Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ائتلاف نامبارک ونامشروع عبدالله با عربستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکو   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 08:55

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکو           «جنگ مقدس غرب» اثرنویسنده،کارشناس وتحلیلگرمعروف امریکایی است که درآن ازعربستان سعودی چون زادگاه اسلام افراطگرایی ومناقشات جهانی ومنطقوی یاد مینماید، به سفرعبدالله عبدالله ، عطامحمد نوروهیات همراه آن  به عربستان وادای حج عمره زاهدانه وامضای موافقتنامه ائتلاف ضد تروریستی  آنها شباهت دارد، درباره این اثرمعروف ونویسنده آن مختصرا توجه عزیزان را بعدا معطوف میگردانم.
عبدالله عبدالله رییس اجرائیه دولت وحدت ملی درموقع سفربه ریاض موافقتنامه ائتلاف ضد تروریستی کشورهای اسلامی را که به ابتکار عربستان سعودی درسال گذشته ایجاد گردید بود امضاء نمود. عربستان ازآغاز تاسیس آن از دولت افغانستان رسما دعوت نمود تابااین ائتلاف بیپیوندد.ارگ ریاست جمهوری بعدازیک سال توقف بجای حنیف اتمرهمه کاره که قرارداد امنیتی را با امریکا وموافقتنامه صلح رابانماینده حکمتیار امضاء نموده بود این بارعبدالله راکه به حاشیه رانده شده ومردم ناامید و طرفدران سابق از او سلب اعتماد نموده اندواندکترین صلاحیت قانونی دراموراداری کشور ندارد مامورامضای  پیوستن افغانستان به این ائتلاف گردانید. این ائتلاف دراثربلند پروازی های عربستان  که وهابیت رابه کشورهای اسلامی وازآن جمله درقفقاز صادرمی نماید نه تنها به منظورسقوط بشاراسد درجنگ سوریه بلکه به منظور تاسیس خلافت اسلامی داعش وتحکیم پایه های آن درمنطقه ایجاد گردید. ازجمله 57 کشورعضو سازمان همکاری اسلامی 34 کشورکه اکثرا ازمتحدین عربستان اند وازآن جمله پاکستان دراین ائتلاف عضویت دارند وازحامیان مالی وعاملان تروریستی درمناقشات منطقوی وجهانی محسوب میگردند. هرکشوردرجهان بخاطرارتقای حیثیت ومنافع خود روابط وهمکاری های دوجانبه وچند جانبه را براساس احترام متقابل، عدم تجاوز،خوداری ازمداخله درامورداخلی وبلاخره احترام دوسویه وبرابردراموربین المللی انجام میدهد. عربستان سعودی همانطوریکه ازمراکزپرنفوذ جهان اسلام است وازثروت ومنابع مالی غنی برخورداراست ازجانب دیگر ازمراکزعمده مالی تروریستها ونقض حقوق بشر نیزبه شمار می آید . دشمنی عربستان به آزادی های مدنی وکرامت های انسانی وبویژه بی احترامی واهانت به حقوق زنان درقرن بیست ویک بدتر ازعصرجاهلیت پیش ازاسلام است.  هدف عربستان ازائتلاف ضدتروریستی، حمایت داعش وسایرسازمانهای تروریستی درکشورهای منطقه میباشد.عبدالله باامضای این مواقتنامه منافع ملی واسترتژیکی مارا قربانی کمک های کوتاه مدت گردانید واگرعربستان به تعدادی ازافغانهای مهاجراجازه کاررا میدهد بجای آن رسما ورود سران واجیران داعش را برای نجات ازدام سوریه وعراق به افغانستان قانونی گردانید بویژه که پادشاه عربستان کمک های خودرا منوط به روابط نیک افغانستان به پاکستان گردانید. افغانستان درطول تاریخ الگوی همسایگی نیک بوده است ودرهای دوستی رابروی تمام کشورهای همسایه بازگذاشته است ولی هدف عربستان ازروابط نیک باپاکستان دادن نقش برجسته تر برای پاکستان درامورافغانستان می باشد، همانطوریکه عربستان وابسته به امریکا است وپاکستان به عربستان است،لذا افغانستان را به خاطراحترام به سلسله مراتب واداربه وابستگی کامل به پاکستان میگرداند تامانع روابط آزاد ومستقل افغانستان با هند که ازکشورهای پیشرفته وصنعتی است گردد، امضای این موافقتنامه دورنمای روابط افغانستان را باایران، کشورهای آسیای میانه وبویژه روسیه تاریک ومبهوم میگرداند.عربستان بعد رویدادهای اخیرسوریه وحمله ناگهانی عراق باحمایت امریکادرشهرموصل درفکرپایگاه جدید برای داعشی ها والقاعده درخاک افغانستان است وکشورهای جهان ازآنجمله غربی ها میدانند که عربستان حتی باتاسیس مساجد درکشورهای مختلف وهابیت وافراطگرایی را صادر می نماید، عبدالله بدون توجه به اهداف مشخص عربستان باوجودیکه داعشی ها درمناطق مختلف کشوروازآن جمله درمناطق شمال ریشه دوانیده اند این ائتلاف نامبارک را امضاء نمود این امضاء را تاریخ نخواهد بخشید، رییس اجرائیه دراثرفقدان  بینش اداری وفرهنگ سیاسی ذات فرصت طلبانه دارد و با امضای این قرارداد ننگین باید درپارلمان احضار تا مردم ضرورت امضای این موافقتنامه را درشرایط حساس کنونی بدانند.عربستان به افغانستان وعده دادکه ازتمام امکانات دربرقراری صلح درافغانستان حمایت می نماید، اگر صادقانه ازصلح پایداردرافغانستان طرفداری می نماید پس  چه ضرورت به امضای افغانستان آنهم بعد ازیک سال به ائتلاف ضد تروریستی دارد؟ چرا عربستان به پاکستان فشاروارد نمی نماید تا از صدورترویستها وانتحاری ها درافغانستان جلوگیری نماید ؟ دولت سالاران پانزده سال اخیرافغانستان که باپول واسلحه کشورهای عربستان وپاکستان چون اجیربنام جهاد برعلیه مردم خود جنگ نموده اند چنان مست ثروت وقدرت گردیده اند که ازخوردن خون مردم سیرنمی گردند وبه قربانی منافع ملی واستراتژیکی افغانستان نیز افتخار می نمایند.ازجهاد مقدس تکه داران تشنه به خون برمیگردیم به کتاب «جنگ مقدس غرب» که دولت امروزافغانستان ازنمونه های روشن آن میباشد.اولیام اینگال نویسنده وکارشناس مشهورامریکا درکتاب جنگ مقدس غرب، رشد وتکامل اسلام افراطی را چون مهد بحران وبی ثباتی های منطقوی وجهانی مورد تحقیق قرارمیدهد. نویسنده بدون ترس وهراس سیاست های بیشرمانه امریکا را دراموربین المللی محکوم مینماید وطراحان استخبارات غرب را مقصرومسئول  جنگ مقدس باشعارآزادی واستقلال با کمک اسلام گرایان افراطی وتند خوکه القاعده ازبطن آن زاده شده است ارزیابی مینماید.به باورنویسنده وهابیت توسط محمد بن عبدالوهاب  درسال 1703 میلادی مذهب رسمی عربستان  گردید،بریتانیا به آل سعودی کمک نمود تابااستفاده ازجهالت وپیروی کورکورانه مردم این طریقه را براساس وطرزتفکرکه شاه هرکاری را که می کند باید خواست خدا رارعایت کند، قدرت سیاسی راباقدرت مذهبی تقدس بخشید.بعد ازبریتانیا امریکا باترویج وهابیت برای دسترسی به معادن نفتی منطقه این طرح انگلس راتقویت بخشید. اسامه بن لادین بنیان گذارالقاعده به کمک استخبارات غرب به افغانستان وعراق گماشته شد وبه کمک افراطگرایان افغانی باعث فجایع کنونی درافغانستان گردیدند وامروزداعش همان اهداف مشخص را انجام می دهد که اسامه بن لادین انجام داد . غرب دراین جنگ مقدس هدف خاص دارد تا امریکا درتمام معادن نفتی جهان تسلط کامل برقرار نماید . نویسنده کتاب جنگ مقدس غرب، باوجودیکه تلاش می ورزد تا باریشه یابی اسلام افراطی واقعبینانه دست یابد اما نفرت خودرا درمقابل استخبارات غرب دراین جنگ مقدس با استفاده ازکلمات چون «جناوران تشنه به خون» «آدم خوران » «سهامان فابریکه های مرگ» پنهان نمی نماید وغرب رامقصر ومسئول تمام بدبختی ها درکشورهای مختلف وتوسط اشخاص مختلف می داند ونگرانی دارد که با فروپاشی وبحران های مالی دربانکهای امریکا وضع درآینده وخیم ترخواهد گردید. نویسنده کتاب جنگ مقدس غرب درسال 1944 درایالت تکزاس امریکا زاده وازدانشگاه پرنیستون امریکا فارغ گردید. کتاب جنگ مقدس غرب درمسکو نشرورونمایی گردید.او طی بیست سال اخیردرآلمان زندگی می نماید واز کارشناسان برجسته بین المللی درامورژئوپولیتیک ومناقشات جهانی شهرت دارد. اولیام اینگال درگفتگوی اختصاصی باتلویزون روسیه تاکید ورزید که غرب دراین جنگ مقدس بااهداف مشخص  وبه کمک افراد مشخص  که از سطح فرهنگی سیاسی نازل برخوردارند دامنه مناقشات را درآینده گسترترخواهد گردانید.نویسنده حضورطولانی امریکا را درزمین افغانستان که به کمک افرادمشخص توسط استخبارات غرب برای تفرقه های قومی ومذهبی حاصل خیزگردانیده اند کانون مناقشات بزرگ بعد ازسوریه وخطربزرگتر ازخاورمیانه پیشگویی می نماید که افغانستان مانند قرن نزده به میدان نبرد بازیگران بزرگ تبدیل خواهد گردید. افغانستان باید روابط سیاسی و مسالمت آمیز را براساس احترام متقابل با تمام کشورها برقرارنماید ودرامضای موافقتنامه باطرف مقابل باید بسنجد که چه مفادی بدست میآورد ائتلاف  درمبارزه باتروریسم با عربستان سعودی که اکثرسرمایه داران صاحب اختیاراین کشور ازداعش حمایت می نمایند به مفاد افغانستان نه خواهد بود وحتی سایرکشورهای کمک کننده رابه افغانستان بدبین میگرداند. درتمام کشورهای دنیا موافقتنامه های بین المللی به مشوره ورای پارلمان تصویب میگردد ودولت به پیشنهادات ،انتقادات ونظریات رسانه ها وصاحب نظران احترام می گذارند تاازقدرت واعتبارمردمی برخوردارگردد وهوشیارانه عمل نماید.
دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکو           

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 177 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.