Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

افغانستان درخطر است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتور علی احمد کریمی تحلیلگرسیاسی دراموربین المللی- مسکو   
جمعه ، 21 آبان 1395 ، 08:42

دکتور علی احمد کریمی تحلیلگرسیاسی دراموربین المللی- مسکورویارویی  وجنگ های لفظی دررده های بالای دولت وحدت ملی، امنیت و تمامیت ارضی افغانستان رابیشترازتروریسم ودشمنان خاریجی به مخاطره افگنده است وبیم آن میرود که اراده کشورهای کمک کننده را به افغانستان بدبین بگرداند، چون این دولت آلوده به فساد نه تنها به قانون اساسی و خواسته مردم خود رفتار نمی نماید بلکه به قواعد ومقرارات  که به میانجگری کشورهای کمک کننده امضاء گردیده است نیز احترام نمی گذارد.

همه میدانند وآگاه اند که رییس جمهور و رییس اجرائیه نمایندگان منتخب مردم نیستند وبرای جلوگری ازجنگ داخلی توافقنامه درسفارت امریکا امضاء وسایر کشورکمک کننده با امضای این توافقنامه حمایت های سیاسی ومالی خودرا ابرازنموده اند.دوسال دولت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی نه توانست حتی بطورنسبی رضایت واعتماد مردم راکسب نماید.ارگ مقصربحران درونی دولت وحدت ملی است و بادست خود پرده از روشهای رمزآلود وپنهان کارانه خود برداشت.عبدالله عبدالله شرفیابی به دربار ودست بوسی ارباب را برخواسته های عادلانه وشکایت های طرفدارن که اورا به اوج قدرت بالا کشیدند ترجیح میداد وفرصت طلبانه منتظرماند تا رییس جمهوربا اوملاقات نماید،بی اعتنایی رییس جمهور طاقت وی را طاق گردانید و شمشیرانتقام راازغلاف درآورد. اورییس جمهوررا خود سروناکارآمد که شایسته این مقام راندارد محکوم نمود وهوشدار داد که چون شریک مساوی الحقوق مطابق توافقنامه سیاسی ازحق خود دفاع می نماید.عبدالله عبدالله ازلحاظ حقوقی باید ازلفظ ومحتوای موافقتنامه دفاع نماید، اما باید این مطلب را درنظرداشت که  بانگ وناله های مظلومانه عبدالله عبدالله به خاطر اعتراض به بی عدالتی های اجتماعی وجلب تفقد طرفداران ناراضی نبود،بلکه مخاطب اوکشورهای خاریجی وبویژه امریکا مهندس ومخترع دولت وحدت ملی بود، که رییس جمهورنه تنها به مردم افغانستان دروغ میگوید بلکه به آبروی وحیثت کشورهای شما وحتی به خون فرزندان تان که درافغانستان تلف میگردند نیزبازی می نماید .عبدالله عبدالله زیرکانه درآستانه نشست سران دربروکسل اشرف غنی رامحکوم به خودسری وتمرد ازموافقتنامه دولت وحدت ملی نمود. بعدازکنفرانس بروکسل وگوشمالی سران کشورها عبدالله ازحاشیه نیشنی آزاد وسفرهای وی بگونه رییس اجرئیه فعال به عربستان وقرغزستان آغاز گردید. ارگ تصور می نمودکه مردم سرکشی عبدالله را درآتش جنگها وبی امنیتی همیشگی زود فراموش می نمایند و انتظارحمله غافیلگرانه جنرال  دوستم معاون اول ریاست جمهوری رانداشت، دوستم باانتقاد شدیدالحن  رییس جمهور را متهم به نژادگرایی، قوم پرستی ، عبدالله رابه بزدلی، حنیف اتمر ووزیردفاع را متهم به ترور سیاسی نمود، بازوی راست رییس جمهوربرگشت خودرا به کابل، تفویض صلاحیت های معاون اول مطابق قانون، دادخواهی از اتمرواستانکزی که قصد ترورآن راداشتند وضمانت بین المللی آنهم ازجانب روسیه وترکیه مشروط گردانید، تضمین بین المللی ازجانب روسیه وترکیه بیانگر بی اعتمادی او به امریکا وصداقت دادگاه لاهه است که گویا پرونده جنایات اوبروی میزقاضی این دادگاه گذاشته شده است. شرط های دیگردوستم بخشی ازخواسته های قومگرانه  جنرال درتقسیم قدرت است که رییس جمهور را به آن متهم می نماید. اشرف غنی رییس جمهور پرخاشکر، دروغگو، قانون گریز ومردم گریزاست ولی تنها اشرف غنی را متهم نمودن به نژادگرایی قضاوت واقع بینانه نه خواهد بود،اگرچه چون ضامن قانون اساسی باید اولتراز دیگران سرزنش گردد، قوم گرایی وتمرکزگرایی های ضدانسانی درطول تاریخ مانع وحدت صادقانه ملی بوده است اما درعصر جدید با تساوی طلبی های بشردوستانه میان اقوام مختلف افغانستان مطابقت ندارد منتهی تساوی طلبی های بشردوستان درزمان کرزی بطور لجام گسیخته مشروعیت پیدا نمود. این میراث ننگین کرزی مسئولیت های سیاسی، اخلاقی ووجدانی درجه دران وکارمندان ملکی را به تساوی طلبی های پشردوستانه میان اقوام مختلف بر اساس قانون ولیاقت وفاداری به وظیفه  به خاطرملت واحد وکشورواحد بی تفاوت گردانیده است همه به پرچم سه رنگ افغانستان بادست گذاشتن بروی قران سوگند یاد می نمایند که مطابق قانون اساسی ازمصالح کشوربدون تبعیض دفاع نمایند ولی درعمل همه پیشرفت خودرا در تبعیض وقومگرایی می بینند. درمیان مقامات بلند پایه دولت کسی را نمی توان پیدا نمود که به این مرض ساری ومتعفن مبتلا نباشد.

پشتونهای، تاجکها، هزاره ها وازبکهای همه امتحان خودرا داده اند، دوستم ازقوم گرایی اشرف غنی اشک تمساح می ریزد اما خود دوستم به جزازبکها به هیچ قوم دیگراعتماد ندارد تاجکها دردوره کرزی بعدازپشتون ها ازقدرت بی سابقه برخورداربودند به جزقوم خود به اقوام دیگراعتماد نداشتند، رهبران هزاره درموقع تقسیم مشاغل به قوم خود اعتماد می نمایند وحتی لایق ترین افراد را از سیدها وقزلباش ها که شیعه مذهب نیزهستندازلست خودحذف نموده اند. دین رسمی دولت های افغانستان اززمان  کرزی تا کنون دین قوم پرستی گردیده است. قوم پرستان لشکرابلیس اند که باوسوسه های شیطانی ومصلحت اندیشی های دینی هم به قوم خود و هم به سایر اقوام خیانت می نمایند. شهروندانیکه به ملت سازی ومشارکت های سیاسی همه را بخاطرعدالت اجتماعی وحاکمیت قانون درزیریک سقف واحد بنام افغانستان دعوت می نمایند بیکار، رانده ومتهم به خیانت وجاسوسی میگردند. آیا رییس جمهوردرچنین شرایط سرنوشت ساز که افغانستان درخطراست می تواند کشوررا ازبحران نجات بدهد؟ هرکس وهرافغان دلسوزبوطن حق دارد دراین باره مسئولانه وواقع بینانه قضاوت نماید اما به باورمن تا ریشه بحران درارگ قطع نگردد اربابان قوم پرست وسرکش رام نمی گردد. ارگ درطول تاریخ کشتارگاه شاهان خود سرکه فریب دسیسه سازان چاپلوس را خورده اند میباشد. بزرگترین ضعف متفکردرجه دودنیا درآن است که بادروغگویی وپنهان کاری مردم را ازخود متنفرگردانیده است وبراوضاع کنترل ندارد ومشاورین ابن الوقت چیزهای را که او دوست دارد ومی پسندد به اومیگویند واو حوصله شنیدن حرف حق راندارد وزیردستان رگ ضعیف اورا کشف نموده اند وضامن قانون اساسی را به نقض قانون اساسی  فریب می دهند. اتهامات واعتراضات رییس اجرائیه وبویژه دوستم قابل تامل است.میگویند افسران افراد صبورومتین اند اما زمانیکه کارد مکارانه را به گلوی خودنزدیک حس مینمایند به طغیانگری فاجعه انگیزاقدام می نمایند. دوستم خواستارمحاکمه حنیف اتمرواستانکزی درترورسیاسی گردیده است اگرضامن قانون اساسی وحافظ تمامیت ارضی علاقمند به حقیقت یابی این شکایت است باید تحقیقات عادلانه دراین باره صورت بگیرد تا روحیه ارتش ونیروهای امنیتی به اتهامات بی اساس تضعیف نگردد.همه آگاه اند که دراین اواخرمداخلات حنیف اتمرخارج ازصلاحیت های اودروزارت های مختلف رسانه ای گردیده است، او سابقه وسوانح مشکوک دارد وهیچ مرجعی حق کنترل را به مداخلات او دروزارتهای مختلف ندارد وظایف مشاور شورای امنیت مشوره درامورامنیت ملی وبین المللی به رییس جمهوراست.مشاوران امنیتی  مانند زلمی رسول واسپنتا آلوده به غریزه های ناپاک نژادی نبودند وباوجود محدودیت ها و فشارهای مکارانه کرزی درامورامنیتی تصورملی داشتند، تعدادی میگویند اشتباه ودسیسه سازی ها را اتمرمی نماید اما گناهکاروبدنام رییس جمهور میگردد. رییس جمورباید ساکت نماند ومسئولیت قانونی ودین ملی خودرا دراین مقطع سرنوشت ساز ادا نماید.
دکتورعلی احمد کریمی-تحلیلگراموربین المللی- مسکو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 157 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.