Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

آسیب شـــناسی بُحــــران PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 10:07

احمد سعیدیدوستان گرامی ونخبگان دردمند وبیدار کشور وآنا نیکه برای حفظ شیشه ناموش وطن جان بر کف گذاشته اید وشب وروز به عدالت وآسایش می اندیشید.من قبلا یک نوشته طولانی را با ذکر پنجا مورد آسیب های تباهکن از جمع صد ها وحتی هزاران موریا نه آسیب خدمت تان یاد داشت داده بودم که واقعیت های روزانه میهن مارا تشکیل میدهد .پرسیدم خوب فکر کنیم  وببینیم مادر این مصیبت ها چیست وکیست. هر چند من در عنوان جنگ ونا امنی را دلیل عمده این همه نا رسائی ها معرفی نموده بنام سر طان نا امنی نام گذاشتم اما فراموش نکرده ام که عوامل  که زائده جنگ ونا امنی است در گسترش جنگ ونا امنی نیز تا ثیر متقابل داشته یعنی دو مکروبی یکدیگر را فربه میکنند ومانند زالو خون از چیکر میهن ما می مکند.
1-    کشور ویرانه است چرا؟ وقتیکه میگو ئیم کشور ویرانه است چرا؟ طبعا پاسخ این است که نفاق اختلاف وجنگ وخو نریزی باعث ویرانی کشور شده وحال هر دیواری چون چوب فراز قبرستان نیمه واژگون است.وآثار ویرانی شاهد بر ادامه جنگ است.پس می بنیم که مادر این ویرانی همان نا امنی وجنگ است.
2-    مردم م آواره است  چرا؟ پاسخ این سوال هم بسوی عنوان بزرگ نا امنی بمثابه سر طان کشنده نشانه میرود.بلی در کشور جنگ است وکشور ویران است سقف خانه ما وفرش خانه ما بوی دود وآتش میدهد نباید از آن فرار کرد.نه تنها خانه که مدرسه ومکتب فرزندان ما مسدود است ویا به آتش کشیده شده وهیچ مفهوم از ارزش های مدنی وحقوق شهروندی قابل تعریف نیست پس ما باید فرار کنیم وآواره شویم ودلیل اصلی این نا به سامانی همان جنگ ونا امنی وخونریزی است.
3-    مردم فقیر است چرا؟اگر دلیل فقر وبیچارگی پرسیده شود باز هم به همان عنوان بلند اشاره میرویم که جنگ ونا امنی زمینه کار ودر آمد را از مردم گرفته اصلا محل مطمئن برای کار وفعالیت وجود ندارد پس نان وپول از آسمان هم نمی بارد.نابرده رنج گنج میسر نمیشود مزد هم نتیجه کار است وما به کجا کار کنیم.همه مردم از ترس به پایتخت تراکم کرده اند نه از برای کار بل بخاطر حفظ جان ..
4-    جوانا ن بیکار اند چرا؟برای بیکاری جوانان چه پاسخی دارید؟ بلی همان پاسخ اول جنگ وخونریزی نفاق وشقاق بی اعتمادی وبی باوری در محل زندگی وکار با عث شده جوانان یا بیکار باشند ویا بخاطر جنگ معاش بگیرند یعنی ما تقریبا اقتصاد جنگی داریم.عسکر ما هم بخاطر لقمه نان تن بخطر داده وشامل اردوی ملی شده وبرخی بخاطر مزد ومعاش وحتی زر اندوزی وثروت اندوزی با مخالفین یکجا شده اند که دلیلش باز هم جنگ ونا امنی است پس مادر این مصیبت هم نا امنی معرفی میشود.
5-    قانون شکنی است چرا؟ قانون شکنی از کجا نا شی میشود؟ ما از اثر جنگ ساحه امن بخاطر تطبیق قانون نداریم چون هر قانون شکنی براحتی به صف مخالفین می پیوندد ودولت هم با قانون شکنان مدارا میکند تا با مخالفین یکجا نشوند...در داخل نظام هم عدۀ برای مخالفین چاپلوسی میکنند زمینه چور وچپاول سرمایه ملی را مساعد میسازند که قندز نمونه آشکار آن است.پس دلیل این قانون شکنی هم جنگ ونا امنی وبی ثباتی در کشور است.با آنکه همین قانون شکنی در پیوستن مردم به جنگجویان اثر خودرا دارد.
6-    بیعدالتی رائج است چرا؟ به همین تر تیب بی عدالتی ریشه در قانون شکنی دارد قانون شکنی که از اثر نا امنی در کشور رائج شده وقتیکه قانون محل ومجال برای تطبیق نداشته بشاد طبعا بیعدالتی میشود واین بیعدالتی با عث ضعیف شدن تنه درخت وحدت ملی میشود که علت اصلی باز هم نا امنی در کشور است .با آنکه بی عدالتی تنه این درخت نا امنی را آبیاری میکند.
7-    ادارات غرق در فساد اند چرا؟ فساد چرا کنترول نمیشود ؟ دلیلش روشن است ما از اثر وجود جنگ وقوت مخالفین اول ساحه امن کافی برای دستگیری مجر مین نداریم ودوم توان تطبیق قانون را نداریم واین بی قانونی افراد فاسد را جرآت میدهد تا بیشتر فساد کنند.واندکترین فشار را تحمل نمیکنند وبا فشار کوچک بنام مبارز به مخالفین می پیوندد.
8-    در انتخابات تقلب است چرا؟به همین تر تیب تقلب هم در زیر سایه نا امنی وقانون گریزی رخ میدهد.
9-    قاچاق بیداد میکند چرا؟قا چاق خودش نتیجه همین نا امنی وخود سری است.همه محیط از کنترول دولت خارج است وهرکس تلاش میکند پول جمع کند سر مایه دار شود همانطوریکه مامورین دولت در داخل ادارات به چور وچپاول مصروف اند قاچاق چیان هم در بیرون حکومت وهم در داخل حکومت فعالیت میکنند وکوشش میکنند حکومکت ضعیف باشد ومناطق امن زیادی در کنترول شان باشد.
10-    دزدی واختتاف است چرا؟دزدی هم برادر قاچاق است وبه همان دلائل رشد میکند یعنی تا وقتیکه جنگ وخونریزی پایان نیابد ما دچار همین مشکل هستیم...واین نا بسامانیها دخت نا امنی را سطبر تر میسازد.


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

TOLO TV LIVE

SHAFI AYAR - 326

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 181 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.