Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

افغانستان دکان معامله است؛ بر مصداق این شعر زنده یاد رازق فانی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 09:03

همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشند
دل من به شيشه سوزد همه  سنگ ميفروشند

مهرالدین مشیدادامهء چندین دهه جنگ و افزایش ناامنی ها نه تنها از هم گسبختگی های دردبار را در کشور بوجود آورده و ساختار های قومی و زبانی را در کشور شکننده کرده است؛ بلکه گروه های سیاسی را دچار تشتت و سرخورده گی های کشنده نیز کرده و رهبران و شخصیت های جهادی و سیاسی را بی ثبات و معامله گر به بار آورده است؛ درنتیجه بساط ثبات سیاسی در سطح گروهی و فردی به گونهء کامل در کشور برچیده شده است. این شکست و ریخت های سیاسی، اجتماهی و فرهنگی کشور را به پرتگاهء معاملهء بدترین معامله گران افگنده است که امروز با تاسف نه تنها مرز و بوم آن صحنهء تاخت و تاز مداخله گران خارجی است؛ بلکه کشور به بدترین میدان رقابت های سیاسی و نظامی میان خارجی ها و داخلی ها بدل شده است. این بازی در موجی از معامله گری ها هر روز بزرک تر می شود و بازیکنان بدون اندک ترین عقب نشینی تنها جا عوض می کنند و سنگر ها را تغییر می دهند. در واقع ”ویکتور” بازی عوض می شود و اما در کمیت و کیفیت آن تغییرات فاحش رونما نمی شود؛ هرچند هر از گاهی به گونهء زیگزاگ تغییرات کمی و کیفی رونما می شود و اما نه چندان که سمت و سوی بازی به کلی تغییر کند؛ فقط مهره ها پس و پیش می شوند و بر نقش اسپ ها بیشتر افزوده می شود؛ البته به دلیل آن که خیز اسپ ها به اندازهء یک و نیم خانه با غافل کردن حریف نقش تعیین کننده را در بازی پیدا کرده؛ زیرا کشت اسپ حریف کم هوش و نازیرک را زود مات می کند. در هر حال در آشفته بازار سیاسی افغانستان از مدتی است که اسپ ها وارد میدان شده اند و برای بقا و تداوم قدرت بزکشی ها را به راه افگنده اند. بدون تردید در این بازی ها بیشترین آسیب را مردم می ببند، بدون آن که بازیگران اصلی اندکی زیانمند شوند. هرچند هر از گاهی با رساندن بز به دایرهء حلال سر و پا گردن بازیکن درجه دوم می شکند که این بشکن بشکن در موجی از سازش های پنهان و آشکار افغانستان را، به قول شاعر” همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشند” به دکان رنگ هابدل کرده است. این سبب شده تا هر کس با رنگ ها بازی کند و هر کسی رنگ خود را به رخ مردم بزند تا با کور کردن آنان بازی را به نفع خود پایان بدهد؛ اما صدها دریغ و درد که بازیگران رنگ ها در افغانسنان هر از گاهی رنگ های خام را به بازی می گیرند و به قول قمار بازان”سکه باز اند” که بیشتر بازنده اند و اما هنر رقم زدن بازی به نفع خود و به زیان مردم را خیلی ماهرانه بلد اند و حتا در این راه نبوغ دارند که گویا با رویکرد های زیرکانه و متفکرانه با گذاشتن کلاه بر سر مردم، کوه و کتل های سیاسی را به نفع خود می پیمایند. از همین رو است که می گویند، افغانسنان دکان معامله است، برای بازی های کوچک میان رهبران سیاسی و جهادی و برای بازی های کلان میان کشور های منطقه و جهان. یکی از این بازی ها و دق الباب کردن دکان معاملهء جدید، می تواند سفر رییس جمهور غنی به مزار و دیدار او با نور سرپرست ولایت بلخ باشد.  
این سفر آقای غنی به مزار پس از سفر یک ماههء آقای نور به کابل انجام شده است که حاکی از گرمی رابطهء ارگ و مزار بود و تبصره هایی شنیده می شد که گویا اسپ آقای نور در طویله خانهء ارگ راه پیدا کرده است. هرچند ترس این وجود دارد که این اسپ خدای نخواسته در چند روز ماندن در ارگ قاطر نشده باش و شاید این مقوله که در سیاست دوست دایمی و دشمن دایمی وجود ندارد، از بار قاطر شدن اش چیزی نکاسته باشد و این کمتر میان ارگ و مزار شانس”برد برد ” را رقم می زند تا ”برد باخت” را و شاید هم نزدیکی مزار و ارگ بعبد نیست که نوعی مانور تازه در برابر سپیدار باشد و اندکی لرزه آوردن بر اندام نحیف آن را نیز در پی داشته باشد؛ زیرا سیاستگران ارگ بیشتر دانش آموزان آقای کرزی اند که در اختلاف افگندن میان حربفان اش و به قولی ”چت ” کردن آنان از هند و چند کشور دیگر درجهء داکتری افتخاری را بدست آورده بود. سفر آقای غنی در حالی به مزار انجام شده که دوستم به در جوزجان لنگر افگنده و به خواست ارگ نه گفته است. در این شکی نیست که گرمی روابط میان ارگ و مزار چند روزی حال و هوایی داشته باشد و اما این را نباید دست کم گرفت که دوستم برای زدن حریفان خود بدون داشتن داکتری افتخاری نام و نشان پیشینه دارد و ارگ این را احساس کرده و از آن رو اسپ نور را چند روزی در طویلهء ارگ بسته کرد تا هنر بزکشی با دوستم را فراگیرد و برای بزکشی با آن فربه شود؛ اما زود است که این قرعهء فال به نام ارگ زده شود که این از شانس خوب و اقبال بلند ارگ می کاهد. شاید هم نتوان به این تحلیل بسنده کرد و بازی های دیگری نیز در پیش باشد که با پس و پیش کردن مهره ها کشت و مات های تازه یی را در پی داشته باشد و هنوز انتظار در عقربهء زمان نفس می دمد.                                                                 
سفر رببس جمهور به مزار و میزبانی گرم عطای نور از او به دنبال تبصره های انجام شده است که حاکی از یک سلسله زد و بند های پنهان میان آقایان غنی و نور بود. درست این سفر زمانی انجام شده است که جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور بر رسم ابراز نارضایتی از رییس جمهور انتقاد های تندی کرده و او را متهم به قوم گرایی کرده است و می گوید آقای غنی لوگری از هر کسی بیشتر به دیدهء نیکو می ببند. از سویی هم نور رقیب پیشینهء دوستم است. گفته می شود که آقای غنی پیش از این سفر دو اسپ را برای توفان تحفه داده است. وی پیش از این رقبای اش را برای بزکشی با دوستم چلنج میداد و اما این که حالا برای توفان اسپ فرسناده، معلوم می شود که در صدد راه اندازی بازی تازه و بزکشی جدید است. شگفت آور این است که بازی با اسپ از سوی آقای غنی شباهت به بازی پوتین پیدا کرده است . چند روز پیش پوتین یک اسپ سفید برای ترامپ تحفه داد و ترامپ هم او را در سی درصد سود یک ساختمان خود شریک کرد. حال دیده شود که سر نخ تبدیلی چاپ اندازان آقای غنی به کجا می انجامد و اما آنچه مسلم است، موریک شاه آمد و شاه آمد تازه به صدا درآمده است و این که ساه بر سر کدام اسپ به منزل می رسد، هنوز روسن نیست که شاه بر سر کدام اسپ و عروس بر سر کدام اسپ به خانه می آید و این بازی سیاسی اسپ و عروس تنها یک خیمه شب بازی است و یا این که پهلوانان تعویض می شوند، برای یک بازی تازه. هرچه باشد مردم افغانستان گویی به انتظار شاه آمد و شاه آمد تازه نشسته اند تا ببینند که شاه بالای اسپ سفید از شمال می آید و یا از غرب و دیده شود که چه رازی در عقب دو اسپ تحفه داده شده به توفان و استقبال گرم نور از رییس جمهور وجود دارد. آیا این بازی دو سره برای جا خالی کردن تازه است و یا آزمونی تازه برای یک بازی تازه که هنوز دور است تا در مورد نتایج آن به این زودی داوری کرد. هرچند شایعاتی وجود داشت که گویا غنی آقای نور را بحیث والی بلخ اعلان می کند و شاید با توجه به حساسیت هایی این کار انجام نشد و بعدتر دیده سود که زیر کاسهء این سفر رییی جمهور چه نیم کاسه موجود است. دیده شود که در اثر سینه زنی های سیاسی کاسه و نیم کاسه می شکند و یا ابن که آنچه زیر نیم کاسه است، آ شکار می شود.
هر چند در کشوری مانند افغانستان این گونه کاسه ها و نیم کاسه ها زیاد طول هم و عرض هم قرار گرفته، بار ها شکسته شده اند و اما هیچ گاهی سر نیم کاسه آفنابی نشده است. شاید دلیل اش این باشد که بازیگران هر از گاهی کاسه های خالی را برای مردم افغانستان پر نشان می دهند تا مردم از خالی بازی های آنان آگاه نشوند و هم از پشت پردهء بازی آنان آگاه نشوند؛ زیرا که سیاستگران افغان همیشه پشت بازی را بجای رخ بازی به مردم می مایانند تا آتان را عقب نخود سیاه روان کنند و خود وارد معامله شوند. از این رو هر از گاهی خواسته اند تا با راه اندازی هیاهوی کاذب اختلاف بر سر تواق های پنهان شان با هم کنار آیند و تنها با زهر پاشی های تبلیغاتی مردم را به فریب کشانده اند.
این سفر آقای غنی به مزار پس از سفر یک ماههء آقای نور به کابل انجام شده است که حاکی از گرمی رابطهء ارگ و مزار بود و تبصره هایی شنیده می شد که گویا اسپ آقای نور در طویله خانهء ارگ راه پیدا کرده است. هرچند ترس این وجود دارد که این اسپ خدای نخواسته در چند روز ماندن در ارگ قاطر نشده باش و شاید این مقوله که در سیاست دوست دایمی و دشمن دایمی وجود ندارد، از بار قاطر شدن اش چیزی نکاسته باشد و این کمتر میان ارگ و مزار شانس”برد برد ” را رقم می زند تا ”برد باخت” را و شاید هم نزدیکی مزار و ارگ بعبد نیست که نوعی مانور تازه در برابر سپیدار باشد و اندکی لرزه آوردن بر اندام نحیف آن را نیز در پی داشته باشد؛ زیرا سیاستگران ارگ بیشتر دانش آموزان آقای کرزی اند که در اختلاف افگندن میان حربفان اش و به قولی ”چت ” کردن آنان از هند و چند کشور دیگر درجهء داکتری افتخاری را بدست آورده بود. سفر آقای غنی در حالی به مزار انجام شده که دوستم به در جوزجان لنگر افگنده و به خواست ارگ نه گفته است. در این شکی نیست که گرمی روابط میان ارگ و مزار چند روزی حال و هوایی داشته باشد و اما این را نباید دست کم گرفت که دوستم برای زدن حریفان خود بدون داشتن داکتری افتخاری نام و نشان پیشینه دارد و ارگ این را احساس کرده و از آن رو اسپ نور را چند روزی در طویلهء ارگ بسته کرد تا هنر بزکشی با دوستم را فراگیرد و برای بزکشی با آن فربه شود؛ اما زود است که این قرعهء فال به نام ارگ زده شود که این از شانس خوب و اقبال بلند ارگ می کاهد. شاید هم نتوان به این تحلیل بسنده کرد و بازی های دیگری نیز در پیش باشد که با پس و پیش کردن مهره ها کشت و مات های تازه یی را در پی داشته باشد و هنوز انتظار در عقربهء زمان نفس می دمد. حال بر مردم افغانسنان است تا از میان انبوهی گزینه های ببمار، درهم و برهم، نامتجانس،سیاست زده،تنش آلود، مرموز، مبهم و ناهنجار به گزینه یی دست یازند که دست آنان را صادقانه بگیرد و به منزل مقصود رساند. گزینه یی که از چندین قرن و بویژه در چندین دههء پسین ابزاری برای به فریب کشاندن مردم استفاده شده است. این گزینه فقط بدرود گفتن با تمامی رهبران سیاسی و جهادی است که در این مدت برای حفظ و بقای منافع خود و بر ضد منافع مردم عمل کرده اند. پس نجات این ملت بستگی به شتاب آنان برای بریدن از رهبرانی دارد که سال ها آرزو های آنان را تختهء خیز اهداف شان قرار داده اند. یاهوAdvertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 104 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.