Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اشـــتباه اســتراتژیک غــرب باعث بحــران افغــانســتان است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط اکبر نوابی   
يكشنبه ، 2 آبان 1389 ، 10:31

اکبر نوابیمناطق "استراتژیک" در جهان به مناطقی اطلاق میشود که از اهمیت خاص در مناسبات سیاسی، اقتصادی، نظامی و ژیواستراتژیک برخوردار باشند. افغانستان کشوری است با موقعیت ژئوپولتیک حساس در جغرافیای جهان و منطقه که مرکز تلاقی منافع کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ جهان در طول تاریخ خود بوده است؛ اماهیچگاه از داشتن چنین موقیعتی نه تنها نفعی نبرده است، که قربانی منافع استراتژیک دیگران نیز شده است.

اهمیت این کشوراز نظر موقعیت در محوریت ذخایرانرژی و منابع سرشار طبعیی منطقه، بر نقش "جیوپلوتیک" و "جیوستراتژیک" آن افروده است. بنابر تحقیقاتی که در این اواخر صورت گرفته است، افغانستان خود دارای منابع سرشار نفت وگاز، و انواع فلزات دیگر میباشد؛ که ارزش آن به ملیارد ها دالر تخمین زده میشود. نظریه ی مبنی بر مطالعه ی ذخایر مهم منابع طبیعی افغانستان را برخی کارشناسان و فعالان سیاسی، بیشتر تآسی شده از یک شتاب امید بخش برای دیگران در یک روند تبلیغاتی و برامده از نظریه ی انحراف سیاسی مینامند.

ازینرو قدرت های منطقه و جهان در تقابل و رویاروئی برای بدست آوردن منافع وتطبیق اهداف استراتژیک خود درین سرزمین بارها بخت آزمائی کرده اند. بریتانیای کبیر تلخی شکست را چندین باراز ین قطعه چشیده، اتحاد شوروی تجاوز را به قیمت از هم پاشیدن تجربه کرده است و اکنون ایالات متحده امریکاه نظاره گر منافع خود از چاه های باز ناشده و برج های فرو ریخته ی این قلعۀ ویرانه است.

 بعد از حملات یازده سپتمبرکه دو قلوهای منهتن نیویارک درمرکز تجارت جهانی فرو ریختند، قوای هوائی ایالات متحده امریکاه در تبانی نیروهای جبهۀ متحد ملی، حملات خود را بمنظور از بین بردن رژیم منفور طالبان آغاز کرد. با عقب راندن و سقوط طالبان از اریکۀ قدرت سیاسی و استقرار نظام جدید درافغانستان، امریکاه و جامعۀ جهانی استراتژی خود را مبنی بر حمایت از یک دولت و نظام دموکراتیک و ازبین بردن گروه طالبان و القأعده در افغانستان اعلان نمود.

با گذشت ده سال هنوز این استراتژی ریشه در ابهامات و بی نتیجگی تعجب بر انگیزی دارد و در موارد زیادی به ناکامی مواجه شده است. نیروهای طالبان و القأعده قوت گرفتند، دامنه ی جنگ و خشونت طالبانی به برخی نقاط کشورگسترش یافت. اکنون نظام سیاسی- اقتصادی و سکتورامنیت در کشور با چالشهای جدی وخطرناکی مواجع است.

البته تدوین یک استراتژی مناسب برای کشوریکه سه دهه جنگ را سپری نموده و درمیدان رقابت و جنگ برنامه های مغلق و استراتژی قدرت های دور و نزدیک خود بر سرمنافع شان است، بدون آسیب شناسی های داخلی و ریشه یابی عوامل منطقوی و فرا منطقوی آن؛ هیچگاه میسر نیست.

در بعد داخلی آنچه لازمه ی کشور جنگ زده ی ماست ( کشوریکه سه دهه جنگ راسپری نموده و هنوزهم از شرَ آن رهای ندارد) ساختار یک نظام سیاسی قوی است، که توانائی خدمت گذاری برای مردم را در بخش های امینت، اقتصاد، تعلیم و تربیه، رفاه اجتماعی، بهداشت و دیگر نیاز مندی ها جامعه داشته باشد. از طرف دیگرتاریخ نظام های سیاسی در افغانستان بیانگر این واقیعت است که این نظام ها در مطابقت وهمخوانی با ساختارهای اجتماعی قرار نگرفته که در نتیجه بر نقش برابر و عادلانۀ همه ی ملیت ها و اقوام در مشارکت همگانی و تقسیم متوازن قدرت در ساختار نظام سیاسی، آسیب های جدی رسانیده است.

از ینرو حمایت جامعۀ جهانی برهبری ایالات متحدۀ امریکاه از نظام سیاسی متمرکز در کشوریکه ساختارهای اجتماعی اش آسیب فراوان دیده، فرهنگ ملت سازی و حقوق شهروندی در آن رشد نکرده است، گزینۀ مناسب نبوده و در چنین وضیعت نظام متمرکز به نظام خود کامه و توتالیتر مبدل شده و نقش "حداکثر مردم" را که از خصوصیت یک نظام غیرمتمرکزاست، تنزل داده و در نهایت مرتبه آن تقلیل میدهد.

همچنان کنار زدن بخشی از نیروهای مجاهدین، افسران سابقه دار وکادر های متخصص و مسلکی اردوی ملی افغانستان، عامل مهم و اساسی دیگر در نداشتن یک نظام قوی بود که بنام جنگسالار و دی. دی. آر شده، در نتیجۀ یک شتاب نا سنجیده و یا عمدی و طرح استراتژی ناقص ایالات متحده امریکاه بود؛ که داشتن نقش غیرمستقیم آی. اس. آی. در این برنامه بخاطر دور نگهداشتن افراد دلسوز به وطن که به منافع ملی و مصالح کشورشان می اندیشدند؛ را نمیتوان نادیده گرفت. این پروسه ی ناتمامی است که با گذشت ده سال از عمر این نظام هنوز هم در آن محسوس است.

 همچنان فساد اداری گسترده وعدم تطبیق قانون با متخلفین که رسوائی آن سر از مطبوعات جهان بر آورده است، کشت و قاچاق مواد مخدر توسط مافیای داخلی و خارجی، عدم اشتغال زائی و ظرفیت سازی برای بهبود نظام اقتصادی که منجر به فرار جوانان بیکار و جذب آنان توسط نیرو های شورشی ضد دولت میشود، کشتن افراد بیگناه در اثر بمباردمان های هوائی نیروهای خارجی و بی حرمتی به ارزش های پسندیدۀ مردم توسط آنها، تقلب در همه انتخابات و بویژه انتخابات ریاست جمهوری دور دوم که مشروعیت نظام را زیر سوال برد و عواملی متعد د دیگر را میتوان نامبرد که در ناکام ماندن این استراتژی نقش بسیارمؤثر داشته اند.

در بعد منطقوی و فرا منطقوی با در نظر داشت اینکه افغانستان محاط به خشکه است، راه بحری ندارد و سرحدات آن با کشورهای پاکستان، ایران، آسیای میانه و جمهوری مردم چین پیوستگی دارد؛ روابط و رویکرد این کشورها تاثیرات مستقیم خود را در مناسبات اقتصادی، امنیتی و سیاسی در افغانستان می گذارند. ازینرو هر کدام از این کشور ها با داشتن منافع خاص استراتژیک خود در افغانستان این کشور را به میدان رقابت های خود مبدل کرده و با ایجاد و گسترش بحران ثبات و امنیت، از آن در جهت منافع خود بهره می برند.

 با درگیرشدن امریکا درجنگ فرسایشی افغانستان، کشور های چین و روسیه رشد خوب اقتصادی را با استفاده ازفرصت پیش آمده پیموده و درراه به انحصار کشیدن منابع سرشارکشورهای آسیای میانه بسرعت پیش میروند. ازینرو منافع استراتژیک آنها در منطقه ایجاب میکند که در همگرائی با استراتژی امریکا قرار نگرفته و از گسترش نفوذ امریکاه و پایگاه سازی نظامی و اقتصادی آن کشور در آسیای مرکزی جلوگیری نمایند. که این خود بزرگترین مانع برای استراتژی امریکاه در منطقه به حساب می آید.

روابط نزدیک کشور هند و سهم فعال سیاسی و اقتصادی آن در باسازی افغانستان، حسادت پاکستان را به دلیل دشمنی دیرینه ای که با کشور هند دارد؛ افزوده و در صدد ضربه زدن به منافع هند و کاهش نقش آن کشور در افغانستان است. رقابت وتنش میان این دو کشور سبب شده که آنها افغانستان رامیدان جنگ منافع خود قرار داده و بهره برداری های استراتژیک خود را که در بر گیرنده اهداف معین سیاسی، اقتصادی و نظامی آنها ست؛ توسعه دهند. به همین منظور پاکستان خواهان بقدرت رسیدن یک حکومت مزدور در افغانستان است که تآمین کنندۀ اهداف استرتژیک آن کشور بوده تا در آینده بتواند افغانستان را بحیث "عمق استراتژیک" خود در برابر هند استفاده نمآید.

همچنان کشور ایران همسایه غربی افغانستان که از جایگاه با اهمیتی بخصوص در در تحولات سه دهۀ اخیر در افغانستان برخوردار بوده است و نقش این کشور را در آوردن صلح و ثبات و یا عکس آنرا در افغانستان نمیتوان نادیده گرفت. ایران باآنکه در دوره امارت تحت حمایت پاکستان طالبان، در افغانستان روابطی خوبی با این گروه نداشت حالا از حضور جامعۀ جهانی به رهبری امریکاه نیز در افغانستان بنابر سیاست های ضد امریکای که دارد دل خوشی ندارد. با این حال گفته میشود که طالبان را در مواردی بر ضد استراتژی امریکاه در افغانستان کمک میکند، تا اینکه ایالات متحدۀ امریکاه در باتلاق افغانستان و جنگ فرسایشی دوام دار هرگز خیال راحت برای حمله به این کشور را نداشته باشد.

 اما پاکستان در سه دهه اخیر جایگاه خاص خود را در قبال و نقش آن کشور بخصوص نسبت به تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان داشته و فراز و نشیب های زیادی را در بهبوهۀ این تحولات پشت سر گذرانیده است. استراتژی پاکستان در افغانستان با تعریف مشخص که در بر گیرندۀ تمام اهداف و منافع ملی این کشور در سطح سیاست داخلی وخارجی آن باشد؛ صورت می گرد.

پاکستان و استخبارات نظامی این کشور( آی. اس. آی ) دراین نه سالیکه گذشت در به چالش کشیدن استراتژی امریکاه در افغانستان در تحت پوشش مبارزه با " ترورسیم و افراط گرائی " نقش اساسی و موفقانۀ را بازی نموده و آنرا در گرو خود نگهداشته است. پاکستان با رویکرد دو گانه ولی با مهارت از یکطرف توانسته سالانه ملیارد ها دالر زیرنام مبارزه باترورسیم از امریکاه بدست بیآورد و از طرف دیگر به تمویل و تجهیز طالبان در افغانستان که کمتر از پیروزوی آنها به هیچ چیز قناعت نکند بپردازد. باور کارشناسان سیاسی در منطقه اینست که، پاکستان اهداف آمریکا در منطقه را مغشوش نموده و توان برندگی و موثریت آنرا با بهانه سازیهای همیشگی تضعیف نموده و استراتژی آمریکا در منطقه را به اسارت خود در آورده است.

دولت افغانستان و جامعۀ جهانی این موضوع را سطحی گرفته وبا آن بر خورد خوشبینانه دارند. به باور ایشان گویا از طریق گفت وگو و مذاکره با طالبان، میتوانند به توافق برسند. در حالیکه مرجع تصمیم گیرنده در قبال اتخاذ سیاست های کلان طالبان استخبارات نظامی پاکستان است؛ و هر آنگاهی که یکی از رهبران طالبان نزدیکی و تمایل به مذاکره با دولت افغانستان نشان داده است، از طرف استخبارات نظامی آن کشور دستگیر وروانۀ زندان شده است. پس لابد یک شباهت در میان طالبان و دولت افغانستان موجود است و آن اینکه، دولت را آمریکا و انگلیس ازطریق ناتو و سازمان ملل اداره میکنند و طالبان را دولت پاکستان و عربستان از طریق محافل استخباراتی خویش. بنا برین هردو پا در زمین بیرون دارند.

ازینرواستراتژی پاکستان در قبال افغانستان، ثابت و تغیر نا پذیراست، این استراتژی در برآورده شدن اهدافش در افغانستان تا هنوز بسیار کارساز بوده است. اما سیاست گذاران ما از نداشتن یک استراتژی روشن و ثابت رنج برده، گاهی پاکستان را کشور دوست وبرادر و گاهی دشمن قسم خورده خطاب نموده اند. بنابراین استراتژی که دارای دورنمای روشن نبوده و تعریف دقیقی از طرف مقابل خود نداشته باشد، هیچگاه به پیروزی نمی رسد.

اگربه استراتژی کج دار و مریز ایالات متحده امریکاه در افغانستان که آغازین آن برمیگردد به دورۀ جورج دبلیوبوش نظری بیندازیم، دیده میشود که این استراتژی آنها از ابتدآ تا حال در بسا موارد معیوب بوده و راهکارهای مناسب را برای حل مسالۀ افغانستان نداشته است. فقدان راهکارها در ابعاد مختلف از جمله نقش کشورهای منطقه، "اتحادیه کشور های اسلامی"، "سازمان همکاری شانگهای" که شامل کشور های مهم در منطقه بوده، بخوبی قابل درک است. کشور پاکستان که خود عضویت این سازمان را دارد، نسبت به تعهدات خود همواره تخلف نموده ولی بدلیل آنکه دوست و هم پیمان آمریکا در منطقه بود، همچنان در بی ثبات سازی منطقه جایگاه نخست را دارد. با این وجود البته نقش مهم این کشورها در مناسبات و تحولات منطقه را که افغانستان نیز بخشی از آن است، نمیتوان نادیده گرفت.

به عقیدۀ آگاهان امور سیاسی، ایالات متحدۀ امریکاه و انگلستان با تشدید بحران؛ حضور خود را در افغانستان توجیه کرده و در پی بدست آوردن اهداف استراتژیک خود اند. بطور مثال ازحضور نیرو های انگلستان در ولایت هلمند میتوان نامبرد، که این نیروها نه تنها در آوردن ثبات امنیتی و اقتصادی در منطقه کمکی نکرده اند، بلکه باعث جنگ، افزایش کشت وقاچاق مواد مخدر نیزشده اند. در این اواخر دست داشتن نظامیان این کشور در قاچاق مواد مخدرسراز مطبوعات معتبر جهان برآورده است. تدوام جنگ وتلفات نظامی جامعۀ جهانی برهبری امریکا درافغانستان باعث نفرت و بیزاری مردم در اروپاه و امریکاه شده که این خود فشاری مضاعفی را بالای دولتمردان این کشور ها برای خروج عساکر شان از افغانستان وارد نموده است.

در نتیجه میتوان گفت که مبارزه با تروریزم جهانی و آوردن صلح و ثبات درافغانستان، به یک باز نگری اساسی کشورهای اروپائی و ایالات متحدۀ امریکاه نسبت به تحولات منطقه، که در بر گیرندۀ واقیعت های عینی جامعه ما و همسایگان افغانستان باشد، نیاز مند است. با این وجود نوسازی نظام سیاسی، تقویه وتجهیز سکتور دفاعی ( اردو و پولیس ملی) که خود توانائی دفاع از کشور و سرحدات آنرا داشته باشند، از نیازهای مهم امروز افغانستان است.

باید در از بین بردن فساد اداری قاطیعت بیشتر صورت گیرد؛ زیرا فساد اداری رابطۀ تنگا تنگی با تشدید بحران ونا امنی داشته که با گسترش آن فاصله بین دولت وملت ایجاد میشود. وضعیتی که به صورت بسیار واضع و روشن در کشور ما افغانستان دیده میشود، تقویه زیرساخت های اقتصادی، ایجاد شرایط کار و زنده گی بهتر برای مردم کشور است که، باعث کاهش فقر و بد امنی شده و زمینه های همکاری ملت را با دولت مساعد میسازد.

 حل وفصل نهائی و غیر تباری کردن، منازعه سرحدی دیورند با کشور پاکستان که در واقع بخش اعظم مشکلات افغانستان با پاکستان از آن نشأت کرده است، روی دست گرفته شود. به جای اجرای طرح صلح و مذاکره با طالبان؛ مذاکره با پاکستان بعنوان حامی اصلی آنها در یک پروسۀ ملی و شفاف، با میتانجی گری آمریکا و سازمان ملل پیشبرده شود. ریشه های اساسی وبنیادی مشکلات و چالشهای موجود را که در راستای مصالحه با مخالفان دولت واقع شده است، بخوبی تحلیل و تشخیص داده و به آن پرداخته شود. زیرا با مذاکرات پنهانی و غیر ملی ( یک طیف خاص) نمیشود یک مشکل ملی و تاریخی راحل کرد.

 همچنان تازمانیکه امریکاه و جامعۀ جهانی در همگرائی و همسوئی با کشور های منطقه و فرا تراز آن؛ بر سرمسأله مبارزه با ترورزیم، به توافق نرسیده و با طرح یک استراتژی جامع و فرا گیری که در بر گیرندۀ تمامی جوانب همپیوند با مشکلات افغانستان شامل آن نشود، این استراتژی هیچگاه به موفقیت نخواهد رسید.

 

اکبر نوابی

Advertise your business here. Click to contact us.
  • Arif zia  - sa wr wb
    Nawabi saeb basyar mazmon wa muzoy mohem jaleb khadeni ra letf farmoded omedwar astam ke khanande m otaram ba astefade az deqat ein artikkel dunbal koned waslam
  • ناشناس
    اکبر نوا بی
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 2 آبان 1389 ، 11:48
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 155 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.