Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

افغــانســتان قــربانی منــافع یک‌تبــار PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نصرالله نیک‌فر   
جمعه ، 28 آبان 1395 ، 09:26

نصرالله نیک‌فرکشوری‌که به نام افغانستان در بدل فروش بخش‌های زیادی از خراسان دی‌روز به‌دست عبدالرحمان‌خان شکل گرفت و مانند پوستِ میش گرگ خورده در نقشه‌ی گیتایی برای خویش جای‌گاه خوش کرد. با آن‌که انگلیس‌ها در باره‌ی نام‌گذاری این حوزه‌ی تمدنی به‌نام افغانستان از پیش زیاد اندیشه کرده بودند، اما پس از عبدالرحمان‌خان بودکه تلاش بر این شد تا تمام داشته‌ها و نداشته‌های این جغرافیا افغانیزه شود.
برنامه‌ی کوچ قبایل جاجی منگل از هند بریتانوی به‌سرزمین‌های خراسان آغاز شد و در زمان امان الله خان و نادرخان این جابه‌جایی‌ها شدت بیش‌تر به خود گرفت. با وجود این‌همه جابه‌جایی‌های دیوانه‌وار هنوز این قبایل به آن‌سوی مرز دیورند سخت احساس وابسته‌گی می‌کنند و خویش‌را تافته‌ی جدا بافته از خاک افغانستان امروزی می‌دانند و دلی برای آبادانی این خاک‌دان درد زده، شوم و خاکستر شده نمی‌سوزانند.
انگلیس‌ها خوب می‌دانستندکه چه‌گونه جای پایی برای پایش استعمار و مهره‌های استعماری‌اش باقی بماند. بحثی راکه و خاکی راکه مربوط به این‌سوی مرز نمی‌شود توسط مهره‌های خود یک قضیه‌ی حیثیتی ساختند و ذهنیت عده‌ای مردم را به‌سود این شعار تغییر دادند. خیلی‌هایی که نمی‌دانند و از تاریخ آگاهی ندارند این دروغ بزرگ را پذیرفته اند و حتا آن‌هایی‌که حالا با سواد شده اند به گونه‌ای ارثی زیر تاثیر این داعیه‌ی دروغین رفته اند.
از زمانی‌که قبایل مهاجم در خراسان به‌قدرت رسیده اند تا این‌دم همواره منافع یک تبار منافع خراسان تعریف شده است. فرهنگ یک تبار فرهنگ تمام مردم افغانستان امروزی تعریف شده است. تاریخ یک تبار و خان‌خانی‌ها و هم‌دیگر کشی‌های آن‌ها تاریخ این کشور تعریف شده است. اما حقیقت چیزی نیست که به این سادگی‌ها در پیش‌گاهِ دروغ های بزرگ رنگ ببازدو قربانی شود. با آن‌که این پاره‌ی بی‌معنا و بی‌مفهوم منافع هیچ‌کس جز قبیله را تامین نکرد و نمی‌تواند بکند؛ بازهم پس ازین کسی به این سادگی خویش‌را قربانی تمامیت خواهی‌های غیر انسانی و خردسوز نمی‌کند.
در معامله های سیاسی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی همیشه سود یک تبار در نظر گرفته شده و همیشه کوشیده اند منافع یک تبار کوچک را منافع تمام مردم افغانستان جا بزنند. برای همین است که منافع یک تبار سازندگی یک کشور را ندارد و ما ویران‌تر از همیشه به سر می‌بریم. فرهنگی که بار وری و توانایی امروزی شدن را ندارد. گذشته ای غیر خردی و قبیله‌یی که با نهادها و باورهای امروزین هیچ سر آشتی ندارد، به‌تر است که کنار گذاشته شود. چون این گذشته‌ی بی پایه و بی ریشه نمی‌تواند و هیچ‌گاه در هیچ تاریخی نتوانسته است دردی را درمان کند. پس باید به بسیار زودی دفن شود این گذشته‌ی آلوده به خونِ و حشی‌گری و دانش ستیزی و خرد سوزی.
بحث دیورندکه سال‌هاست مارا و مردم مارا به خاک و خون کشانیده و همه هستی و بود مارا سوختانده است بازهم اجیران استعمار می‌کوشند تا مارا برسر نیزه‌ی این داعیه دروغین بکشند. قضیه دیورند با آن‌که پایان یافته است و اگرهم پایان یافته نباشد؛ بازهم یک داعیه‌ی ملی و مردم شمول نیست. این داعیه یک داعیه‌ی یک‌جانبه و تک‌تباری است. مارا (مردم افغانستان) را با آن سر و کاری نیست. مردم افغانستان داعیه‌دار آن نیستند. چند دلال سیاسی‌که مرز دیورند حیثیت گاو شیری را برای آن‌ها و تبارشان دارد همیشه این گند را زیر و رو می‌کنند تا بوی بدش همه مردم را بی‌هوش کند؛ ولی دیگر این داعیه کهنه و خیلی خنده‌دار شده است. خوبست بیش‌تر ازین به شرف مردم نخندید و بگذارید انسان‌های این سرزمین زندگی خویش‌را بکنند. از عبدالرحمان‌خان تا داوودخان، این مرز به‌رسمیت شناخته شده و همه آن‌را پذیرفته اند. حالان‌که مرزهای شمال، شمال‌شرقی و غربی توسط همین شاهان مستبد امضا شده است و اگر قرار باشد ادعای ارضی بکنیم باید این مرزهارا ادعا بکنیم نه مرزی راکه از طرف حاکمان افغانستان به رسمیت شناخته شده و پایان یافته است.
بازهم اگر توجه کرده باشید در قضیه‌ی دیورند می‌خواهند مردم افغانستان‌را تنها به‌خاطر منافع یک‌تبار چوب سوخت بسازند. همین چندی پیش جوانان و فرزندان این کشوررا به‌خاطر همین منافع غیر ملی به کشتن دادند و مادران‌شان را عزا نشاندند.
این‌که پس از یک‌ونیم دهه تجربه‌ی به اصطلاح دموکراسی و داد و گرفت باجهان مدرن ما هنوز از مفسدترین کشورهای جهان هستیم و این‌که ما از جمله کشورهای بد امن و تولید کننده‌ی تروریزم هستیم و این‌که از جمله بزرگ‌ترین کشورهای تولید کننده‌ی مواد مخدر جهان هستیم، در میان همه دلایل یک دلیل بزرگش همین تمامیت خواهی یک تبار و تعریف کردن همه چیز از قانون گرفته تا فرهنگ و تاریخ و سود سیاسی و جهانی به نام خودشان بوده است. دلیل این همه شکست و دلیل این همه بدنامی تنها و تنها خواست های یک جانبه و غیر ملی قبیله توسط نماینده‌های آن‌ها از نشانی زعامت این کشور است. برای امتیازهای فردی‌شان کشور و مردم را به پرت‌گاهِ نابودی کشانیده اند.
امتیازهای کلان را یک تبار مصادره کرده است و از نشانی حکومت تنها به سود یک تبار زمینه سازی می‌شود. شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری در دست یک تبار است. کابل‌بانک راکه بیرون از تبار خودشان بود به اثر دسیسه های اهریمنی از دست مالکان آن بیرون کردند و به گند کشیدند. در حالی‌که وضعیت عزیزی بانک خراب‌تر از کابل‌بانک است اما دیده می‌شودکه هیچ سر و صدایی در این باره نیست.
در بورسیه های تحصیلی و پست‌های کلان دولتی همیشه اگر توجه کرده باشید برای یک تبار زمینه سازی می‌شود و آن‌ها از همه امکانات این دولت برخوردار اند، حتا در دانشگاه‌های افغانستان یک دانش آموخته‌ی تبار خویش را با یک کارشناس ارشد و دکتر ما به میدان می‌کشند. به بهانه‌ی تناسب قومی آدمان بی‌تخصص و بی‌سواد خویش را بر بالای مردم در نهادهای اکادمیک مسلط کرده اند و نهادهای آموزشی و دانش اندوزی را از بن خراب کردند. جای اصل شایسته‌گی، لیاقت و کارآیی را تقسیمات تباری گرفته و به جای جذب یک انسان شایسته در یک دانشگاه به اندیشه‌ی جابه‌جایی یک انسان از تبار خویش هستند.
حتا این‌ها آرامی مردم شمال را برداشت نتوانستند. برای همین کوشیدند شمال کشور را به لانه‌ی دهشت افگنان و انسان‌کشان خردسوز بدل کنند. آدمانی زیادی را به‌نام‌های این و آن در بدنه‌های حکومت برای تقویت تروریستان برچسپ زده اند و تقویت کرده اند. این‌ها دایه‌ی مهربان‌تر از مادر نمی‌شوند. برای همین باید هرچه زودتر ستون های تمامیت خواهی را به زمین بزنیم و فشار وارد بکنیم تا منافع مردم افغانستان تعریف شود، فرهنگ کشوری به‌نام افغانستان تعریف عادلانه شود، تاریخ کشوری به‌نام افغانستان علمی و صادقانه تدوین شود. در غیر این بحث دیورند، تمامیت خواهی‌های تباری مارا صدسال دیگرهم پس خواهد زد و در گرداب فقر و خردسوزی خواهیم مرد.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 189 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.