير موج ود فارسى بكاررفته است. دليل استفاده از آنها نيز واضح است كه متأسفانه در افغانستان نهادى در طى قرنها دست به پاكسازى زبان چه فارسى وپشتو از وام واژه هاى عربى وانگليسى نزده است. از طرفى بعضى از اين واژه ها آنقدر مورد استفاد ومتداول گرديده است كه شكل ومفهوم فارسى بخودگرفته است. اماجاى تعجب اينجاست كه تع دادى متعصب وتنگ نظر استفاده از كلمه دانشجو را بجاى محصل مورد انتقاد قرارميدهند. درحالى كه ’’محصل‘‘ د ر زبان عربى اسم فاعل است كه نيازمند مفعول ميباشد وبمعنى جمع آورى كننده وبدست آورنده است كه حتى خود ا عراب نيز بمفهموم دانشجو از آن استفاده نميكنند. پس چه اصرارى وجوددارد كه در افغانستان مردم اين كلمه ر ا بجاى واژه زيباى دانشجو بكارگيرند كه از نظر مفهوم كاملتراز واژه محصل ميباشد. بياد داشته باشيم كه وا ژه سازى زبان پشتو وفارسى وجايگزينى آن با مفردات عربى وفرنگى نه دشمنى بادين است ونه خصومت با ملل ديگر بلكه كوششى است درراستاى خدمت وغنا بخشيدن به فرهنگ وزبان اين ملت كه در اثر كم توجهى در اعصارگذشته دچا ر ضعف وفقرفرهنگى درادبيات زبانى گشته ونيازبه كار مضاعف شبانه روزى دارد. اما واپسگراها وآنهايى كه با دلبستگى افراطى به وام واژه ها مخالف استفاده از واژه هاى فارسى نوين وامروزى ميباشند, اصولا پويايى زبا ن را درك نكرده واز طرفى قادر به ساختن واژه هاى جديد نيستند تا بتوانند با پيشرفت هاى علمي امروز همخوا نى داشته باشد, زبان وسيله اى است كه با خلقت انسان در طى قرون واعصار وسيله ارتباط بين اقوام مختلف بود ه وبا گذشت زمان رشد كرده ومراحل مختلف را طى و گاهي مرحله جوانى وپيري وزمانى مرگ را تجربه كرده است. ب عنوان مثال كلمه ’’چرك‘‘ كه مفهوم امروزى آن را همه درك ميكنند, در گذشته بمعنى شوخ بكار ميرفته است ويا واژه هاى پنگان وپاتنگان در شعر سنايى آنجايى كه ميگويد: ’’ سروتن چون سر و تن پنگان - از درون چون برو ن پاتنگان‘‘ كه امروزه كاربردى ندارد. شايسته آن باشد كه ادبا وفرهيختگان وفرهنگ دوستان مملكت هرچه زودت رو بدون درنگ براى اولين بار سنگ تهداب فرهنگستان زبان فارسى , پشتووسائر زبانهاى معتبر موجود در كشوررا با پشتوانه نخبه گان ومتخصصين علمى وفرهنگى پايه ريزى نموده تا به اصلاح زبان هاى دارج كشور وخصوصا فار سى وپشتو از واژه هاى خارجى پرداخته, وكلمات جديد را متناسب با بارعلمى وفرهنگى آن بسازند. وگرنه با پيش رفتهاى چشمگير علمى جهان كه مرزها را درنورديده است, بارديگر سيل عظيم مفردات خارجى درجامعه سرازير خواه د گشت كه ناگزيرمردم ازآنها استفاده خواهد كرد
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 143 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.