Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

«طالبان ما را می کُشند»، « من زندگی خودرا تباه کردم.» PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالودود ظفری، المیدا- کالیفورنیا   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:57

عبدالودود ظفری، المیدا- کالیفورنیادوجملۀ بالا رادو ترجمان قوای امریکادرافغانستان بیان داشته اند.
روزنامۀ نیویارک تایمزگزارشی باعنوان «آنها مارامیکشند»، درشمارۀ 9 اگست خودبه قلم هوتی من گزارش خودوهمکارش محمدفهیم عابد ازکابل به نشررسانده است. برگردان فارسی آن پس ازیک تبصره خدمت تقدیم میگردد.
حالت کنونی افغانستانی هاییکه پس ازتهاجم امریکابرآنکشور،

بنام ترجمان باقوای امریکاهمکاری کرده اند، تقریبا مشابه حالتی میباشدکه همکاران ویتنامی امریکا هنگام خروج قوای امریکادرسال 1975 از ویتنام بدان مواجه بودند. درجریان جنگ ویتنام شمارزیاد ویتنامی ها درخدمت قوای نظامی امریکا قرارداشتندکه باقوای ویتنام شمالی در جنگ بودند. ارایۀ اخبارآنروزهانشان میدادکه بانزدیک شدن قوای ویتنام شمالی به حواشی سایگون، چسان صدهاوهزاران ویتنامی با هراس ازسرنوشت خیلی بد، به در ودیوارسفارت امریکادرسایگون هجوم می آوردندتاتوسط چرخبالهابه عرشۀ کشتی انتقال داده شوند و ازوطن شان فرارنمایند. قوای امریکاتوانست شمارزیادهمکاران ویتنامی خودرانجات دهندوبه امریک برسانند، اماکسانیکه ازبخت بددرآنجا باقی ماندند، یقینأ به سرنوشت ناگواردچارشده باشند.
باآنکه شماری ازترجمانهاواعضای خانواده هایشان ازافغانستان بااستفاده ازویزۀ خاص ترجمانی به امریکاآمدند، هنوزهم حدود12هزارترجمان منتظر ویزه میباشدوادعامیکنندکه طالبان آنهارامیکشند. امریکابایدبه تعهدی که باترجمانها نمود، پابند باشد، مگرواقعات انتحار، انفجار و حملات افراطی های اسلامی مثل القاعده، طالبان وداعش برمراکزتجمع دراروپا وامریکاوجاهای دیگر ایجادبدامنی ووحشت، ذهنیت مردم عادی رادرامریکاواروپا تغییرفاحش داده وآنهارادرقبولی مهاجرین بویژه ازکشورهای اسلامی بسیارمردد ساخته است. تغییرذهنیت مردم امریکا درجریان مبارزات انتخاباتی2016ریاست جمهوری بصورت خیلی روشن انعکاس داده شدکه دانلدترمپ یک آدم تجارت پیشۀ غیر سیاسی باابرازضدیت شدید بامهاجرت به امریکا، بویژه ازکشورهای اسلامی، ازنامزدان سیاستمدارپرشهرت جمهوریخواهان، بصورت قابل ملاحظۀ پیشی گرفت وبصفت کاندیدحزب معرفی شده واحتمال دارد درروزرأیدهی8 نومبر2016 رئیس جمهورشود .
اکثریت اعضای کنگرۀ امریکامربوط به حزب جمهوریخواهان، طرفدار صدورویزه به ترجمانهانمی باشندوتلاش میورزند تامانع ورودمهاجرین شوند، اماکسانی هم ازهمین حزب درکنگره وجوددارندکه نمیخواهند ازیکسو باپشت پازدن به تعهدباترجمانها، امریکارادرانظارجهانیان بد معرفی دارندوازسوی دیگرحیات ترجمانهارابه خطرجدی مواجه نمایند. سناتورمککین عضوبرجستۀ سنای امریکا ازایالت اریزوناوکاندید ریاست جمهوری انتخابات گذشته، تعلل درصدورویزه به ترجمانهارا شرم وننگ به حکومت امریکاخواند وحکومت رامتهم به عهدشکنی نمود. سناتورمککین خطاب به یک سناتورازحزب خودش که مانع صدورویزه میباشد،گفت:« مردم به قتل میرسند، خطررادرک نمیکنید؟
اینک برگردان گزارش خدمت تقدیم میگردد :
ازمحمد ستانکزی وعدۀ راکه مقامات امریکادرافغانستان درسال2012 هنگام قبولی وظیفۀ ترجمانی برایش داده بودند، بخاطردارد:» به ما کمک کنید، ماشماراسالم نگهداری مینماییم.« پس ازچهارسال، هراس ازانتقام طالبان، ستانکزی رازندانی خانه کرده است. هنوزهم اوانتظارمی کشدکه امریکاییهابه وعدۀ خودوفا بدارندوبه اواجازۀ آمدن به امریکا رابدهند، درعوض کنگرۀ امریکابالای برنامۀ صدورویزه که سبب نجات وی ودیگران میگردد درمجادله ومباحثه میباشد. مناقشۀ داخلی جمهوریخواهان که چندان طرفدارمهاجرت به امریکانمی باشند، این سئوال راخلق کرده که آیاویزۀ خاص برای ترجمانهاکه باقوای امریکا درجریان جنگ کمک کرده اند، دوباره به اجراگذاشته خواهدشد، در صورت عدم صدورویزه، تقاضای حدود12هزارترجمان درحالت بلا تکلیفی قرارخواهد گرفت .
جنرال کلف لند سخنگوی مرکزفرماندهی قوای امریکادرافغانستان گفت: »ماتلاش کردیم تااین حقیقت رابه افغانهاحالی سازیم که مابه وعده های خودمتعهدمیباشیم، این موضوع زمینه رامساعد میسازدکه درشمنها پروپاگندنمایندکه مابه تعهدات خودپابند نمیباشیم، درآن صورت اعتبارمازیرسئوال میرود.«سناتورمککین رئیس کمیتۀ پرقدرت نظامی سنا وطرفدارقدیمی برنامۀ ویزه، بسیاربه شدت درجواب یک سناتورجمهوریخواه که ازصدورویزه جلوگیری میکند، درداخل جلسه بیان داشت: » مردم به قتل میرسند، آیاخطر رادرک نمیکنید؟«
وزارت خارجۀ امریکاهشت سال پیش یک برنامۀ صدورویزه رابرای کسانیکه رودر روباتهدیدجدی بخاطرکمک ترجمانی زبانی یاتحریری درافغانستان وعراق باقوای امریکابودند، صادرکرد. دردو ونیم سال گذشته به اساس گزارش رسمی به بیش ازهشت هزارافغان واعضای خانواده هایشان ویزه داده شدکه طرف استقبال مقامات نظامی نمایندگان هردوحزب جمهوریخواه ودموکرات واقع شدوآنرایک ضرورت امنیت ملی تلقی نمودند.
کنگرۀ امریکا دربرابربرنامۀ وزارت خارجه، ممسکانه برخوردکرد و صدورویزۀ خاص رابصورت تدریجی براساس لایحۀ دفاعی سالانه اجازه داد، ازاخیرسال 2014نمایندگان کنگره حدودهفتصدویزه رابرای ترجمانهای افغانستان تخصیص داد، تا دهم جون کمترازسه هزارویزه باقی مانده بود، درحالیکه حداقل 12هزار ویزه لازم بود، قراربود متقاضیان تا30 دسمبردرخواستهای خودراتقدیم بدارندکه مورد بررسی وارزیابی قرارگرفته بتوانند.
امسال تغییراتی وارد شده، شماری ازنمایندگان جمهوریخواه به اصدار ویزه نظرمنفی داشتندوپرسان نمودند درحالیکه ویزه هاازسالهای پیش دروزارت خارجه نااجرا مانده، آیامیتوان ویزۀ بیشترتقاضاکرد؟ سناتور گروسلی که ریاست کمیتۀ عدلی رابدوش داردودرامورمهاجرت با صلاحیت میباشد، درخواست امسال حکومت اوباما رابرای چهارهزار ویزۀ دیگر موردسئوال قرارداد. پس ازآنکه کنگره قادرنشدموضوع صدورویزه های بیشتررا درمجلس نمایندگان تصویب نماید، درمجلس سنا یک گروه سناتوران هردوحزب تلاش کردندبایک سازش 2500 ویزه رااضافه بدارندکه بامخالفت سناتور لی ازایالت یوتا روبروشد. سناتور لی گفت مخالفت اوعلیه ویزه نیست، بخاطری است که لایحۀ پیشنهادی او به رأی گذاشته نشد. سناتورمککین سناتورلی رامتهم ساخت که» اجازۀ قتل کسانی راامضامیکند« که جانهای خودرابخاطر کمک به امریکا به خطرانداخته بودند.
ستانکزی که درخانۀ یکی ازاقارب خوددرافغانستان بصورت پنهانی زندگی میکند، درجملۀ هزاران نفریست که انتظارویزه رامیکشندکه برای ترجمانهای قوای امریکادرافغانستان درنظرگرفته شده است. آقای زرمحمدستانکزی که 24سال دارد، درسال2013زمانی تقاضای ویزه کردکه یک امام مسجدبه پدراواخطار داده بودکه فرزندش راازکار کردن باامریکاییها منع کند، درغیرآن به قتل خواهدرسید. پسانترها او گفتکه چسان اوهنگامیکه ازمسجدسوی خانه میرفت، موترحاملش مورد حمله قرارگرفت وسه دور بروی آتش کشوده شد. ستانکزی دریک مصاحبه اظهارکرد اگرطالبان اوراوکسانی راکه امیدوارویزۀ امریکامی باشند، پیداکنند، می کُشند.
هنوزنه مجلس نمایندگان ونه سنای امریکاحاضرنیستندصدورویزه های زیادتررا براساس لایحۀ دفاعی قبول نمایند، ولی قانونگذاران تلاش می نمایندتاخزان امسال به سازشی دست یابندکه غیرمحتمل معلوم میشود. به باورسناتور شاهین، سناتوردموکرات ازایالت نیوهمشایر ویکی از حامیان جدی اعطای ویزه، فکرمیکندکه بسیاری ازمقاومتهادربرابر اعطای ویزه ناشی ازافزایش ناراحتیهایی میشودکه ازناحیۀ مهاجرین ایجادشده است. یک پیشنهادجمهوریخواهان سفارش میکند که از تخصیص سالانه پنجاه هزارویزه به مهاجران عادی به امریکا، میتوان به ترجمانهاویزه تدارک نمود، آنان این کاررا برای جلوگیری ازهجوم زیادمردم به امریکامی نمایند.
درسال انتخابات که بسیاری رأی دهندگان ازین تقاضای دونالدترمپ که مهاجرین ازکشورهای اسلامی ازامریکا دورنگهداشته شود، استقبال کردند. راین کراکر که درعراق وافغانستان سفیرامریکابود، گفت او بسیارانگیزه های آزاردهنده رامشاهد میکند:» من ازاعضابصورت واضح نشنیده ام، ولی بعضأ تعجب میکنم که درخفا بی میلی هایی رامی بینم که احساسات ضداسلامی میباشند.«
جان کربی سخنگوی وزارت خارجۀ امریکابیان داشت که بررسی موشگافانه درخواستهابشمول نشان انگشت وعلامات فارقۀ روی، جزء یک بررسی کامل ضدتروریسم میباشد.
حکومت امریکاسعی ورزید باسرعت تقاضاهاازجانب افغانهاوعراقیها همراهی و ویزه صادرکند، اماتغییرمقررات راکه ازطرف قانونگذاران واردشد، شماری ازتقاضاهای ویزه رافاقد شرایط کردوشماردیگرراماه هاوسالها به تعویق انداخت . بسیاری ازترجمانهاگفتندچون به تهدید جدی مواجهند وزندگی شان هرروزدرخطرقراردارد، نمیخواهند فرصت راازدست بدهند.
چنانکه حکومت اوبامادرحل مشکلات ویزه تلاش میکند، بی حرکتی کنگره هرگونه امکانات رادرپایان سال برای متقاضیان نو ویزه ازمیان می برد. این موضوع حامیان برنامۀ اصدار ویزه رابشمول شماری از افسران وجنرالان مثل جنرال دیودپتریوس، جنرال ستانلی مک کرستان فرماندهان پیشین قوای امریکادرافغانستان وجنرال نیکلسن فرمانده کنونی امریکا رابه هراس انداخته وبه کنگره فشارانداخته اندتابرنامه را احیا بدارد. آقای کراکرگفت تنهابحث این موضوع که آیاکسانی به امریکا کمک کرده اند، کمک صورت گیرد، آسیب زامیباشد، زیرا مردم رابه این فکر وامیداردکه امریکاییهاچسان مردمی میباشند.
محمدنسیم هاشمیار29ساله که باامریکاییها کارکرده وویزه اش بخاطر (عدم وفاداری وعدم ارائه خدمات شایسته) ازطرف سفارت ردشد، او اسنادومدارکی ازامریکاییهادراختیار داردکه خدمات ویراستایش کرده اند. یکی ازمدارک هاشمیار را (کلیدموفقیت) می پندارد وتقاضا کرده که موضوع ویزۀ او بازبینی شود. هاشمیار که خودوخانواده اش مورد تهدید میباشند، گفت: » من زندگی خودرا برباد داده ام« او اکثرأ ازخانه خارج نمیشود واگربیرون برود باخودسلاح حمل میکند. /
(منتشرۀ هفته نامۀ امید

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 14 آبان 1395 ، 10:15
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 248 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.