Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اثــرات منفــی اختــلافــات هنــد وپــاکســتان بــر افغــانســتان!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
دوشنبه ، 24 اسفند 1394 ، 14:40

محمدعلی- مهرزادحادثه یازده سیپتامبر2001 میلادی درامریکا؛ چون جرقه ای آتش افروزنه تنها قلب اسیا را، بلکه خاورمیانه نیز به اتش کشیده شد، واحتمال دارد شعله های این آتش مناطق دیگررا چون رشته های سرطانی به نابودی بکشاند. اختلافات که کشورهای استعمارگرشرق وغرب بعدازجنگ جهانی اول وبخصوص بعد ازجنگ دوم جهانی ایجاد کردند؛

تا اکنون چرخ صنایع نظامی شان برای تولید تسلیحات کشتار دسته جمعی درحال چرخش است. از جمله اختلافات که استعمارگرکهنه کار بعد از جنگ جهانی دوم در ان نقش کلیدی داشت،اختلافات هند وپاکستان وافغانستان وپاکستان است. چگونگی ایجاد این اختلافات نظربه شناخت که بریتانیا از ان سرزمین در طول اشغال داشته ودارد کاملاً متفاوت است؛ بنابران اختلافات که دربین هند.پاکستان ایجاد کرد؛ اختلافات دینی ومرزی تا جدایی برسر حاکمیت کشمیر،اختلاف دینی وجغرافیایی، اختلافات برسر آب، اختلافات برسر منطقه مرزی سیاچین ودرنهایت اختلافات نهایت جدی ومهم درخصوص مسایل افغانستان است. اختلافات –دینی وجغرافیای، منجربه جدای وتشکیل کشوری در قلمرو پاکستان وبعدها بنگلا دیش ازهند وسرانجام از بدنه پاکستان به حیث کشورمستقل جدا گردید.این وضع موجب نفرت وشک را در روابط هند وپاکستان وافغانستان وپاکستان بوجود آورد وهنوز ادامه دارد.بعضی را عقیده بر اینست که بهبودی وضع هند وپاکستان نه تنها به نفع افغانستان، بلکه به نفع مسلمانان شبه قاره است، گروهای افراطی نظامی هند وپاکستان مانع بهبودی این وضع شده اند.ولی غافل از اینکه ایجاد کشوری توسط بریتانیا بنام پاکستان تمام مسلمانان را اغفال نمود. محمد علی (جناح) که یک شیعه بود، ولی پاکستان اورا به حیث قاعد اعظم پذیرفت؛ ولی اکنون به عقیده (جناح) هرگزعمل نمی شود،یگانه عامل اختلافات عدم اتحاد مردم پاکستان وهم تندروی مذهبی، قوم گرایی را علت های اصلی نا امنی دراین است که هندو مسلمان رادرمقابل هم قرارداده اند وبنام جنگ مقدس دفاع می کنند.سیک های پنجاپی نیز برای گرفتن سرزمین خود درین جنگ شرکت دارند که این گرایش سیکها جنبه قومگرایی دارد. دلیل پاکستان روی کشمیراین است که اکثریت مسلمان اند باید به پاکستان ملحق شود.! درین مورد پاکستان خواهان همه پرسی است؛ هندوستان می گوید که کشمیرجزو بخشی از هندوستان است.

اختلاف دوم دربین هند وپاکستان روی اب رود پنجاب، چون سرچشمه ان درهند است، درسال 1948 از طرف هند سبب شد پاکستان به اجبار موافقت نامه باهند منعقد کرده براساس ان تمام حقوق اساسی خود نسبت به استفاده از کناررود خانه صرف نظرکرد وپذیرفت که بابت اب مصرفی مبلغی به هند بپردازد. امتناع هند از استرداد سهم پاکستان ضررهای مالی شدید در نخستین سالهای تاسیس پاکستان به این این کشوروارد سا خت، تاجاییکه پاکستان به ورشکستگی قرارگرفت، سر انجام به وساطت مهما تما گاندی، هند سهم مذبورا به پاکستان پرداخت. پاکستان عنوان می کند که هند با ساختن سد بررود های ایا لات پنجاب ازورود اب این رود ها به پاکستان جلوگیری می کند، که ضررجبران ناپذیربه بخش زراعت وارد کرده واز طرف دیگردر فصل زمستان وفصل بارنده گی وطغیان رودها هند ابها ی اضافی را روانه پاکستان می کند که موجب سیل در این کشورشده محصولات زراعتی را ازبین می برد.کارشناسان براین باورند که اختلافات برسرسهم آب به اندازه اهمیت دارد که جنگ های آینده برسرهمین موضوع اتفاق می افتد. اختلاف سوم را موضوع بنگله دیش بوجود آورد ه است، طوریکه در سال 1960 ا اختلافات دربین دوبخش شرقی وغربی پاکستان افزایش یافت. بعد از انتخابات 1970 حزب عوامی لیک اکثریت کرسی های را بدست اورد حکومت مرکزی فشار مضاعف برقبایل بنگله دیش با روش خشن در پیش گرفت.درسال 1972 به میا نجیگری الکسی گاسگین صدراعظم وقت شوروی سابق دربین اندرا گاندی وذوالفقارعلی بوتو اتش بس صورت گرفت. اختلاف چهارم برسرمنطقه سیا چین، که در حدود کم وبیش32 سال پیش یعنی روز13 اپریل 1984، عساکراردوی هند به فاصله کوتاهی قبل از تا سیس نیروهای نظامی پاکستان ازارتفاعات منطقه یخبندان سیا چن درکشمیرشمالی به دست گرفت. یخچال های طبعی سیا چن بخشی از کوهای قراقرم از جمله رشته های کوهای مرتفع همالیا وبخش خطوط مرزی دوبخش کشمیرتحت کنترول هند وپاکستان است.  
اختلاف پنجم هند وپاکستان برای نفوذ در افغانستان است، حکومت های هندوستان در تمام دوران منازعه میان پاکستان وافغانستان برسر خط دیورند از موقف رسمی افغانستان حمایت کرده، روابط هندوستان همواره با زمامداران افغانستان گرم ونزدیک بوده است. دولت هند بخصوص پس از پیوستن پاکستان به پیمان سینتو در اغازدهه پنجاه میلادی سده بیستم، به برقراری مناسبات نزدیک به کابل پرداخت. هردوکشوردر شروع جنبشهای غیر متعهد ها، درشکل گیری وقوام این جنبش در واقع با انگیزه ای واکنشی در برابرپاکستان، با همسویی بیشتر با افغانستان عمل کرد.استراتیژی هند در مناسباتش با افغانستان همیشه برمبنای همکاری با دولت های برسر اقتداردر کابل به استثنای حکومت طالبان دست نشانده پاکستان استواربوده است؛ در حالیکه سیاست پاکستان در جهت مخالف این استراتیژی قرارداشته ودارد، هند می خواهد قدرت دولت افغانستان در مقابل پاکستان قوی باشد، برخلاف پاکستان که درتضعیف دولت افغانستان می کوشد.برعلاوه کمکهای اقتصادی، سیاسی فرهنگی خلاصه نمی شود، همکاری تبادل استخباراتی یکی دیگردر عرصه های روابط بین هردو کشور هند وافغانستان است.اما نکته اساسی ومهم در مناسبات میان افغانستان وهند تحلیل وبررسی نقش وتاثیر ان در روابط میان افغانستان وپاکستان ودسترسی افغانستان به منافع ملی خویش است.
سوال که از آغاز روابط هند با افغانستان مطرح ودایماً مورد پر سش تحلیل گران داخلی قراردارد اینست که ایا افغانستان تا اکنون توانسته از روابط هند با افغانستان سود ببرد؟!به نظرمیرسد که جواب این سوال در مسیرحوادث وقایع چهاردهه اخیر در افغانستان روشن شده باشد. در حالیکه دولت ها وزمامداران افغانستان از روابط خود با هند در مقابل پاکستان به هیچ چیزدست نیافتند، ولی پاکستان ازین روابط در خصومت با افغانستان بهره گیری کرد. زمامداران پاکستان موفق شدند تا افکارعامه وذهنیت بسیاری از حلقات سیاسی ومذهبی پاکستان را در حالت وخصومت علیه افغانستان به بهانه روابط کابل با دهلی جدید اماده وقانع کند که تا اکنون گروهای بنیاد گرا مارا از دید شبکه ها استخباراتی پاکستان می بینند ونسبت به جامعه مسلمان افغانستان ذهنیت گمراه کننده دارند. اما دولت مداران افغانستان هیچ گاه موفق نه شدند تا با انتخاب یک سیاست دقیق وروشن از رقابت وخصومت هند با پاکستان در جهت منافع ومصالح افغانستان بهره بگیرند. واقعیت های ناشی از منازعه دیورند واستفاده هندوستان درمیدان دشمنی اش با پاکستان ازین منازعه، نشان می دهد که افغانستان قبل از اینکه پیروزمیدان باشد قربانی این میدان باشد،قربانی این میدان است.
تحلیل گران سیاسی داخلی وخارجی بعد ازخروج اردوی سرخ شوروی سابق از افغانستان، وحادثه ای 11سیپتامبر در امریکا به این نتیجه رسیده اند که افغانستان درعمل درگیرجنگهای نیابتی ورقابت تسلیحاتی هند وپاکستان شده است. چرا حادثه 11 سیپتامبر2001 میلادی یک تصادف نبود ؛ بلکه حادثه ای سازمان یافته ای بود تا چرخ صنعت نظامی را که درحال رکود ومواجه به بحران اقتصادی بود روح تازه بخشد؛ برای برآوردن این هدف ضرورت بود تا جنگهای منطقوی که قبلاً طرح ریزی شده بود بکار اندازد. این حادثه سیپتامبردر حقیقت با شکل گیری نوعی نظامی گری درجهان همراه بود به طوری که میزان خرید وفروش تسلیحاتی وتجهیزات جنگی رشد خیره کننده داشته است. درسایه واثرات ملموس تحولات پس ازازاین رویداد شاهد وناظریم که ایالا ت متحده امریکا به یکی از بزرگترین وپرفروش ترین کشور تسلیحاتی در سال 2006 قرار داشته است. نظربه گزارشهای معتبربالغ بر21ملیارد دالرقرارداد با دیگرکشورها منعقد کرده است. نکته قابل توجهی در این مطلب نهفته است که در فروش تسلیحات امریکا به دولت های بوده که سالیان سال در فهرست تحریم ایا لات متحده بوده اند.؟! میزان فروش تجهیزات وتسلیحات نظامی ایا لات متحده به کشورهای خارجی در سال گذشته دوبرابرشده است.درین سال کشورهای چون پاکستان، قضیه سایت های مرتبط با عرضه تسلیحات خود در بازارهای جهانی از سخت گیری های گذشته خود کاسته است. عوامل متعددی درین قضیه دخیل است.پس از از حادثه 11سیپتامبر دولت بوش از این حادثه در راستای حمایت از متحدان خود وتقویت روابط با کشور های جهان استفاده کرده است خریداران این محصولات برشمرد. هم اکنون کشورهای چون پاکستان، هند واندونیزیا که زمانی حق خرید تسلیحات امریکایی را نداشتند از تحریم خارج شده اند واقدام به عقد قراردادهای قابل توجه کرده اند. رقابت های که درسطح منطقه بین دوکشور محوری هندوستان وپاکستان درجریان است، ازجهات متفاوت تری مهم ونیازمند نگاهی واقع بینانه شود،درسالهای اخیرابعاد گسترده تری یافته وتمامی جنبه ها از جمله اقتصادی – نظامی سیاسی ا منیتی را شامل شده است. تفاوت مهم این مرحله از رقابت هند وپاکستان تنها درگسترده گی ابعاد ان نیست ؛ بلکه در شرایط متفاوتی است که در داخل افغانستان زمینه های آن را فراهم ساخته است.موضوعی که بصورت اشکارهندوستان را درافغانستان در موضع برتری از پاکستان قرارداده است؛ اینکه چراچنین اتفاقی افتاده ممکن است دلایل گونا گونی داشته باشد وکارشناسان درقبال آن نتوانستند به وحدت نظردست بیابند، ولی انچه که اهمیت با لاتری برخورداراست تغیرافکارعمومی افغانستان در قبال هند می باشد. درتلقی عمومی امروزه در بخشهای اصلی جمعیت تاثیرگذاردرتحولات افغانستان هندوستان دوست وپاکستان دشمن است. این در حالی است که افغانستان وپاکستان مشترکات فرهنگی، زبانی بخشی از جمعیت دوکشوراز قومیت پشتون وبلوچ است که دارای زبان وفرهنگ وتاریخ مشترک هستند ومهم تر اینکه دوکشورهمسایه بیش ازدوهزارکیلومترمرزمشترک دارند می باید سبب شود که پاکستان در موضع مساعد تری از هند قرارگیرد که مذهب غالب در ان هندو است. با این حال واقعیت اینست که این هندوستان است که درحال توسعه نفوذ درافغانستان است وپاکستان به رغم همه امتیازاتی که دارد،ازنظرافغانها سیاست های پاکستان درافغا نستان استعماری ومداخله جویانه تلقی می شود وهمین فرصتی استثنایی را دراختیارهند قرارداده تا نفوذ ش را در افغانستان گسترش دهد. برعکس پاکستان تلاش می کند تا در افغانستان یک دولت دست نشانده وضعیف وهماهنگ با خود درکابل تنگاتنگ با این گونه واقعیت ها قرار گیرد. سوالی بعدی که مطرح است با این سیاست های خنثی وغیرفعال در افغانستان چه سرانجام خواهیم داشت؟ البته به درستی روشن نیست ؛ ولی می توان تصورکردکه دیرویا زود پدرخوانده ها پاکستان را مجبوربه دوباره فکرکردن کند. دوباره فکرکردنی که هم درکوتا مدت به تغیرعمده ای درسیاست افزاری خود ازمفهوم جهاد ی اردوی پاکستان درکشمیرهند وافغانستان که منتهی میشود صرف نظر کند، در میان مدت وبلند مدت چنین تغیری را اجتناب نا پذیرخواهد کرد.بخصوص بادرک این واقعیت که سیاست جهادی در پاکستان به رشد رادیکالیزم افراطی درمیان گروهای جهادی وپیوند انهادیروز با القاعده وفردا با داعش می انجامد، که هدف استراتیژیک انها درنهایت طالبانی کردن قدرت در اسلام آباد هست ودرنظردارند پا کستا ن را نیز به صورت امارت اسلامی همچون سایرکشورهای اسلامی دربیاورند وخلافت اسلامی را دوباره احیا نمایند. تحولات اخیرنشانگراینست که پاکستان به مرورزمان وابستگی به امریکارا به شکل تاکتیکی روی معامله با گروه طالبان وگروهای تازه نفس داعش کاهش دهد وبازارجدید خرید وفروش طالبان را با روسیه و چین را بخصوص درزمینه خرید وفروش طالبان نمایشگاه بازکند. درمقابل امریکا تلاش دارد با پشتیبانی از هند این کشوررا جایگزین پاکستان کند وجایگاه خودرا در افغانستان حفظ نماید.  

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 24 اسفند 1394 ، 14:42
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 315 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.