Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
کجـــرویهــــای ارگ نشـــینان درمقـــابل زبــان فــارســـی دری PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط پروفیسور رسول رهین   
دوشنبه ، 14 اسفند 1391 ، 10:02

کجـــرویهــــای ارگ نشـــینان درمقـــابل زبــان فــارســـی دریبرگرفته از کتاب "یگانگی زبان فارسی در دهکده جهانی"

دوسال پیش دریک مجمع روشنفکران مهاجر افغانستانی در بلژیک یکی از کارمندان رادیو (بی بی سی) گفت: رئیس ما یعنی رئیس پروفیسور رسول رهین(رادیو بی بی سی) که یکنفر امریکایی (استونیایی الاصل) است و به زبانهای فارسی دری وپشتو آشنائی دارد و جدیدا مقرر گردیده بود، درنخستین اقدامش، خبرنگاری را که بجای (پوهنتون) دانشگاه گفته بود، احضار واخطار داد که منبعد بجای "دانشگاه" پوهنتون بنویسد و بگوید.

کمی بعدتر در دانشکده حقوق دانشگاه کابل هنگام توضیح القاب علمی (دانشفری، دانشیاری، دانشپژوهی، دانش اندوزی، دانشوری و دانشمندی)  به تعدادی از استادان توسط کرزی آقای "استانکزی" استاد دانشکده حقوق پیشنهاد داده بود که به آنانیکه بجای (پوهنتون) دانشگاه میگویند جزا داده شود. این پیشنهاد ستانکزی فی المحفل به مقاومت دانشجویان و استادان ازجمله استاد فیض الله (جلال) واقع شد  و بامداخله شخص کرزی موضوع خاموش گردید.

چند هفته بعد آقای اتمر وزیر آموزش و پرورش وقت افغانستان، اکنون عضو فعال حزب "حق و عدالت"  مسأله تقسیم صنوف  مکاتب  به صنفهای پشتو وفارسی را علم کرد. و در سال 1387 آقای خرم؛ درتداوم پارسی ستیزیها، با جسارت بی نظیر- شبیه گستاخی – چند تن از فرهنگیان کشور را به جرم استفاده از زبان مادری شان از کار برکنار وبرخی را به پرداخت جریمه محکوم نمود. چرا که به قول حضرت فردوسی با زبان پهلوانی سخن گفته اند.

اگرپهلوانی ندانی زبان تو، اروند رود رادجله خوان!

این وقایع واگویه یی طرح و تراژیک پارسی ستیزی است که توسط بیگانگان- به ویژه انگلیسها- پی ریزی وتوسط مجریان پشتون- افغانستانی شان با شعار حفاظت از سرحدات زبانی! وحدت ملی!... و بهانه های گوناگون دیگربه آزمایش گرفته میشود.  انگلیسها باداشتن تجربه پارسی ستیزی درشبه قاره هند دیروزی؛ درافغانستان امروزی نیز بنای برچیدن تدریجی زبان پارسی رادارند که درحقیقت یکی از اهداف استراتیژیک آنان میباشد. آنان میدانند که برای تسلط بر ذهن نسلهای آینده و استعمار زده جهان به اصطلاح آزاد، ضرورت قطع پیوند با گذشته حتمی مینماید. باوجودآنکه استراتیژی پارسی ستیزی  انگلیسی بشـــدت ازطرف گروه هایی درداخل حمایت و پیش برده میشود. ولی هیچ برنده یی داخلی نخواهد داشت.
چنانچه دیدیم در فبروری 2008 سه تن از کارمندان تلویزیون ملی افغانستان به "گناه" استفاده از واژه های فارسی "دانشگاه"، "دانشکده" و "دانشجو" به جای معادل پشتوئی آن یعنی پوهنتون و پوهنزی با دستورشخصی عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ  وقت، سردمدار فاشیستان فعلی ارگ، مجازات شدند. این کارمندان بصیر بابی گزارشگرمحلی تلویزیون محلی درمزارشریف، دکتر ذبیح الله فطرت رئیس تلویزیون محلی دربلخ و داؤد احمدی مدیرعمومی اطلاعات تلویزیون ملی افغانستان بودند. جالب اینکه بهانه وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان درتنبیه سخت گیرانه نسبت به زیردستانش این بوده است که آنها مغایر فرهنگ "قانونی و اسلامی" رفتار کرده اند. بررسی انجام گرفته نشان می دهد که هردو مورد عنوان کرده وزیر فارسی ستیز دور از منطق بوده است. نخست اینکه زبان فارسی دری در قانون اساسی افغانستان به عنوان یکی از دو زبان ملی شناخته شده است. از این رو کار کارمندان تلویزیون ملی در کاربرد واژه فارسی دری کاملا قانونی و حق شهروندی آنهاست. ثانیا این بحث هم از بنیاد بی مورد است که فارسی، دری وتاجیکی را سه زبان از هم جدا بدانند. این سه گویش سه شاخه یک زبان هستند که در ایران فارسی، در افغانستان فارسی دری و در تاجیکستان فارسی تاجیکی عنوان می شوند. همین نابی زبانی است که استاد مومن قناعت شاعر توانای تاجیک معنی دار و با افتخار می گوید:

فارسی گويی، دری گــــويی ورا             هرچه می گويی بگو

لفظ شعر و دلبری گـــــــويی ورا             هرچه می گويی بگو

بهر من تنها زبان مــــــادريست              هر چه شير مادرست

بهر او تشبيه ديگر نيسـت نيست           چونکه مهر مادرست...

 

شادروان عبدالقهار عاصی شاعر شهیر و جوان مرگ افغانستان گفته است:

گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی

غوغـــــای کُـــــــوه، ترنم دریاســت پارسی ‏

از آفتـــــــاب معجــــــزه بر دوش می کشد ‏

رو بر مـــــراد روی به فـــــــرداست پارسی ‏

از شام تا به کاشــــــــغر از سند تا خجند ‏

آئینه دار عـــــــــــــــالم بالاست پارســــی ‏

تاریخ را، وثیقه ی ســـــــــــــــبز شــکوه را ‏

خون من و کلام مطـــــــــــــلاست پارسی ‏

روح بزرگ و طبل خراســـــــــــــــانیان پاک ‏

چتر شرف چراغ مسیحاست پارســــــی… ‏

 

اخیراً یکتعداد شعرای جوان و معاصر کشور باستقبال ازشعر " پارسی" شادروان قهار عاصی  که واقعاً یکی ازشهکارهای ادبیات فارسی بحساب می آید، اشعاری سروده اند که هریک بجای خود ارزشمند بوده سکوی والای زبان فارسی را در بین زبانهای زنده و فرهنگهای بالنده جهان مشخص می سازند. از میان این

 

شعرای کشور: قدیره واسوخت بدخشی  گوید:

 

ای نوردیده! گـــوهـر یکتــاست پارســی

شیرین و نغز ودلکش وزیباسـت پارسی

پ و الف و ر بـه همــــراه ســـین و یــــا

فــرش حــریر بستر دلهاست پارســی...

 

دکتور احد وفا معصومی میسراید:

اعطــای لطف ِ عـــــالم بالاســـــــــت فارسی

زینرو عـــزیز و مــرهـم دلهاســـــت فارســی

گلــزار ِ پرزهــرگُـــــل و هـــــر رنگ ِعطـر بیز

د است ودانشست وتجـــــــــلاست فارسی...

 

سید مصطفی سائیس گوید:

بشنو! کلام معجــزه آساست پارســــی

اینجا درخت بـاور فـــــرداست پارســی

آری اســاس و پایه ی آزاده گـــــی بــود

سرچشـمه ی تمدن دنیاست پارســــی...

 

بهار سعید شاعر آشنای نسل نوین کشور میگوید:

اندیشـــه را بیـــــــان گـــواراست پـارسی

هر واژه یک نگینه ی گــــویاست  پـارسی

از هر دهـن ز بســکه دل انگیــز مـی چمد

گـویی ســروش بردن دلهاست  پــارسی...

 

مهندس شاه امیر فروغ زمزمه میکند:

نباشـد زبانـی چنیـــــن، پـارســــی!

به دنیــــا چـو دُر ثمیــن «پارســـی»

چــــو دیگــر زبانهــــای این ســرزمین

تـو باشـی بلنــــد و وزیـن، پارســـی...

 

شاعر جوان جمشیید میسراید:

شــهری بــرای بــاز شـدن از برای تو

میخوانمت که تازه شــوم از صــدای تو

ای پارســی! زبان مـن و یـاد یار من

ای پارســی! زبــان دل آریــای مـن...

 

رشاد وسا  شاعر جوان گوید:

چلچــــراغ آسمـان بیکرانست  فا رسی

درتن فرسو ده ام رو ح وروانست فا رسی

بار انـــدوه جهـان بشکست آ خر پیکرم

پیکر بشــکسته را آرام جــانست فا رسی

گا هی از آ تشفشـــان غم  بسوزد پیکرم

آ ب سردی برســـر آتشفشانسـت فارسی...

 

سید نورالحق صبا می سراید:

پارســـی گوییم، پارسی خوشترست»

«پارســـی» دُر دانـــهء پیغمبــرست

پارســـی در کـامـــم از روز نخسـت

خوشــــتر از شـهد وگـلاب وشــکرست...

 

محسن زردادی می سراید:

میـراث نیــک مردم دانـاست پارســی

الهام و وحی عـالـــم بالاست پارســی

در قلب سـده هـای خـــراســانیان زمین

آیین پاک و مـأمــن بوداست  پارســی

دریـای پر طــــلاطم فــــرهنـگ ناب مــا

طوفان شعر و عالم معناست پارســــی...

 

نثار علیمی می سراید:

بشنوی گفتـار مــوزون پارســـی

نرم کـرده ریـگ آمـــون  پارسـی

دردل تاریــــخ دیــدم اســـــــتوار

آنکه را کـرده همایون پـارســـی

 

الحاج عبدالخالق بقایی پامیرزاد، زیر عنوان" قند پارسی" گوید:

فارسی دری زبــان مـن است       جوشش عشق آشیان من است

گر دری خوانیش اگر فارســی       هرچه خوانی دُر جهان من است

این گشن بیخ پرزشـاخه در          حاصل رنج بیکـران مـــن است...


 

اوستا آریا میگوید:

از زبان پـــــــــــــــــارسی گویم نخست

این زبـــــــان سرمایه ی فرهنگ توست

ای زبــان پــــــــــــــــارسی، افسونگری

هـــــر چه گویم از تو، زان افــــــــزونتری

این صدای توست کاندر گوش مـــاست

میشناسم مــــــن، صدای آشناست...

 

شفیق احمد ستاک، تراویده خود را " مهر زبان" یاد کرده گوید:

زنده بُوَد عشق تو، در دل ِ ما پارسی
سبز بوَد هر گـُـلت، از گِل ِما پارسی
قامتِ سرو ِ ترا، ساخته گویندگان
در دل ِ باغ ِ زمان، سبز و ر سا پارسی
شاخهء سبز دری، لهجهء خوبِ هری
بر تو فزونی دهد، رنگ و ادا پارسی...

 

آری شکی نیست که فارسی، دری، تاجیکی برای کل ساکنان این سه کشورزبان مادری و زبان قلب و روح است لذا منع کردن "بصیر بابی" و امثالهم از کاربرد زبان ملی مادری شان به مثابه پایمال سازی حقوق معنوی و قانونی آنهاست که در نوع خود جرم به حساب می آید. حال معلوم نیست که عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ وقت افغانستان و سردمدار فعلی فاشیستان ارگ پاسخگوی این پایمال کردن حقوق شهروندان کشورش خواهد بود؟

تا جائیکه مشاهده میشود، این داستان در همین جا انجام نیافته، و انجام نمی یابد، در حقیقت این آغاز داستان است که شؤنیزم برتری جو به سر دمداری  حزب ناسیونالیست افغان ملت، تازه  مجال یافته است در تبانی با تسخیر کننده گان قلابی  ارگ، در پیاده کردن تئوری سقوی دوم  پیش برد و کارهای ضروری را انجام دهد. غلام جیلانی پوپل معاون حزب ناسیو نالیست افغان ملت، حنیف  اتمر عضو بیوری سیاسی و فاروق وردک تشکیلات چی حزب ناسیو نالیست افغان ملت به سر دمداری  انوار الحق احدی رئیس این گروه شتابان پدیده های نو طرح ریزی میکنند و هر روز طرح تازه عقب رانی زبان وفرهنگ  مردم شریف فارسی زبان و اوزبک زبان را  به منصه عمل میگذراند. این گروه به اعمال و انجام فکتورهای گذشته بسنده نکرده خائنانه درقانون اساسی ساخته کشور بعد از تصویب و نشانی شد رئیس مجلس بزرگ ملی (لویه جرگه) دست کاری کرده (52) مورد جعلکاری کردند که شمه یی از آنهارا به بررسی میگیریم.

جعلکاری و تقلــب در مسوده قانون اساسی:

هموطنان من ملاحظه بفرمایند  که دریک وثیقه ملی کشوری در پنجا و دو مورد جعلکاری صورت گرفته باشد، باز آن چه قانون است و چطور قانون گفته شود و آن مردمی که  به رعایت مواد آن متعهد باشند چه خواهند کرد. این کشور و این رهبری را چه باید بگویند. باجعلکاران چه باید کرد؟ آیا متوجه میشوید که همه بدبختیهای جامعه ما ناشی از همین جعلکاریها است؟ آیا آگاهی دارید که همه نا امنیها و رشوه ستانیها ناشی از همین جعلکاریها میباشد؟ آیا دقت کرده ائید که بی نظمی ادارات و انواع انارشیزم دولتی  همه ناشی از همین جعلیات است؟ رئیس جمهوری که با قانون جعلی و رای گیری جعلی و قلابی به قدرت رسیده باشد چطور میتواند  کشوری را که همه مردمش از همه جعلیات آگاهی دارند اداره کند؟

از همه جعلیات در قانون اساسی، فقط یک مورد را که مربوط به ماده شانزدهم و ایجاد اینهمه هرج و مرج و تیغ کشیهای زبانی  گردیده است به  توجه خواننده گان میرسانم. با استفاده ازاین ماده جعلی کریم خرم،  سابق وزیر اطلاعات و فرهنگ و اکنون سر دمدار فاشیستان اداره جناب کرزی،  ژورنالیست جوان و با کرکتر و آگاه ولایت بلخ بصیر بابی را که گویا ازکلمات "دانشگاه، دانشجو و دانشکده" در خبر ارسالی به تلویزیون ملی استفاده کرده بود، سرزنش کرد و اخطارداد که استعمال این کلمات در زبان فارسی دری ضد  قانون وضد دین مبین اسلام میباشد.  صرف نظر از اینکه این عمل وزیر اطلاعات وفرهنگ وقت کشور چقدر ناروا و ناقض بندهای دیگر قانون اساسی میباشد و چقدر از عرف و عادات انسانی و زیست باهمی بدور میباشد که یک گروه قومی ویا قومی بر قوم دیگر فشار وارد کند که در زبان خود کدام  واژه ها را استعمال کنندویا کدام واژه هارا استعمال نکنند، نگارنده میخواهم در اینجا اصل کاپینشانی شده قانون اساسی  کشور را که از طرف رئیس مجلس بزرگ ملی نشانی گردیده است، جنساً پیکش کنم. در این کاپی ماده شانزدهم باین عبارت ختم شده است: "نشر مطبوعات ورسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج درکشورآزاد میباشد." کلمه دیگری درج نیست. ولی در متن قانون اساسی ایکه بعداً از دارالانشأ قانون اساسی به سر کردگی جناب فاروق وردک تشکیلات چی حزب ناسیو نالیست افغان ملت اشاعه گردید، این عبارت را در ذیل ماده شازندهم به قلم خود، چنین علاوه کرده اند: " مصطلحات علمی و اداری ملی موجود درکشور حفظ میگردد." ملاحظه بفرمائید که یک پینه نا متجانسی است که به هیچ یک از مواد قانون اساسی مطابقت ندارد و با چند بند قانون اساسی مخالف هم میباشد.

درهمه کشورها شوراي ملي را بنام قوه مقننه میگويند؛ زيرا مسؤليت اساسي شوراي ملي را قانون سازی تشکيل مي دهد. ‏و شوراي ملي فعاليت خويش را در پرتو قانون اساسي تنظيم نموده و به تصويب قوانين فرعي ‏مي پردازد‎.‎در صورتي که در قانون اساسي اشکالي وجود داشته باشد، مسؤليت شوراي ملي چيست؟‎ ‎

حالا در افغانستان دو قانون اساسي وجود دارد، يکي نسخه اصلي مصوب مجلس بزرگ ملی (لويه جرگه) (1382)  که از طرف رئیس مجلس نشانی شده و در نزد اکثر اعضای آگاه مجلس و نمایندگان خارجی مجلس (یونیما)موجود میباشد وديگري نسخه ‏ جعلکاری شده دارالانشا  قانون اساسی که توسط حامدکرزي توشیح گردیده است. ‎ سوال اساسی اينجاست که شوراي ملي کدام نسخه را معيار قرار مي دهد؟ و متن اصلي قانون اساسي کدام است؟ حتی متن  انگلیسی قانون اساسی که از طرف یونیما بچاپ رسیده است با نسخه     دارالانشا یکسان نمیباشد. در نسخه انگلیسی یونیما نیز  جمله جعل شده وجود ندارد. به متن انگلیسی دفتر یونیما نیزتوجه بفرمائید:

Sixteen
Ch. 1, Art. 16

From among the languages of Pashto, Dari, Uzbeki, Turkmani, Baluchi, Pashai, Nuristani, Pamiri (alsana), Arab and other languages spoken in the country, Pashto and Dari are the official languages of the state.

The Turkic languages (Uzbaki and Turkmen), Baluchi, Pashai, Nuristani and Pamiri (alsana) are – in addition to Pashto and Dari – the third official language in areas where the majority speaks them. The practical modalities for implementation of this provision shall be specified by law.

The state adopts and implements effective plans for strengthening, and developing all languages of Afghanistan.

Publications and radio and television broadcasting are allowed in all languages spoken in the country.

 

 

هرچند در همان زمان شماري از ‏وکلاي مجلس بزرگ ملی (لويه جرگه) تصويب قانون اساسي صداي اعتراض خود را بلند نمودند و از طريق رسانه هاي همگاني ‏مردم افغانستان را از اين عمل نادرست با خبر ساختند و حتي طي مکتوبي اعتراض شان را به  دادگاه عالی‏افغانستان غرض دادخواهي تحويل دادند؛ اما "بسکه پستي داشت گردون، هيچ صدايي برنخاست‎.”

بسياري از کارشناسان بدين باور اند که حل قضيه "قانون اساسي" براي شوراي ملي افغانستان محک خوبي ‏است؛ زيرا با اتخاذ تصميـــم در اين عرصه نهايت مهم و سرنوشت ســـاز، شوراي ملي، استقلاليت، کارداني ‏و قانونمندي خود را به نمايش مي گذارد و هرگونه سهل انگاري در اين راستا نشانه ضعف و ناتواني شوراي ‏ملي در آينده خواهد بود. اگر شوراي ملي نتوانست از حريم عاليترين وثيقه ملي دفاع نمايد در ساير موارد ‏چشم اميدي نبايد از شوراي ملي داشت‎.‎

اعضاي محترم شوراي ملي با زبان رسا حق دارند بپرسند، که چرا قانون اساسي (دونسخه دارد) و چه کسي ‏قانون اساسي کشور را جعل و تحريف نموده است و سزاي آن در قانون چه مي باشد؟ (مراجعه شود به  سایت پیام مجاهد)

 

نامه نمايند گان مردم به سرمنشی ملل متحد:

جلالتمآب سرمنشي عمومي ملل متحد!

توفيقات‎ ‎مزيد شمارا در راه تأمين  صلح جهاني، امنيت سراسري، رفع فقر و گرسنگي، ‎مبارزه با بي سوادي  ‏و تحکيم  روابط  دوستانه  ميان کشورهاي جهان از‏‎ ‎بارگاه ايزد منان مسئلت مي نمائيم‎.

طوريکه مستحضر  هستيد،  سازشنامه‏‎ ‎بن پيرامون  افغانستان دوسال قبل زيرنظر  سازمان ملل متحد وبه ‏تجويز‎  ‎شخص جلالتمآب  شما صورت پذيرفت  واز آن زمان تا کنون  سازمان ملل متحد به‏‎ ‎وسيله دفتر ‏سياسي خود يوناما تطبيق مفاداين سازشنامه را زيرنظردارد‏‎.‎سازمان ملل متحد به خاطر نقشي که در حل و فصل  معضلات‏‎  ‎بين المللي، بويژه در ساليان  پسين تحت رهبري  خردمندانه جنابعالي  ايفا‏ ‎نموده است  درميان مردم  افغانستان  از وجهه و اعتبار فراواني  بر خوردار‏‎ ‎مي باشد  ونظارت آن سازمان بر تطبيق  سازشنامه بن  اميد واري  زيادي  در‏‎ ‎دل مردم افغانستان  در جهت ‏تأمين  صلح واستقرار  امنيت کاشته بود؛  اما‏‎ ‎متأسفانه  دفتر يوناما به جاي  پيروي  از خطوط اساسي کار ‏سازمان ملل‎ ‎متحد که در تمام قضاياي  جهاني  بارعايت اصل عدالت بي طرفانه عمل مي‏‎ ‎دارد، به طور يک  ‏جانبه از نخستين  روزهاي  فعاليت خويش در افغانستان  گام‏‎ ‎برداشته است.

جلالتمآب سرمنشي عمومي ملل متحد براساس  سازشنامه بن‏‎ ‎کميسيون تسويد  قانون اساسي  از استقلاليت ‏کامل برخوردار مي باشد؛  ولي‏‎ ‎رئيس   دولت انتقالي  اسلامي  افغانستان  اين کميسيون را  دولتي ساخت، ‏سپس‎ ‎پيوسته در امر کار آن مداخله کرد و اعضاي اين کميسيون را  تحت فشار  قرار‏‎ ‎داد و 22 مرتبه  متن ‏مسوده را تغيير داد وهرگز اعتراضي از سوي يوناما‎ ‎دراين باب شنيده نشد،  فراتر از آن این دفتر به انتقادات  ‏مطبوعات هيچ‏‎ ‎گونه اعتنايي ننمود.

دولت افغانستان  از آغاز بجاي آن که در پي  تصويب‏‎ ‎قانون اساسي  براي کشور بوده باشد،  در فکر تمديد  ‏حاکميت  خويش بوده است‏‎  ‎وبراي دستيابي  بدين امر ترکيب مردم شناسي و تناسب  جمعيت کشور  را در ‏نظر‎ ‎نگرفت و عدالت  راپامال نمود وازآن  بدتر  اينــکه به گونه غير دموکراتيک‏‎ ‎از زمره 500  نماينده، ‏‏52 تن آنها از  سوي رئيس  دولت طور انتصابي به‏‎مجلس بزرگ ملی (‎لويه جرگه)  راه يافتند که همه آنها از هواخواهان رئيس  ‏دولت بودند. ‎وظيفه دفتر يوناما ايجاب مي کرد؛ تابراين بي عدالتيها اعتراض نمايد‏‎ ‎و جلو آنرا ‏بگيرد؛ متأسفانه که برخلاف وظيفه ومسؤليت در کنار دولت‏‎ ‎ايستاد وبر اقدامات آن مهر تأييد گذاشت‎. طي 22 روزي که مجلس بزرگ ملی (لويه جرگه) دوام‏‎ ‎يافت،  تلاش هاي جانبدارانه کارمندان  يوناما برهيچ  کس پوشيده نماند ‏و‎ ‎آن انتظاراتي که نمايندگان  مردم افغانستان از يوناما داشتند به يأس  مبدل‏‎ ‎گرديد. باورکامل داريم که براي  ‏جنابعالي  نيز چنين پيشامدي ناگوار مي‏‎ ‎باشد‎.

در جريان مباحثات مجلس بزرگ ملی (لويه جرگه) صف بندي عرياني  وجود داشت،  يک طرف‎  ‎هواخواهان انحصار قدرت  با ‏افکار وانديشه هاي برتري جويانه،  جانب ديگر‏‎ ‎مردم گريان بودند که براي مشارکت مردم وتساوي حقوق ‏ورفع  هرگونه تبعيض‏‎  ‎وتعصب مبارزه مي کردند.  شايد فکر کنيد درين گير ودار کارمندان  يوناما در‏‎ ‎راستاي مردم  سالاري  فعاليت داشتند؛ ولي صد افسوس که به نفع  استبداد ودکتاتوري استدلال مي کردند  ‏وبراي خاموش کردن آواز حق طلبانه ‎نمايندگان  مردم دست وپا مي زدند‏‎.
نمايندگان مردمگرا که در روز‎ ‎يازدهم  جدي به رسم اعتراض  دست به تحصن زدند وراي گيري  را تحريم ‏کردند‎  ‎تعداد شان به 270 تن مي رسيد.  اين نمايندگان خواست هاي خودرا  در‏‎ ‎روزپاياني  مجلس بزرگ ملی (لويه جرگه)  در نه ‏شماره به رئيس محترم مجلس بزرگ ملی (لويه جرگه) آقاي مجددي‎  ‎تحويل دادند و حمايت  خودرا از قانون اساسي به درج  اين  ‏مطالبات مشروط‎ ‎ساختند؛  اما ازهرگونه  اقدام ديگر  که جلسه را مختل  مي گردانيد  اجتناب‏‎ ‎ورزيدند. (مراجعه شود به تارنمای پیام مجاهد.)


جلالتمآب سرمنشي ملل متحد!

جاي تأسف  وتعجب  فراوان است؛‏‎  ‎که متن قانون  اساسي بعد از ختم مجلس بزرگ ملی (لويه جرگه) نيز از سـوي دولتمردان مورد‏‎ دستبرد  قرارگرفت ودر چند  مورد تغيير يافت واين  امريست که هم کارمندان‏‎  ‎يوناما  وهم اعضاي کميسيون  ‏تسويد قانون اساسي  برآن اعتراف دارند‏‎.

به‎ ‎عقيده ما دست بردن به متن قانون اساسي تعبيري غير ازخيانت  ملي داشته  نمي‏‎ ‎تواند؛ که اين اقدام  ازيک ‏سو به مثابه پشت پازدن به رأي  ونظر25 ميليون‏‎ ‎مردم افغانستان وازجانبي هم  بي اعتنايي  به آبرو  واعتبار  ‏سازمان ملل‎  ‎متحد نيز مي باشد.

ما فکر  مي کنيم؛  اگر جناب شما براين  امر رسيدگي‏‎  ‎لازم  به عمل نياوريد؛ آخرين  اميدهاي  مردم ‏افغانستان  نسبت به ملل متحد‏‎ ‎بر کنده  خواهد شد وآن زمان  مصايب و مشکلات  فراواني  نخست دامنگير ‏مردم‎ ‎افغانستان، سپس کشورهاي منطقه وجهان خواهد گرديد‎.

بدين وسيله  ازجناب‏‎ ‎محترم تقاضا به عمل مي آيد؛ برای اینکه اين همه زحمات و امکانات به هدر نرود و‎ ‎افغانستان  ‏يک بار ديگر به گرداب رنج ومصيبت  مبتلا نشود، ايجاب‏‎ ‎مي نمايد تا شخص جنابعالي دست به کار ‏شوند  وبه شيوه يي که در خور آن مقام‏‎ ‎عالي است دست رئيس دولت افغانستان را از اين قانون گريزي ها ‏وقانون جعل‎ ‎کنيها  وقانون شکني ها بگيريد و گريبان مردم  افغانستان را از دست وي نجات‏‎ ‎بخشيد‎.

مافکر مي کنيم،  تجديد نظر در مورد مسؤلين يوناما  مي تواند‏‎ ‎قبل از همه اوضاع  واقعي افغانستان را ‏درسطح جهان  بازتاب بخشد و جامعه ‎جهاني را از اين  حالت  ابهام  وتاريکي درباره مسايل اين کشور ‏وارهاند‎.  (باتقديم احترامات فايفه( پیام مجاهد )

 

نامه سرگشاده‎ ‎جمعی از وکلاي  مجلس بزرگ ملی

(لويه جرگه) قانون اساسی به حامد کرزی:

جلالتمآب محترم، ‎حامدکرزي رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان، پروفيسورصبغت الله مجددي،‏‎ ‎رئيس مجلس بزرگ ملی(‏لويه جرگه) قانون اساسي، پروفيسور نعمت الله شهراني رئيس کميسيون‎ ‎تصويب وتدقيق قانون اساسي‎  !السلام عليکم ورحمت الله برکاته‎!

ما،‎ ‎امضأ کننده گان اين نامه که هريک وکيل منتخب درمجلس بزرگ ملی (لويه جرگه) قانون اساسي‎ ‎بوديم، بنابر اعتماد ‏موکلين محترم خويش افتخار  اشتراک درين جرگه تاريخي‏‎ ‎مردم افغانستان را داشتيم‎.  مانند ساير وکلا مانيز سعي نموديم تا وظيفه ‎خطير وکالت رابه نحو شايسته انجام دهيم. يعني معرف نظرات ‏ومدافع خواستها‎ ‎ومنافع موکلين خويش باشيم. ما ميدانستيم وميدانيم که استقلال وتماميت ارضي‎ ‎افغانستان صلح ‏وثبات دايم، وحدت واقعي ملي، دموکراسي، عدالت اجتماعي‎ ‎وترويج قانونيت از جمله بهترين آرزو هاي ‏مؤکلين ما بوده ومي باشد‎.‎

بخاطر هموار کردن راه براي رسيدن به اين آرزوهاي‎ ‎شريفانه، درجريان کار مجلس بزرگ ملی (لويه جرگه) کوشش کرديم تابه ‏حد اعلا از اصل هاي تحمل،‎ ‎گذشت، مسامحه ومصالحه حمايت نماييم تاقانون اساسي، اين وثيقه ملي مردم‏‎ ‎مابه تصويب رسيده بتواند.

طوريکه اطلاع داريد، پس از مباحثات طولاني،‎ ‎بالاخره، نمايندگان با اعتبار مردم افغانستان قادر شدند که بر ‏همه بد بيني‎ ‎ها پيروز گردند، روي متن نهايي که به تاريخ چهاردهم جدي 1382 نشر شد وهر‏‎ ‎صفحه آن  ‏مزين بامضأ جناب عاليقدر مجددي صاحب بود، به اتفاق نظر موافقت‎ ‎نموده و يک يک نسخه قانون اساسي  ‏تصويب شده به 502 وکيل  مجلس بزرگ ملی (لويه جرگه) توزيع‏‎ ‎گرديد. ملت افغانستان وجامعه جهاني ازين خبر خوش ‏بامسرت استقبال نموده‎ ‎وهمه در انتظار مانديم تا قانون اساسي با کمال امانت داري ويرايش وپس از‎ ‎توشيح ‏نافذ گردد‎.

 

"جلالتمآبان محترم!

مي خواهيم باکمال تأسف ونگراني‎ ‎باطلاع برسانيم که متني از قانوني  که اخيراً به نام متن توشيح شده با‏‎ ‎انضمام کاپي  فرمان جلالتمآب محترم حامد کرزي گويا از جانب دارالانشاي‏‎ ‎کميسيون قانون اساسي  به نشر ‏سپرده شده است، بامتن مصوب مجلس بزرگ ملی (لويه جرگه) مطابقت‎ ‎کامل ندارد‎.

مايان ضمن مقايسه دو متن فوق الذکر (19) مورد بازنويسي‎ ‎ودستکاري را تشخيص داديم که در حالات ‏زيادي خارج از دايره عمل ويرايش‎ ‎بوده لذاخارج از حيطه  صلاحيت ناشران متن بوده است. به گونه مثال:  در بند يازدهم ماده شصت وچهارم، کلمه( تصويب) به کلمه تائيد تعديل گرديده است‎. در پاراگراف اول ماده پنجاهم، جمله( بعداز تصويب شوراي ملي)  به کلي حذف شده است‏‎.
در‎ ‎ماده شانزدهم کلمه ترکي حذف ويک پاراگراف کامل (مصطلحات علمي واداري ملي‎ ‎موجود در کشور ‏حفظ ميگردد) که درهيچ يک از مسوده هاي قبلي وجود نداشته‎ ‎ودر داخل جلسات  مجلس بزرگ ملی (لويه جرگه) هيچ بحثي روي ‏آن به عمل نيامده، بطور تعجب آوري‎ ‎افزون گرديده است‎.

ما به اين باور هستيم که احتمالاً تغييرات مذکور در‎ ‎نتيجه اشتباه يا سؤتفاهم ويا لاقيدي تهيه کنند گان ‏وناشران متن صورت‎ ‎گرفته باشد ونه از روي  عمد و آگاهي زيرا اولاً توضيحات صريح جلالتمآبان‏‎ ‎حامد ‏کرزي رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان وصبغت الله مجددي رئيس‎ ‎کميسيون قانون اساسي  درمطبوعات، ‏مؤيد آنست که متن تصويب شده وتوشيح شده‎ ‎يکي بوده، همان متن امضأ وتوزيع شده(14) جدي مجلس بزرگ ملی (لويه جرگه) ‏مي‎ ‎باشد.

ثانياً  بادرنظرداشت حساسيتي که‏‎ ‎وکلاي مردم درمجلس بزرگ ملی (لويه جرگه)  روي هر جمله وحتي هرکلمه قانون اساسي  ‏نشان‎ ‎دادند، غير قابل باورست که هيچ  شخصيت خردمندي، عاليترين وثيقه ملي راکه‏‎ ‎تفاهم عمومي روي آن ‏به عمل آمده است، چنين سهل انگارانه به دستکاري بگيرد‏‎. ‎زيرا هر نوع دستکاري در مصوبه مجلس بزرگ ملی ( لويه جرگه) از ‏لحاظ اخلاقي هتک حرمت با‎ ‎اراده مردم ونقض امانت داري بوده از لحاظ قانوني در مغايرت صريح با مواد‏‎ ‎يکصد ويازدهم، يکصد وچهل و نهم ويکصد وپنجاهم قانون اساسي افغانستان قرار‎ ‎خواهد گرفت.

درشرايطي که مردم، حکومت، جامعه مدني وجامعه جهاني‎ ‎در انتظار ترويج وتحکيم روز افزون قانونيت ‏در کشور ميباشند، نقض آشکار‎ ‎قانون اساسي  آنهم توسط گويا قانون دانان محترم صدمه جبران ناپذيري بر‏‎ ‎پيکر اعتماد ملت خواهد زد، جامعه جهاني را در فضاي شک وترديد قرار خواهد‎ ‎داد وحيثيت  کشورمارا ‏جداً لطمه دار خواهد کرد‎.

با درنظرداشت نکات فوق‎ ‎الذکر، ما امضأ کنندگان اين نامه سرگشاده، ازجلالتمآب محترم حامد کرزي‎ ‎رئيس ‏دولت انتقالي اسلامي افغانستان  که ملت افغانستان وظيفه مقدس  حراست‏‎ ‎از قانون اساسي را به عهده ايشان ‏گذاشته است تقاضا مينمائيم تا به اين‎ ‎مسئله برخورد جدي فرمايند. يعني هرگاه در دستکاري ها قصد و عمدي ‏در کار‎ ‎نبوده باشد، هدايت فرمايند تا متن درست در کمال امانت داري در جريده رسمي‎ ‎نشر وبحيث يگانه ‏متن صحيحي  به اطلاع عامه رسانيده شود وهرگاه قصد وعمدي‏‎ ‎درکار بوده باشد  برخورد مقتضي قانوني با ‏آن صورت گيرد، تا باشد که جلو‎ ‎نگراني هاي فزاينده مردم گرفته شده  و از عواقب منفي گسترش آن جلو ‏گيري‎ ‎به عمل آيد‎.

ما در حالي که از جامعه بين المللي  و خاصتاً يوناما‏‎ ‎کشورهاي که با دقت، مواظبت وسخاوت تام به مردم ‏افغانستان در تدوين و تصويب‎ ‎يک قانون اساسي دموکراتيک کمک نمودند، ابراز سپاس وامتنان مي کنيم، ‏امروز‎ ‎نيز دعوت به عمل ميآوريم تا نگراني هاي مطروحه در نامه هذا را به دقت‎ ‎بررسي نموده ودر برون ‏رفت از آن کمک نمايند. بدون شک اين امر به تسريع‎ ‎روند دموکراسي در کشور وموفقيت انتخابات قريب ‏الوقوع در وطن عزيزما‎ ‎افغانستان تأثيري جدي بر جا خواهد گذاشت‎. " (مراجعه شود به تارنمای پیام مجاهد)

با تأسف و درد رئیس جمهور کشور در مقابل این نامه وکلای مردم افغانستان از خاموشی کار گرفته نه جوابی به نامه وکلا ارسال داشتند، نه طی کنفرانس مطبوعاتی به پاسخ نامه وکلا پرداختند ونه اصلاحاتی در قانون اساسی جعلکاری شده آوردند. گویا بی اعتنایی رئیس جمهور  به نامه وکلا نزد وکلا تعبیر گردید که در زیر کاسه نیم کاسه وجود دارد و شاید رئیس جمهور شخصاً در آن نیمکاسه شریک بوده باشند.

ذکراین نکته ضروری است که تعصبات افراطی زبانی و قومی به هیچ وجه خاص عامه مردم پشتو زبان که قرنها در کنار دیگر اقوام افغانستان به سر برده اند و نیز بسیاری از روشنفکران و صاحب نظران منصف پشتون تبار نیست. این واقعیت را تاجیکان بومی کشور نیز تجربه کرده اند. اکثریت کل نویسندگان و شاعران پشتون عمده آثار خود را به زبان فارسی دری آفریده اند که سرشناس ترین آنها خوشحال خان ختک، محمود طرزی، رحمان بابا، شادروان پوهاندعبدالحی حبیبی، شادروان پوهاند محمد رحیم الهام، شادروان پوهانددکتور   سید بهاء الدین مجروح، دکتور محمد اکرم عثمان و دکتور محمد اسحق مضطرب (نگارگر) بوده اند. اما شاید آشناترین زاده این مرز و بوم نزد فارسی زبانان زنده یاد احمدظاهر و دکتورناشناس باشند که با وجود تعلق به قوم پشتون اکثریت نزدیک به کل سروده هایشان به لفظ شیوای فارسی دری هست... واکنون فرهاد دریا که بمشکل سروده ای به پشتو  می آفریند و همه داشته های هنری او بزبان شیرین و شیوای فارسی دری است، اگر در آینده از جانب تنگ نظران و فاشسستها ی آشتی ناپذیر اغوا نگردد، یقین دارم جایگاه  هنری خودرا در میان همه اقوام کشور حفظ می نماید و میتواند که همچو احمد ظاهر سر تاج  موسیقی افغانستانی و گل سر سبد همه اقوام کشور نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان بشمول کشورهای دیگر فارسی زبان همچون ایران و تاجیکستان باقی بماند.

Advertise your business here. Click to contact us.
 • احمدتاجیکیار
  از آن استونیایی روسی رییس بخش فارسی بی بی سی که نام برده اید خودرا اندی میخواند وسخت برضد فارسی زبان ها فعالیت میکند وشایدهم به اشاره انگلیس ها چنین باشد. میگویند در رادیوی آزادی هم برضد فارسی زبانها د رتلاش بود
 • GHULAM
  جالب اینجاست که چرا بزرگانیکه در این جرگه تصویب قانون اساسی حضور داشتند تا حال صدای بر نمی کشند از ق رار شنید بعضی ها هم پول دریافت کردند و خپ و چپ شیر غلت خود را زدند باید ازین ها پرسیده شود که خیلی ه م سر شناس هم هستند
 • ناشناس
  اونها در برابر چوکی های چرخکی زبان و هویت مارا بفروش رسانیده اند اگر کمی هم شور بخورند خرم تون آنهار از چوکیهایشان به زیر می اندازد
 • ضمیر
  از بی بی سی چه کله؟؟؟؟؟؟؟
  انگلیس و امریکا - و پاکستان در خطی اند - که تروریست و انفجار تولید میکنند.
  ما باید کله از خود کنیم و از بیغیرتی بپرهیزیم - فقط همکاری ننمودن با باند شراره های سلیمان کوهی - امریکاو انگلیس و پاکستان را به قهقرا میکشاند-
  فقد متحد شوید و با قلم و صدا در هرجا از اوغانستان ت ا انگلیس -غرب و امریکا پیاطان انگلیس و غرب و امریکایی را نزد مردمان شان بیهویت سازید و تمامی عملکرده ای ضد انسانی غرب و امریکا در اوغانستان را در طول تاریخ به خصوص یازده سال اخیر به مردمان این سرزمینه ا و عملکرد ها و شراکت شانرا با القاعده و طالب بیفرهنگ اوغان و طالب نکتایی پوش و گل بی دینیها ارگ نشی ن که به شمشیر امریکا وغرب زیر نام دموکراسی به قدرت رسانیده اند - تبلیغ نمایید و مردم غرب و امریکا را روشن سازید.
 • نامرا  - هنوزدرانى چشم به دنيا نه گشوده بود که توماس هايد ن


  هنوز احمد خان ابدالى يا درانى چشم به دنيا نه گشوده بود که توماس هايد نگاريد که درى و فارسى يک زبان ا ست
  Thomas Hyde (1636-1703), Deri est ''Lingua Corteggiana'', ''linguaggio delia Corte'', ''Deri est qua elegantior habetur''

  نام کتاب به لاتين: ''Veterum Persarum et Parthorum et Medorum Religionis Historia''.] ''Editio Secunda'', MDCCLX., Pgs 107, 423, 429, 431

  http://books.google.com/books?id= qp5BAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=%27%27Historia+religionis+veterum+Persarum%27%27&source=bl&ots=D RIKdc0xpW&sig=W3yp_5V1HSHIsbc6lcZbzTe-UjU&hl=pt-BR&ei=HVrHTKrtMYS8lQfn08nhAQ&sa=X&oi=book_result&ct= result&resnum=1&ved=0CBIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

  Sir John Malcolm (1769-1833):
  ''The name Deri i s derived from Der, a word which runs through so many languages, and is to be traced in the Greek Qv pa, the German Thur, and our door. For it was [...] the usage of the Persians, as it is of the Ottom an Porte, to name what approaches royalty from the gate, while we name it from the court within the gate: so that the Deri language may be rendered precisely by the lingua corteggiana of the Italians. In earlier times, after the dialect of Bactria had been established at court by Baharam, this recei ved the honour of being called the Deri. Subsequently, under the early Sassanidae, the title might h ave been given with propriety to the Pehlevee; since the medals and inscriptions seem to prove, that the Pehlevee was then the favorite of royalty: the name of Deri, however, does not appear ever to h ave been assigned to it. And perhaps the superior melody of the Farsee had obtained for it the prefe rence as the language of conversation, even before Baharam Ghoor enacted that it should be adopted i n all public documents. For such was the sweetness and elegance.of the Deri, that there is a traditi on of Mahomet having declared, that " if God says any thing kind or gentle to the angels around him, he speaks in Deri; if anything harsh or hard, in Arabic." "For (says Ibn Fakereddin) th e language of the inhabitants of Paradise will be either the Arabic or the Persian Deri.''in: The Hi story of Persia: From the Most Early Period to the Present Time, Vol. 1, pg, London, in writing 1806 or 1810, P. 482
  http://books.google.de/books?id=pRHSgl-4WmwC&pg=PA482&lpg=PA482&dq=Sir+John+Malcolm +Deri+Persia&source=bl&ots=OVGaX-e_4-&sig=3NLR-CBZBV3AViiTdLD9dArpiKo&hl=de&sa=X&ei=swM5UcGnKdOGswb2 nYCgBw&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=Sir%20John%20Malcolm%20Deri%20Persia&f=false
 • عبدالرب تلاش
  مخالفت رییس فارسی بی بی سی که قبلا در رادیوی آزادی در پراگ بود با فارسی زبانها کاملا درست است. او ب ا همنوایی لطیف جلالی وچند تای دیگر در آن رادیو تاکه توانست برضد زبان فارسی و فارسی زبانهادست بکار بو د. آیا کسی میتواند دلیلش را موشکافی نماید و معلومات بدهدکه چرا؟
 • ناشناس
  انها یعنی اراکین بارسی زبان دولتی بیچاره هستند یعنی انها فکر میکنند که خود شان به سر کرسی ها هستند د گه هیچ گبی نیست.
  هرقدر مردان فارسی زبان ضرر بیبینند به انها هیچ کدام مفاد یا ضرر نمیرسد. هر قدر که فارسی زبانان به مشکل گرفتار شوند به انها هیچ ضرری نمیرسد. بنا چی ضرور است که انها زبان خود را دور ب دهند و بگویند این حق ملت ما است.

  راستی مردم ما به ناحق از این سردمداران جهاد و مقاومت دفاع میکنند . فکر کنم که دیگر راهی نباشد لاکن بدانید که مردان دلیر و بی ترس زیادی داریم که باید از انها حمایت کر د.

  بااحترام
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 18 اسفند 1391 ، 09:52
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 208 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.