Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اقــوام زیــر ســتم متحــد شــوید! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط غیاثپور کاظمی   
پنجشنبه ، 8 مهر 1395 ، 19:45

غیاثپور کاظمیتاجیک، هزاره، ازبک... برای پايداری در برابر زوال و نابودی و سنگرسازی، فارغ از دغدغه های «قومی – مذهبی» متحد شوید.
آﺷﻮب ﺑﯽ اﻣﺎن به منظور تقسیم دنیا و چپاول جان و مال ملل بی گناه توسط امپریالیسم " آمریکا " و هم رکاب هایش " انگلیس..."به راه افتاده است، که ھﯿﭻ ﻣﺮزی از شرارت و ﺗﺠﺎوز را به رسمیت ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ، بلکه قباحت به جای رسیده است که کشتن و ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﺮدن"انسان" تبدیل به شغل شریف شده است و آنکه از ھمه ﻗﺴﯽ ﺗﺮ و وﺣﺸﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ بر شهر و انسان فتح شده ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ راند!

در حقیقت بحران ساختاری وتضاد منافع نظام سرمایه داری،دست اندرکاران نظم نوین جهانی را بر آن داشته تا جنگاورانش را برای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و ﺑﺮده ﺳﺎزی و ﺑﺮده داری و برافروختن یک آتش بزرگ در آسیای مرکزی، بی توجه به فاجعۀ انسانی و پیامدهای هولناک آن آماده سازند. در حال حاضر حوزه "مقاومت" با ویژه گی های سیاسی و اجتماعی متفاوت، در مسیر برپایی این " آتش" و طرح های اجرایی بعدی آن، چالش اصلی و هدف مستقیم است. هدف فوری درهم کوبیدن این جغرافیای سیاسی و به دست گرفتن کنترل کامل این حوزه می باشد، این جغرافیا یکی از مهم ترین اهرم های کنترل، دسترسی به آسیای مرکزی و پيچاندن مچ دست حریفان «قدر قدرت» را امکان پذیر میکند.

قراین بسیاری نشان میدهند که دولت ایالات متحده برای رسیدن به این هدف اش با استفاده از “عقب ماندگی تاریخی - انسداد اجتماعی " در کشور ما، هارترین و آزمندترین نیروها و گرایشات را با ﻣﻼط ﻣﺬھﺐ در ھﻢ آمیخته به میدان آ ورده است « پشتون = افغان با چند چهره طالب – داعش – حزب اسلامی _ کوچی - تکنوکرات عقده مند و برگشته از غرب »، تا هر آنچه را که در مسیر "نظم نوین" در منطقه ما چالش ایجاد می کند و نشانی از "انسانیت" دارد با خاکستر یک سان کند.

شعار "آمریکا" این پاسدار "جهالت و جبّا ریت " «مبارزه با مواد مخدر - جنگ علیه تروریسم» یک سیاه بازی محض است.دهشت – انتحار در ذات "پشتون= افغان" این مباشر استعمار بوده و از مجرا مواد مخدر تغذیه می کند، همین نیروی پیشقراول است که،ﺗﺴﻠﻂ " آمریکا" را ﺑﺮ ﻋﺮصه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی در منطقه اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ می کند، پس باید خیلی "احمق" باشی تا این شعار ها را قبول کنی.

از طرفی، سرنوشت باشنده گان جغرافیایی« مقاومت» را بر این پایه بازنویسی کرده اند که درهم کوبیدن شان توسط طالب – داعش و غصب زمین - ناموس شان توسط " کوچی - ناقل" این فرزندان "ضحاک" اجتناب ناپذیر باشد اگر من تاجیک، من هزاره، من ازبک... که اکثر بدبختی‌ها و مشکلات موجود مان به واسطه « معامله گری های سياسی »همین رهبران تاجیک،هزاره،ازبک... است، بیشتر از این به این گروه جبون، گنگ، لال، ترسو و چسپیده به زندگی مجلل اعتماد کنیم « عبدالله - قانونی... زاغ است. سرزاغ بودنه گرفتن » چنین خواهد شد. درضمن خیلی لازم است تا این را بدانیم که، اگر دﯾﻮاره ھﺎی دفاعی حوزه ﻣﻘﺎوﻣﺖ به هردلیلی ﻓﺮو بریزد، ﺗﻌﺮض، اﻧﺘﻘﺎم و ﺳﺘﻤﮑﺎری این جنایت کاران ﻣﺮزی ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.

پس تاجیک – هزاره – ازبک... در این شرایط حسّاس و سرنوشت‌ ساز، برای پايداری در برابر زوال و نابودی و جلوگیری از برهم خوردن ترکیب "قومی" در شمال و سنگرسازی، فارغ از دغدغه های « قومی – مذهبی» متحد شوید، بدون ترس و تردید رهبران شجاع – آگاه برای خود انتخاب کنید و این به ظاهر "رهبرا ن "پراشتباه و بی‌افتخار را در زباله دان بریزید.

باری، اگر سودای سیاست را لحظه ای کنار گذاریم و درنگی بر وضعیت اجتماعی مان کنیم، پیامد این بد مستی « بوی نفت » و رویای پیروزی کارگزاران نظم نوین جهانی که میکوشند "آسیای مرکزی"را در آتش فرو ببرند و خاکستر اش را به توبره بردارند، برای مردم کشو مان هولناک است.

وضعیت کنونی کشور و مردم آن شبیه ﺷﮭﺮ فتح ﺷﺪه است، مردمی خسته و سرخورده و ناامید،که در صورت شان ترس از آﯾﻨﺪه نا معلوم – وحشت از آماج چپاول قرارگرفتن نان - ناموس شان و انتحار مشهود می باشد. آدم های شهر ما همه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز و ﺳﺘﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ساکت و خاموش در ﺧﻮد ﻓﺮو رفته و از عتراض صریح اﺑﺎ دارند. شاید اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺎرﯾﺨﯽ استبداد – ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ارتجاع و جنگ سالار سبب ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی چنین ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی و رﻓﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آن هاشده است.

اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال به ﺑﯽ ھﻮﯾﺘﯽﺳﯿﺎﺳﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ داﻣﻦ زده اﺳﺖ. ما آﺛﺎر فروپاشی ذھﻨﯽ، رواﻧﯽ، اعتقادی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ مان را می بینیم. دیگر هیچ چیز سر جای خودش نیست، بی عدالتی به ﺗﻨﮭﺎ راه ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ است، نظام ارزش های انسانی و تاریخی مان « ﯾﺎری ﮐﺮدن به دﯾﮕﺮان، ﮐﺮم و ﻣﺮوت، راستی و دوستی » دارد فرو می پاشد. چنانچه دروازه اوضاع – احوال مان بر همین پاشنه بچرخد و آب اوهام به همین آسیاب بریزد با کمال تأسف، در آيندهء کشور مان شاهد اثرات ویرانگر و عواقب ناگوار خواهد بود!

ما در حقیقت همین الآن، نمی توانیم از دام بحران های مرگبار نجات پیداکنیم.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 213 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.