Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

آتــش افــروزان جنگ درافغــانســتان ازهرســو بر ایــن حــریق هیــزمی افزودند! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
سه شنبه ، 21 مهر 1394 ، 13:07

محمدعلی مهرزادنظامهای سیاسی وحتی ادیان بزرگ جهان در بعضی موارد شباهت های باهم داشته ودارند،ولی انچه مورد سوال است که چراحداقل درباره نقاط مشترک کارمشترک صورت نگرفته ونمی گیرد؟، اما درمقابل روی اختلافات ولوکوچک باشد نظام های حکومتی نهایت تلاش دارند تا درایجاد فاصله دربین حکومات بصورت اخص دربین انسانها بصورت اعم بوجود آورند. نظام سرمایه داری وسیوسیالیستی با اینکه نهایتاً وجهی مشترک دارند از نظرعملکرد خصوصاً ضد ازادی نوع بشراند، وغیرازاندیشه خود به دیگران نه تنهاحق ازادی تفکرواندیشه قایل نیستند، بلکه ازکشتار انها دریغ نمی کنند. بخاطرتحت سیطره قراردادن کشورهای اقمارهرکدام سعی دارند تا دراسارت کشورهای بریک دیگرسبقت ورزند. ازآوان بوجود امدن نظام سیوسیالیستی بعدازجنگ جهانی اول کشورهای سرمایه داری ودر راس ان ایا لات متحده امریکا نگران بود که نشود شوروی در کشورهای به اصطلاح جهان سوم با شعار جدید حکومت کارگری جای پای برای خود پیدا کند ومنافع مادی امریکا را بخطرمواجه سازد؛ البته تا حدی حدس وگمان کشورهای سرمایه داری بجا بود، چه شرایط فقرومحرومیت های ناشی ازجنگهای اول ودوم جهانی از یک طرف واستقرارنظامهای استبدادی وسنتی از طرف دیگر، وبالاخره جنبشهای ازادی بخش درآن وقت رنگ وبوی موثرداشت، ازین فرصت طلای شوروی بهره جست. برای رسیدن به اهداف استعماری خود هرکدام ازین قدرتهای نوظهوردر اغفال کشورهای جهان سوم وعقب نگهداشته شده از طریق مسابقات تسلیحاتی به کمک های نظامی خود ادامه دادند، تا به اقتصاد بیمارخود رونق بخشند واز بحرانات اقتصادی بعدی جلوگیری کنند. هدف امریکا از بزرگ جلوه دادن شوروی این بود تا اقتصاد شوروی را به امور نظامی مصروف کند، این مسابقه را تا جنگ ستاره ها ادامه داد ، تا شوروی نتواند از نظرامکانات مادی به کشورهای عقب مانده ومحروم به تهعدات خوددررفع نیازمندیهای اقتصادی جامه عمل بپوشاند.  ایالات متحده ، پاکستان وعربستان سعودی، بطوررسمی جهاد اسلامگرایان راعلیه دولت کابل تدارک دیدند واینگونه اتحاد شوروی را به اشغال افغانستان برانگیخت ونطفه ی جنگ داخلی چهاردهه اخیررا درافغانستان بستند. درین مورد برژینسکی گفته بود: ((جلوگیری از کمونیزم شوروی مارا برآن می دارد تا ازهر انچه مایه ی چند دستگی وانشقاق در اپوزیسیون اسلامی می شود ، دوری گزینیم )) ودرجای دیگر برژینسکی می افزاید که دومین نقشه استراتیژیک ما سازماندهی اسلام علیه (( نقاط ضعف)) بالقوه مسکودر اسیا بود. اسلام گرایان افغان با وجود اغاز دریافت کمک از ایلات متحده ، هیچ جاه نیروی غالب نبودند. بسی پیش از سال 1979 ، راستگرایی اسلامی نیروی بالقوه در افغانستان بود واز دهه ی 1950، با چپ مترقی ونیروهای سکولار در دولت کابل در ستیز بود. تماس امریکا با اسلامیون بنیاد گرای وابسته به اخوان المسلمین در افغانستان دست کم به سالهای اغازین دهه ی 1950 ، وپشتیبانی ایلات متحده ازجنبش سیاسی راستگرای اسلامی به سال 1973 باز می گردد. هرچند سازمان سیا در افغانستان حضورپررنگی دردهه های اغازین جنگ سرد نداشت، این سازمان از کانال دفاتر(( بنیاد اسیا)) –سازمان وابسته به سیا تیمی به افغانستان فرستاد. در میانه ی دهه های 1950 و1960 ، (( بنیاد اسیا)) حمایت بی شائبه یی ازپوهنتون کابل کردوپروژه های بسیاری درباره ی سازماندهی جامعه ی مسلمان افغانستان داشت. افراد بنیاد اسیا درخلال دهه ی 1960 در پاکستان وافغانستان که سالیان دراز در خدمت این بنیاد بودند، ((بنیاداسیا)) به(( موسسه ی تحقیق اسلامی لاهور)) در پاکستان برای انتشارفرهنگ جامع اسلامی بزبان اردو یاری می رساند. ( زربنیگان) موسس بنیاد اسیا می گوید بنیاد اسیا در افغانستان با خانواده ی مجددی، روحانی سرشناس اسلامی ونیز وزارت عدلیه که چندی دراداره ی مجددی بود، روابطی استوارساخت. سازمان سیا ،پاکستان –دراغازبرهبری ذوالفقارعلی بوتووسپس جنرال اسلامگرایی ،ضیا الحق – ونیز شاه ایران ، بی درنگ برای به زیر کشیدن دولت نوپای افغانستان همراه شدند. هنوزسالها تا اشغال افغانستان بدست اتحاد شوروی وجهاد به کمک امریکا دهه ی 1980 مانده بود اما جنگ مقدس اسلامی در زمین خشک افغانستان ، با شراکت کامل سیا ، شتابان پیش می آمد. سالها بعد، یکی از شخصیت های دولت پاکستان در دوره صدراعظمی دخترذوالفقارعلی بوتو، همکاری فوری سیا پس ازکودتای1973 داود خان را با اسلام گرایان افغانستان تصدیق کرد. نصیرالله بابرمشاورمخصوص بی نظیربوتو صدراعظم پاکستان ،درمصاحبه یی به تاریخ ماه اپریل 1989 ، کمک مالی ایالات متحده به ستیزه جویان افغان را از 1973 ونیزقرارگرفتن گلبدین حکمتیار، رئیس حزب اسلامی ، زیر چتر،امریکا را، چندین ماه پیش از دخالت نظامی اتحاد شوروی، فاش کرد. (( دیگوکوردویز)) و(( سلیک هریسون)) برپایه ی اسناد منتشرشده ی ارشیف شوروی ، تلاش ایالات متحده ی امریکا ، ایران، عربستان سعودی وپاکستان را برای سازماندهی راست اسلامی در افغانستان علیه شوروی با جزئیات شرح داده اند: ((اوایل دهه ی 1970 ، بهای تیل به دلیل جاه طلبی محمدرضا شاه ایران برای پس راندن نفوذ شوروی در کشورهای همسایه وبرپایی امپراتوری مدرن ایران افزایش یافت، از آغاز 1974 ، شاه ایران مصمم بود تا کابل را به درحیطه ی اقتصادی وامنیتی با مرکزیت تهران وگرایش به غرب بکشاند. حیطه ی که ، هند ، پاکستان وشیخ نشین های خلیج فارس رادربرمی گرفت؛ ایا لات متحده ازاین سیاست بعنوان بخشی از همکاری وشراکت با شاه در پهنه ی اقتصادی وامنیتی ونیز در راستای سیاست های پنهانش در اسیای جنوب غربی پشتیبانی کرد. )) هدف همکاریهای هماهنگ ایا لات متحده –ایران که از سوی عربستان سعودی وپاکستان نیز حمایت شد، تقویت راستگرایان ومحافظه کاران در دولت میانه رو داودخان برای خارج کردن افغانستان ازمداراتحاد شوروی بود. به گفته کوردویزوهریسون: (( ساواک سازمان استخبارات ایران و(سیا) دست به دست هم دادند؛ دراین راستا گاه با گروهای بنیاد گرای اسلامی افغان نیز که دراهداف ضد شوروی هم رای بودند وهریک شیوه ی خویش داشت ، کم وبیش همدستی داشتند. بنیاد گرایان افغان بنوبه ی خویش با اخوان المسلمین مصرورابط العالم اسلامی ( اتحادیه جهانی مسلمانان) که راست آیینی وهابیت سعودی را نماینده گی می کرد، در ارتباط بودند. به مجرد اینکه بهای تیل سر به اسمان گذاشت ، سیل گروها ی بنیاد گرای عرب با پشتوانه ی مالی ، بسو ی افغانستان روان شد. این گروها نیز همچوساواک سازمان استخبارات ایران جاسوسانی برای شناسایی سمپاتی های کمونیست در دولت افغانستان واردوی به خدمت گرفتند. نویسنده گان از قول شاهدان عینی به این نکته اشاره می کنند که( ساواک) سازمان جاسوسی ایران ،جنگ افزاروکمک مالی به گروهای افغان که با اسلامیون راستگرا می رساندند، رئیس سازمان استخبارات پاکستان (ISI )نیز، برای ضربه زدن به دولت افغانستان به این گروهها کمک می کرد. ((ساواک ،سیا وجاسوسان پاکستان ، درچندین کودتای ناکام که درسپتامبرودسامبر1973وجنوری سال1974بوسیله بنیادگرایان ، علیه داود خان انجام شد، با همدیگرهمکاری داشتند. ))در1975 ،اسلامگرایان افغان خویش را آماده ی شورشی همه جانبه علیه داودخان یافتند. داودخان هنوزاتحاد نیم بندی با کمونیست ها داشت. قیام اسلامگرایان سرکوب شد وبسیاری از شورشیان دستگیرواعدام شدند وکسانی چون حکمتیاروبرهان الدین ربانی ، به تبعید گریختند. بیشترتبعیدیان به پاکستان رفتند تا از پشتیبانی سرویس جاسوسی نظامی این کشوربرخوردارشوند. درچهارسال اینده ، سازمان جاسوسی پاکستان روابط گوناگونی با شورشیان افغان وبخصوص هسته ی اسلامی آن استوار کرد. تحلیل محرمانه ی وزارت خارجه در باره ی بحران افغانستان در 1975 که به طور خاص با اخوان المسلمین وسازمان جاسوسی پاکستان مرتبط بود، می گوید:(( "آنچه درغباربگفته ی برخی ، دخالت پاکستان ، ناپدیدشداین واقعیت است که داود خان جلوه گری اسلام "اسلام بین المللی"را فرونشانده است. رهبران افغانی شورشیان ،افزون براینکه گفته می شود بوسیله ی پاکستان ها اجیرشدند، بنا به گزارشاتی ، اعضای اخوان المسلمین بودندواین جمعیت بخشی از گروه بزرگتری است که با جنرال جیلانی ، رئیس سازمان جاسوسی پاکستان به توافق رسیده اند. "
اما درافغانستان ،سستی داود خان اورازیرفشارامریکا ، شاه ایران وپاکستان به راست لغزانید. داودخان در سالهای1975تا1978، کاملاً از حامیان چپ خویش گسست واردووبنیادهای محافظه کارافغانستان رادراغوش کشید. درسال 1976، داودخان با محمد رضا شاه وبوتو،صدراعظم پاکستان، دیدارودرپی آن صاحب منصبان عسکری راستگرا ورهبران غربگرا رابه مناصب حساس وکلیدی گمارد. به گفته (کوردویز) وهریسون پس پرده ، ساواک "سازمان جاسوسی ایران" ، متحدان عربستان سعودی در اتحادیه جهانی مسلمانان واخوان المسلمین قدرت رااداره می کردند. بحران افغانستان دراپریل 1978با کودتای نورمحمد ترکی ، کمونیست هوادارشوروی، که پیمان دوستی با شوروی امضاء کرد ، شدت یافت. راست اسلامی با حمایت سازمان جاسوسی پاکستان به تروریسم گسترده یی علیه افغانهای دانش آموخته وسکولاراغازنهاد وبه شیوه ی"پلپوت"، صدها آموزگاروکارمنددولتی را ترورکرد.
باتوجه به شمارزیادی از مکاتباط وزارت خارجه وسفارت ، ایالات متحده به خوبی از وابستگی سازمانهای افغانی مجری تروریسم ضد شوروی، به اخوان المسلمین اگاه بوده است. نمونه ی اول ، جلسه ی سنتو درسال1978 است که می گوید:" تهدید جدی برای دولت جدید ازسوی قبایل وگروهای مانند اخوان المسلمین است. " تحلیل دیگری دراپریل 1979 بیان می دارد که" برخی در اپوزیسیون مذهبی سرانجام با اخوان المسلمین بهم می امیزد. "یکی ازکارمندان سفارت در سندمفصل دیگری به تاریخ ژوئن 1979 با عنوان " شرایط کنونی قیام افغانستان" می گوید :" همه ولایات مرکزی، شرقی وغربی زیرسلطه ی شورشیان در امده اند. " ودر ادامه شورشیان را" با نامهای گوناگون چون مجا هدان واخوان المسلمین می شناسند. " این سند بدون شرح وتفسیر از قول دولت افغانستان ،اپوزیسیون را (( ملایان انگلیسی)) می خواندند. " دراین دوره که انقلاب 1357 ایران نیز رخ داده است ، پیوند های پاکستان با اسلامگرایان افغان ونیز اسلامیون پاکستان استوارترنیزشد. جنرال ضیاءالحق درپاکستان رژیمی برپایه ی قوانین اسلامی پایه نهاد ومشوق رشد گروهای اسلامی برهبری ابوالاعلی مودودی شد. انگاه ایت الله خمینی در ایران سرگرم ایجاد جمهوری اسلامی خویش بود ،برژینسکی وسیا نیز، در افغانستان اردوی از اسلامیو ن راستگراپدید می آوردند. تلاش برژینسکی پیاده کردن دیدگاه بنیان بر افگن ، مبنی براستفاده از شمشیراسلام برضد اتحاد شوروی بود.
جنبش های دادخواهی ومردم سالاری درسرزمین ما افغانستان از سپیده دم طلوع آفتاب مشروطه خواهی، ونهضت امانی تا روزگارما ، با شبخون پرورش یافته گان بیغوله های ستیزه گرومزدوران استعمار درلباس مذهب که درجبهات شخصیت سازی کاذب ودورازمزایای ارزشهای اسلامی ناب توام با پیروان ودنباله روان بی خبرازارزشهای دینی وملی با تاسف ودرد به نیستی محکوم شدند. ازاوانیکه مسئله تحول واصلاحات بخاطرپایان دادن به عقب ماندگی افغانستان در ذهن روشنگران واصلاحگران دوران مشروطه خواهی طرح شد ، همه به این مسئله روبروبودندکه اصلاحات وتحولات اجتماعی وسیاسی در افغانستان نیازبه بسترفرهنگی وقیام مردمی اگاهانه دارد، در حالیکه مردم افغانستان نه تنها وابستگی قومی وقبیله گرای دارند، بلکه زیرنفوذ عده ای از روحانیون که به حیث نیروی بازدارنده در طول تاریخ در مقابل پیشرفت ونواوری در مقابل نهضت های مترقی قرارداده شده اند. مردم افغانستان در یک قرن اخیرکاملاً اموخته اند بحرانات که قبل ازآن که امری واقعی باشد ؛ برساخته وبربافته ای خود حکومات غیرمردمی ووابسته به بیگانگان درافغانستان سازماندهی شده است. درست است که نقش کشورهای مداخله گرمنطقه وماورای منطقه درین بحرانات مارا دچار مشکل ساخته است ؛ ولی دولت های خود ما در ایجاد بحرانات گوناگون از جمله اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی شده اند ، ایجاد وفاق ملی ازآدم تا ایندم به خصوص درین نیم قرن اخیراسیب های غیرقابل جبران به خود دیده است. به این ساده اندیشی پینه کاری وپیوندکاری شکلی وبی محتوایی تشکیل به اصطلاح (( حکومت وحدت ملی)) به همکاری امریکا صورت گرفت؛ سبب بحرانات شد که درمنطقه شاید بی سابقه ویا حد اقل کم سابقه باشد. به این سازشها وماست مالیها ، بدون درک واقعیت های عینی افغانستان که درین نیم قرن اخیرجریان داشته ، وبدون کارفرهنگی وشکستن مرزهای تبارگرایی افراطی در افغانستان اصطلاح ( حکومت وحدت ملی) تضادهای خاموش ونهفته شده ودرعین حال سرکو ب شده را توسط نظامهای مستبد وعیاش، بیداروتشدید ساخته ومی سازد. همین دوگانگی حاکمیت به عوض اینکه شعارتغیروتحول را تداوم ببخشد؛ به حیث نیروی باز دارنده خودرا نشان خواهدداد، که مظاهرانرا درماهای اخیرمردم ما درحیات روزمره خود احساس کردند. چرا انچه مهم است ترکیب حکومت وحدت ملی از دوادرس ومنبع قدرت که پایه مردمی به معنی علمی ان نداشته وندارد؛ واز همه مضحک تروغیرمعمول ترایجاد پست اجرایی ماورای وموازی با صلاحیت رئیس جمهورقرارگرفتن به منظورمصلحت سیاسی ، بدون درنظرداشت منافع علیای کشورودر عین زمان عدم رعایت قانون اساسی بنیاد حاکمیت واقتدارملی را تضعیف ساختند.
ترکیب حکومت وحدت ملی بدون شک نه تنها تضادها را حادوزمینه ی برخوردهای که ناشی ازنمایش ثروت درقدرت است، فرصت های طلای را برای مداخله پاکستان وایران یکباردیگرمساعد ساخت ،بهترین گواه این ادعا تهاجمات اخیریست که دراکثرولایات نسبت به عدم مرکزیت تصمیم گیری در راس هرم قدرت به وقوع پیوسته است. ادامه این حالت موجب نگرانی هم وطنان مارا افزایش داده است. دولت تا هنوزکه هنوزاست به شکل محوری به دورخود می چرخد ، البته این چرخش تا زمانی دوام خواهد داشت که امریکا با این پینه کاری وپیوندسازی در بدنه لرزان حکومت تا ان وقت ادامه می دهد که جبه ی جدید غیرازسوریه در افغانستان تدارک ببیند.
وفاق ملی در کشوریکه ،سه دهه جنگ نیابتی راتا اکنون تداوم بخشیده ،وازین ناحیه زخم های خونین وعلاج ناپذیررا به تجربه گرفته ، باید اعتراف کرد که انقدرساده واسان نخواهد بود ؛ چرا تا زمانیکه تا مانده های گروهای هفت وهشت گانه که در ایران وپا کستان ساخته شد ه اند وفعلاً درداخل ارکان دولت وخارج از دولت توسط مهره های سوخته وازموده شده نظام سابق که فعلاً به تخریبات حاکمیت مصروفوبه عنوان بدیل باردیگرخودرا اماده عرصه بدست گرفتن قدرت سیاسی می دانند پاک نشود نمیتوان به اینده چشم امید داشت. اگرقرارباشد که بنیاد حکومت وحدت ملی تداوم حکومت قبلی باشد ؛ به این تفاوت که حکومت قبلی در خارج ازکشورروی مصلحت سیاسی سرهم بندی شد ، همان کارگردانان در داخل افغانستان به یک مصلحت سیاسی به شکل تکرارتاریخ خلاف تمام نورمها ی حکومت داری ، بخاطر جلوگیری از یک بحران ساختگی ومانورسیاسی و به بهانه ی تقلب در انتخابات وحدت اقوام برادر ساکن در افغانستان را صدمه زدند ودر نهایت امر تسلیم فیصله ای به اصطلاح ابتکاری وزیرخارجه امریکا شدند؛ زمینه تهاجم وتقابل با ( داعش) را فراهم ساختند.
برای حسن اختتام مطلب ، نظر به شباهت واشتراکات دیدگاه که درنوشته محترم ( خلیل رومان) تحلیل گرمسایل افغانستان با دیدگاه خود در مورد اوضاع امروزوطن درروزنامه ارمان ملی تحت عنوان (( افغانستان دوراهه چالش ها وفرصت ها)) به نشررسیده بود مطالعه نمودم ، ازیک بینش خاص سیاسی بهره مند بود می تواند دورنمای خوب برای تشکیل حکومت فراگیر دراینده که دران رنگ وبوی تعصبات تنگ نظرانه تبارگرای نباشد قابل توجه است ، اینکه یکباردیگربه یک بخش ان چنین اشاره می شود. :( اگرمی خواهیم افغانستان اینده از بحران رهبری اجتماعی امروزو اینده نجات یابد ، باید هرچه زود ترتمام احزاب با احزاب دارای برنامه های نسبی مثابه با توسل به وجوه اشتراک ، اتحاد ها وائتلاف هایی را ایجاد کنند. رقابت در وضعیت های جنگی ونظامی دیروزی پاسخ شایسته به مسایل ووضعیت های امروزی نیست. وجوه مشترک وطن دوستی ، خدمت گزاری ، حفظ اسقلال ، تمامیت ارضی وسهم گیری در انکشاف اقتصادی –اجتماعی پیوند های مهمی اند که می تواند برروحیه جنگ سرد وگرم گذشته غالب شود واز طریق تسهیم وتشریک نیروها وافکار، خلای موجودیت رهبری اجتماعی را پرنماید. ))
درنهایت هیزم کشان این حریق در افغانستان ، صحنه را برای برخورد سرنوشت ساز میان ایا لات متحده واتحاد شوروی آماده ساختند. ایالات متحده به دنبال انقلاب ایران ، پندارواهی ایجاد کمربند سبزاسلامی را ضد اتحاد شوروی پی گرفت وپاکستان ف عربستان سعودی ومصررا به میدان کارزاردر کوههای دورودست اسیای میانه کشاند. جهاد مقدس در افغانستان ، صدها هزارتن از جهادیون را بر انگیخت وسیل جنگجویان از سراسرجهان ، بسوی اردوگاههای جنگی در مرزپاکستان وافغانستان روان شد. ایا لات متحده امریکا کمترین درکی از ماهیت نیروهای که رهانیده بود ، نداشت. چنانکه این نا آگاهی ، مانع دولت ریگان برای گسترش جنگ افغانستان به داخل اتحاد شوروی وحتی تلاش برای کشاندن پای خمینی وایران به جهاد که امریکا در اسیای میانه می خواست نه شد. اکنون امریکا اشتباه که درافغانستان و عراق مرتکب شد ؛ شاید با کمی تفاوت درسوریه تکرارشود.


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 311 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.