Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ایجاد تروریزم و ماهیت گروه های تروریستی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
سه شنبه ، 16 آذر 1395 ، 08:49

احمد سعیدیاز چندی به این سو سخنان حفیظ منصور، عضو مجلس نماینده گان در مورد فقه اسلامی و تروریزم، در رسانه ها خیلی داغ است. من در مورد سخنان آقای منصور تبصره یی ندارم اما می خواهم تروریزم را از نگاه شکل و موودیت آن تعریف نمایم.
تروریزم در اشکال مدرن آن یک پدیدۀ نسبتاً جدید در محافل اکادمیک است.  فرو ریختن برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در یازدهم سپتامبر 2001، در امریکا سبب گردید که این پدیده به صورت جدی و در ابعاد گسترده از دیدگاه های متفاوت مورد دقت و پژوهش قرار گیرد.  تروریزم به عنوان یک تهدید جدید، باعث گردید که در تمام کشور های غربی، قانونیبنام " مبارزه با تروریزم " وضع گردد.  آنچه را که در پی می خوانید، برداشتی است که با استفاده از منابع غربی صورت گرفته است.
استفاده از اشکال متفاوت خشونت به صورت سیستماتیک، توسط افراد و اشخاص، سازمان‎های دولتی و یا غیر وابسته به دولت برای دست یابی به اهداف از قبل تعیین شده که قربانیانآن با آگاهی قبلی – از میان شهروندان عادی انتخاب می‌گردد، تروریزم نامیده می‎شود.  این اهداف می تواند سیاسی ، اقتصادی و دینی باشد.  تروریزم به قدامت خشونت و خصومت درجوامع انسانی، سابقه تاریخی دارد که در اشکال متفاوت قابل تعریف و تفسیر است.  نوع تفسیر و تعبیر از تروریزم عمدتاً بستگی به این دارد که این عبارت در کجا استفاده می‌گردد و توسط چه کسانی تعریف و تفسیر می‌گردد، اما قدر مسلم این است که در مورد تروریزم و اشکال متفاوت آن تعریف و تفسیر یکسان وجود ندارد.  اختلاف نظر در مورد تعریف تروریزمدر واقع بازتاب تنش میان دولت هایی است که علیه تروریزم در جنگ اند و دولت هایی که فعالیت های تروریستی را حمایت می کنند و این تاکتیک را به عنوان ابزار کار، برای سرکوبمخالفین بکار می برند.
امروز تروریزم به عنوان یک ابزار، عمدتاً در دست گروه های ضعیف و گروپ های کم توان قرار دارد که معمولاً از آن علیه دولت ها استفاده می‌گردد.  گروه ها و گروپ‌هایی کهتروریزم را به عنوان یک استراتیژی به کار می برند، در واقع فاقد قدرت و توان رویا رویی در یک جنگ متعارف هستند، اما در عوض این گروه ها به صورت پنهانی فعالیت می کنند و با استفاده از اشکال متفاوت خشونت، به اعمالی دست می زنند که توانمندی دولت را برای تأمین امنیت به چالش بکشند.  بسیاری از این گروه ها اهداف مشخص و بلند مدت دارند کهآنرا می‎شود به درجات مختلف دسته بندی کرد.
در درجه اول -  هدف این است که با استفاده از اعمال خشونت و ایجاد وحشت فراگیر، بسیار سریع و گسترده می‎شود اعلام موجودیت کرد.  رسانه های خبری هر حادثۀ مهمی را که حتی در دور ترین نقطه دنیا هم به وقوع بپیوندد، پوشش خبری می‎دهند و به سرعت در میان مردم پخش می‌گردد.  گروه هایی که ترور و خشونت را به کار می برند، خوب می‌دانند که از آن چه گونه بهره برداری نمایند.  بمب گذاری، عملیات انتحاری و هواپیما ربایی در زمرۀ مسایلی  هستند که عمدتاً در سرخط خبر های روز قرار می‌گیرند و مثل صاعقه در میان مردم پخش می شود.
در درجه دوم-  هدف این است که در ذهن دولت و هوا داران آن نوعی احساس ضعف و نا امنی ایجاد نمایند و اخلال امنیت با بمب گذاری و کشتن افراد و اشخاص دولتی و غیر دولتی عمدتاً با این هدف صورت می گیرد که توانمندی عاملین آن برای انجام هر نوع عمل، در معرض دید همه‎گانی قرار گیرد.
در درجه سوم  -  هدف این است که دولت را وادار به اعمال خشونت نماید.  اعمال خشونت توسط دولت، سبب می گردد که حمایت مردم از آن کاهش یافته و جایش را به تردید و بدگمانی بسپارد و احساس همنوایی با مخالفین دولت را، تقویت نماید.  برای مثال از سازمان آزادی بخش الجزایر می‎شود نام برد که علیه حضور فرانسوی ها می جنگید.  این سازمان در سال 1950 با ترویج خشونت و بمب گذاری در اماکن عمومی و مناطق پرجمعیت تلاش می ورزید که فرانسوی ها را وادار به اعمال خشونت نمایند.  در نهایت فرانسوی ها، دقیقاً همان را انجام دادند که اهداف اصلی این سازمان را شکل می بخشید.  فرانسوی ها با تمام غیر اروپائیان به عنوان مظنون به تروریست برخورد کردند و این عمل سبب گردید که تمام الجزایری‌ها به مخالفان سرسخت حضور فرانسوی ها تبدیل گردند.
درست همان تاکتیک که امروز گروهای وابسته به القاعده داعش حتی طالبان بکار می برند و همان چیزی که غربی‎ها در برابر مسلمان‎ها انجام می‎دهند.
همانطوری که اشاره رفت، تروریزم یک پدیده تاریخی است که در اشکال متفاوت، در تمام ادوار تاریخ وجود داشته است.  ترور به عنوان یک ابزار و استراتیژی توسط گروه های ضعیف به منظور ضربه زدن به دولت، استفاده گردیده است و بالعکس توسط دولت برای درهم کوبیدن گروه های مخالف به کار رفته شده است، اما تروریزم تا قبل از انقلاب فرانسه 1793- 1794 هیچ گاهی به صورت سیستماتیک به عنوان وسیلۀ قدرت سیاسی استفاده نگردیده بود.  در این سال صد ها نفر مظنون به عناصر ضد انقلاب، به دستور ما کسی میلینی و روبیس پایری، از تیغ گیوتین گذشتند.  پیامد این عمل، وحشت و اختناق بی مثالی بود که بر تمام اندام جامعه سایه افکنده بود.  از آن به بعد ترور به عنوان یک تاکتیک در اوسط 1800 میلادی توسط گروه های انارشیست در اروپا، امریکا و روسیه استفاده گردیدند که با کشتن افراد مهم و کلیدی، می خواستند ساختار قدرت را متحول و متغییر نمایند، اما در سال‎های بعد از 1900 میلادی، ترور به عنوان یک تاکتیک عمدتاً توسط دولت ها استفاده گردیده است که در خلال این سال‎ها، ترور به عنوان یک ابزار مؤثر در دست رژیم های توتالیتر قرار داشته است.  بعد از این‎که بلشویک ها در روسیه قدرت را در دست گرفتند در سال 1917 میلادی، به ابتکار ولادیمیر الیچ لینن، پولیس مخفی‎ای بنام چکن تشکیل گردید که این سازمان تاکتیک ترور  را، به عنوان یک ابزار مؤثر برای تقویت حاکمیت حزب کمونیست آن وقت به کار می بست.
سازمان گشتاپو نیز مانند شکن، در فاصله سال‎های 1933 – 1945 بطور بسیار گسترده، از تاکتیک ترور به عنوان یک وسیله مؤثر در برابر گروه‌هایی که در پولند، فرانسه و چک علیه نازی‎ها مقاومت می‌کردند استفاده کردند.  بعد از جنگ دوم جهانی تحولات جدیدی در فضای سیاسی ایجاد گردید ؛ به گونه ای که بستر مناسبی را، برای شکل گیری جریان‌های ملی گرا، در بسیاری از ممالک فراهم آورد.  این جریان‌ها عمدتاً با هدف پایان دادن به سلطه استعماری کشور های استعمار گر شکل گرفتند که بطور مثال، ازویت مینها در ویتنام، سازمان آزادی بخش فلسطین، سازمان آزادی‎بخش الجزایر، پولیساریو در صحرا و خیلی سازمان‎های دیگر می‌توان نام برد.  این سازمان‎ها برای دست یافتن به  اهداف شان، عمدتاً از تاکتیک های بهره جسته اند که در تعریف معاصر، به آن تروریزم اطلاق می‌گردد.  اما از دیدگاه این سازمان‎ها، هر آنچه راکه آنها انجام می‎دادند، تلاش و مبارزه مقدس برای حصول آزادی تفسیر می گردید.  از چشم انداز محققین غربی، تروریزم مدرن را باید در امتداد فعالیت های این جریان‌ها جستجو و تحلیل کرد که عمدتاً  به سال‎های بعد از 1969 میلادی بر می‌گردد.  به باور بسیاری از محققین غربی، تاکتیک های که ویت مین ها در ویتنام و سازمان آزادی بخش الجزایر و یا ایرگون‎ها، در فلسطین بکار می بردند، در واقع منبع الهام برای تروریزم مدرن، تلقی می‌گردد.  حملات این سازمان‎ها عمدتاً متوجه مراکز اقتصادی و دولتی بودند که به باور آنها، مراکز فاشیستی و کاپتالیستی تصور می‌گردیدند.
ارتش آزادی خواه ایرلند، صاف و حماس در فلسطین، حزب الله در لبنان و خیلی از سازمان‎های دیگر در آسیا و جنوب شرق آسیا از جمله سازمان‎های هستند که بیشترین سهم را در ترویج خشونت و بمب گذاری دارند.  شیوه های که این سازمان‎ها به آن متوسل گردیده اند، هم از چشم انداز مخالفین آنها و هم از دیدگاه قربانیان این شیوه کاری، تروریزم محسوب می گردد.
بستر تروریزم:
انسان‌ها به دلایل متفاوت به تاکتیک ترور متوسل می‌شوند.  علایق قومی، اتنیکی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی و شخصی در واقع پدیده های هستند که انگیزه های توسل به خشونت و ترور را فراهم می آورند، اما پدیده های مانند ناسیونالیسم، آیدئولوژی، مذهب و فقر، بیشتر از همه ظرفیت پرورش خشونت و ترور را در خود نهفته دارند ؛ چنانچه که ناسیونالیسم در سده آخر، بستر بسیاری از اندیشه های خشونت پرور بوده است.  وجود این باور، در بعضی از گروه های قومی که داشتن زبان، فرهنگ و نژاد مشترک، مستلزم سرزمین و نظام واحد نیز می‌باشد، انگیزۀ برای بسیاری از خشونت آفرینی‌ها را فراهم کرده است.  بطور مثال، پی کاکا در ترکیه عامل بسیاری از خشونت و بمب گذاری‌ها بوده است که این حزب از چشم انداز دولت ترکیه، تروریست تلقی می‌گردد.  در حالی‎که از منظر پی کاکا و هوا داران آن، این حزب برای تحقق یک حق مسلم که ایجاد کردستان مستقل می باشد، مبارزه می‌کند.  برای ملت های که به گونه‌‎ای مورد هجوم استعمار قرار گرفته اند و یا مجبور به ترک کشور شان گردیده اند، ناسیونالیسم پیام بسیار وسوسه انگیز دارد.
ایدئولوژی در اشکال سیستمی از عقاید سیاسی، بعد از سال 1800 میلادی عامل بسیار نیرومند برای ترویج خشونت بوده است.  در این خصوص می شود به سه شکل مختلف از تروریزم ایدئولوژیک اشاره کرد که در بستر ایدئولوژی شکل گرفته اند و با پشتوانه ایدئولوژی عمل کرده اند.  این اشکال عبارت اند از انارشیزم انقلابی، تروریزم چپ و تروریزم راست.  انارشیزم انقلابی با انگیزه های ایدئولوژیک در خلال سال‎های 1870 و 1920 بسیار فعال بوده و به یک رشته بمب گذاری ها و مرگ بسیاری از چهره های سیاسی انجامیده است.  قتل ویلیام کینلی رئیس جمهور امریکا درسال 1901 می تواند یکی از این نمونه ها باشد.
تروریزم راست، عمدتاً توسط گروپ های بنیاد گرا اعمال گردیده است که از تغییر و تحول رادیکال یک جامعه بسته، به سمت یک جامعه باز و چند فرهنگی و همچنان از شکل گیری ساختار سوسیال لیبرالیستی هراس داشته اند.  این گروه ها بیشتر دارای عقاید راسیستی  هستند که باور های شان عمدتاً با فاشیزم گره می‌خورد؛ فاشیزمی که شهرت آن در فاصله سال‎های 1920 و 1940 بر سر زبان‌ها افتاد.  ترور در اشکال فاشیستی آن عمدتاً توسط دولت‎های ایتالیا و جرمنی و همچنان تعدادی از گروپ‌های خورد و کوچک، در گوشه و کنار اروپا اعمال گردیده اند که مهاجرین خارجی بیشتر قربانیان این شیوه ای از خشونت بوده اند.  تروریزم چپ، برخلاف تروریزم راست، با اهداف و انگیزۀ ویران کردن بنیاد های اقتصاد کاپتیالیستی عمل کرده است.  از چشم انداز تروریزم چپ، کاپتیالیزم مسؤول تمام سیاه بختی و فقر مسلط در یک جامعه است.  لذا هر عملی که به ختم سلطه کاپتیالیزم منتهی گردد، عمل انقلابی و به نفع طبقه ستم دیده است.  تروریزم چپ، برای بار اول در سال 1960 بعد از موجی از اعتراضات گسترده دانشجویی در سراسر جهان، عرض قامت کرد که در فاصله سال‎های  1970 و 1980 بسیار فعال بوده است.  بادرمین هولف – لیگان در آلمان، ارتش سرخ جاپان، ویدر مین، در امریکا و بریگاد سرخ در ایتالیا، نمونه های از تروریزم چپ بوده اند.
ایدئولوژی در سه دهه اخیر، یکی از منابع عمده ترویج خشونت و تروریزم بوده است که در شکل و محتوای یک بستر مناسب برای پرورش خشونت عمل کرده است.  حلقات ترویج خشونت که در بستر باورهای ایدئولوژی پرورش یافته اند کم نیستند.  ظرفیت بیشتر از سایر پدیده ها، برای پرورش و تربیت جریان‌های خشونت‌گرا را دارند ؛ خشونتی که امروز از آن بنام تروریزم عقیده تعبیر می‎شود.
در بستر باور های و ایدئولوژیک، توجیه فراوان برای خشونت گرایی وجود دارد، برای انجام آن به هر وسیله ممکن توسل جویند.  جریان‌های خشونت گرا که با الهام از باورهای خوبی به اعمال خشونت پرداخته اند، فراوان اند.  گروه های بنیادگرا یهود، مانند گروه داکتر گلدستین که در 25 فبروری 1994 حمله بر نماز گزاران مسلمان در مسجد الاقصی را سازمان داده بود، ویا مردان مومن مسیحی که در 25 نوامبر 1998 بر روی کارمندان یک کلینیک سقط جنین در امریکا، آتش گشودند، حملات سازمان آزادی‌بخش فلسطین به منافع اسرائیل مانند گروگانگیری کشتی گیران یهودی در سپتامبر 1972 در جرمنی، انفجار در تونلی در جاپان توسط گروه آموشین روکیو در سال 1995، قتل اندراگاندی و خشونت در هند توسط بنیاد گراهای سیکهـ، حملات انتحاری حماس در اسرائیل، خشونت های فرقه‌یی آنچه که امروز در عرا ق و افغانستان جریان دارد و صدها موارد دیگر در نقاط مختلف دنیا، نمونه های هستند که با الهام از آموزه های عقیده به آن پرداخته اند و می پردازند.  عمل انتحاری که در گذشته چندان مروج نبود و امروز به عنوان یک اسلحۀ نسبتاً مدرن وارد میدان خشونت آفرینی گردیده است، را می بایست در پیوند های پیچیدۀ انگیزه های روانی و اجتماعی تحلیل و تفسیر کرد.
فقر در اشکال مختلف آن، یکی از عوامل بسیار مهم برای ترویج خشونت تلقی می‌گردد.  فقر با آن‎که به صورت مستقیم به خشونت منتهی  نمی‌گردد، اما تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهد که فقر یکی از عواملی است که در ترویج خشونت سهم بسیار برجسته دارد.  جوامع فقیر به صورت بالقوه داری استعداد و ظرفیت خشونت پروری هستند.  بسیاری از افراد و اشخاص که برای ترویج خشونت استخدام می‌گردند، عمدتاً با انگیزه های اقتصادی وارد این بازار می‌شوند.  در این خصوص به نمونه های فراوانی می‌توان اشاره کرد ؛ از آن جمله به جنگجویانی که در کنار طالبان داعش القاعده در افغانستان می جنگند.
با توجه به آنچه که گفته آمد یم پدیده‌یی بنام تروریزم، در تمام ادوار تاریخ در اشکال متفاوت وجود داشته است.  خشونت در ابعاد متفاوت آن، بخشی از تاریخ زیست انسان‌ها را شکل می بخشد،  اما آنچه که امروز بنام تروریزم، وارد ادبیات سیاسی گردیده است، تعریف فراگیر و یکسانی برای آن وجود ندارد.  تروریزم معاصر را می‌توان از دیدگاه های مختلف و چشم انداز های متفاوت تعریف و تعبیر کرد.  چنانچه که در آغاز، اشاره رفت، بسیاری از گروه ها و جریان‌های که به آنها تروریست اطلاق می‌گردند، از چشم انداز خود و هوا داران آنها، مبارزان راه آزادی پنداشته می شوند.  چیزی که کاملاً بر عکس این ادعا است.  از میان تمام تعاریف که برای تروریزم ارائه گردیده اند، این تعریف بیشتر قابل قبول به نظر می رسد ".   اما تروریزمی که امروز  با الهام از آموزه ها و باور های ایدئولوژیکی به آن عمل می‌گردد، عمدتاً در بستر آموزه های اسلامی شکل و شمایل می پذیرد.  رادیکالیزم اسلامی که زمانی به نفع غرب  عمل می‌کرد و باحمایت مستقیم غرب، رشد و گسترش یافت، امروز بستری برای بسیاری از خشونت های جاری پنداشته می‎شود.  قتل های دسته جمعی در عراق، خشونت‌های فرقه ای در پاکستان، طالبان پاکستانی، طالبان افغانی، داعش و القاعده  در افغانستان و خیلی اتفاقات دیگر که از حوصله این بحث خارج است، نمونه های برجسته ای  از ترویج و توجیه خشونت با الهام از آموزه های  ایدئولوژیکی و باورمندی عقاید مختلف است.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 78 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.