Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

افزایش نیرو ھا جنگ تا پیچیدہ و طولانی و اما تجھیز و تحویل نیرو ھای افغان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 20 فروردين 1396 ، 12:30

مهرالدین مشیدبجای افزائش نیرو ھا نیرو ھای افغان را تمویل و تجہیز کنید
پانزدہ سال جنگ ناکام امریکا زیر نام مبارزہ با تروریزم نه تنھا به جنگ ویرانگر و تباہ کن در افغانستان پایاں داد؛ بلکه دامنۀ اہن جنگ گستردہ و در ضمن ھر روز پیچیدہ و به کلافۀ سر در گم بدل شدہ است. حال جنگ افغانستان تحت فرمان اوباما که نیرو ھای امریکایی را دستور داد و گفت طالبان را نکشید و آنان را به گفت و گو برای صلح ترغیب کنید؛   فربه تر از ھر زمانی شدہ است. برمصداق اہن حرف که " خود کردہ را نه درد است و نه  درمان"  و این اکنون به حال واشنگتن صدق می کند؛ زیرا عامل ناکامی جنگ افغانستان، بازی های واشنگتن با اسلام آباد و طالبان است. واقعیت ھای عینی جنگ افغانستان بیانگر بزرگ ترین تراژیدی قرن است که حیات و خوش بختی یک ملت را در حدود نیم قرن به گروگان گرفته است؛ اما پھلوی های پنھان جنگ  افغانستان، این که امریکایی ھا از این جنگ چه می خواھند و و حالا به آن به چه میزانی نزدیک شدہ اند و یا برعکس از اصل ھدف به دور زدہ شده اند و پاکستان و طالبان آنان را فریب داده اند.  اہن بر می گردد به محاسبۀ پنتاگون، کاخ سفید و سی آی ای که ادارہ اخیر پس از فرمان رییس جمہور امریکا مبنی بر داشتن حق حمله ھای مستقل بر طالبان صلاحیت بیشتری بدست آورده است. این که آیا امریکا پس از گذشت پانزدہ سال به کجایی از گراف استراتیژیک خود نزدیک شدہ و یا برعکس از آن دور شدہ است؛ شاید واشنگتن پاسخ آن را داشته باشد و اما هنوز برای مردم افغانستان بی پاسخ باقی مانده است.  در این میاں آنچه مسلم است اہن که شھروندان افغانستان به گونۀ بی رحمانه یی قربانی اہن جنگ ویرانگر شدہ و ھر روز پشت و پهلوی شان را بیشتر می سوزاند. شهروندان افغان فکر می کنند که جهانیان نظارہ گر آنان است و زورمندان جهان به بیماری " ماشوخیزم" یعنی دیگر آزاری دچار شدہ اند و از درد و رنج افغان ھا و آہ و فغان آنان لذت می برند. ورنه چگونه ممکن است که مافیای بین المللی آتش افروز اہن جنگ باشد و فعالیت ھا و توطیه گری ھای شان از زیر عینک حکومت ھای بزرگ مافیایی که قدرت در آنها  در انحصار مافیا ھای اسلحه، نفت و سیاست و اشتخبارات باشد؛ چنان فرسنگ ھا بدور باشد که از شناسایی و درک زد و بند ھای پیدا و پنهان آن ناگاہ باشند. ھرچند ھنوز سیاست ھای ترامپ در پیوند به افغانستان درست روشن نیست و اما آنچه که از مشورہ ھا و رای زنی ھای وزیر دفاع و فرماندھان امریکا در افغانستان و شرق میانه برای کاخ سفید پیدا است؛ ھمانا درخواست برای افزایش نیرو ھا تا حدود پنجا ھزار در افغانستان است که این می تواند یک سیاست عقب گرد در جنگ امریکا در افغانستان و تهاجم تازہ در برابر طالبان و داعش باشد. در حالی که این دو گروہ تروریستی در افغانستان حیثیت دو روی یک سکه را دارند و هر دو گروہ به مثابۀ موم در دستان آھنین ادارہ استخبارات پاکستان قرار دارند که صرف بیرق ھای شان بخاطر به بیراھه کشاندن افکار جھانی تغییر کردہ است تا ھیولای جدید برای واشنگتن نشان داده شود و زیر نام داعش بازی تازہ را بر روی واشنگتن بگشاید. پاکستان توانسته است تا واشگتن را به چلنج تازہ یی برای وارد کردن آن به میدان قمار تازہ بکشاند. پاکستان توانست تا بصورت سیستماتیک اوضاع امنیتی افغانستان را خراب و حکومت اہن کشور را بہ چالش بکشد. افزایش ناامنی ھا و چالش ھای موجود در افغانستان سبب شد تا کاخ سفید در استراتیژی جنگ خود در افغانستان تغییر آورد و آن را مورد بازنگری قرار بدھد. چنانکه سخنگوی کاخ سفید می گوید ترامپ منتظر مشورہ ھای جنرالان امریکایی است و به درخواست آنان برای افزایش نیرو ھا لبیک می گوید؛ پس این نمایانگر تمایل کاخ سفید برای افزایش نیرو در افغانستان است. اہن در حالی است که موجودیت پنجا ھزار نیروی ناتو در افغانستان نه تنها به جنگ در این کشور پایاں نداد برعکس طالبان نیرومندتر از ھر زمانی نیز شدہ اند. این که امریکا پس از ظھور داعش و به میدان آمدن پای روسیه و حمایت اش از طالبان بار دیگر متوجۀ افغانستان شدہ است. اہن رویکرد امریکا مردم افغانستان را نگراں گردانیدہ است کہ به قول معروف در جنگ گرگ ھا پای میش نشکند و با تبدیل شدن افغانستان به میدان جنگ قدرتها،  مردم افغانستان قربانی رقابت امریکا و روسیہ شود. از این رو مردم افغانستان بدین باور اند که افزائش نیرو ھا جنگ را در افغانستان پیچیدہ و اوضاع را خراب تر می کند و در ضمن برای مخالفان بهانۀ جنگ را فراھم می کند. از این رو مردم افغانستان نه تنها مخالف افزائش نیرو اند ؛ بلکہ مخالف جدی تلاش ھای حلقه ھایی اند که با راہ اندازی حرکت ھا و مانور ھای مشکوک نظامی و سیاسی در داخل کشور می خواھند، امریکا را برای آوردن نیرو ھایش به افغانستان ترغیب کنند.
هرگاه گمانه زنی ها در مورد پروژۀ پسران رهبران درست و دقیق باشد، در این صورت بسیاری از ناگفته ها می توانند، تعبیر روشنی داشته باشند و سرمایه گزاری روی این گزینه که با تاسف پدران شان در تطمیع و معامله و سازش سرآمد روزگار خود اند، انتخابی حساب شده است و گزینش این آغا زاده گان می تواند برای پروژۀ بقای امریکا در افغانستان و منطقه کارگر واقع شود. ناممکن نیست که آنان گام های استوار تر از پدران شان برای ویرانی و تباهی افغانستان بگذارند؛ زیرا بعید است تا از فرزندانی انتظار تهور سیاسی و فکری را داشت که در بستر متعفن سازش های پیدا و پنهان رشد و نمو کرده اند و  از کودکی تا جوانی رسم " دهن پری" های پدران را به حساب تار های موی خوبش تجربه کرده اند؛ اما این را نمی توان مطلق حساب کرد؛ بلکه فرزندانی بوده اند که به گونۀ موسی حتا در خانوادۀ فرعون رشد کرده اند و اما نخستین عصیان کننده گان در برابر فرعون زمان خود بوده اند. حال هم ناممکن نیست که دست کم در میان این پسران معزز هم؛ البته به قول ایرانی ها آقایان کمتر باشد و دست به تهور بزنند و خلاف رسم پدران بحیث خدمتگداران راستین افغانستان عرض اندام کنند تا نه تنها وقار و عزت خود را افزونتر کنند؛ بلکه پدران معزز شان را نیز اعادۀ حیثیت کنند. این نگرانی ها دست به دست هم داده و تمامی رویکرد های امریکا و جامعۀ جهانی را مبهم و خاکستری می نمایاند. از این رو شماری ھا استدلال می کنند که امریکا بجای افزایش نیرو ھا باید نیرو ھای دفاعی و امنیتی افغانستان را تمویل و تجهیز کنند زیرا افغانستان دارای منابع سرشار بشری بودہ و از این ناحیه کمبودی ندارد.  نیرو ھای رزمی افغان در تمامی سنگر ھا از نبود سلاح و تجھیزات در میدان ھای نبرد شکایت دارند و نه از نبود سرباز؛ بلکه نیرو های اغان با تمام شجاعت در برابر دشمن می جنگند و سر های شان را قربانی کرده اند و اما هرگز سنگر را به دشمن تسلیم نکرده اند. شماری آگاھان بدین باور اند که ھرگاہ نیرو ھای افغان دارای سلاح ھای خوب و از نیروی ھوایی بهتر برخوردار می بودند. بدون تردید جلو حمله ھای تھاجمی و انتحاری و انفجاری طالبان را می گرفتند. این در حالی است که نیرو ھای افغان در شماری جبهه  ھا حتا از نرسیدن مواد غذایی شکایت دارند؛ ھرچند بخشی از دشواری ھا ریشه در فساد مالی و اداری و کار و بار قاچاقبران اسلحه در میدان ھای جنگ دارد و اما بیشترین عامل پسمانی نیرو ھای افغان در نبود اسلحه و نیرو ھای ھوایی می باشد که با تغییر ماموریت ناتو از ماموریت رزمی به ماموریت مشورہ دھی،  امریکا معاھدۂ امنیتی خود را با افغانستان نقض کرد و در برابر تجاوز پاکستان به خاک افغانستان سکوت اختیار کرده است. در حالی که در این معاھدہ آمدہ است، ھرگاہ افغانستان مورد تجاوز واقع شود،  امریکا به دفاع از افغانستان می پردازد. اہن رویکرد امریکا این گمانه زنی ھا را تقویت می کند که این نقض آشکار امریکا مصداق ضرب المثل کاسه  زیر نیم کاسه را دارد که امریکا می خواست به گونۀ قصدی مبارزہ با تروریزم را وارد مرحلۀ دوم کند و اہن گمانۀ زنی ھا را نیز تقویت بخشید که امریکا می خواھد جنگ
را به کشور ھای آسیای میانه ببرد و بازی پاکستان با روسیه ھم نیم رخ بازی امریکایی برای به سر رساندن اہن پروژہ است. از ھمین رو است که شماری ھا مخالف جدی افزایش سربازان امریکایی  در افغانستان اند و از این کشور می خواھند که بجای افزایش سربازان اش به افغانستان نیرو ھای رزمی افغان را کمک کند و برای آنان اسلحه و تجھیزات پیشرفته و نیرو ھای ھوایی لازم بدھد. ھرچند ھنوز روشن نیست که امر یکا چه تصمیمی را در پیوند به افغانستان اتخاذ می کند؛ اما مردم افغانستان با توجه به جنگ ناکام و مملو از زد و بند ھای چند پھلو و چند لایۀ امریکا، چندان باورمند به تصمیم ھای این کشور در پیوند به سرنوشت خود و کشور شان نیستند و  با تاسف که این بی باوری در تار و پود جامعۀ ما خانه کرده است. این هرچند می تواند، پرسش برانگیز باشد که چگونه نظر افغان ها در مورد کشوری این چنینی باشد که تا کنون بیش از 114 میلیارد دالر را برای بازسازی افغانستان هزینه کرده است. پاسخ به یک حرف ساده است، این که بیشتر این پول ها حیف و میل شده است که این خشم و انزجار مردم افغانستان را برضد امریکا برانگیخته است. مردم افغانستان نمی خواھند باتبدیل شدن کشور شانه میدان جنگ قدرت ھای بزرگ بار بار قربانی شوند و سرنوشت شان در قمار سیاسی دیگران به بازی گرفته شود. از این رو در پیوند به افزایش نیرو ها نگران بوده و هراس از آن دارند که سرنوشت شان در قمار قدرت های کلان قربانی نشود.یاهو


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 104 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.