Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

آقای اشرف غنی، بی مسئولیتی تا کی؟ وگمراهی تا کجا؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکو   
سه شنبه ، 16 آذر 1395 ، 08:38

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکودرافغانستان رییس جمهورشدن جقدر آسان است.رییس جمهور به اراده ورضایت مردم انتخاب  وبرکنار نمیگردد. درقانون اساسی رییس جمهور ازصلاحیت های نامحدود برخوردار است.اعضای کابینه، دیوانهای قضایی، والی ها، شورای امنیت ملی،،شورای عالی اقتصادی، شورای عالی مهاجرین، شورای عالی صلح،،شورای عالی توسعه شهری،،شورای عالی منابع بشری ، شورای عالی حاکمیت قانون ومبارزه علیه فساد وکمیسون تدارکات ملی ووو..     به پیشنهاد وامررییس جمهور انتصاب میگردند. صلاحیت های نامحدود و قدرت مطلق به یک شخص ازعوامل عمده بحرانهای سیاسی وبی امنیتی درجهان و کشور می باشد. قدرت مطلق فساد مطلق بارمیآورد. رییس جمهوردرمراسم تحلیف به قانون اساسی سوگند یاد می نماید که با پیروی ازقانون پاسدار منافع مردم، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی افغانستان باشد. اما قانون دردولت وحدت ملی چون متاع بی ارزش وواژه های بی مفهوم برای فریب مردم،سرکوب ناراضیان وبدنام ساختن عدالت خواهان استفاده میگردد و بی اعتنایی به قانون هرج ومرج، چوروچپاول،دروغگویی، تملق وچاپلوسی وبت پرستی قدرت رامشروعیت بخشیده است، امید وآرزوهای مردم شریف افغانستان را به آینده شفاف وانسانی بی اعتماد وبدبین گردانیده است.اشرف غنی گاه گاهی بالهجه ها وژست های عجیب وغریب  وآوازگوش خراش گلو پاره می نماید، «اگرمن دروغ گفتم وخلاف قانون رفتار نمودم مرا محاکمه کنید».آیا مرجع ومقامی وجود دارد که بتواند مطابق قانون خلاف رفتاری رییس جمهوررا تحقیق نماید.؟ میگویند قضاوت وتحقیق آسان است در صورتیکه قاضی بداند که فرمانده کل نظام چه می خواهد، مردم افغانستان می دانند که رییس جمهوردرغ میگوید وازمردم گریزی وقانون گریزی او آگاه می باشند. رییس جمهور فریاد های مردم مظلوم افغانستان را که گدایی تاکی؟ بت پرستی تا چه زمان؟ وگمراهی تا کجا؟ نمی شنود، رییس جمهور بیشرمانه لاف حاکمیت قانون را میزند، آزادی مطبوعات ونهاد های مدنی را باطرزتفکرمنسوخ عشیره ای حمایت می نماید،چون میداند که مطبوعات حق کنترل ودسترسی رابه یغماگری های ارگ ندارد وبه ندای مردم پاسخ نمی دهد، مردم درهیچ مکانی وحتی درمساجد واماکن مقدس امنیت ندارد،رییس جمهوربا اظهارچند جمله بی مفهوم واحساساتی بدون  مسئولیت خودرا غم شریک خانواده های داغدار وانمود میگرداند. اودرمقابل مردم احساس مسئولیت نماید. درافغانستان همه ناراضی اند، حالا اعضای کابینه وتیم رییس جمهور بطور علنی دهن به انتقاد او گشوده اند. عبدالله عبدالله رقیب رییس جمهور در انتخابات وشریک اودرتقیسم قدرت باوجودیکه ازمحبوبیت مردم برخوردارنیست برعلیه اوطغیان نمود تا صدای خودرا به گوش جهانیان وبویژه امریکا معمار دولت وحدت ملی برساند که رییس جمهور به قول خود وفادار نیست وبه آبروی امریکا نیزبازی می نماید، جنرال دوستم معاون اول که درانتحابات به اشرف غنی کمک نمود بالحن تند تر رییس جمهوررا به تبارگرایی واطرافیان نزدیک اورا به ترورسیاسی متهم نمود واین اتهام جنرال سرکش اگر واقعیت داشته باشد نظربه حکم صریح قانون اساسی موجب میگردد تا برکناری رییس جمهور در دستور روزقرار بگیرد« رییس جمهور نمی تواند درزمان تصدی وظیفه ازمقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی،قومی، مذهبی وحزبی استفاده نماید.» نمایندگان پارلمان دراثرفشار رییس جمهور به عبدالباری جهانی به مقام وزارت  اطلاعات وفرهنگ رای دادند. جهانی شاعرمشهور نتوانست دین خودرا بطور شایسته به بارگاه والای فرهنگ که الگوی اندیشه وکردارانسان ها است انجام بدهد اونیزمانند سایروزیران پول پرست وتجمل پرست مایه ننگ وشرم فرهنگ دوستان کشورگردید  وحتی بخاطرمصارف شخصی منزل خودمانند بل برق و...  ازبودجه دولت حساسیت عمومی را برانگیخت ودراجرات خوداز بیطرفی کامل ومطابق قانون استفاده نه نمود، آوازه برکناری اوپیش ازاستعفا ورد زبانها گردیده بود، اوازاستعفا برای حفظ آبروی خودوبد نامی رییس جمهور استفاده نمود تا دراینده ازگزند زبانها برائت حاصل نماید.جهانی درفیسبوک خود نوشت رییس جمهورآدم خوب است امااطرفیان اورا در ارگ واداره امور  انتقاد نمودکه رییس جمهوررا ازواقعیت های کشورمنزوی گردانیده است ازاظهارات وزیرفرهنگ معلوم می گردد که رییس جمهور درقفس آدم های ترسو، چاپلوس وابن الوقت محصور گردیده است ومداخله اطرافیان رییس جمهور درارگ کارتمام وزارتها رافلج گردانیده است. رییس جمهورتا هنوزنه توانسته درمقابل اتهامات مقامات بلند پایه دولت بخاطراعاده حیثیت خود دفاع نماید،  اشرف غنی مانند کرزی به همه اجازه انتقاد را میدهند اما قیام واعتراضات سرتاسری وتحقیقات بیطرفانه را بخاطرمبارزه به فساد وعدالت های اجتماعی،پنهان و سرکوب می نمایند وطرفداران تساوی طلبی های بشردوستانه را چون دشمنان وحدت ملی، به بی امنیتی وتفرقه جویی وجاسوسان خاریجی محکوم می نمایند،  دسیسه سازی های پشت پرده درارگ مانع حل مشکلات اساسی ووحدت نیروهای سیاسی بخاطر آبادی افغانستان واحد ومقتدر گردیده است. دسیسه سازان ارگ به آبروی مردم بازی وبه سرنوشت آینده کشورخیانت وجنایت می نمایند.بارها نوشته ام وبازهم تکرارمی نمایم تازمانیکه ریشه لعنتی درخت فساد درارگ قطع نگردد نهال تمدن درافغانستان سبزوبرومند نمی گردد. اشرف غنی مانند کرزی در دولت وحدت ملی با وجود حمایت بی سابقه مالی، نظامی وسیاسی تمام کشورهای جهان وچون تحصیل کرده غرب درجهان پست مدرن نه توانست خودرا بگونه رهبرملی تمام افغانستان تبارز بدهد وصلح وبرکت رانصیب مرم مابگرداند وحتی به نزدیک ترین دوستان خودنیز اجازه نمی دهد تابه عنوان شخصیت ملی وقابل قبول برای همه سربلند نمایند وحوصله شنیدن پیشنهاد های سازنده ونظر اپوزیسون را ندارد. دادن وزارت وسفارت به افراد لایق ودلسوزبوطن درحل مشکلات ابتدایی مهم است اما مسله اساسی، افغانستان آباد،سربلند وباوجدان برای همه است. در ارتباط به مشکلات ابتدایی اگرکسی دیگرمی بود بعدازدزدی ها وکلاه برداری های عزیزالله، کاکای فاسد کرزی، کاکای کهن سال خودرا که هیچ علاقمندی به سفارت بزرگترین کشوردنیا ندارد انتخاب نمی نمود. بحران درکابینه وحدت ملی وتناقضات شدید میان دولت وپارلمان وتحولات جدید درجهان می تواند عواقب خطرناک درداخل وخارج افغانستان داشته باشد، توطئه جویی ها ودسیسه سازی ارگ روحیه اردوی ملی رادرجنگ باهراس افگنان ضعیف وباعث تحریک اقوام مختلف افغانستان برعلیه همدیگر گردیده است  و خطرمداخله کشورهای منطقه را درافغانستان ناگزیرمی گرداند. کشورهای همسایه و منطقه تمایل خودرا ازهمکاری باطالبان برعلیه داعش وامریکا پنهان نمی نمایند که نوعی بی اعتنایی سیاسی به دولت کابل است . روسیه که طی پانزده سال ازدولت رسمی افغانستان حمایت نمود حالا ازپیدایش داعش درافغانستان نگرانی دارد و آنرا خطربه جمهوریت های آسیای میانه وامنیت ملی خود می پندارد، روسیه امریکا رامتهم مینماید که برنامه مشخص برای بر قراری صلح وامنیت درافغانستان ندارد وتنها اهداف ژئوپولیتیک خودرا به خاطر کنترل به چین، آسیای میانه ،ایران وروسیه  تعقیب می نماید.ضمیرکابولف نماینده رییس جمهور روسیه درامورافغانستان میگوید شرایط تغیرنموده است ما با طالبان هم نظریم وروسیه نظرمشابه باطالبان درباره امریکا دارد. رقابت های روسیه وامریکا دراوکرائین وسوریه به تمام کشورهای منطقه وبویژه افغانستان سرایت خواهد نمود. افغانستان دردوران زمامداری غیرمسئولانه اشرف غنی ناامن تروتفرقه های قومی ومذهبی بیشترگردیده است،ادامه این سیاست های کوتاه نظرانه  کشوررابه قهقرا می کشاند،بهتراست به خاطر نجات افغانستان ازقهقرا لویه جرگه اظطراری دایرگردد تا امکانات وشرایط برای انتخابات شفاف برگزارگردد ومردم کسی را انتخاب نماید که حق برکناری آنرا نیزداشته باشد تا عصربی مسئولیت های سیاسی پایان یابد.
دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین املل- مسکو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 243 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.