Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اعتـــدال پــایه وحــدت؛ افـــراط وتفــریط مـــایه ذلت! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
سه شنبه ، 20 بهمن 1394 ، 10:49

محمدعلی- مهرزادتاجاییکه در تحولات سه دهه اخیر درافغانستان بمشاهده میرسد؛ بحرانات ناشی ازاندیشه های چپ وراست افراطی از جامعه ما قربانی گرفته است. درصورتیکه افراط وتفریط که ازتعصبات قومی، مذهبی،زبانی وایدئولوژیک ابخوره مشترک داشته باشد، امید برای تامین اعتدال وراه سوم دورازانتظاراست. چرا تاجاییکه در جوامع شرقی وبخصوص در کشورهای اسلامی لفظ تعصب گفتارهای مردمان شرقی را به خودمصروف و معطوف داشته است، حتی درهرمحفل ومجامع کلیمه تعصب دهان به دهان می چرخد؛ حتی تکیه کلام بعضی سخن گویان ولفاظان است، که درتنگنایی تعصبات افراطی دست وپا می زنند. عده ای تعصب رامنبع ومنشه ای همه بلا های اجتماعی می دانند وتعصب را حجاب تیره بختی در بین سعادت وشقاوت می دانند.انانیکه دین رابه شکل تقلیدی آموخته اند غافل از اینکه دین اسلام دین تحلیلی است، وامروز تعدادی به دستورودکته مزدوران استعماردر لباس مذهب، لبا س سیا پوشیده وچهره تابناک اسلام را درتاریکی انداخته اند؛ باید بدانند که در اشتباه قراردارند ونباید بیش ازین پافشاری کنند، وانانیکه میان حق وباطل فرقی نمی گذارند، وتقلید را بدون در نظرداشت اساسات واصول همه جانبه دینی واوضاع واحوال امروزی بحیث واقعیت ومعیارزندگی خود قرارمی دهند، تا انجاییکه عده ای در تعصب خود افراط می کنند، حتی تا جای درین راه زیاده روی می کنند که اگرمخالف مذهب وآیین شان عملی صورت بگیرد، بدون در نظرداشت واقعیت های دینی آنرا متعصب وبه گونه گون ان را متهم وبه هزارعیب وتهمت وتحقیر محکوم می کنند. تعصب اقدام به عصبیت است واز مصدر نسبی ومنسوب به عصبیه است، که این خصوصیت به فکربعضی ها دفاع از خطرات خارجی است، در واقع تعدادی به این عقیده اند که تعصب معتدل یک نوع صفتی است که پیروان یک اندیشه را حمایت می کند ودر تحکیم وحدت هم در داخل گروه وهم به سطح کلی درجامعه کمک می کند.اعتدال درتعصب را خداوند متعال صفتی دانسته که مردم تحت این مفهوم تشکیل شده و به اخوت وبرادری فراخوانده شده اند؛ نه اینکه دگراندیشان را از خود برانیم وبه وحدت اسلامی صدمه وارد کنیم. از طرف دیگر اعتدال در تعصب چون مزاجی سالمیست که پراگنده گی وتشتت ملت را تحت نام واحدی جمع ویا انرا به تقدیر خداوند(ج)، خلقت واحد ی اداره می کند، وبه مثل یک فرد است که از سایرافراد به حالات واطواروبدبختی ویا نیک بختی خویش ممتاز است. هرقدرکه نیروی پیوند میان افراد ضعیف می گردد، تعصب در انان نیز ضعیف شده می رود وعصبیت ها سست می گردد، وساختمان ملت نیز فرو می ریزد.برعکس زمانیکه وحدت در قومی ضعیف می گردد، خداوند لا یزال انان را ناشاد می سازد وبعضی دیگر ازین امرغافل می مانند؛ واین غفلت موجب قطع روابط انسانها میشود، درین صورت است که برای عناصر بیگانه وبیگانگان مجال مداخله فزونی می گردد. بلی: تعصب مانند سایر اوصاف یک حد اعتدال دارد ودوطرف افراط وتفریط که اعتدال ان همان مقام کمال تامین کننده وحدت است.همان طوریکه تفریط در عصبیت مورد نقصان در وحدت ملت است بدون شک افراط در تعصب کاملاً مذموم وباعث ظلم وتجاوز به حق دیگران است. چراشخصی که در تعصب افراط می کندوصرف از افراد وابسته به خودحق وناحق دفاع میکند وتنها قوم خودرا مستحق برتر ی می داند، ازین جاست که پای از عدالت فراتر می گذاردوموجب ضرر وحسادت می شود، چه اگرعدالت نباشد سرنوشت انسانها رو به تباهی می رود. ولی درمقابل کسانیکه در دین مشترک ودر اصول عقاید خویش باهم موافق هستند وقتیکه تعصب بعضی برای بعضی دیگردرحد اعتدال بماند وباعث ظلم وتعدی نشود در معامله وارتباطات اجتماعی موجب هتک حرمت کسیکه مخالف به انانست ونقص تعهد وی نگردد بدون شک یک فضیلت شمرده شده؛ ازبزرگترین فضایل انسانی است، که نفع وافروفایده ان بسیار است. ولی با تاسف هستند یک عده ای که سلسله اراجیف را دنبال هم می کنند؛ اولاً بدین اسلام وبعد ازان به ملت ها اتهام وارد می نمایند وبدی تعصب را به مسلما نان نسبت می دهند.واینها کسا نی اند که گاهی در تعقیب دینی غلو وافراط پیشه می کنند، حتی اکثر اوقات مخالفان خودرا از بین می برند؛ نمونه تاریخی ان را می توان درجنگهای صلیبی در گذشته یاداورشد. البته ما ازین امر انکارنمی کنیم که در نسل های گذشته طوایفی از دین اسلام بودند که در مقابل مخالفین ازتعصب کارمی گرفتند؛ ولی به هیچ عنوان حاضر نبودند تا مخالفین خودرا به هلاکت برسانند. دلیلی که می تواند ادعای مارا ثابت می کند موجودیت ملت های مختلف غیر اسلامی در کشورهای مسلما نان است که عقاید ورسوم خودرا ازاوانیکه درنهایت ضعف هم بودند،ومسلمانان در اوج قدرت بودند به کمال ازادی می توانستند حفظ کنند. ازین هم نمی توان انکار کرد که مسلمانان در ان وقت به توسعه دادن سرزمین خود وعلاقه به فتوحات ونشر دین اسلام داشتند. اما کسانیکه در امرسلطه گری به انان در گیر می شد به شدت به انها معامله می کردند، مگر با انهم حرمت ادیان را حفظ وحق تعهد را رعایت می کردند وحقوق ملل مختلف را که از ایشان فرمان می بردند مطابق فرمایش قرآن عظیم الشان که فرموده : لا اکراه فی الدین...الی اخر. می شناختند واز انان هرگونه اثار تجاوزرا رفع می کردند. تعجب درین امر نهفته است که عده ای آنچه را نمی دانند به مسخره می گیرند ؛ ولی عده ای این را می دانندکه وبه اصطلاح اگاهانه هم به ان عمل می کنند وافتخار ومباهات به نژاد دارند وبه آن سخت معتقد اند وحتی تکیه به نژاد را فضیلت می دانند وازان تعبیر محبت به وطن دوستی می دانند ؛ درحالیکه اسلام فضیلت وبرتری را صرف درمفهوم تقوا در وجود انسان وانسانیت خلاصه نموده است. دشمنان اسلام خوب می دانند که نیرومندترین رابطه میان مسلمانان همین عقیده دینی است، ازین رو تلاش دارند تا درپیوند دین صدمه وارد کنند، ومسلمانان را به احزاب وگروها پارچه پارچه سازند، چرا دشمنان اسلام فهمیده اند، وما هم از همان اغازین روز طلیعه اسلام درک نمودیم وحتی صاحبان تعقل وتحقیق در جهان نیز می دانند که مسلمانان هیچ نوع جنسیت دیگری راجز دردین وائین به رسمیت نمی شناسند.  ولی تاسف به حال فساد پیشگا نی که در افغانستان و درپاره ای از کشورهای اسلامی از روی جهالت ونادانی وتقلید از دیگران به حیث افزار درراه منفورساختن پیوند دینی دست بکارشده اند. ما به انانیکه به تهاجم فرهنگی بیگانگان که خلاف دین شان عمل می کنند، تن به ذبونی دادند وفعلاً جریانات افراطی را در افغانستان وسا یر کشورهای اسلامی بر اه انداخته اند ؛ وخلاف دستورات قران که یگانه کتابی است که تهذیب اخلاق، تمدن ومعاشرت، حکمت وسیاست، معرفت وروحانیت، تزکیه نفس، تنویردلها، خلاصه طرق وصول الی الله،وقوانین انتظام واسایش خلق الله در ان پدیدار است به خود آیند وازاعمال منافقین صدراسلام اجتناب کنند.  وبه انها خطاب می شود که این زنده گی شماست که ان را حفظ کنید واین خون های شماست که انرا نریزانید وازریختن خون دیگران پرهیزکنید؛ وتا پای مرگ انرا با پول ومادیات نفروشید، وبه پیوند های دینی چنگ زنید که در آن عزت وابرو، وسلطه وحاکمیت شماست ونباید ان را خوار بشمارید وهما ن طوریکه در رعایت ان وظیفه دارید ؛ چه عدالت اسا س جهان وباعث هستی انست، طو ریکه بزرگان گفته اند؛ مردمانیکه عدالت را درمیان خود تحقیر می کنند پیروز نخواهند شد. پیوندی دینی را منحصر به تمایل یکی با دیگری نسازیم وبکوشیم تا به کمک ان درراه رقابت مثبت با دیگرملل درقدرت وشان وشوکت ورقابت در کسب علوم مفید وفضایل کما لات انسانی همبستگی داشته باشیم. عصبیت دینی خویش را، راهی بسوی وحدت گفتاروعمل بسازیم ویکی دست ان دیگری را بگیریم، ودرغیر ان دیده می شود که از فرازوفرود وکسب تجارب که خون بهای غزیزان ماست ازتاریخ نیا موخته ایم، ودر گرداب منفعت پرستی شخصی وخود خواهی روان هستیم ؛ وجدان، این ودیعه الهی حکم می کند تا بسوی کمال وتقوا ونیکویی رهنمون باشیم واز ائتلافهای بی بنیاد که برپیکروحدت صدمه می زند ترک کنیم ودر زیر شعار توحید جمع شویم.  
مردم شریف افغانستان باید در طول تاریخ وبخصوص درین چهاردهه اخیر آموخته باشند؛ که قبل ازاینکه به تجاوزگران وحادثه افرینان که توسط پاکستان درسرحدات جنوبی کشورما تربیه،تمویل بخاطرکشتن مردم بیگناه به شکل عمل انتحاری درداخل کشورما اعزام می شوند ؛ باید به علت قریب وبعید،مثبت ومنفی این حوادث را درتاریخ کشوروهم درحوادث چهاردهه اخیرافغانستان نباید بحیث یگانه ((علت)) بحساب آورد.وهم چنان باید به این نتیجه رسیده باشیم که نه اسکندرکبیر، ونه اعراب ونه هم مغل ونه هم شوروی وامریکا نتوانستند بصورت دایمی به این سرزمین ونه هم به مردم افغانستان حکمرانی کنند؛ چه جاییکه مزدوران استعمار در لباس مذهب بتوانند اهداف شوم خودرا از جمله پاکستان عملی سازد.ولی آنچه مارا در طول تاریخ به مرززوال وانحطا ط رسانیده همانا انحطاط بینش ورواج تعصبات مذهبی قومی، وزبانی وزوال حس وطن دوستی، رکود وانحراف گروهای سیاسی داخلی و نادیده پنداشتن منافع علیای کشوروعدم کارایی نظامهای غیرمردمیکه دایماً زمینه وعامل مداخلات بیگانگان را مساعد ساختند. از طرف دیگر،بهره وری از جهل وتعصب عوام، مهمترین سرمایه ای بوده است که حکومات خود کامه در افغانستان در بطن سیاست خویش به ان دلخوش بوده استفاده کرده اند. مردم افغانستان به مزدوران استعماردرلباس مذهب وحامیان شان این پیام را می رساند که: دین خدا غلام حلقه بگوش کسی نیست که بردروازه اربابان زروزورباستد تا بهرسوکه بخواهند روانه اش کنندوافزارهدفهای این وان سازند؛ گاه اورا ازدروازه برانند واو بی چون وچرا، زمین ادب ببوسد ونوکرمابانه در پشت دروازه انتظاراشاره شا ن باشد، وگاه به مشکلی روبروشوند درراه منافع مادی خود دوباره به خدمت بطلبند؛ واوباز زمین ادب ببوسد وتعظیم کند وبه شیوه ای انانیکه امروزدرکشورما نام رجال دینی برخودنهاده اند بگوید: بلی قربان!! نه خیراین هوس خام ومزورانه است. دین خدارا نشاید که جزخلعت سروری پوشد، وجزدر مسند حکمرانی و زمامداری نشیند، اوباید فرمانده باشد نه فرما نبر، اوپیشروباشد نه دنباله رو. واخرین پیام پیشگامان عرصه ای آزادی بیان افغانستان برای کسانیکه مرتکب شهید ساختن کارکنان طلوع توسط دستورحامیا نشان این حادثه المناک را آفرید ند به این عبارت انهارا مخا طب قرارمی دهند: اگرصدارا در گلو با سرنیزه خفه کنیید ؛ سخن به صورت نوروروشنایی جلوه گرمی شود؛ نوروروشنایی را دیگرنمی توانید با عمل انتحاری ازبین ببرید ویا خاموش کنید؛ هیچ قدرتی وهیچ قدرتمندی نمی تواند وجدان وشرف انسان آزاده افغانستان را واداربه تسلیم وفرمانبرداری کند.واگرهم درظاهرسکوتی ایجادشود این سکوت گذرا وبی پایه خواهدبود؛ زیرا وجدان وشرف این مردم ودیعه ای خداوند یست، در صورتیکه از آن مایه داشته باشد تسلیم ناپذیرخواهد بود؛ وانانیکه مسئولیت این حادثه ناگوار را پذ یرفته اندوازویرانی واندوه خانواده ها خوشحال شدند؛ باید در فکرویرانی لانه های خودو حامیان کینه توز خود باشند، طوریکه گفته اند:(( چوب خداوند صدا ندارد؛ وعاقبت چاه کن درطی چاه است؛ وبارکج به منزل نخواهدرسید.    

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 144 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.