Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

امپریالیزم سرخ؛ وقدرت نمایی آن درسوریه!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 08:48

محمد علی مهرزادبعدازجنگ دوم جهانی اتحاد جماهیرشوروی که ازنبردهای جبهه شرق اروپا هنوزاز پیکرش خون می چکید، قصد داشت که حکومت دیکتاتوری کمونیستی شبه خود را تا جایکه می تواند بگسترد؛ ایا لات متحده امریکاآن وقت درمقابل اتحاد شوروی به دوگزینه قرارگرفت؛گروهی ازراست گرایان در امریکا عقیده داشتند که تنها با اشغال نظا می برق آسا می توان به خطر فزاینده کمونیسم برای همیشه پایان داد،

وگروه چپ گرایان در امریکا استدلال می کردند که به دلیل تلفات جنگی اتحاد شوروی ونقش ارزنده روسها در پیروزی متفقین،بااستالین باید ساخت، وخطراتحادشوروی راچندان جدی نگرفتند.امریکا درآن زمان نتوانست ویا نخواست به هرملحوظی بود ازین دوگزینه یکی را انتخاب کند؛ در عوض راه سومی رابرگزید،به این معنی که با پلان جورج ما رشال نظم جهانی بعدازجنگ رابرپا یه ی تلفیقی از ارمان گرایی ویلسن وواقعیت گرایی سرسختا نه قراردادند وپذیرفتند که امریکا می تواند رویدادهای جهانی راکنترول ومهارکند. وازطرف د یگراین گروه سومی استدلال می کردند که اوضاع پرتنش را نباید نادیده گرفت، وبه ویژه تهدید را به حیث یک واقعیت از نظر دورنداشتند؛ وبرای این کارامریکا باید فراد ستی نظا می را برای خودمحفوظ داشت. ودرعین زمان به نظرامریکائیان جنگ با کمونیسم جنگی عقید تی بود- آزمایش این که کدام راه وروش می تواند به بهترین صورت درخد مت امیدهاورویا های ملیارد ها انسان این جهان باشد درابهام مطلق قرارداشت، وهم چنان تعدادی از امریکائیان  چنین فکرداشتند که درین راستا صرف قد رت نظامی  به تنها ی نمی تواند منافع درازمد ت امریکارا تضمین کند.

اما تا سف به حال امپریالیزم سرخ وسیاه که برمردمان جهان سومی ها چه مصیبتهای نبود که انها وارد نکردند ؛ وهنوزکه هنوزاست کشتاردسته جمعی به شکل وحشیا نه درقرن 21 درخاورمیا نه وقلب اسیا ادامه دارد. سیا ست گذاران امریکایی همه چیزرا از دریچه ی جنگ سرد می دیدند، جنبش های ملی گرایی ،بخصوص نهضت فعال اصلاح طلبانه کشورهای عدم انسلاک وعدم تعهد به هریک ازپیمانهای نظامی ناتو ووارسا که به رهبری شخصیت های ممتازجهان سوم ؛ ازجمله داودخان از افغا نستان سکارنواز اندونیزیا، جواهرلعل نهرو ازهند، تیتواز یوگوسلاویا، جمال عبدالناصراز مصروچوین لا ازجمهوریت چین ونکرومه از قاره افریقا این نهضت را اساس گذاشتندتا ازقضا وت ازاد در حل مسایل ملی و بین المللی برخورداربا شند، وازتصا دم امریکا وشوروی درسطح جهان جلوگیری کنند؛ ولی با درد ودریغ که هردوازادرسهای جداگانه درغارت واغفال مردم کشورهای عدم تعهد خیانت کردند،وازین هراس داشتند که نشود بحیث قدرت سوم درعرصه گیتی تبارزکنند ومنافع این د وابرقدرت استعماری به خطر موا جه کنند. امریکا تعهدی که برای ازادی کشورها سپرده بود یکسره به بها نه ای تهدید کمونیسم شوروی از یاد برد؛ ودربر اندازی حکومت های که منتخب مردم بودند د ست بکارشد وبا کودتاهای نظامی جلا دان را براریکه قدرت نشاند که نام شان بحیث سفاکترین وبدنام ترین، ثبت تاریخ جنایات بشری شده است. ودرمقابل شوروی بنام برابری وحکومت کا رگری لقب سیوسال امپریالیزم را درکنارامپریالیزم غرب کمایی کردند؛ وبنام دیکتاتوری کا رگری درقتل مردمی که از ادرس انها حکومت می کردند فاجعه افریدند وگوی سبقت را د رکشتا رمخالفین اند یشه خود کوتاهی نکردند. بهترین گواه حملات وبمباران هوایی امروزروسیه در سوریه است که برای نشان دادن اقتدارخود وبرای ترساندن دنیا وبخصوص آنچه درسوریه می گذرد ؛ عمل با ا لمثل است که امریکا در خاورمیا نه انجام می دهد. این عمل هردوکشورباید جهانیان را بیدارکرده باشد که هردو حکومت منافع کاملاً مشترک درکشتار دسته جمعی انسانهای بی پناه دارند. روسیه با پشرفته ترین سلاحهای مرگ با رترین ونابود کننده ترین انها را درسوریه بکار گرفته است. جالب تر از آن که روسیه برای نجات حزب بعث توسط بمباران هوایی شهرها، شفاخانها ومکا تب ومراکز تعلیمی وتحصیلی وخانه های مسکونی را نشانه گرفته تمام اماکن مقدس وتاریخی اسلامی را در پهلوی کشتارمردم ویران می کند؛ درمقابل امریکا برای نابودی حزب بعث عراق را به ویرانه تبدیل واز بطن حزب بعث داعش را بوجود آورد تا چهره اسلام را توسط این گروه بی خبرازدسایس پشت پرده دراذهان جهانیان د ین اسلام را خشونتگر به معرفی بگیرد. ولی ما باورداریم که نه تنها داعش قربانی این دسایس خواهد شد بلکه خود چاه کن عاقبت طی چاه گیرخواهدکرد؛ وازدرون آن  جامعه اضداد روزبروزتقویه ورشد خواهند کرد واین یک اصل اسلامی وعلمی است که درتاریخ تکرار شده ودرحال شکل گیری است . ازجا نب دیگرروسیه حامی وپاسدارحکومتی است که دران مردم خواستار سقوط نظام هستند. نظام که مردم را زندانی می کند ، د ست به کشتار وبمباران ملت خود می زند، نظامی که نهاد های تعلیمی وتحصیلی را نابود کرده واقتصاد کشوررا زیر سلطه قبیله ای ومافیا یی در اورده است. همه این جنایت ها حتی قبل از آن که نظام آخوندی ایران مداخله کند وبیش از آن که روسیه بمباران بی رحما نه کند، مردم این کشوررا دولت بعثی سوریه مورد تجاوزوکشتارقرارداده بود. درین میان هدف روسیه ازاستفاده وبکا رگیری ازپیشرفته ترین سلا حهایش در کشتارمردم ، از یک طرف ترساندن جهان است واز طرف دیگرحضورخود رانشان دادن در عرصه کا رزارخاورمیا نه وجاهای د یگراست. روسیه با این نما یش نظامی وحشیا نه وبه رخ کشیدن قدرت ویرانگری تسلیحاتی خود،تنها در پی حفظ رژیمی که مردم از آن رویگردان ومتنفرهستند.واز همه مهمترروسیه می خواهد در منطقه وجهان یکباردیگربرای صنعت اسلحه سازی خود با زاریابی کند.درین اواخرمیزان فروش اسلحه روسیه انقدرافزایش یافته که بعد از امریکا جایگاه دوم درمیان فروشنده گان تسلیحات قرارگرفته است. مبالغ که ازین طریق بد ست آمده بالغ بر15 ملیارد دالردر برابر36ملیارددالر امریکایی رسیده است.روسیه کاملاًبمثا به یک نیروی امپریالیستی درپی گسترش با زارتولیدات خویش است،تا ازین طریق جبران ضعف های خودرا دربخش های دیگر صنعت  ودرمقابله با بحران اقتصا د یش بپردازد.این عمل روسیه موجب شده است تا اقتصاد سیوسیالیستی کاملاً به تاریخ سپرده ونابود شده است. پوتین با ادعای پوچ ومذبوهانه خود ماموریت نیروهایش را در سوریه به بها نه اموزش ارد وی سوریه عنوان می کند؛ در حالیکه این اموزش نظامیان سوریه به قیمت جان وریختن خون مردم سوریه تمام می شود.یعنی وحشیا نه ترین شکلی که امپریالیزم در برخورد به انسانهای بی گناه دراکناف جهان صورت می گیرد روسیه هم دریغ نمی کند.روسیه هرگزهراس نداردکه به چه تعداد از انسانهای سوریه به قتل می رسند، تنها چیزی که مهم است نشان دادن توانا یی های نظامی ارد وی خویش است. کیست که نداند کشورهای که خودرا زمانی پرچم دارآزادی وحامی حقوق بشرمید انستند ؛ وکیست که از روسیه که زمانی خودرا وارث اندیشه سیوسیالیزم می دانست پرسید که ایا وحشیا نه ترازین پدیده کشتاردسته جمعی مردم ملکی سوریه که هیچ گناهی وتقصیری ندارندتوسط بمباران هوایی به خون می غلتند وآواره دیارغیرشده اند؛ ایا بخاطردارید که هتلرچنین کاری را انجام داده باشد.؟! اکنون که کشورهای خاور میا نه وقلب اسیا را به بحرانا ت اقتصا دی ناشی از براه انداختن جنگهای خونین قوایی نظامی روسیه درسوریه وآنچه امریکا درعراق انجام داد ؛ کشورهای جهان با سکوت خود غیرمستقیم شریک جرم شده اند، صرف به آمارگیری حجم تلفات انسانی ومادی ومقایسه ازتلفات انسانی درین منطقه مشغول اند، درین کارزارخونین روسیه  درسوریه از امریکا درکشتا رانسانها پیشی گرفته است. تها جم هوایی روسیه توسط بمباران هوایی اکنون باعث شده است تا حکومات که علیه مردم خود قرارگرفته اند ، درفکرتشدید وسرکوب هرچه گسترده ترمردم خود اقدام خواهند کرد، وبرای خرید سلا حهای که حساب وکتاب ندارد بازارروسیه هجوم می اورند ، خصوصاً وقتی که روسیه نمی تواند کالای دیگرخودرا بفروش برساند؛ ازین طریق دربازاریابی به قیمت جان انسانها به معامله می پردازد . اگروضع به همین منوال ادامه پیداکند ممکن است درفروش تسلیحاتی روسیه از امریکا پیشی بگیرد، ودرین روزها روسیه از وضع افغانستان ابرازنگرانی می کند ؛ البته این نگرانی شانرا مردم افغانستان نظربه شناخت که از سابقه روسیه دارند می دانند که هدف روسیه جزفروش اسلحه وبا زارجدیدی برای خود در افغانستان تدارک می بیند ، از اوضاع چنین استنبا ط می شود که روسیه هم می خواهد چون امریکا هردوطرف متخا صم رادر افغا نستان از طریق پاکستان مسلح کند ، شاهد مدعای ما عملیات مشترک نظامی روسیه وپاکستان ونزدیکی با طالبان درین اواخر در سرحدات افغانستان است . روسیه ازین کارخود می خواهد تا به مثا به نیروی تصمیم گیرنده وتحمیل کننده اراده خودرا به منطقه وجهان به معرفی بگیرد.این همه فعالیت روسیه در راستای توهم برای تبدیل شدن به یک نیروی امپریالیستی مسلط بخصوص در شرایط ضعف امریکا وعقب نشینی های ان مرتکب می شود. این همان منطقه است که به روشنی در حلب خودرا نشان می دهد؛ جای که وحشیگری نظامی دولت اوج تازه ای گرفته وسلاحهای ویران کننده تری بکار گرفته شده است. این همان خصلت امپریالیستی است که با اتکاء به سیا ست سوزاند ن وویران کرد ن درپی رعب افکندن دردل مردم است، برای تحقق منافع مافیایی خود ، باندهای مافیا یی دیگررا پشت سرخود خواهد گذاشت. نها یتاً باید گفت اقداما ت که روسیه در سوریه مرتکب می شود ، بر آمده از توهم عضمت طلبی جدید است که مافیا مسلط برطبقه ای حاکم روسیه به آن دچار شده است.روسیه فراتراز شرایط عینی خود می خواهد به جایگاه جدیدی در بازاروتحمیل منافع خود برخلق ها دست یابد.بالا خره روسیه یک قدرت مافیایی تمام عیاراست وبه همین دلیل می توان گفت روسیه یک امپریالیسم ناکام خواهدشد.                                                                                                                               

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 182 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.