Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بازیگــران خــارجی وداخــلی؛ نــاامنی وبُحــران آفــریدند!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمدعلی مهرزاد   
چهارشنبه ، 24 شهریور 1395 ، 07:27

محمدعلی- مهرزادانواع بحران از اغازین روزایجاد حکومتی بنام (وحدت ملی) وپیوند کاری خلاف منافع ملی، برای مردم افغانستان قابل پیش بینی بود؛زیرا مردم مارا درسه دهه اخیرنظام های مستبد وغیرمردمی داخلی وبیگانگان توسعه طلب درانتخاب بد وبد ترقراردادند.چه محوراعتماد وحسن نیت واطمینان بین اقوام نباید توسط کارشکنی های جاه طلبانه وقومی واعمال نفوذ وسوء استفاده از عدم اگاهی مردم  تضعیف وتخریب گردد. فرد یا افراد ویا قومی که نمی تواند بفهمد ، چه بخواهد ویا نخواهد ، چه قبول کند ویا نکندمنافع ومصلحت های شخصی اوفقط در صورت حفظ واحترام می شود که به منافع ملی نسبت به منافع شخصی وتیمی رجحان وحق اولویت بدهد .وتا زمانی که اقوام این حقیقت را درمنطق تعلق خود قبول نکنند هرگزملت واحدی را تشکیل نمی دهند ولودر چارچوب یک مرزسیاسی زنده گی مشترکی داشته باشند. درین صورت منافع ملی یعنی خیر عموم یا بعبارت دیگرمنافع مشترک تمام اقوام وگروهای قومی  وگروها ی انسانی برای این که به عنوان یک ملت تعریف شوند باید چیزی را به عنوان خیرومصالح منافع مشترک بین هم قبول واحترام کنند. چه درغیر ان از نظرحقوقی حاکمیت ملی ومنافع ملی به نفع شخص ویا اشخاص ویا گروهای سیاسی تقسیم ناپذیروتجزیه نا پذیراست؛ تاجاییکه درین دوسال که ازعمرپراز ماجرای این حکومت می گذرد ، در عمل دیده شد که منافع ملی را چون غنیمت جنگی می دانند ودرتقسیم وترکه ان مردم مارا چون کالای تجارتی در معرض عرضه وتقاضا قرارداده ومورد توهین وتحقیرقرارداده اند. ولی غافل ازاینکه جنبشهای دادخواهی ومردم سالاری در سرزمین افغانستان از سپیده دم طلوع افتاب مشروطه خواهی ونهضت امانی تا روزگارما ، با شبخون پرورش یافته گان بیغوله های ستیزه گرومزدوران استعمار درلباس مذهب که درجبهات شخصیت سازی کاذب توام با دنباله روان بی خبراز ارزشهای دینی وملی به نیستی محکوم شدند.از زمانیکه مسئله تحول واصلاحات بخاطرپایان دادن به عقب ما نده گی افغانستان در ذهن روشنگران واصلاح گران دوران مشروطه خواهی طرح شد؛ همه به این مسئله روبروبودند که اصلاحات وتحولات اجتماعی سیاسی واقتصادی در افغانستان نیازبه بستر فرهنگی وموافقت وهمراهی مردم دارد. در حالیکه مردم زیر نفوذ عده ای از تفنگ سالاران وسران تنظیم های ساخته شده در پاکستان ومافیای مواد مخدرقرارداشته باشند، چگونه می توان از حکومت وحدت ملی انتظاربیرون رفت ازین بحرانات گونا گون را داشت.؟  درصورتیکه همین جبهات کاذب به حیث نیروی بازدارنده پیشرفت ونواوری ؛ همان طوریکه در مقابل نهضت های مترقی امانی عمل کردند ، بازهم این قشرکینه توز ومتعصب وانتقام جوهنوزدر اسیاب دشمن اب می ریزند. ایجاد وفاق ملی از آن روز تا این دم به ویژه در سه دهه اخیراسیب های جبران ناپذیربه خود دیده است ؛ به این ساده اندیشی وپیوند کاری خارجیان ، بدون کارفرهنگی وشکستن مرزهای قبیله سالاری وتنظیم بازی در افغانستان اصطلاح حکومت وحدت ملی تضادهای طباتی نهفته را بیدار وتشدید نموده وبه این ما ستما لیها نه مفهوم تحول وتداوم شما ونه هم شعار بی محتوایی اصلاحات وهمگرای کارایی نداشته وندارد، اگرغیرممکن نبا شد درکوتا مدت به این ساده گی میسر نخواهد شد. درست است که رئیس جمهورازپلان های اقتصادی گرفته تا تحول اجتماعی ،رعایت حقوق بشروحکومت شایست سالار، تامین حقوق زنان را درساختارسیاسی متناسب وبا در نظرداشت اوضاع واحوال امروزافغانستان اعلا ن نمودند؛ متاسفانه تشکیل حکومتی بنام وحدت ملی ازنظرشکل ومحتوا یک پیام تبلیغاتی ونهایت دلخوش کن درین مقطع زمانی که مردم ما از جنگ تحمیلی واختلافات درونی وتشنه گان قدرت وپول پرستان به ستوح آمده بودند با سکوت خود درظاهرپذیرفتند. اما با این درک که اصلاً در قاموس دولت داری اخیرکشورها ساختاری به این شکل بدون شک سابقه انچنانی نداشته وندارد ، بلکه ازهمه جالب ترکه پست ریاست اجرایی ماورا وموازی با صلاحیت رئیس جمهورقراردادن به منظورمصلحت سیاسی واز همه مضحک ترکه روی منافع ملی کشور در بین دو شخص توافقنا مه روی تقسیم قدرت نه تنها خلاف قانون اساسی ؛ بلکه ضد منافع علیای کشوراست. مردم ما ازحکومت وحدت ملی تصویری از ادامه حکومت تنظیمی هفت گانه وهشت گانه که درایران وپاکستان سرهم بندی شده بود؛ که تا هنوزچون غنیمت جنگی برسر تقسیم پست های دولتی بدون صلاحیت قانونی وظرفیت کاری حاتم بخشی ودر نهایت قانون اساسی این وثیقه ملی را به مسخره گرفتند. حکومت وحدت ملی از اغازتا امروزدیگرانسجام واقتدار یک دولت به معنی واقعی را نداشته وندارد ، وکار امدی خودرا از دست داده است. مدام با انسداد مشکل روبرو می شود، یک روززمینه ی تضمین امنیت وارایه خدمات هماهنگی مشکل دارد وروزدیگرنا کار امدی دستگاه بوروکراسی غول پیکرفساد اداری وایجاد ادارات پرهزینه ای بنام این وان خودرا روزتا روز اشکار ساخت. وبا لاخره درین روزها سیاست وسیاست مداران ما از کا خهای سیا ه وسفید مجلل به کوچه وپس کوچه های شهر پائین  آمده دوباره مردم را به مبارزه می طلبند؛ وتاریخ اما رت طالبانی وحکومت تنظیمی را در کابل می خواهند تکرارکنند. ترکیب این حکومت وحدت ملی با اجزاء ان پروگرامهای متفاوت وبیشتراوقات متضاد را پیش می برند؛ ایا این مردم شایسته اینگونه حکومت است.؟ مردم افغانستان در طی نیم قرن کاملاً اموخته اند که ایجاد بحرانات قبل ازاینکه امر واقعی باشد برساخته وبربافته خود دولت های که از مشروعیت برخوردارنیستند می باشد. اگرمداخله کشورهای همسایه مارا دچار مشکل ساخته ؛ درمقابل دولت های خودما وضعیت خویش را بحرانی جلوه می دهند تا بتوانند اقتدار مضاعف بدست آورند ،واز جانب دیگرهر وضعیت دشواروبغرنجی را نمی توان بحرانی جلوه داد ،این عدم شناخت از اوضاع داخلی وبین المللی است که دولت مردان مارا واداربه  چنین فتوا می نماید تااز آب گل آلود ماهی بگیرند،درحا لیکه همیشه مشکلات وجود دارد اما به تجربه رسیده است که درین سه دهه اخیردولت مردان افغانستان خود شرایط را بحرانی کردند، تا ازین طریق تطبیق قانون ونهاد های قانونی را به تعلیق به اندازند تا درخلای قانون انها سیاست بهره کشی خودرا پیش ببرند.با این حال بحرانی که ناشی از پیوند کاری ایجاد حکومت وحدت ملی توسط بیگانگان بوجود آمد ؛ بدون شک وخیم تروجدی تراز آنست که بتوان ان را به تلاش خود نقطه پایان گذاشت. شتاب تحولات وتغیرات که درخاورمیانه وقلب اسیا وبا لاخره استگاه آن دراسیای میانه خواهد بود،برای دولت مردان حکومت وحدت ملی یک هشدارزما نه است تا از اعتماد مردم افغانستان که نهایت حق شناس اند وکاری مثبت هیچ دولتی را فراموش نمی کنند؛با وجدان انسانی بخاطرانسان مصیبت دیده ورنج کشیده این سر زمین سوءاستفاده نکنید.  اگرحکومت وحدت ملی از لاک سهمیه بندی در تعین اشخاص بصورت عاجل تر خودرا نجات ندهد ومصروف ارضای منافع شخصی،تیمی وتنظمی باشند ، گرفتار بحرانی غیر قابل علاج خواهند شد. مردم افغانستان در کوچه وپس کوچه وبازاری به این نتیجه رسیده اند ومی دانند که جای بجای جوانان در پست های دولت از طرف رئیس جمهوریکی از کارهای نهایت کلیدی است که روی دست گرفته ؛ حساسیت ها ازین ناحیه خودرا نشان داد، تیکه داران وکمیشن کارانیکه که برای ایجاد تفرقه وفساد اداری با پشتوانه تنظیمی واستفاده افزاری از کلیمه جهاد از طریق اداره اصلاحات اداری مرزبندیهای جدید تفرقه ونفاق را کشت کردند کاملاً شناسی کردند واز اقدام رئیس جمهور استقبال می کنند ؛ جای تاسف است که  حل مسایل ملی را به تعینات جدید که ازطرف رئیس جمهور بنا به ضرورت صورت می گیرد از طریق رسا نه ها ومحفل های تشریفاتی  بدون مفاهمه پشت درهای بسته با رئیس جمهور حل وفصل کند ؛ درعوض سیاست وسیاست مداران افغانستان را درذهنیت دشمنان در کمین نشسته  کم بها دادند و شکایت گونه  ارزشهای دینی وملی  مارا درمقابل قضاوت بیگانگان طوری قراردادند که گویا در راس هرم قدرت وتصمیم گیری عدم تفاهم ودو دسته گی رونما شده وبا لاخره ظرفیت های کاری وملی وجود ندارد . ومردم ما ازین حرکت در داخل کشوربه این نتیجه رسیده اند که ادامه این وضع اعتماد مردم ما را روزتا روزکم ساخته ومی گویند که دولت فعلی در موقعیت نیست که بتواند ازعهده ای کارها ومسئولیت های که تعهد سپرده بر آید؛ نیاز دارند تا از مراکز تعدد تصمیم گیری به یک مرکز تصمیم گیری واحد وموثربمشا رکت خبره گان وپیشگامان ملی وغیر وابسته به بیگانگان برخوردار شوند، تا چرخ زنده گی شخصی واجتماعی شهروندان را از چرخش باز ندارد.دست یافتن به ارامش وامنیت در جامعه افغانستان با این بی تفاوتی وکم کاری امر دشوار است. در صورتیکه شهروندان واتباع افغانستان ازیک اینده مشخص وامید وار کننده احساس نا امیدی کنند ؛ بدون شک به سختی می توانند خودرا به حیث عضو بهم پیوسته در جامعه بحساب اورند. اگر قرارباشد که بنیاد حکومت وحدت ملی تداوم حکومت قبلی باشد ؛ به این تفاوت که حکومت قبلی در خارج بسته بندی شد ، همان کارگردانان در داخل به یک توافقنامه سیاسی خلاف قانون اساسی افغانستان ونورم های بین المللی وشرایط عینی دست زدند، ولی غافل از اینکه در اینده نه چندان دور تیم های هردو طرف حکومت وحدت ملی را درتقابل هم قرارداد وموجب مرزبندیهای جدید و اختلافات روی کسب مقام ومنابع مادی شد. چرا همین اکنون اگر اوضاع را دقیق تر تجزیه وتحلیل کنیم رفتا رفردی واجتماعی وسیاسی درحال حاضر نشانگرتناقض در رفتار فرد واجتماع ودولت که یک مجموع نا همگون را بنام حکومت ملی سا خته است بمشاهده می رسد؛مجموعه ای نا همگون که هم در سیاست داخلی وخارجی معضله سازبوده وقادرنیست تا مقوله های اساسی حکومت وحدت ملی را هم کلام وهم سخن بسازند.درین رابطه اگر حکومت وحدت ملی شرایط داخلی ومنطقه وجهان را با این عینک های دودی غرق دربا طلاق مقام پرستی ادامه دهند؛ به روشنی باید اعتراف کنند که انچه باعث شده تا کشتی تحول وتداوم واصلاحات وهمگرایی به گل بنشیند نزد مردم امروز وفردا پاسخ گو خواهند بود. اختلافات درونی تیمی است که تیم اصلاحات وهمگرایی، بدون اینکه به موقف خود درداخل حکومت به اندیشد ، نقش (( اپوزیسیون )) را خلاف نورمهای دولت داری درمتن دولت ایفا می کند. اگرتیم اصلاحات وهمگرای واقعاً علاقه مند اصلاحات بود، چه بهتر که از همان آغازکاربه حیث حزب ویا تیم منتقد دولت خارج ازچارچوب دولت به حیث (( اپوز یسیون )) اولاً انتقاد از خود و سپس ازارکان دولت، بخاطر ایجاد یک دولت مسئول وحساب دهی به فعالیت جدی وعلمی دست بکار می شد ؛ نه اینکه به حیث دولت در دولت از درون، نظام سیاسی افغانستان را که خود جزء آن  است به حیث نیروی بازدارنده به سوی اهداف ملی مانع شود. کشوریکه سه دهه جنگ تباه کن وویران گررا توسط تجاوز ومداخله پاکستان وایران به ایادی تا مانده های گروهای هفت وهشت درداخل کشور پشت سرگذشتانده وازین ناحیه زخمهای علاج نا پذیردیده وخورده؛ انقدراسان نخواهدبود که این دولت بتواند با این روند پاسخ گوی حل مسایل اقتصادی ، اجتماعی وتامین حقوق اقوام وملیت ها وحقوق زنان با این ساختاروترکیب سهمیه بندی، مفهوم مشارکت عادلانه ملی وبرابری حقوق شهروندان جدا ازتعلقات فکری ومذهبی وقومی ، جنسیتی در عمل تحقق بخشد. تاجاییکه درین دوسال شواهد گویاست نه نشانی ازاصلاحات وهمگرایی ونه هم از تحول وتداوم اثرات ملموس دیده نمی شود؛ برعکس به عوض تداوم وتحول رکود اقتصادی وفرارسرما یه وتوقف تولیدات داخلی وبه تعویق افتادن کمک ها ی خارجی توام با یک سلسله شایعات درونی وبیرونی مردم مارا سخت نگران ساخته است.

اکنون که یک سلسله فرصت ها باردیگربعد از ارزیابیها درحال شکل گرفتن است ؛ تجدید نظرمسئولانه دولت در مجموع عملکرد خود با نیرو وبا شهامت ، ولی هدفمند بصورت جدی کارهارا پی گیری ومشکلات درونی خودرا حل کند واز اقدامات شجاعانه ای که بخاطر منافع علیای کشور درین روزها درپیش گر فته نباید به خاطر این وآن مصلحت سنجی وخدای ناکرده عقب نشینی کند ؛ چرا تجربه نشان داده که اخرین کلید، این قلف زبان بسته را بازوبه سخن می آورد. با این همه کمبودیها وتهدیدات داخلی وخارجی بازهم دولت یگانه نهادیست که هنوزماموریت اداره وسازماندهی اجتماعی را درسطح بزرگ وبغرنج جامعه افغانستان به عهده دارد؛ به شرطیکه در انجام تعهدات مسئولانه عمل کند. در صورتیکه تئوری با عمل تناسب منطقی می داشت بدون شک ما با یک دولت متعارف ودولت خدمت گذارورعایت کننده قانون وحقوق اولیه شهروندان روبرو بودیم ؛ در آن صورت هیچ ضرورتی به طرح اینگونه مفاهیم اعتباری وقراردادی بنام حکومت وحدت ملی نبود؛وبد تر از همه تفاهم نامه ای سیاسی خارج ازمنافع علیای کشورومردم که با شرایط عینی جامعه وفق نداشته وندارد بکدام منطق حاکمیت ملی را به نفع شخصی وتیمی پنجا پنجا بدون حضور وارثین اصلی این سرزمین ترکه وتقسیم کردید؟ در دادگاه عدل الهی ومحاکمه مردم صبورافغانستان فردا چون دیگران پاسخ گو خواهید بود .

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 252 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.