Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بــازهم پنــد و انــدرز مــر ســقویان امــروزی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمدقوی کوشان، وودبرج – ورجینیا   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 10:12

بــازهم پنــد و انــدرز مــر ســقویان امــروزیدرشمارۀ قبلی پندنامۀ نُه فقره یی خطاب به سقویان امروزی که قصدداشتند استخوانهای امیرحبیب الله کلکانی شهید وهمراهان اورابا ادای نمازجنازه درتپۀ دوباره به خاک بسپارند، نگاشتم وراه حل مشکل وارده براحمدزی وتمام زی ها رانشانی کردم ویاد دادم تابه نام آن شهیددست ظلم نادرغداروبرادران دیره دونی اش،پسوند (زی) بچسپانند وبه کرزی واحمدزی بگویندمیخواهیم جسداعلیحضرت حبیب الله خان ابدالی، یاامیرحبیب الله محمدزایی، یارئیس جمهورحبیب الله خان کرزایی و ازین قبیل نام ها، را دوباره دفن میکنیم، وببینندکه فوری باجه خانۀ سلطنتی با ترمپت های طلایی رنگ روی تپه صف می کشد، بقایای اجسادشهدا روی تانکهای گلپوش آورده شده، برای مشایعیین فرش سرخ گسترده گشته، سران قبایل زی و زایی وخیل وحتی نواسۀ محمدظاهرخان ظاهرشده و امیرشهیدسعید ویارانش به گورهای نو و تازه ساخت بااحترام گذاشته شده واز زی ها تا خان فلانی خان باافتخار چندبیل خاک مبارک را برمقبره ها انداخته وادای احترام میکنند !!!
من این عمل (تقیه) را روا شمردم، زیرا هم چل وچال اوغانی است و هم کار اوغانی !
بهرحال، باجمع آمدن گروهی ازمتعصب ترین جاهلان قرن21 درکابل که خواهان اعماردوبارۀ مَنار نجات شده اند، چند فقرۀ دیگربرپندنامۀ پیشین می افزایم، بااین امیدکه به گوش بازیگوش تاجیکان، اوزبیکان، ترکمانان وهمۀ فارسی زبانان خراسانزمین نامدار برسد وآنرا آویزۀ گوش ناشنوای شان بسازند !
* اگرمیخواهید مثلا بنیادی برای یکی ازنامداران قوم تان بسازید، واز کمکهای جهانی برای ساختش سهمی برایتان برسد، سعی کنیدنام او را با (خان) آغاز وبا(خان) ختم کنید، مثل خان عبدالغفارخان، که کرزی مبلغ ناقابل هفتادو دوملیون دالرخیرات جهانی رابرای ساخت(بنیادخان عبدالغفارخان) اهدا فرمود، اگرشخصی راکه میخواهید بنیادش را بنیاد کنید، مربوط به خارج مرزهای امروزی درشمال، جنوب، غرب یاشرق باشد، تفاوتی دراصل قضیه نمی کند، زیراآن خان خاین دوسره نیزیک هندوستانی وبعد پاکستانی بود، که هم ازجوال میخورد و هم ازآخور، دراوایل از انگریز پول بی غیرتی می گرفت، و بعد از افغانستان و پاکستان – همزمان !
* چنانچه زبانی راخوش ندارید یادشمنش هستید، هیچکاه نکوشید کتابهای آنرا بسوزانید، حق واجازۀ این کاررا ندارید. این حق ویژۀ قوم گزیدۀ پشتون است، چه سوزنده سردارمحمدنعیم خان باشد یاملا محمدعمر آخوند نامدار !  مگرنشنیده ایدکه (زعیم ملی باباکرزی) به زبان مبارک خود فرمود ملامحمدعمرآخوند امیرالمومنین بود، در اوغانستان پاچایی کده بود، حق داره استخوانش ازپاکستان آورده شوه وده پالوی گورهای بابا نادر وبابا ظاهر خاکسپاری شود ! (دا بله خوشالی! بیا و ازی نوده پیوند کو !!!)
* هیچ میدان زمینی وهوایی را دراوغانستان به نام افرادنامداراقوام خویش مسما نکنید، اینهم از حقوقی است که ( سشتن تالا) به پشتانۀ بالا داده است ! کسی دراوایل پاچایی باباکرزی پیشنهادکرده بودمیدان هوایی کابل به نام مسعودشهید مسما شود، آن کم عقل نمی دانست که این از حقوق حقۀ همۀ خیل وختک و طایفه و قبایل قوم برترپشتون است! بالاخره هم بابا عنی(*) احمدزی میدان مذکوررابه نام نامی وافتخار آفرین باباکرزی مزین فرمود !
* شما فارسی وانها هیچ اجازه ندارید بندگان خدا را حکم به اعدام بدهید، این امرهم خاص ومخصوص وویژۀ پشتانۀ بزرگواراست، مثلا اعلیحضرت المتوکل علی الله محمدظاهرشاه بابای قوم پشتانه، هنوزماه اول شاهی خودرا به سرنرسانده بودکه به حکم اینکه شاه سایۀ خدااست، امر اعدام عبدالخالق هزاره وبیش ازبیست نفروابستگانش شامل پدر و کاکا وماما وکاکاومامازاده، معلمین وهم صنفی هایش وآشنایانش را با قلم شاهانه مزین به امضا وتوشیحش فرمود، امااین صدوراحکام شاهی در به سزارساندن گناهکاران به همان مورد محدود نماند، وباپیشنهاد کاکا هایش هاشم وشاه محمود، صدها وهزارها خطاکار، بویژه تاجیکان و ترکمنان و اوزبیکانی که حتی باشهید ابراهیم لقی ندیده ونامش را نشنیده بودند، ازدم تیغ بیدریغ شاهانه گذراند !
* مورد دیگری که اقوام درجه دوبه پایان هیچگاه نباید واجازه ندارند در مخیلۀ خویش بگذرانند اینست که نام جاده هاومکاتب ودانشگاهها و محلات وشهرک هارا به نام افراد منسوب به خویش مسما سازند، زیرا این امور نیزویژۀ پشتانۀ عظیم الشأن است. مثلا اگربخواهیدکدام بانکی درست کنید، نباید نامش رابگذارید تاجیک بانک یا اوزبک بانک، حق ندارید، چراکه درکشورپشتانه فقط پشتنی تجارتی بانک و میوند بانک بایدوجودداشته باشد !  جرئت نکنید مثلا خیابان ناصر خسرو یاجادۀ امیرعلیشیر نوایی رااستفاده کنید، تنهاوتنها اجازه دارید بنویسید، بگویید وبخوانید: نادرپشتون وات، پشتونکوت، شیندند وچنین نامهای پانگدار ووزین وپرمفهوم ! وچنین است اندرباب(شفاخانۀ سردارمحمد داوودخان) ! زیرا درست است که آن دشمن ملت بایک قهربچگانه وبی موقع، به برژنفی که همه امورنظامی واقتصادی افغانستان راهمین سردارسرخ سپرده بود، شوریدوشوروی را برملت مظلوم ماشوراند وملت ومملکت رابه خاک سیاه نشاندکه تاامروز سوخته راهیست وهست و بودش شراره شد وشیرازۀ حیاتش برخاک نشست. اماهرچه بودسردار سرخ شهزادۀ والانسب وملت شناس وتاریخ دان این سرزمین بود، نمی دانم به راستی چندشفاخانه آبادکرد، اما درتکمیل ساختمان زندان پل چرخی کابل، سعی شهزادگی و کوشش رئیس جمهورانۀ خودرابکاربرد تاآن زندان رابصورت اساسی، عصری و پخته ! اعمار فرماید، حالا لازم نیست کسی برود ونامش راازشفاخانۀ چهارصدبسترارتش حذف کند ودرعوض اسمش را برآن زندان بگذارد، وبگوید»زندان سردار داوودخان« !
بالاخیر باید ماغیرپشتون هاحد وحدود خویش رابشناسم وبه فرمایشات شاهانه وجمهوریخواهانه وکرزیانه واحمدزیانه گوشهای بازیگوش خودرا مجبورومکلف ! بسازیم تا بشنویم وذهن نشین کله های بی مغز خویش کنیم. ببنید سقازادۀ کلکان که نُه ماهی غصب قدرت محمد زاییان وبرگزیدگان خدا نمود، با کم فکری درمراسم افتتاح جشن استقلال کشوردر کناررودخانۀ کابل، درحالیکه وزیرمختارانگریز خونریزنیز حاضربود، باتعریض برامپراتور بریتانیای کبیر تازید و به مردم گفت » وا این جشن جشن امان الله وجشن مه نیس، ای جشن شمامردمس که با ریختاندن خون تان کمایی کدین، وا برین خوشی کنین، مرغ جنگی کنین وسات تانه تیرکنین« ! شمارا به خدا کدام خدا شرمانه میتوانددر حضورنمایندۀ امپراتورمهربان انگلیس درکابل، چنین احمقانه سخن گوید وازگفتۀ خود دلشاد باشد !
ببینید وآگاه شویدکه سایۀ خدا المتوکل علی الله محمدظاهرشاه بابای پشتانه، درچهل سال سلطنتش که به ناحق(سالهای طلایی زندگی ملت) می نامندش، درآغازهربیانیۀ شاهانه اش میفرمودند: آلازرت شیید سیید، پدربزرگوارم ناجی ! استقلال وطن بود... ولاطائلاتی ازین قبیل، داوود هم شطحیاتی ازین دست استفراغ میکرد، وتاامروزکرزی واحمد زی هم چنین مطالب لایعنی بیرون میدهند، سفرای شان(لااقل درهمین واشنگتن دی سی که خودم شاهد وشنونده بودم) درحضورسفیرانگریز جرأت بیان اینکه جنگ سوم انگریز باملت ما برچه اساسی صورت گرفت، را ندارند وبدون اسم بردن ازمتجاوز ومدافع، ماست مالی – در اصل ... مالی – میکنند، درحالیکه سقازادۀ باجرأت وشهامت درحضور نمایندۀ انگریز از متجاوز وسوزندۀ کابل نام گرفته خود وقومش رابه آتش انداخت !
شاید پند واندرزی بیشتر فراچنگ آید که فراخورحال شماتاجیکان و فارسی زبانان ناآگاه باشد، ولی و اما ومگر، درحال حاضربه همین بسنده میکنم، وشمارا به رحم وعطوفت قوم برترپشتانه می سپارم، تا از گزندبیشتر خشم شیطانی آنان در امان باشید !      
* واژۀ (عنی) عربی است ودرلغتنامۀ دهخدا به این معانی آمده: » گواریدن غذا، هضم شدن موادخوراکی، رنج دیده«  /.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 210 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.