Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

امریکامیان پاکستان وافغانستان پل می زند!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
چهارشنبه ، 5 آبان 1395 ، 16:25

 شکست سیاست خارجی امریکا درافغانستان وجهان امریکا ازلحاظ اقتصادی، تکنالوژی مدرن وپیشرفته ونیروهای دفاعی یگانه ابرقدرت بزرگ جهان است وحتی رقبای امریکا نیزاین واقعیت را می پذیرند وتمام کشورهای جهان علاقمندی دارندتا ازدستآورد های علمی وفرهنگی امریکا بهره مند گردند. نویسندگان وفرهنگیان امریکا الگوی مبارزه به خاطر آزادی انسان ازقفس تنگ وتاریک تبعیض های نژادی وقومی می باشند ودرآثار خود غارتگری وتمامیت خواهی را براساس واقعیت گرایی طبیعی محکوم نموده اند وغارتگری ها را مانند توفانهای موقت طبیعیت ترسیم نموده اند که قاعدتا به پنهان گردانیدن همیشگی اختران نمی باشد. والت ویتمن شاعرنامدار امریکا وجهان که به ملک الشعرای ویا پیامبردموکراسی شهرت دارد چه زیبا می سراید« ابرهای غارتگردیرزمانی پیروزنه خواهند ماند، دیر زمانی صاحب آسمان نه خواهند بود واختران راتنها به ظاهر بکام خود فرو میبرند.» اقتصاد امریکا برتمام جهان تاثیر گزار است اگر این ابر قدرت به بحران اقتصادی روبرو گردد اقتصاد تمام جهان فلج ودستخوش بحران میگردد. تحریم های اقتصادی و فن آوری امریکا برعلیه روسیه این کشوربزرگ جهان را به مشکلات محسوس اقتصادی مواجه گردانیده که مانع مدرن سازی برنامه های اقتصادی آن گردیده است. چین اژهای زرد که بعداز امریکا بزرگترین نهنگ اقتصادی جهان است بخاطرترس ازتحریم های اقتصادی امریکا وغرب بطورزیرکانه ازبرخورد سیاسی دراکثر مسایل جهانی ومناقشات منطقوی باامریکا واتحادیه اروپا کناره روی مینماید وحتی بخاطر منافع اقتصادی وامنیتی خود به افغانستان باامریکا همکاری می نماید.درجهان معاصر بعدازختم جنگ سرد اگرچه شرایط وامکانات برای همکاری های اقتصادی ، بازارآزاد وسرمایه گزاری ها مساعد تر گردیده است ، ولی همکاری های اقتصادی تحت الشعاع سیاست قراردارد.امریکا چون یگانه ابرقدرت جهان باطرفداری ازجهان یک قطبی فشاروارد می نماید تا کشورهای جهان مطابق قواعد امریکا درهمکاریهای رفتار نماید وکشورهای که ازسیاست مستقل مطابق به ویژگی های ملی وتاریخی خود از سیاست امریکا طرفداری نه نمایند با بهانه های مختلف چون حامی تروریسم ، دستیابی به اسلحه اتمی ونقض حقوق بشر چون کشور متمرد وسرکش مورد تحریم اقتصادی ویادراثر کودتا وبراه انداختن انقلاب های رنگی سرنگون میگردند، امریکا با پیروی ازاین سیاست انحصارطلبانه درروابط وهمکاری های بین المللی باعث بی نظمی وهرج ومرج درنظام انارشیک بین المللی گردیده است وامروزاکثرکشورهای جهان بجای ترس ازامریکا به رقابت برعلیه آن ازسیاست مستقل درروابط وهمکاری های جهانی حمایت می نماید واین بی اعتمادی ها ورقابت بیانگرشکست مطلق سیاست های خاریجی امریکا می باشد. شکست های سیاسی امریکا را درروابط بین الملی ازلحاظ تئوری وعملی متحدین و حتی اکثرنخبگان وخبرنگاران امریکا نیزانتقاد مینمایند که منجربه افزایش روحیه ضد امریکایی درسراسرجهان وتشویق افراط گرایی شده است.هنری کیسینجر سیاستمدارکهنه کارامریکا درآخرین اثرخود که«نظم جهانی» نام دارد می نویسد« که هیچ کشوری بزرگ ومقتدری مانند امریکا وچین نمی توانند جهان را به تنهایی اداره نمایند. اگرچه نام این این اثر آقای کیسینجردرجهان مجنون وبی نظم امروزطنزبرانگیزاست به باوروی امریکا بعداز پیروزی درجنگ سرد نقش لیدری بودن راآزمایش نمود ودرنتیجه میلونها امریکایی مانند من درحسرت زمان بعدازجنگ دوم جهانی که امریکا ازلحاظ نظامی، اقتصادی وفرهنگی آقا وبادارجهان بود به سرمیبریم ولی آقایی وباداری ما درآن دوره واقعی نبود بلکه تصنعی بود چون قسمتی عظیم جهان درآن زمان بروی ویرانه های جنگ باخاک یکسان گردیده بود.» عظمت واقتدار واقعی امریکا با پیروی از اقتصاد لیبرالی ،دموکراسی،حقوق بشر،تساوی طلبی بشردوستانه واحترام به شخصیت فرد بوجود آمد. به نظراین سیاستمدارمشهوردرجهان امروزامریکا ازاین مسیر منحرف گردیده است.دیدگاه امریکا درباره آزادی ودموکراسی مملو ازتناقض واستانداردهای دوگانه است. عربستان سعودی که ازمراکزاصلی مالی تروریسم به شمارمی آید وحقوق زنان بد ترازقرون وسطی درآنجا نقض میگردد ودراکثرموارد درردیف انسان هم قرارندارد ازمتحدین امریکا محسوب میگردد، پاکستان لانه تروریستهای جهان است وامنیت منطقه وجهان را به خطرافگنده است امریکاازآن حمایت می نماید. بجای بمباران لانه های تروریستان محافل عروسی ومردم مظلوم وبی دفاع افغانستان مورد بمباران قرارمی گیرند. مداخله امریکا درامورداخلی کشورهای مختلف بنام دموکراسی با موضعگیریهای دوگانه این کشوردرمبارزه باتروریسم وحامیان مالی آن وکودتا وسرنگونی کشورهای گویا متمرد وناراضی منجربه جنگهای دوامدارداخلی وجسارت تروریستها ومهاجرت وآوارگی وتلفات ملیون ها انسان گردیده است. امریکا به بهانه جنگ به القاعده وملاعمرحامی تروریست شماره یک جهان به افغانستان حمله نمود ووعده داد که درافغانستان امنیت راتامین وازدموکراسی وتوسعه اقتصادی دفاع می نماید، بعدازپانزده سال حضور امریکا وکشورهای ناتو وضع درافغانستان بدترگردیده است وامروزدرافغانستان کسانیکه ازآزادی،دموکراسی، جامعه مدنی، کرامت های انسانی وعدالت اجتماعی دفاع می نمایند وبرعلیه تبعیض وتمامیت خواهی مبارزه می نمایند بیرحمانه سرکوب ومورد اتهام واهانت قرار میکردند و دشمنان آزادی ودموکراسی به حمایت امریکا به فاسد سازی ملت کمربسته اند و دکتاتوری وتبعیض را بادسیسه جویی های پشت پرده قانونی میگردانند. درکنفرانس بروکسل تا سال 2020 بیشترازپانزده ملیارد دالرکمک بخاطر اصلاحات سیاسی،اقتصادی واجتماعی به افغانستان تصویب گردید.این کمک ادامه کمک های سال 2012 توکیو وسال 2014 لندن میباشد.طبق گزارشها اززمان حضورامریکا 2001 تاکنون بیشترازصد وسی ملیارد دالردرافغانستان سرازیرگردیده است وتوسط مافیای که دست نشاندگان امریکا میباشند حیف ومیل گردیده است، کمک های جدید درشرایط جنگ نیز صرف اصلاحات اقتصادی واجتماعی نه خواهد گردید، مافیا را فربه ترومردم افغانستان را فقیر تر وبدبخت ترخواهند گردید. درتاریخ تاهنوزسابقه ندارد که اصلاحات بادستهای آلوده وقلبهای مملو ازحرص اجرا گردد، اصلاحات به منافع اشخاص وافرادی که درمقابل مردم افغانستان وآینده آن احساس مسئولیت نمی نمایند وبگدایی عادت نموده اند تناقض دارد. مردم افغانستان وجهان می دانند که امریکا مهندس ومخترع دولت وحدت ملی است، پیروزی وناکامی این دولت بنام امریکا ختم میگردد، شکست این دولت، شکست بزرگترین وقوی ترین امپراتوری درطولانی ترین جنگ به حساب خواهد آمد واگرپیروزگردد درآینده نیزحق دست درازی های خود را به سایرکشورها مشروعیت خواهد بخشد. اوباما وعده داده بود که طالبان را به مذاکره وادارخواهد گردانید اما موفق نگردید واین بارسنگین رابردوش وارث آینده کاخ سفید گذاشت، تصادفی نیست که جان کری دربروکسل خطاب به طالبان ازآنها دعوت نمود که مانند گلبدین بادولت مذاکره نمایند،ادامه کمک ها تاسال 2020 معنی آنرا میدهد که امریکا افغانستان راترک نمی گوید و جنگ را برعلیه طالبان ادامه خواهد داد. درسخنرانی وزیرخارجه امریکا همزمان آهنگ یاس وناامیدی به پیروزی دراین جنگ طنین انداز گردید او ازکشورهای روسیه، چین،ایران وپاکستان نیزدعوت نمود تادربرقراری صلح وامنیت درافغانستان همکاری نمایند. آیا همکاری های روسیه،چین وایران که باهم دراکثرمسایل ازآن جمله افغانستان موضعگیری های مشابه دارند وسیاست دوگانه امریکا رادرمبارزه باتروریسم وقاچاق مواد مخدر انتقاد می نمایند می تواند به رهبری امریکا وسیزده هزارنیروهای ناتو جنبه ای عملی داشته باشد؟ روسیه ازهمکاری تمام کشورهای منطقه تحت قیادت سازمان ملل درمسله افغانستان طرفداری می نماید وبه صداقت امریکا درمبارزه باتروریسم اعتماد ندارد ونمی خواهد تا مطابق نقشه امریکا دستان روسیه نیزدراین جنگ کثیف آلوده گردد. روسیه اولین کشوری درجهان بود که ازحمله امریکا درافغانستان حمایت نمودو حتی شورای روسیه وناتو بدون دولت افغانستان همکاری های دوجانبه خودرا پیرامون افغانستان ادامه می دادند اما امروز تنش روابط میان روسیه وامریکا درسوریه وخیم ترازدوران جنگ سرد گردیده است، شوروی وامریکا درزمان جنگ سرد بطورغیرمستقیم درجنگهای ویتنام وافغانستان به رقابت واختلافات خود ادامه می دادند اما درسوریه بصورت مستقیم روبرو گردیده اند واحتمال اندکترین تصادم می تواند به جنگ بزرگ وخطرناک تبدیل گردد. درجنگ افغانستان اگرچه تمام کشور های ناتو حضوردارند اما دیپلماتهای جهان آنرا جنگ امریکا می دانند واگرامریکا نتواند امنیت رادرمبارزه باتررویسم تامین نماید وبی ثباتی به جمهوریهای آسیای میانه سرایت نماید روسیه مانند سوریه بیطرف باقی نه خواهد ماند درآن صورت افغانستان مانند قرن نزده به صحنه بازی های بزرگ قدرت ها تبدیل خواهد گردید واین بازی به نفع امریکا نه خواهد بود.برای استقرار صلح پایدارامریکا وسایرکشورهای کمک کننده باید ازتساوی طلبی بشردوستانه،عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون ومبارزه با فساد نیزحمایت نمایند تامردم افغانستان قدروارزش این کمک های نجومی را درزندگی شخصی خود احساس نمایند، مردم افغانستان میدانند تا زمانیکه ریشه درخت فساد ودسیسه جویی های جنایتکارانه ضد بشریت درارگ قطع نگردد کمک ها، چوروچپاول ونارضایت های عمومی بیشترمیگردد. نمایندگان امریکا درافغانستان اعتراف می نمایند که فساد درادرات دولتی منبع تمام فجایع وازآن جمله بی امنیتی وجنگ درافغانستان میباشد وحتی سیاست های امریکا راانتقاد مینمایندکه باعث افزایش تفرقه افگنی ونزاع میان اقوام افغانستان گردیده است و امریکا ازکسانی حمایت می نماید که به نام دموکراسی عادات منسوخ ومفلوک عهد فیودالی را تبلیغ وترویج می نمایند. نمایندگان امریکا می پذیرند ادامه کمک های بدون کنترل دردولت فاسد افغانستان جفا بمردم افغانستان وکمک به مافیا می باشد وامریکا مقصرعواقب خطرناک آن درآینده خواهد بود. کشورهای کمک کننده وسازمانهای جهانی باید درسیاست خود ازکنترل واقعبینانه استفاده نمایند تااین کمک ها تحت نظرسازمان ملل وسایر سازمانهای معتبرجهانی لااقل برای تامین تجهیزات نظامی ودفاعی افغانستان مصرف گردد ومردم افغانستان بخاطر تقویت نیروهای دفاعی کشورحاضرند فقروگرسنگی راتحمل نمایند تاامنیت وصلح برقرارگردد و شرایطی ایجاد گردد که مردم حق تعین سرنوشت خودرا داشته باشند وافغانستان راازنفقه خوری وگدایی گری نجات بدهند. مردم ما به رهبران دروغگو وتجمل پرست دولت وحدت ملی اعتماد ندارند،ازدروغگویی های شاخ دار وپررویی های بی آذرم آنان خسته گردیده اند، آنان استعداد واهلیت سازندگی راندارند وبرای ویرانگری وتفرقه افگنی خلق گردیده اند. امریکا باید به سیاست خاریجی خود درجهان وبویژه درافغانستان بازنگری نماید تامالیات مردم امریکا بیشترازاین صرف مافیا،تروریسم ورنج عذاب مردم افغانستان نگردد. طرز تفکر دولت سالاران امروز افغانستان به خواستها ونیازمندی های طبقه جوان وبالنده کشورمطابقت ندارد. این تضاد زوال دولت تمدن ستیز را سریع میگرداند ودست نشاندگان امریکا به زوروتطمیع نمی توانند سد خواسته های اکثریت جوان افغانستان گردد وبه گفته ویتمن« ابرهای غارتگردیرزمانی پیروزنه خواهند ماند... » دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی- مسکو  درطول تاریخ افغانستان دولت های مرکزی در کابل ضعیف بوده اند وفقدان منابع مهم مالی کارانهارا به مشکل روبرو کرده است ومانع آن شده تا اردوی نیرومندی ایجاد شود که قادربه اعمال قدرت نظامی در ولایات باشد. عدم دسترسی به منابع کلیدی ما لی وسرما یه سرشارزیرزمینی ازجمله معادن وسنگهای قیمتی منحصربه فرد درمناطق مختلف کشور از یک طرف وعدم کنترول واقعی روی ما لیات بر واردات کالا از مرزها وجای به جا یی غیرقانونی درمسیرجاده ها ی داخلی وفرار از ما لیات کالا وعدم نظارت دقیق برعاید گمرکات ، وپولی که از طریق تجارت غیرقانونی مواد مخدروقاچاق آن بدست می آید رهبران نیرومند قبایلی وتفنگ سالاران بی مسئولیت درولایات وبخصوص در ولایات مرزی ؛ به ساده گی توانسته اند ملیون ها دالرکه ازدهه 1980 تا اکنون وارد این کشورشد ه ومی شودصرفاً وضعیت امنیتی را بد ترکرد؛ چرا این پول ها در دست زورمندان محلی وچهره های سیاسی وابسته به گروهای غیرمسئول قرارگرفت، وبه تقویت نفوذ انها منجرشد.تولید مواد مخدردر طول سالهای جنگ ادامه وظرف سه سال پس از سقوط طالبان به میزان چشم گیری افزایش یافت، رهبران محلی همیشه از قاچاق مواد مخدریا با دخالت مستقیم در این کاریا با وضع مالیات بر نقل وانتقال آن نفع برده اند.این پول جمعی از رهبران محلی را ثروتمند کرده وبه آن ها امکان داده تا گروهای مسلح ونیرومند خودرا تامین کنند.بدین ترتیب ، دولت مرکزی در کابل همیشه وابسته به کمک دولت های خارجی وموسسات مالی بین المللی بوده ، ونتوانسته یک اردوی نیرومند ملی ایجاد وبا توسل به آن خواسته های خود ومردم را بر رهبران قدرتمند تفنگ سالارمحلی تحمیل کند ، این امربا عث شده تا زورمندان دارایی های عامه ی مردم را درراه تقویه قدرت شخصی خود بکاربرند؛ وازین طریق فاصله دربین مردم ودولت ایجاد کند ،ودایماً تبلیغ برضعف وناکارآمدی دولت مرکزی میکنند؛ درین صورت دولت باید با ایجاد اقتدار ملی مشروعیت خودرا تحکیم وجلوی نفوذ این تاراجگران سرمایه ملی را بگیرند، واز طرف دیگرمردم به گروگان گرفته را ازچنگال این زورمندان نجاد دهند ، این مامول وقتی برآورده می شود تا نماینده گان سیاسی این گروهای فشار را که دربدنه دولت نصب شده اند دورکنید واشخاص متعهد وکارشناسان دلسوز وملی به عوض شان بدون درنظرداشت سهمیه بندی وکمیشن کاری تیمی استخدام کنید.  دولت موقت پس ازروی کار امدنش درسال 2002نیزبا همین وضعیت روبروشدند.پس ازکنفرانس توکیودرجنوری سال 2002امیدواری برای دریافت کمکهای اقتصادی بیشترشد. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس ، به رهبری امریکا وعده دادند که پنج ملیارد دالر کمک در عرصه بازسازی در اختیار افغانستان قراردهند. این تعهدات کمترجامه عمل پوشید.امریکا برای سال بعدی تنها هفصد وپنجاه هزار دالرفراهم کردکه بخشی عمده ی ان را کمک های بشر دوستانه تشکیل می داد، از جانب دیگردرداخل کشورسران تنظیم ها توسط قوماندانان بزرگ و قوماندانان کوچکترمحلی دراکثرولایات با استفاده از این فرصت ها برعلاوه قاچاق انواع سنگ های قیمتی به جمع آوری مالیات گمرکی ومالیات برانتقالات از طریق جاده ها پرداخته وشبه نظامیان خودرابیشترتقویت کردند ؛ واین کارباعث شد قدرتی موازی با دولت ایجاد شود،بدون شک این زورگویان کمتربه همکاری با دولت مرکزی تمایل نشان می دهند .دولت موقت درچنین شرایطی مجبوربوداردوی ملی را از پایه ایجاد کند، درحالی که برای این منظوربا نبود سرمایه مواجه بود ، واز طرفی نمی توانست به شکل موثری از غارت وغصب دارای های ملی توسط تفنگ سالاران جلوگیری کند؛ بلکه  با سکوت وسازش خوددرین امرشریک جرم ومشکلات مضاعف را برای دولت های  بعدی به میراث گذاشت. از طرف دیگراین نتیجه گیری سیاست گذاری اشتباه امریکا وعدم شناخت ازجامعه سنتی افغا نستان بود که کمتردرتقویت دولت مرکزی افغانستان  توجه داشت ، این امر موجب شد تا تفنگ سالاران محلی درمقابل دولت مرکزی گستاخ ترومانع تطبیق وتنفیذقانون شوند؛ دولت اقای کرزی را بیش تردر موضع ضعیف قرارداد.حتی بعد ازانتخابات وتعین کرزی بحیث رئیس جمهورمنتخب، با این وصف قدرت رهبران محلی یک تهدید با القوه برای ثبات دولت مرکزی به حساب می امد.برعکس پاکستان که از مدت ها پیش در داخل دولت امریکا (( فرزند نا خلف)) درجنوب اسیا تلقی شده بود؛ وتلاش های پاکستان برای توسعه ی سلاح های اتمی وراکت های بالیستیک دوربرد ، یکی از عوامل آزرده گی سیاسی بین دوکشوراز دهه 1980 شده بود ، اما بازهم از کمکهای امریکا در بخش نظامی بهره برده است.دولت پاکستان از مدت ها پیش ستیزه جویان مسلمان کشمیررا درجنگ های چریکی شان علیه هند وافغانستان مورد حمایت قرارداده است .شبه نظامیان کشمیر، وتروریستان تربیه شده درمدارس دینی از طرف پاکستان بحیث جنگ جویان راه ازادی درافغانستان وکشمیرخوانده شده است، درحالیکه دولت امریکا ان ها را تروریست به شمار می آورد.در ارتباط به رویداد های افغانستان ، بین ماه اپریل 1992وسیپتامبر2001 ( حمل1371تا سنبله 1380) پاکستان ابتدا بنیاد گرایان وسپس طالبان را مورد حمایت قراردادتا کنترول این کشوررا بدست آورد، وبه این ترتیب اسلام اباد بیش ترنقش یک مهره درد سازوگستاخ نه تنها  برای حامیان خود؛ بلکه از همه مهمترخطربرای صلح وثبات منطقه وجهان قرارگرفته است.با این حال ، پاکستان بازهم ادعا داردکه مهمترین متحد امریکا درجنگ علیه تروریزم است.!؟ سیاست گذاران امریکا باید به تحولات گذشته افغانستان تجدید نظرکنند؛ طرح ها وبرنامه هارا برای افغانستان مورد توجه مجددوجدی ومورد باز بینی قراردهند.امریکا باید کمک های مالی خودرا در جهت پروژه های زیربنایی اقتصادی افزایش دهد، تا امکان باز سازی سراسری وایجاد یک اردوی ملی کارا فراهم شود.باید رهبران قبایلی وجنگ سالاران نیرومند خلع سلاح وافراد مسلح وفا داربه آنان به نیروی کارغیر نظامی تبدیل شوند.مهمترین کارباقیمانده درجنگ علیه تروریزم ، تمرکزبرمناطق مرزی بین افغانستان وپاکستان شود، شیوه ی کنونی عملیات وساختارنیروی اردو فعلاً آن موثریت که مردم وخود رهبران نظامی توقع دارند نسبت عدم اسلحه مدرن وکارا بمشاهده نمی رسد.درین استراتیژی باید تجدید نظرشود امر یکا باید بداند که با کشتن بن لادن تهدیدات برایش کاهش نیافته است ؛ چرا همان سیاست که برای نابودی بن لادن صورت گرفت وتوجه فوق العاده درین منطقه یعنی درپاکستان صورت گرفت باید به شکل تشدیدی آن ادامه داشته باشد؛ ودرغیر آن امریکا هزینه بالاتری خواهد پرداخت . فرصت برای تجدید نظرروی سیاست های پاکستان که لانه لادن ها گردیده ماشین لادن سازی درپاکستان جریان دارد ،  اگرتغیرات درسیاست امریکا در مورد سیاست مداخله گرانه پاکستان ومحو لانه های ترروریستی وبنیاد گرایی افراطی درین کشورگرفته نشود ، بدون شک امریکا به استقبا ل خطرات غیرقابل جبران خواهد رفت.                                                                                              
حفظ مرزهای مو هوم تحت عنوان حکومت قومی وتیمی هرتوجیه وتفکرهای موقت عقب مانده ساخت بیگانگان ، درحالیکه نه به صلاح مردم افغانستان ونه هم بهبودی درحیات سیاسی واجتماعی قابل تصورنیست؛بلکه تداوم این حالت آنچه مایه مباهات وافتخار معنوی وطن بود درحال نا بودی قرارمی گیرد، ضعف درقدرت وخلل درنظام بوجود آمده ونزاع حکام وامراء موجب پراکنده گی رای وتجزیه قدرت در حاکمیت ملی شده است. بجای اینکه متوجه نفوذ تجاوزبیگانگان باشند ، در تقسیم پست های دولتی آغشته شده اند، بلکه به مرورزمان فساد در نفوس حامیان هردوتیم راه یافت وحرص وطمع پوچ وبی بنیاد در طینت شان جای گرفت وبه دنبال منافع تنظیمی وتیمی ، گروهی ،زبانی، قومی ومنطقوی رفتند. جلال وعضمت اهداف اولیه از ذهن شان زدوده شد ، بخاطر رسیدن بمقام صدارت از هیچ نوع عمل خلاف ارزشهای اسلامی وملی وانسانی دریغ نکردند. تا زمانیکه این ریاست وصدارت وقدرت مادی برای شان رفاه کامل داشته باشد بدون شک راضی به نظر می خورند ؛ ولو این قدرت توسط جان کری وزیرخارجه امریکا نصیب شده باشند. درحالیکه در حکومت وحدت ملی اختلاف حکمفرما باشد ، ودرجامعه التهاب ونا ارامی وخشونت وجنگ ادامه داشته باشد بدون شک خلاف کاران احساس امنیت وازادی عمل بیشتر دارند؛ خصوصاً درین روزها در مرکز وولایات تمام خلاف کاران دست به خشونت وآدم کشی زده اند، که این ناشی ازاختلافات دولت مردان حکومت وحدت ملی که درراس هرم قدرت تکیه زده اند.تحلیل بعدی را به خود هم وطنان عزیز می گذاریم تا عملاً مسئولانه با مشارکت فعال خود در تحکیم اقتدارملی شرکت کنند ، این امر مستلزم اینست که در مقابل این همه مصیبت های طبعی واجتماعی سکوت خودرا بشکنانند وحاشیه نشینی وبی تفاوتی واز گله مندی وشکایت بدرآیند با طرح های جدید وابتکاری در بازسازی ونوسازی افغانستان عملاً دست بکارشویم نقاط ضعف وویرانگر که دربدنه هردوتیم رخنه کرده دراصلاح آن صادقانه این دولت را متوجه واز تداوم این افکار از طریق جامعه مدنی واصول شهروندی بسوی وحدت واقعی نه به شکلی امروز ی که وجود داردرهنمون شوید ، فضای اعتماد وامیدرا بدون تعلقات اندیشه های قراردادی وجناحی در عمل ایجاد کنیم ، وبا دید جدید با درنظرداشت تحولات وتغیرات داخلی ومنطقه وجهان در صحنه حضور فعال داشته باشیم ویک بار دیگر اختلافات تحمیلی خودی وبیگانه گانرا با وحدت حرف وعمل تحقق ببخشیم وازین آزمون الهی موفق بدرائیم. درین راه خیروصلاح مردم وتوفیق خداوند (ج) یار ویاور ماست .                                                                                          

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 219 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.