Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

آیــا ســـازش افغــانســـتان با پاکســـتان امکـــان پـــذیر است؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
چهارشنبه ، 27 خرداد 1394 ، 07:34

محمدعلی مهرزادافغانستان روزگاران نهایت تلخی راازاثرجنایت دشمنان خارجی وطبقات حاکمه داخلی پشت سرنموده وحتا بازماندگان شان تا این قرن 21نیزاز سوی ستمگران متحجرعصر وحامیان خارجی انان آرام نبوده است.
ازتجاوزداریوش،کوروش،سکندرمقدونی، عرب ها، هندی ها، چینا ی ها، چنگیزی ها، صفویها،انگلیسها، روسها، ودیگران را بالای مردمان خویش در تاریخ افغانستان شاهد بوده وهستیم که فقط جوی خون را در کشورما جاری کردند.
امروزما شاهد دورتا زه ای از جنگ وصلح، نظم وبی نظمی، وقسماً در بیم وامید به پرسشهای بزرگ حیاتی که در ذهن روشنفکران وبخصوص پیشگامان افغانستان در جولان است ؛ که کدام الترنا تیوبالاخره سرنوشت امروز وفردای جامعه ومردم مارا رقم خواهد زد.؟ در برابرتجاوزات پاکستان از بدو جدا شدن این کشوراز بدنه هندوستان وافغانستان واستقرار ان در جوار کشورما به اصطلاح بحیث کشوراسلامی پاکستان، واکنش های سست وضعیف نظام های گذشته وگروهای سیاسی وملی – مذهبی از خود نشان داده اند؛ ولی کودتای هفت ثور 1357 به همکاری شوروی وبر اندازی حکومت قانونی در افغانستان، دامنه مداخله پاکستان به تناسب سابق به تشویق امریکا وانگلیس به خاطر شکست شوروی در افغانستان افزایش یافته ونهایتاً درین اواخر وحتی بعد از خروج شورویها گستا ختر در امور داخلی افغانستان در تخریب سرمایه معنوی ومادی کشورما تداوم بخشیده است. حمله تروریستی به برجهای تجارتی نیویورک، که در سال 2001 میلادی به عنوان نقطه آغاز عروج اسلام سیاسی گروهای بنیاد گرا شناخته شد؛ ولی هدف ازین اقدام سرنگونی نظم موجود وبخصوص ایجاد بحران در کشورهای اسلامی وتجزیه شان به واحد ها ی کوچکتربود. ظهور ایدیولوژی جدید بنام اسلام سیا سی که داعیه برقراری نظم نوین جهانی را در تقابل جهانی شدن کشورها به تعبیر غربی ها در تقابل قرار گرفت.این سوال فعلاً مطرح شده که ایا مذاهب بزرگ مانند اسلام، مسیحیت، ویهودیت مذاهب اند که صرف برای رهنمایی وهدایت بشر وتنظیم رابطه او وخداوند آمده اند، در صورتیکه هر کدام ازین مذاهب بر عدم اکراه تاکید دارند؟ همدستی وهمیاری پاکستان که خودرا پرچم دار، قیم ومتولی جهان اسلام بعد از ایران می داند وپیرو مکتب دیو بندی است ؛ چگونه شد که با خشن ترین وخون آشام ترین قدرت های استعماری زیر پوشش استخبارات موساد اسرائیل و(ام- آی- اکس) انگلیس وسیا یی امریکا در سرکوب نهضت های رهای بخش در افغانستان ونهضت آزادی بخش قوم بلوچ قرار داده است ؟ ایا این عمل پاکستان در مقابل همسایگان و خصوصاً در باره هند وافغانستان نمادی از بی حرمتی وگستاخی به منافع ومصا لح ملت ها وخلاف دستورات قرآن وسنت نبوی (ص) که خود مدعی وبانی گروههای بنیاد گرایی که از اسلام استفاده افزاری علیه برادران اسلام دیگرکشورها انجام می دهد نیست.؟ همان طوریکه اسرائیل بخاطر براوردن اهداف کشورهای استعماری در خاورمیانه کشت شد؛ ایا بذر پاکستان در جوار افغانستان وهند قدم دوم ونهایت پلان شوم کشورهای قدرت مند برای رسیدن به منابع نفتی اسیای میانه وچلوگیری از نفوذ چین وهند توسط پاکستان در منطقه نیست.؟ با مطالعه این سوابق پاکستان، این سوال مهم واساسی مطرح می شود که ایا رابطه وهمکاری با رژیم نظامی که زیر پوشش استخبارات موساد اسرائیل و(ام-آِی- سکس) انگلیس وسیای امریکا ابدیده وآموزش دیده باشد ؛ حتی برای رسیدن به مقاصد خود به صمیمی ترین متحدان خویش نظیر امریکا و انگلیس نیز خیانت می کند، ایا به صلاح افغانستان است تا پیمان استخباراتی با پاکستان در امرمبارزه علیه تروریزم وبنیاد گرایی که خود بانی این گروهایی تروریستی است منعقد نماید.!؟ ایا سازش افغانستان با پاکستان امکان پذیر است؟ دوروی پاکستان به معنی گفتگو وسازش محرمانه چه بسا به طور همزمان با جنا های متخاصم وقدرتهای در گیر ودر کل تناقض میان حرف وعمل، فریب افراد با وعده ها ی دروغین یکی از ویژگی بارز پاکستان در طول بوجود آمدن در نقشه منطقه وجهان ما شاهد این (تئاتر شیطانی) بوده و هستیم. تاریخ شاهد است که ازبدو ایجاد کشوری بنام پاکستان، سران سیاسی ونظامی این کشور شاخه زیتون که نمادی از صلح وآشتی است در دست گرفته وسخن از صلح وهمزیستی مسالمت آمیز با افغانستان وحتی با هند عنوان نموده؛ ولی همزمان با این خدعه ونیرنگ به سرحدات جنوبی ما تجاوز نموده ودست به قتل عام فجیع روستا های ما توسط گروهای تروریستی که خود در تربیه وآموزش نظامی به انها دست داشته اقدام نموده ؛ وادعا دارد که این مردم سرحد ازاد اند واز حا کمیت ما بیرون؛ این شد استدلال ودروغ پراگنی که تاروپود این رژیم متقلب را رقم می زند. در استانه تجاوز شوروی به افغا نستا ن پا کستان با همین ماشین دروغ بافی ونیرنگ پای امر یکا وکشورهای عربی را به بهانه خط مقدم جنگ مجاهدین در مقابل شوروی به منظور تقویه اردووایجاد تاسیسات هستوی خود بزرگترن استفاده مالی را کمایی کرد ؛ به نوشته ای کا رشنا سان غربی وشرقی تجاوز شوروی به افغانستان بهانه ای شد تا پاکستان مناطق وزیرستان شمالی وجنوبی را که قبلا ادعا داشت که خارج از حاکمیت ما ست ؛ ولی با استفاده ازین فرصت ونیرنگ همه مناطق را اشغال وپایگا های نظامی ایجاد نمود تا در اینده بتواند رابط مناطق پشتون نشین را به افغانستان قطع و زمینه مداخله خودرا بهتر از سابق ادامه دهد. براستی ایا التجا به چنین دولت مردان مکا ر، قدرت طلب وپیمان شکنی که نفع خویش را همواره در زیان دیگران می جوید ودر همان حال که باتو گرم می گیرد با دشمنان تو نیز تماس دارد، اسرارت را به انان می فروشد واز پشت به تو خنجر می زند امکان سازش است؟.یکی از اعضای نیروهای صلح سازمان ملل متحد که در فلسطین ومناطق اشغالی توسط هند وپاکستان کشمیر مدتی را بحیث ناظر وظیفه اجرا نموده چنین ابراز نظر نموده بود: (درسراسر زندگی ام باورنمی کنم روی کره زمین انسانی هم چون یک فرد اسرائیلی و پاکستانی دیده باشم که این گونه در تحریف حقیقت وبکار گیری ان در طریق پیشبردمصالح خویش، وارد وخبره باشد.) ا سناد محرمانه که بعد از 50 –و100سال از طرف استخبارات انگلیس بدست نشر سپرده میشود؛ ازجمله اسناد محرمانه ای است که بعد از شکست وخروج قوای انگلیس از قاره هند وافغانستان وایجاد دولتی به اصطلاح اسلامی بنام پاکستان در جوار افغانستان وهند است ؛ ودران اسناد برای پاکستان درمورد افغانستان یک سلسله نظریات و توصیه هایی لازم داده شده است ازجمله: اولاً به نظر انگلیسها جنگ ودرگیری برای انسانها یک امرطبعی پنداشته می شود؛ چون خود شان دریک جزیره مصئون زند گی دارند! وزیرمستعمرات انگلیس در آن وقت بنام (همفری) در مقابل جامعه ومجلس لردها چنین ابراز نظرنموده بود که یک بخش از گزارش وی در کتاب (مزدوران استعمار در لباس مذهب) چنین تحریر شده است که فشرده ان قابل تذ کراست: (همفری می گوید: باید اضافه کنم که من در آموختن زبان های عربی، وترکی وتجوید وقران واداب معاشرت اسلامی توفیق بسیار یافته بودم ؛ در یکی از جلسات روسای خود در وزارت مستعمرات موضوع اختلاف شیعه وسنی را مطرح کردم وبه ایشان گفتم: (مسلمین اگرمعنی واقعی قرآن را می دانستند وبه ان عمل می کردند بدون شک شکست ناپذیر می بودند) درین هنگام ناگهان رئیس مچلس سخنم را قطع کرد وگفت: توباید آتش اختلافات را بین مسلمین دامن بزنی نه اینکه انا نرا به وحدت کلیمه ورفع اختلافات موجود دعوت کنی ! همفر تومیدانی جنگ میان انسانها یک امر طبعی است.! روی این اساس سیاست ملی وسیاسی انگلیس بروی پنج مقوله استوار وتا اکنون روی ان در سرتا سر جهان بشکل های متفاوت از ان کار گرفته می شود: 1- اختلاف نژادی 2- اختلاف قبیله وی ولسانی 3- اختلاف ارضی 4- اختلاف قومی 5- اختلاف مذهبی ودینی. برویت این اصول تمام مامورین سیاسی انگلیس درخارج از کشور وظیفه دارند تا ابعاد این اختلافات را میان مسلمین جستجوو راها ووسایل دامن زدن به آتش اختلافات را تا سرحد انفجار می ا موزند وبکار می یرند، واز کاروایهای خود توسط کشورهای دست نشانده مقامات لندن را در جریان اخبار واطلاعات که درین زمینه بدست می آورند می گذارند. انگلیس ها بعد از خروج ازهند وافغانستان نهایت تاکید روی این داشتند تا در مما لک اسلامی جنگ شیعه و سنی را براه به اندازند؛ انانیکه موفق به این کار می شدند بزرگترین خدمت را به امپراطوری بریتانیا انجام داده بودند. انگلیسی ها به این عقیده بودند که برا ی ما زندگی مر فه واسوده فراهم نخواهد شد ؛ مگر اینکه در مستعمرات خود بتوانیم آتش نفاق وشورش واختلاف را شعله ور سازیم ؛ و هرج ومرج بروز کند وازاتفاق واتحاد دست بر دارند، استعمار انها به سادگی فراهم می گردد. این است نظریات وپلان های قدرت های استعماری که در کشورهای جهان وخصوصآ در کشورما توسط پاکستان براه انداخته، وحتی تا امروز به شکلی از اشکال مطابق به همین پالیسی شان جنگ تحمیلی میان افغانها ادامه دارد؛ سوگمندانه عناصر نوآموز در راه سیاست ونا اگاه، درداخل کشوربه اصطلاح آب در اسیاب دشمن می ریزند. وزیر مستعمرات انگلیس انوقت (همفر) در یاداشت کتاب ششم خود تذکر داده است : (که آیین اسلام کوچکترین کمبودی ندارد اما لازم است که مسلمانان را در نادانی وبی خبری وباور های غلط نگهداشت واجازه نداد تا به حقایق دین خود پی ببرند. ونهایتاً انگلیس ها برای تطبیق اهداف عمومی خود به پاکستان چنین دستور کاری را بحیث میراث بجا گذاشته اند: 1- دامن زدن به ا ختلافات مذهبی با ایجاد حس بد گمانی وسوء ظن در میان مسلمین، نگارش مطالب اهانت آمیز از سوی هر گروه نسبت به گروه وفرقه دیگر، در اجرای این برنامه سودمند،یعنی تفرقه ونفاق نبایداز صرف مبالغ هنگفت پول خود داری شود، جلوگیری از تعمیم وتوسعه صحت عامه.2- نگاه داشتن مسلمین در جهل وبی خبری، جلو گیری از تاسیس و گشایش مراکز تعلیمی وتربیتی ودر صورت لزوم آتش زدن کتاب خانه ها ی عمومی، فراهم ساختن موجبات نا امنی راه ها.3- ترویج تنبلی وجلوگیری از تلاش وفعالیت در زندگی مسلمانان. 4- گسترش همه جانبه خانقاها ی دراویشی، حمایت ازبد اندیشان وممانعت از مجازات بد کاران، فتنه انگیزان ورهزنان مسلح، ترغیب وتشویق آنان به غارتگری بوسیله توزیع پول واسلحه در بین ایشان، ترویج شراب خوری، ازدیاد فحشا، افزایش مراکز قمار وفساد.5- ثابت نگهداشتن بلاد اسلامی در فقر وقحطی، ویرانی وممانعت از هرگونه اصلاح ساختاری، دامن زدن به فتنه وآشوب وهرجومرج، رواج دادن وانتشارات هرنوع شایعات، اسارت وبردگی زنان توام با توهین وتحقیر ایشان،گسترش بیکاری وعقب ما ندگی اقتصادی وفقر وفلاکت در میان مردم از هر حیث فراهم شود، تقویت افکاری که سبب زنده نگهداشتن عصبیت های قومی نژادی ودلبستگی شدید به فرهنگ خرافی وسنتی ونا امیدی نسبت به آینده.6- ایجاد تزلزل در عقیده.7- لازم است مسلمانانرا از عبادت دلسرد وباز داشت ودر وجوب عبادات در اندیشه آنان ایجاد شک نمود، رفتن به حج را بی هوده قلمداد کردومسلمین را شدیداً از سفر به مکه واجتماع در انجا به حذر داشت.8-باید کوشش شود که تا اسلام دین اختلاف واشوب، هرج ومرج وخشونت معرفی شود ودلبستگی وایمان مسلمین بدان کاهش یابد.9- باید در خانواده ها نفوذ کرد وروابط پدران وفرزندان را تا بدان حد تیره ساخت که دیگر زیر بار نصیحت وتربیت بزرگتران خود نروند وزیرتاثیرفرهنگ استعمار قرار گیرند، درین صورت ما می توانیم جوانان را از حوزه نفوذ عقاید دینی خارج سازیم وارتباط شانرا با علما قطع کنیم.10- درمسئله حجاب زنان باید کوشش فوق العاده به عمل اوریم تا زنان مسلمان به بی حجابی ورها کردن چادر مشتاق شوند؛ جوانان را با روابط جنسی نا مشروع تشویق کنند بدین وسیله فساد را در جوامع اسلامی گسترش دهند، لازم است زنان غیر مسلمان کاملاً بدون حجاب ظاهر شوند، تا زنان مسلمان از انان تقلید کنند.11- باید اساس هرگونه نمازجماعتی را با اشاعه اتهامات به اهل جمعه وجماعات برهم زد واز استقبال مردم از آن کاست، تکیه خانه هارا باید نابود کرد.12- ازاد اندیشی وچون چرا را باید در اندیشه مسلمین وارد ساخت امربه معروف ونهی از منکر را کم رنگ ساخت، ترویج احکام شریعت اسلامی را با قاطعیت مردود شمرد.! 13- سنتهای نیک اسلام، مانند بنای مساجد، مدارس، ترییت گاهها همه از میان برود،کوتا ه سخن در حقیقت نکات فوق بهترین وعملی ترین برنامه های بود که(همفر) وهمکاران اش وظیفه داشتتند تا در مما لک اسلامی وبخصوص به همکاری پاکستان که به همین منظور از بدنه هند وافغانستان جدا شده بودتا اهداف دراز مدت توسط حکومات بعدی عملی شود، انجام دادند؛ وهمه این مسایل در کتاب (چگونه اسلام را نا بود کنیم ؟) که فعلاً این اسناد در ارشیف وزارت مستعمرات برتانیه موجوداست. اینست واقعیت های پشت پرده سیاست های که قدرت های بزرگ استعماری در قبال وطن ما افغانستان توسط پاکستان مو به مو تطبیق وعملی می کنند؛ این مسایل ودیگرپلان های شوم در کتاب (مزدوران استعمار در لباس مذهب) بصورت مفصل نوشته شده است موجود اند. در طول شش دهه از بوجود اوردن پاکستان توسط بریتانیا می گذرد ودرین مدت دروازهای (اعتماد) و(فریب) تاریخ اجتماعی وسیا سی افغانستا ن را درمقابل پاکستان به خود مشغول ساخته است ؛ با تاسف اوانیکه اعتماد می کنیم با هیجان چنان ذوق زده می شویم که تمام بود ونبود خودرا در طبق اخلاص در پیش پاکستان می گذاریم که؛ گویا دستورالعمل های که انگلیس برای پاکستان به حیث پاداش نوکر منشی به میراث مانده و در متن مقاله به شکل فهرست واردر فوق ذکرشد فراموش می کنیم ؛ ولی از عمر این اعتماد مدتی نمی گذرد که فابریکه فریب ودروغ به تولیدات خود به شکل وشما یل دیگر آغاز می کند، وبرای چندین بار این روند ادامه داشته ولی ما از تاریخ نمی آموزیم. تجربه سه دهه اخیر باید سر اغازی برای تجدید نظر در دیپلما سی وسیا ست خارجی ما نسبت به عمل کرد غیرقابل برگشت پاکستان می بود، ولی ما از تکرار اشتباه نظامهای غیر مردمی که تار وپود حیات سیاسی مارا به نابودی کشانیده اند گله نداریم ؛ ولی مردم ما به این باور اند که گناه وتقصیر اصلی بردوش روشنفکرانی است که مردم تصور می کردند که به دلیل (روشنفکری) وسطح سواد ومعلومات بیشتر از مردم عادی می دانند وبه حیث پیشگامان عرصه سیا ست کمتر اشتباه می کنند ؛ اما تکرار اشتباه روشنفکران ما با عدم کارایی دولت ها پیوند خورده به نا امیدی مردم ما افزوده است.!
اگرچه بیش از یک قرن است که افغانستان قربانی توطئه ها ورقابتهای استعمارگران شرق وغرب قرارگرفته است ؛ بازهم با اینهمه ظلم که خارجیان برما روا داشتند میتوان یک انگشت را بطرف انها اشاره داشت ؛ ولی آنچه مهم است اشاره سه انگشت بسوی خودما است که جایگاه پیشگاما ن درین حوادث ناگوار وخونچکان درکجا قراردارد.!؟ بهرتقدیر حسرت گذشته را خوردن کار عاقلانه نیست ؛ ولی مروری به آن جریانات چه تلخ وشیرین ودرک نکات ضعف وقوت کسب تجارب برای جلوگیری از تکرار اشتباه در اینده یک ضرورت است. اینکه کدام نیت خوب وکدام نیت بد داشته اند هیچ چیزرا عوض نمی کند، روشنفکر بی صلاحیت و مردم فریب، خوب وبد اش وآگاه ونا آگاهش یکی است وتنها نتیجه وعملکرد ش فریب مردم، از میان بردن اعتماد اجتماعی وعقب نگاه داشتن جامعه است.
اکنون براه علاج ودرمان باید فکرکرد ازین همه شعارهای بی شعور وچراهای بی محتوا بگذریم وبه (چگونگی) نجات ازین همه مصیبت ها وسیاست بازیهای اشکار وپنهان باید دست بکارشد؛ ایا انگونه که بسیاری بدان باورکرده اند که سرنوشت ما از روز ازل بدست پاکستان چنین رقم خورده است نمی توانیم نجات پیداکنیم ؟؛ البته این یک واقعیت تلخ وناگواراست که به دلیل ادامه روندی است که درقدم اول روشنفکران ودر قدم دوم رهبران سیاسی ما نیز خود قادر به عبور از این تنگه صعب العبور نبوده وراه ساده تر را انتخاب کرده اند وبه(چگونگی) رهای ازین بن بست ها که بدون شک زحمت بیشتر نسبت به گفتن این همه چراها دارد کا رگرفته شده است ؛ با دریغ که تا اکنون این مسیررا پیموده اند. امروز اگرمی خواهیم راهبری وکمکی به جامعه آشفته حالمان داشته باشیم تنها راه آن در مقابل قضاوت مردم نشستن است، پنهان کاری نکردن است، خودی وناخودی ندانستن است، گفتن تمامی حقایق به مردم است، بی تردید گفتن گوشه از حقیقت از هردروغی دروغ تر است ؛ راهی برای ما باقی نمانده است جز اینکه خودمان را در اختیار قضاوت مردم قرار دهیم وپنهان بر ایشان به تصمیم گیری نپردازیم از قضاوت انها هراسی به خود راه ندهیم ووحشت مقابل مردم نشستن را از خود دورکنیم.


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 163 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.