Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

انقــلاب ايــران چگــونه در افغــانســتان ومنطقــه به ضــد انقــلاب تبــدیل شد!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
دوشنبه ، 4 اسفند 1393 ، 10:43

محمدعلی مهرزادبعد از این همه فعل وانفعالات برای مردم ایران و افغانستان حتی به متحد ین خود ایران روشن شد که تعهدات که رژیم ایران به مردم خود وهمسا یگان خود تحت شعار بلند پروازانه ای که در مقا بل شعار جها نی کردن که از طرف کشور امریکا وبه همکاری صهونیزم اسراییل به منظور تحت تسلط قرار دادن کشورهاییکه از نعما ت مادی ومعــنوی بهــره مند اند به حیـث متولی وقــیم قرار دهد، ایران با شعـــــار (اسلام مرز ندارد) را عنوان کرد تا ازین طریق برای اسلام خدمتی کرده با شد! ازانجاییکه در قدم اول با متحد ین داخلی که در انقلاب اسلامی ایران نقشی بارزداشتند کمترین صداقت را ازخود نشان نداد تعدادی را اعدام واکثریت که در انقلاب سهم داشتند به اشکال مختلف از صحنه خارج ودر زندانهای مخوف به عنوان مخا لف از تمام حقوق انسا نی محروم ساخته شده اند، وبا انچه اسلام به ان تاکید داشت ودارد خلاف انرا در عمل از خود تبارز دادند !اکنون دیگر ثا بت شد که سیاست و دیپلما سی ایران نه تنها فاقد ارزشهای دینی وملی است، بلکه در سطح ملی وبین المللی حتی اداب دیپلماسی را فراموش کرده وبه عوض آن تا این تاریخ فریب ونیرنگ را در روابط خود بحیث رمز موفقیت می پندارد.
ما بخاطرداریم که آغاز ین روزهای انقلاب که در سال 1357 به کمک تمام احزاب که تابع وپیرو هر اند یشه بود ند به ثمر نشست، مدتی نگذشته بود که رهبر مذهبی ایران امام خمینی از طریق رادیو تلویزیون برای امریکا لقب (شیطان بزرگ) را به اعلان سپرد، همزمان با این اعلان یکی از سنا توران جمهوری خواه که شناخت قبلی از حکومات ایران وماهیت این انقلاب را می دانست ایران را شیطان کوچک عنوان کرد !، با انهم تا حدی انقلاب ایران برای امریکا غافل گیرانه بود، بخصوص بعد از اشغال سفارت وبه گروگان گرفتن تعدادی کثیری از دیپلوما تان امریـکا د ر تهران خلاف تمام نورمهای بین المللی تجاوز به حریم سفارت خارجی ولو دشمن با شد،اداب وقواعد د یپلما سی را زیر پا کرد، با این همه فراز ونشیب که د ر روابط این د وکشور بوجود آمد، ایران را لقب (شیطان کوچک) داد، شما کاملاً به این مفهوم اشنای دارید که می گویند که (سیاست پدر ومادر ندارد) ودوست ودشمن دایمی هم ندارد ! ولی در ان وقت امام خمینی گفته بود که: که(سیاست هم پدر وهم مادر دارد، بشرطیکه بدست پدر داران ومادر داران به افتد) حا لا از دولت مردان ایران پرسیده شود که رهبر شما سیاست پدر دار را بشما سپرد ؟ چه شد که خلاف ارشادات رهبر خود سیاست را بی پدر ومادر ساختید؟، حتی حریم مقد س اســلام را به معا مله گذاشتید، وخودرا ولی وقیم جهان اسلام می دانید؟، تحولات تلخ بیش از سه دهه اخیر، حاکمیت بلا منازع، قشری ترین و متعصب ترین افکار دینی و مذهبی انچنان تکان سختی را متوجه ذهنیت تاریخی اقوام باهم برادر اهل تسنن وتشیع از جهت تامل واند یشه در باورها نه تنها در ایران بلکه در ماورای سرحدات در زیر پوشش (اسلام مرز ندارد) ایجاد نموده است که تحول شگرف در همه ابعاد زند گی مردم تاثیرات منفی آن اجتنا ب نا پذ یر ساخته است،و با تشتت فکری واختلاف، وحد ت جهان اسلام را به مخاطره انداختید تا قدرت های که تلاش دارند تا کشورهای اسلام را تجزیه کنند شما به حیث هیزم کشان این پلان شوم، اتش را شعله ور ساختید ؟ در حا لیکه قبل از انقلاب مسلما نان جهان سا لها زندگی باهمی وبشکل مسا لمت امیززیست می کردند.
حوادث سه دهه بعد از انقلاب در ایران گویا یی این است، جزم اند یشی وواپس گرایی، تجاوز وغارت زورگویی وحق کشی، عهد شکنی های که در قا موس روابط بین المللی بی سا بقه است، در سطح منطقه و جهان به نما یش گذاشتید
مردم افغا نستان می دانند که کمکهای ایران که بشکل نقدی وغیر نقدی توسط سازمان که در ظاهر بنام (بنیاد امام خمینی) یاد میشود، چگونه توسط شبکه های اطلاعاتی واستخباراتی در تطمیع، تفرقه، واختلافات مذهبی در افغانستان بکا ر میرود، وفعلاً از طریق امور فرهنگی زیاد تردر ایجاد فاصله در بین اقوام باهم برادر در داخل کشورما وایران دست بکار است.!
برای اینکه به ماهیت واهداف ایران در افغانستان دقیق تروارد شویم به این نتیجه میرسیم که رژیم ایران حتی در روابط خود با صمیمی ترین متحد د یروز وامروزخود از فریب و نیرنگ کار می گیرد وهم زمان با جنا حهای متخا صم و قدرت های در گیر در افغا نستان، عراق و لبنان وسوریه وبصورت کل در کشورهای خلیج در تناقض میان حرف وعمل وفریب افراد با وعده های در وغــین و گذ ب محض یکی از ویژگی های و عملکرد در روابط بـین المللی ســه دهه اخیر با همسا یـگان بازی می کند.
ایران بعد از حادثه 11 سیپتامبر 2001 در ائتلاف مثلث نا مقدس (شوروی، ایران، نظامی گران پاکستان) به بها نه حمایت از نیروهای که در شما ل افغا نستان علیه طالبان صف آرایی داشتند بحیث ستون پنجم از سه جبه در شعله ور ساختن جنگ افزودند، البته خبر گذاریها ادعای این گفته را در ان وقت یاد اور شده اند ! کشورهای ارتجاعی منطقه بخاطر باج گیری وتضعیف حاکمیت ملی ما، در ایجاد بستر شورشیان و مخالفین دولت های د یروز وامروز، واکنون به بهانه ای حضور قوای نا تو که به اسا س فیصله شورای امنیت و تامین صلح و جلوگیری از مداخلات ایران و پاکستان که پیشا پیش هم قرار داشتند دست بکار شدند، ایران از همان وقت یکی از قومندانان ملیشه های که در هرات تسلط داشت کمکهای نظامی را در یافت می کرد و این علاقه مندی تا اکنون به مهرهای وابسته در داخل کشور ادامه داشته وحالا از پرده ابهام بیرون شده، تشت رسوایی وابستگان ضعیف النفس که در سنگر ضد منافع ملی تکیه زده اند هویدا شده است، و انا نیکه در لست سیا ی سازمان های امنیتی ما قرار دارند، در نگرانی باید باشند، که این شتر بزودترین فرصت به د روازه شان زانو خواهد زد ! وآن زمان دور نیست ! انانیکه بحیث دستیاران ونیروی باز دارنده ای اعمار بندهای چون بند کمال خان در ولایت نیمروز، بند بخش اباد در ولایت فراه، بند سلما در ولایت هرات در طول این سه دهه با گرفتن حق السکوت از ایران شده اند کاملاً شناسایی، ومردم ما بی صبرانه انتظار دارند که به اصطلاح این بار سنگین مفهوم شخصیت های کاذ ب را از شانهای زخمی مردم ما به زیرکشانده شوند !
براستی اعتماد به چنین اشخاص که در گرو ایران مداخله گر و پاکستان قدرت طلب وپیمان شکن که نفع خویش راهمواره در ویرانی وزیان همسایگان می جوید، باور داشت ؟ در همان حالیکه ایران باتو گرم میگیرد و ادعای کشور برادر وهم کیش وهم زبان، وداد اشتراک فرهنگی دارد، با دشمنان ومخالفین مردم وحکومت ما بخاطر ویرانی افغانستان نیز تما س نزد یک دارد، در ظاهر برادر است ولی اسرار ما را به مخالفین مردم افغانستان در معامله می گذارد واز پشت مارا خنجر میزند ! ایا این روش تا کی روند دیپلما سی را بسوی دروغ ونیرنگ بکشاند، باید ما بحال خود فکری وطرحی از خود داشته باشیم، وجهان چگونه ناظر این همه فتنه وآشوب باشد ؟ از دشمنی وعناد اشکار و غیر قابل انکار ایران با اقوام و ملیت های بپا خاسته و قیام های ازادی بخش مردم (کرد، بلوچ، عرب وترکمن و اقوام دیگر که به جرم داشتن مذهب اهل تسنن) وقتاً فوقتاً در زندانهای مخوف ایران بدون محاکمه به بهانه مواد مخدر افغانان و مخالفین خودرا در داخل زندان اعدام می کنند جهان که ادعای حقوق بشر دارد باید سکوت خودرا در مقابل این همه مداخله را بگیرد تا صلح و امنیت که خواست ملل متحد است تامین شود ؟.
انچه گفته آمدیم، واقعیت امر این است که بحران اجتماعی در جامعه ایران هرروز عمق وابعاد بیشتر و گسترده تری می یابد، ابعاد مختلف اقتصادی سیاست و حتی فرهنگ اصیل ایران از چنان تلا طمی بر خوردار است که نمی تواند به تغیرات گسترده منجر نگردد، بی هدفی، بی پروگرامی، دارای ساختار چند وجهی وسرتا گرفتارهیو لای فساد سرمایه داری دلا لی است، نظام سیا سی د چار از هم گسیختگی تشتت ونا امیدی بدون چـشم انداز روشن در تعین اهداف کوتا وبلند مدت و یک پارچگی لازم در جهت اعمال قدرت دولتی در عرصه سیاست داخلی وخارجی است، این عوامل موجب شده تا مشکلات وافکار جامعه را خارج از مرزهای خود توسط مداخلات واتهام به کشورهای همسایه صادر کند،این تشتت ومراکز تصمیم گیری متعدد در نظام باعث شده تا همه اصول ونورمهای بین المللی را نا دیده بگیر د، حتی فن وآداب دیپلماسی را سفیر ایران مقیم کابل با ملاقات که با رئیس مشران جرگه افغانستان در این اواخر داشته، با تکـبر وتفرعن (پان ایرانیستی) از یاد برده است که در سطح جهان چگونه جایگاه خودرا تثبیت وپا را از گلیم خود دراز تر نکند، البته اقای سفیر چون نو آموزان راه سیاست تازه با ما تمرین سیاست می کند، وهم بتاریخ افغا نستان کمتر اشنای دارد که این سرزمین محمود غزنوی، احمد شاه درانی ومیرویس خان هوتکی وفرزندان قهرمان چون شاه اشرف هوتکی وعیاران چون یعقوب لیث وامثال انرا در آغوش خود پرورانده است، نباید با شیران چون روباه صفتان با ما دولت مردان ایران بازی دوگانه نمایند. مردم شریف و حق شنا س افغانستان با خصوصیت عیاری خود به هیچ عنوان احسان وکمک نه تنها کشورهای همسایه را فراموش نمی کنند، بلکه کشورهای که در موقع تنگدستی مارا یاری رسانده اند ابراز امتنان دارد، ولی این همکاری اگربه قیمت تحقیر وبزرگ منشی افراطی وخود خواهی باشد هرگز نپذ یرفته ونخواهیم پذیرفت !
امروز اغلب مما لک پا یبند بر مبنای حقوق فردی و اجتماعی انسان می باشند، اگر کود کی متولد شود صرف نظراز ملیت والدین، ان کودک از تمامـــی امکا نا ت صحــی، اموزشــــی، تفریحی، تغـــذ یه، تردد، مسکن، امنـــیت وبر خورداری از محیطی آرام ومناسب برای رشد هم چون دیگرخورد سالان ان کشور بر خوردار خواهد بود.نهاد های اجتماعی ودولتی موًظف خواهند بود تا سن 18 سالگی و در مواردی 21 سالگی فرد را تحت حمایت خود قرار می دهند، در جمهوری اسلامی ایران این قضیه بر عکس است، هزاران کودک افغان از حق تحصیل محروم هستند، والدین انها وهرکس دیگری تلاش ورزد این کودکان را اموزش دهد به شد ت تنبیه می شوند.اگرچه ایران از امضاء کنند گان میثا ق های بین المللی مربوط به امور پناهندگان است، با این وجــود با بی اعتنا یی کامل ابــتدایی ترین حــقوق افغاـنها ی مقیم ایران را نقض کرده و خلاف واقعیت بعضاً اعــلان می کند که در لیــسه ها و پوهنتونها ی ایران یک سلسله ارقام خلاف واقعیت از طریق رسانها اعلان می کند تا نشان دهد که ایران پایبند میثاق های بین المللی می باشد در حالیکه اوضاع و احوال خلاف انرا ثابت می سازد !
جمهوری اسلامی ایران انچنان عرصه ای بر پنا هندگان افغانی تنگ کرده است که از حد تصوربیرون است، خصوصاً با حضور قوتهای ناتو و امضائ توافقنامه استراتیژیک جد ید صد چندان واعلان خطر وهشدار داده که در صورت توافق شورای ملی افغا نستان همه پناهند گان مقیم ایران را خارج می سازد !جمهوری اسلامی ایران قرار بود با مالیخولیای گسترش انقلاب چون(ترو تسکی شوروی) ویا چون رهبران کشورهای امریکا یی لاتین مفهوم (انقلاب در انقلاب) را تقلید کند، مفهوم (اسلام مرز ندارد) عنوان کرد تا ازین طریق گسترش انقلاب اسلامی وبزیر کشیدن حکومات کشورهای اسلامی را به(امارات متحده اسلامی یا امپراطوری اسلامی) قرا ر دهد و بالاتر از آن ادعای رهبر امت مسلمانان را به سر داشت ! در حالیکه رژیم که با شهروندان خود چنین جفا وستم کند با پنا هندگان و مهاجرین بی دفاع که از شقاوت وتحجر طالبان وسران تنظیم ها حاکم در کا بل فرار کرده بود ند چه ها نخواهد کرد ! حاکمان ایران تا زمانیکه گروههای از مهاجرین افغانی در ایران در پیشبرد بخشهای از استراتیژی او یاری میرساندند تا حدودی حضور پناهندگان و مهاجرین افغان را تحمل می کرد، این همان سیاستی بود که در رابطه به پنا هندگان عراق بخصوص اسرای عراقی در ایران بکار برد بعدها نتیجه اش صدور دها هزار تفنگدار ایدیو لوژیک سپاه (بدر) به عراق پس از سرنگونی صدام حسین بود که با براه انداختن جنگهای مذهبی، شیعه وسنی درتمامی عرصه های زندگی در عراق نقشی مهمی در تعمیق و گسترش بحرانهای مضمحل کننده و فرسا یشی ایفا کرده و اکنون تجربه عراق را در افغانستان پیاده می کند، ولی افغانستان عراق نیست واین ارمان را بگور خواهید برد ! تاریخ شاهد وناظر است که بسیاری از مختصات این رژیم پس از سر نگونی شاه دست نه خورده به نظام جدید فعلی منتقل شده، دست بالای در زمینه ای پروراندن تخم کینه ونخوت در میان ملیت های ساکن ایران داشت، چه این حکومت بر بنیاد شونیسم فارس و تحقیر و تبعیض ساکنین ایران از اقوام(کردها آذری، بلوچ وترکمن و عرب)، که اهل تسنن اند گذاشته است.این دولت طبق شعار معروف ارباب سابق خود (تفرقه به انداز و حکومت کن) همواره تلاش کرده اند در کنارسیاستهای استعمارگر وسرکوبگرو لجام گسیخته، ستم مضاعفی را بر ملیت های ساکن در ایران اعمال کنند، بنا بر احصا یه ای رسمی اکنون بیش از سی هزار بچه ای ایرانی – افغانی در ایران وجود دارد که دولت ایران از صدور تذکره و کارت شناسایی برای انان خود داری می کند درین صورت انان از هرگونه امکان محروم می شوند.بیش از سی هزار زن ایرانی که با افغانها ازدواج کرده اند با محدودیت ها،فشار های بسیار ی از جانب رژیم ایران بر آنان اعمال میشود،عملاً حق شهر وندی و امکان استفاده از مزایای ان را از دست داده اند.در حالیکه در بسیاری از کشورها ی اروپایی ازدواج یا زندگی مشترک و بخصوص بچه دار شدن یک پنا هنده با تبعه زن این کشورها امکان برای گرفتن اجازه اقامت از ان کشور برای پناهنده تبدیل می شود.
در نتیجه اگر سمت وسو بازی بزرگ این باشد، حکومت فعلی ایران میوه های تلخی بازی شیطانی انگلستان و امریکا هستند ! امروز باید ایران بداند که عملکرد مداخله گرانه شما در افغانستان نتیجه آن امضاء توافقنامه استراتیژی با امریکا است، چرا در بین شیطان بزرگ وشیطان کوچک نبا ید افغانستان بعد ازین نسبت به د یپلماسی فریب شما ؛ مجبور به انتخاب بد از بد تر شود.
Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 166 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.