Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بمناسبت نهــم دســامبر روز جهــاني مبــارزه عليــه فســاد!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
جمعه ، 21 آذر 1393 ، 09:33

محمدعلی مهرزادبا علم با ینکه فساد اداری یک بلیه بزرگ ویک خطر اقتصادی واجتماعی نه تنها در کشورما است، بلکه برای ابناء بشر وجا معه بین المللی بحیث یک معضل همه گا نی مطرح است، بناءً به اعتقاد براینکه از بین بردن این پدیده شوم اجتماعی واقتصادی چنان گسترده شده است که همه مرزهای سیا سی وجغرافیای را در نوردیده است،ایجاب می نماید تا به همکا ری بین المللی بر ا ساس اصول واحد بسوی هدف مشترک انجام گیرد.
از انجاییکه مواد مخدر یک پدیده شوم ومنبع تمام فساد است، امروزتا ثیرات جانبی ومنفی آن در کشورما بشکل فساد اداری سیستم ونظام اداری افغانستان راآلوده ساخته وجامعه را به سوی تباهی کشانیده انتقا دات کشورهای جهان را علیه حکومت ما بر انگیخته است، درین اواخر موادمخدر وفساد اداری تاثیرات متقابل روی هم گذاشته موجبات بی نظمی ومشروعیت دولت را مورد سوال قرار داده است.
اگرچه درین اواخرنظربه فشار های بین المللی حکومت موجوده خود اعلان می دا رد که فساد در ادارات دولت خارج از کنترول وانکار ناپذیر شده است؛ اين يك امر مسلم است كه اگر قبلاً فساد امر مخفي بود وزير ميز انجام مي گرفت، با تاسف ودريغ كه درين سيزده سال اخير بصورت علني وبا كمال جسارت روي ميز رشوت مي گيرند واين ناشي از بي باوري ديني وكمال بحران اخلاقي را نشان مي دهد.!
انچه تا اکنون دولت مردان به ان تماس نمی گیرند همانا عدم تشخیص عوامل داخلی وخارجی فساد اداری است، صرف روی تایید یا تردید فساد اداری نباید بسنده کرد! یک تعداد صاحبان غرض عوامل فساد را کتمان می کنند واذهان جامعه را بسوی معلول جولان می دهند وقدرتها ی اقتصادی وانحصارگر وسودسالار رویی عوامل اصلی که به شکل نیروی بازدارنده اصلاح اداره ومفا سد اداری درکار اند اصلا تماس نمی گیرند،در حاليكه قدرت، ثروت، تفنگ، اخبار، خبرگزاري وديگر مظاهر قدرت اگر در يك نهاد جمع شود هركسي با شد بدون شك فاسد مي شود.! اگرقرار باشد که فقر وتنگد ستی را عامل فساد اداری بدانیم شاید یک دلیل شده بتواند ولی دلیل کافی نیست،چرا در کشورهای صنعتی بزرگ جها ن که سطح زنده گی شا ن خیلی ها بلند است، فساد اداری واختلاس به شکل سرسام آور جریان دارد؟ پس به این نتیجه می رسیم که تنها فقر نمی تواند عامل ایجاد فساد اداری در جامعه باشد، بلکه تجربه سا لیان متمادی نشانداده است که منبع وعامل اصلی رشوه را انهای زیادتر مطالبه می کنندکه از نظرشرایط اقتصادی وموقف دولتی به سطح نهایت بالای قرار دارند، ومامورین پایان رتبه حیثیت اقمار خوردوکوچک رادارند که بدور اقماربزرگ وبزرگ تر می چرخندومقداری ناچیزی تحت جیب می زنند ونقش بلا گردانرا نسبت به مقامات بزرگتر بازی می کنند! استفاده غیر مشروع ا زهرنوع قدرت چه اقتصادی، دولتی، واجتماعی موجبات فساد اداری را بار می اورد ودرین اواخر در ترکیب دولت داری واجتماع روابط جدیدی ایجاد شده است که اصلاً به معیارهای دینی،ملی،وانسا نی ارزش قایل نمی شوند اگر درسطح پایین رتبه ها فساد اداری ورشوت وجود داشته باشد عامل اصلی آن ضعف مدیریت دیده می شود، با اینکه ادعا های بلندپروازانه را در رفع این نقیصه اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی به مردم داده است، اما درین راستا نه تنها موفقتی نداشته بلکه موجبات نگرانی بیشتر در جامعه خلق شده است ! بدبختانه تا هنوزاثرات ضمانت اجرای ستراتیژی اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری در عمل دیده نه شده است، چه رسد به سطح بالای که بنام مقامات عا لی رتبه یاد می شونداز ایشان حساب گرفته شود؟
ازاین وضع طورنتیجه گرفته می شود که درین اواخر از جمله دو عامل نهایت مهم: اول تفاوت معاش دربین کارمندان دولت بنام این وآن بدون در نظرداشت معیارات قانونی،وثانیاً تفاوت معاش در بین کارمندان دولت وسازما نهای غیر حکومتی موجب نارضایتی مردم وخصوصاً مامورین با سابقه که از تجربه کافی بهره دارند، ولی نسبت نداشتن دومهارت که جدیداًمود شده وتعداد زیاد از کا رشنا سان ورزیده رابه بهانه اینکه انگلیسی وکمپیو تریاد ندارند مجال وچانس استخدام کمتر برای شان میسراست، این تفاوت و امتیا زات ما دی بستر سوء استفاده و فساد اداری را گسترش می دهد !
ازطرف دیگر عدم استقراروثبا ت نظامهای حکومتی در دودهه اخیر در افغانستان بزرگترین معضله وتضاد طبقاتی واختلا فات غیرقابل تصوررا دامن زده است،سیتم ونظامهای حکومتی نظربه تحولات اخیر بجای اینکه به مردم اتکا کنند خودرا وابسته به قدرتهای خارجی کرده اند،این امر موجب شده تا گروپهای داخلی خواسته ونا خواسته نقش ستون پنجم را اختیارکنند،وبد ترازهمه که علا قه مندی قدرتهای منطقه روی همین گروها متوجه وسرمایه گذاری می کند، این امر موجب شده تا منا فع علیای کشور فدای منا فع فردی شود، همین اقشا رپول زده غرض حفظ منا فع مادی خود زمینه فساد اداری را مساعد می سازند، ازین وضع طورنتیجه گرفته می شود که فاصله در بین مردم ودولت راگروهای فشار داخلی وخارجی دامن می زنند تا در غصب دارایهای بیت الما ل د ست بازداشته سرما یه ملی ما را چون یک غنیمت جنگی غارت کنند، ومامورین پایان رتبه را بنام این آن بسوی فسا د اداری واخاذی متهم وبکشانند، با اعطای کمترین تحفه وتبرک جامعه را آلوده بسازند. عدم هما هنگی تمویل کنندگان خارجی ومداخله در جایبجای کادرها ی اداری به سطح بالا واعطای امتیازات مادی بدون در نظرداشت ستراتیژی اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری، موجب نارضایتی وعدم علاقه مندی درکار کنان دولتی شده است، وسوسه ودغدغه را برای فساد اداری روزبه روز افزایش داده است ! اوضاع امروزی وروند اداری نشا ن گر اینست که اجراات در ادارات در عد م موجودیت معیار و فاقد هرنوع تعهد نسبت به تامین منافع علیای کشور جریان دارد وهیچ نوع مسئولیت در قبال مردم احساس نمی شود !
فرهنگ معافیت درین سالها نه تنها موضوع مکافات ومجا زات را نهایت کم رنگ ساخته است وعدالت اجتماعی مفهوم کلیت وجامعیت خودرا در جامعه از دست داده، این امرموجب شده تا مجرمین در ارتکاب جرم دست باز داشته احسا س خطرنکنند وبا مداخله واسطه های نا مطلوب جلوی تنفیذ قانون را بگیرند، ولی انچه دامنه فساد اداری را گسترش داده ومنجربه ناامیدی طبقه محروم کشورشده هما نا عدم ضمانت اجرای قانون اسا سی بصورت کل وعدم ضمانت اجرای ستراتیژی اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری بصورت اخص می باشد !
با اعتقاد براینکه تمام پدیده های اجتماعی ازنظر علمی باهم ارتبا ط دارند، نباید بشکل تجریدی وسلیقوی درتحلیل وتجزیه مسا یل ملی وبین المللی پرداخت، بلکه هر اقدام د ر شرایط که ارتبا طا ت جها ن را نهایت بهم پیوست ساخته است با حفظ منافع ملی از تجا رب کشورها استفاده شود، ازطرف دیگر طور نسبی جامعه افغانستان نظر به تحولات اخیر درکشورازاگاهی بهتر بهره مندشده علاقه دارند تا درتصامیم دولت شرکت داشته باشند، ودولت نباید مسا یل را از دید مردم افغانستان پنهان کند، برای حل مسایل ملی ورسیدن به اهداف واستراتیژی وطرزالعمل اصلاح اداره ومبا رزه علیه فساد اداری ایجا ب مینما ید که همکا ری مردم جلب شود، همکا ری زمانی بدست می آید که بستر فرهنگی ایجاد شود دران صورت است که توسط اگاهی وجهت دادن افکا ر مردم بسوی تامین منا فع علیای کشور وجلب اعتما د مردم در رفع فقرزدای وایجاد شغل می تواند مشروعیت هرنوع طرح را در مسیر موفقیت رهنمون باشد.
تاثیرات منفی تحولات دودهه اخیرکه درسیستم اداری افغانستان از خود بجا گذاشته وتا امروزتداوم یافته تورم تشکیلاتی است که بدون در نظرداشت نیازمندی های جامعه بخاطر( رفقا وبرادران) ادارات اضافی وغیرضروری ایجادشد، وتا اکنون این بار سنگین بردوش مردم ما
برعلاوه مشکلات اقتصادی سنگینی می کند، ایجاد این ادارات ازدومنبع ودوسیستم دولتی ویا از دوشبکه استخباراتی همسایه شمالی وجنوبی طرح ریزی وبشکل پنهان واشکار نظام اداری افغانستان را مورد تهاجم قرارداده وفعلا همین مهره های غیرضروری اند که از یک سنگربه سنگرد یگر جایبجای صورت گرفته بحیث نیروی باز دارنده اصلاح اداری وفسا د اداری قراردارند !
اندیشه های چپ وراست افراطی شیرازه نظام اداری ما را به سوی ماجرا جوی وبی هویتی کشاند وهرکدام شعارعدالت اجتماعی سردادندوشعور دینی وملی ما را که روی معیار های عدل الهی قرارداشت بسوی اهداف مادی پرستی وتحجر فکری کشاندند، شاید عده ای به این تصورباشند که نظام سرمایه داری بهترین سیستم باشد که انسان تا اکنون تجربه کرده است ! اما کسی مدعی نشده که سرمایه داری ثبات ایجاد می کند وآلوده به فسادنیست!،مادرسی سال گذشته شاهد بودیم که با زار آزاد بیش ازصد بحران رادرسطح جهان به خود دیده است ! درین صورت به این نتیجه می رسیم که نه کنترول افراطی سیستم سیوسیا لیستی قادر به جلوگیری فسا د اداری است ونه هم با زار آزاد سرمایه داری،هردو منبع فساد اند ! اصولا درشرایط موجود که کشورما سی سال جنگ تباه کن را تجربه نموده تنظیم ونظارت دولت در بخشهای ضروری برای کار کرد اقتصا د ازاد یک امرضروری است، البته این کنترول ونظارت زمانی موثراست که سیستم ونظام اداری اصلاح شده باشد، چرا بدون نظارت وتنظیم، هم چنان بحران های مکرروحاد اقتصادی در بخش های مختلف جهان بروز خواهد کرد، یعنی بازارآزاد به خودی خود کافی نیست باید سیستم مختلط که هم مزایای دونظام اقتصادی یعنی تشویق سرمایه داران ملی ازیک طرف واز جانب دیگر بخاطر تامین منا فع مردم، مداخله دولت باید نقش بازی کندوبحران بیکا ری که امروز دامن گیر جا معه بصورت کل وکارکنان دولت بصورت اخص شده دست بکارشود.
اصلاحات اداره ومبارزه علیه فساد اداری در طول عمرنظام های سیا سی در افغانستان مطرح بوده، ولی انچه در شرایط امروزی نیاز وضرورت به این امرمهم می رود اینست که در دودهه اخیر حکومات در افغانستان بشکل جناحی، گروهی، وتنظیمی اداره شده هرگز کار به اهلش سپرده نه شده است، اگرقرار باشد که کار به اهلش سپرده شده باشد ضرورت این همه مشاور نمی رود چرا در عمل دیده شده است که مشاورین کاملاً خلاف جهت کاری کارمندان از دید شخصی نظر می دهند که این امر بحیث نیروی بازدارنده اصلاح اداره ومفاسد اداری جریان پیدا کرده است، تداخل کاری وشبا حت های وظیفوی در ادارات به حدی جریان دارد که موضوع مسئولیت ومکلفیت در ابهام قرار گرفته صلاحیت بدون مسئولیت ومسئولیت بی صلاحیت تار وپود سیستم اداری مارا چون تار عنکبود پیچانده است ! روابط جای تخصص وکارای را گرفته، با تا سف این میراث شوم ازگذشته تا اکنون ادامه داشته بحیث یک معضل از جمله صدها خلاها ی دیگر موجب درد وعذاب مردم ما شده است.
تا جاییکه تجربه ای سالهای اخیر گویا است،یکی از عوامل ایجاد اینهمه مشکلات اقتصادی، اجتماعی واداری در این نهفته است که دیگران به حق ما تصمیم گرفته اند، بدون اینکه به توانمندیهای خلاق جامعه خود با ورداشته باشیم، بارد یگر ما را درگیر بحران وتورم ستراتیژیها کرده اند، ما ارزو داشتیم که بحران وتورم تشکیلاتی را ازطریق( ستراتیژی وطرزالعمل اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری) جلوی فساد اداری رابگیریم،ولی ضرورت مبارزه علیه مواد مخدر که یگانه عامل ازدیا د فساد اداری شده باید توجه بیشتر در قدم اول صورت بگیردو در قدم دوم ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری را به منظورایجاد یک اداره سالم تحقق به بخشیم، چرا هر یکی روی هم تاثیرات متقابل دارند
پدیده شوم موادمخد رکه چون مرض سرطان درسطح منطقه وجهان گسترده شده است ازجمله افات اجتماعی موجبات وزمینه خطرناک فساد اداری را مساعد ساخته است، فسا د اداری را باید در کشورخود یک امر نهایت جدی باید تلقی کنیم،وازطریق راهای معقول خصوصاً توسط جلب همکاری مردم این کار ممکن ومیسراست، چرا واقعاً مردم افغانستان به قدر کافی از موجودیت فساد اداری رنج برده وفعلاً کا سه صبروتحمل شان به اخر رسیده است! ازحق نگذریم که اقوام باهم برادر وحقشناس افغانستان حق داشتن حکومتی رادارند که زخمهای ناسور که درین سه دهه اخر ازطرف سود سالاران وزراندوزان متوجه شان شده ملحم بگذارند ویک زنده گی ابرومند که درآن حقوق حقه وتلف شده اعاده شود، وازطرف دیگر بی با وری که دربین دولت ومردم ایجاد شده توسط روابط سالم ضمانت اجرای پیدا کند وفرهنگ خشونت که زاده افکا ر قرون وسطی است محوشود، وجای خودرا به معیارهای اصیل اسلامی وملی یعنی عدالت،تقوی، اخلاق،صداقت، تنفیذ قانون، احترام به سنتهای پسندیده جامعه ما،عدم تبعیض در اجرای امور اربا ب رجوع، احترام به دانش ومسلک، این همه ارزشها ومعیارهای قبول شده باید هرلحظه در دادگاه عدل الهی ووجدان انسانی این ودیعه خداوندی محک زده شود.
سوال هم وطنان ما از جریان اصلاحات اداری وجلوگیری ازمفا سد اداری اینست که: اگرهدف از تعریف اصلاحات اداری، ایجاد اداره سالم، سپردن کار به اهلش، ارتقای ظرفیتها،وتنظیم امور ذاتی مامورین ملکی باشد، پس چرا از کنفرانس بن تا نشست پاریس که کم وزیاد هفت سال می گذرد، داد وفریاد مردم ما وافکا ر جها نیا ن از عدم اداره سا لم، نبودن ظرفیت ها بخا طرجلوگیری از فساد اداری حیثیت ووقا ر این ملت را به سوال مواجه ساخته اند ! باید در قدم نخست به این سوال پاسخ داده شود که ازجمله سی ودو ملیارد دالر که خارجیان به افغانستا ن کمک کرده اند صرف شش ملیا رد آنرا دولت به مصرف رسانده ومتبا قی بیست وچها ر ملیارد آنرا خود شان بنا م این آن از د ست دولت خارج ساخته اند وحق نظارت ازموسسات خارجیان را برای دولت نا ممکن ساخته اند وبه بهانه اینکه سیستم اداری افغانستا ن ظرفیت نداشته والوده به فساد است؟ خود سرانه بدون نیازمندیهای جامعه ما کمک ها صورت گرفته است، درین صورت تناسب فساد اداری باید ازروی بیست وچها ر ملیارد دالر سنجیده شود، بدون شک خارجیان از طریق انجوها بنام بلند بردن ظرفیتها که اصطلاح وارداتی وفریبنده است موجبات وزمینه فساداداری را رونق بخشیده اند، درین روند به شکل اشکا ر وپنهان شریکان جرم در داخل بوجود اورده اند، وحق سکوت را رایج ساخته وتوسط تبلیغات خودرا پاک وسیستم ونظام افغانستا ن را مورد تهاجم انتقادات قرارداده! وبا تا سف که صاحبان غرض سکوت بر لب دارند ! بهتر است تا دوستا ن که بما کمک می کنند وانگشت انتقاد بسوی د یگران ا شا ره دارند درعملکرد خود تجد ید نظر کنند به عامل اصلی یعنی جلوگیری ازکشت کوکنار وقاچاق مواد مخدر که یک پدیده خارجی وتحمیلی است وجلوگیری وکاهش تقاضا ی مواد پر یکرسرها که در ساختن هیروین ومورفین بکار گرفته می شود اکثراً از کشورهای خودشان وارد کشورما می سازند ما را صادقانه همکاری کنند؟؟
مردم ما به این عقیده اند که پروسه رقابت ازادکه ریاست اصلاحات اداری براه انداخته است، چون بعضی پلانهای دیگر مولود اندیشه ای خارجیا ن است که اوضاع واحوال کشورمارا نادیده وناشنیده گرفته مفهوم دکته را یکباردیگر تحقق بخشیده اند، درست است که اصلاحات یک ضرورت است ولی در عین زمان یک امر اخلا قی شده می تواند واصلاحات اداری امروز هرگز تناسب با شرایط جدیکه سی سال جنگ در جا معه ایجاد نموده تناسب منطقی ندارد وبرای مردم دشمن تراشی کرده اندوازطرف دیگر فسا د اداری را مشروعیت بخشیده است! چه جای معیارهای چون – روح خداپرستی، بینش عالی، وطن دوستی، ازاده گی، وجدان وانسا ن دوستی را حاکمیت روابط بر ضوابط،اعمال نفوذ برخی از ارگانها، عدم تطابق قوانین با شرایط موجود، تناقض وتداخل در قوانین، از همه مهم تر عدم رعایت ضوابط در استخدام خارجیا ن بنام مشاورین، تا اکنون به وضوح دیده شده که بدون در نظرداشت شرایط افغانستا ن مشوره داده اند، وبصورت دکته بدون تحلیل وتجزیه اوضاع جامعه ما تصامیم در راس حرم به حق مردم که صاحبان ووارثین این دیا ر اند گرفته می شود!!
همان طوریکه بعد از شش سال صاحب نظران اقتصادی واندیشمندان سیا سی داخلی وخارجی ستراتیژی ملی برای انکشاف وبازسازی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را نا کافی ارزیابی می کنند، اداره اصلاحات هرکز استثنا شده نمی تواند، تجدید نظر روی تطبیق معیارهای که باعث بحران بیکاری متوجه هم وطنان ما از طریق رقابت ازاد شده یک امر لازمی پنداشته می شود، چه با تا سف باید اذعان داشت که نظام وسیستم اداری ما بشکل قراردادی واعتبا ری جوانا ن آما ده بکا ر را ارزیا بی واسخدام می کنند، توانمندیهای جوانان راکه درراه رفاه وسعادت جامعه باید بکارگرفته شود بسوی منافع ارباب زروزور جهت داده می شود ! برای اینکه جامعه از مرزبندیهای جدید که وحدت ملی مارا به چالش کشیده است وفعلاً بنام مردم می خواهنداشتباهات گذشته را تکرارکنند توسط اندیشه های تعصب امیز در راه نفاق بکار برند ومدتی افکار مردم را مصروف تا مین منافع گروهی وتنظیمی کنند !؟
برای رسیدن به اهداف ( ستراتیژی وطرزالعمل اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری ) ایجاد بستر فرهنگی، اگاهی وجهت دادن افکار مردم بسوی تامین وحفظ منافع علیای کشور وجلب اعتماد مردم، وبطور عاجل تلا شها بسوی کمک رساندن مطابق ومتناسب به نیا زهای امروز وفردای مردم ما صورت گیرد! وزیادتر توجه به محلات کشور که یگانه متحدین ثابت قدم دولت ها اند معطوف شود، رفع فقرزدای وایجاد شغل می تواند مشروعیت هرنوع طرح را در مسیر موفقیت رهنمون باشد.
در نتیجه با درنظر داشت هرنوع مشکلات وپرابلمهای اشکا روپنهان ویک سلسله کمبودیها بازهم دیرنه شده جلوی تکرار اشتبا هات که از جامعه ما قربانیهای بیشما ری گرفته است جلوگیری کنیم، برای تحقق و ایجاد یک اداره سا لم ومبارزه علیه فساد اداری به یک تحول فکری و قيام فرهنگی که ذهنیت ها را برای حفظ واحیای وجدانها بسوی تامین منافع مردم جهت داده شود، انانیکه صاحبان درایت فکری وهم کفایت کاری اند باید بخاطر ملت رنج کشیده به سکوت خود خاتمه بدهند وعملاً در صحنه حضور فعال داشته اجازه ندهند که وطن ومردم مورد اتهامات قرار بگیرند.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 308 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.