Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

به ســیاست اطــاعت وبــرده گی اختیــاری؛ نقطــه پایــان بگــذارید؟! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
چهارشنبه ، 1 ارديبهشت 1395 ، 08:01

محمدعلی- مهرزادانتخاب داوطلبانه استبداد مستبد ین را مردم افغانستان درطول پهنه تاریخ به اشکال گونه گون عده ضعیف النفس ومادی پرست در بدل مقام وعنوان وزیرورئیس پذیرفتند ؛ چه حکومت استبدادی چیزی نیست جزقدرتی که توسط همین قشرمعامله گروسود سالارتوده های مردم را اغفال ویا به جبروزورووعده های غیرعملی، نا اگاهانه یا به میل ورغبت ورضایت خودبه شخص حاکم تفویض می کنند. چرا حکومت مستبد ودکتا تورجزاطاعت وانقیاد داوطبا نه توده ها پا یگاهی دیگری ندارد.مردم بنابردلایل به اطاعت وانقیاد تن می دهند، واگرچنین نبود ، هیچ استبداد ودیکتا توری یا اصولاً حکومتی چندان دوام نمی اورد،بنا بران، برای ان که حکومتی از حمایت عامه مردم برخوردارباشد؛ باید مردم درمقا بل هرزمانیکه خواسته باشند از ان حکومت سلب اعتماد کنند. درصورتیکه مردم نتوانند به دکتاتوری وکج رویهای حکومت پایان دهند ، فرمانبرداران ، خود بنا برخواست ورضایت شخصی به اطاعت وفرمان برداری تن داده اند.روشنفکران وروشنگران جامعه ما روی عوامل ودرپی جواب این سوال باشند که اصولاً مردم افغانستان چرا درداخل کشوربه اسارت وانقیاد وبرده گی اختیاری تن داده اند.؟ وچرا مردم افغانستان درهمه ازمنه ومکا نها از فرمان ها ودستورات دکتا توران که اقلیتی کوچک را می سازند اطاعت کرده اند.؟ ولی با تاسف ودریغ که روشنگران ، دانشمندان متعهد کشورانطوریکی لازم بود واست دربا ره چشم اندازانقیاد عمومی در برابرحکومات استبدادی کمترافکارمردم را به سوی آزاد اندیشی جهت داده اند، تا اکنون این موضوع مغشوش وتا سف اوراست . به این امرحیاتی همه ماافکاررا جولان ومتمرکزکنیم که چگونه انبوهی از انسا نهای کشورما درروستاها، شهرها ،ملیت ها، زیرفشاروظلم جباران داخلی وخارجی وهمسایگان ما چون ایران وپاکستان تعدادی کشته وعده ی کثیری عذاب می کشند، وعده در زندانهای مخوف نظامهای گذشته ای داخلی وخارجی نابود ، معلول ومعیوب می شوند. قبول اینهمه درد وعذاب ناشی ازقدرتی است که خود مردم به ستمگران داده اند، درغیران انها د یگری قدرتی نیستند؛ بازهم تحمل وبی رغبتی ما در مقابل اینهمه بی عدالتی ادامه دارد.بدون شک این وضعیت حیرت اورومعما گونه است.درحالیکه به قدرت عمومی مردم نظرانداخته شود وملیونها نفریکه در بدبختی وفلاکت وزیریوغ اسارت وشرایط سنگین سنت های دست وپاگیرپذیرش برده گی اختیاری وبا الاخره سیاست اطاعت درمقابل این همه عدم توجه زمامداران د یروز وامروزنسبت به اوضاع واحوال نابسامان شرایط اقتصادی واجتماعی حیرت آورنیست؟ایا درین انقیاد همه گیر وبرده گی اختیاری، پیش آهنگان وپیشگامان نهضت های اجتماعی شریک جرم پنداشته نمی شوند؟ اگرقبول کنیم این همه استبداد ناشی ازترس وتوافق عوام نا آگا هانه باشد ،پس روشنفکران ما چرا افکارعامه را بسوی بیداری واستقلال فکری جهت ندادند؟ بازهم اگر بپذ یریم که صد هزارنفرجاه طلب وبوالهوس وپولپرست ظالم بیدادگرتمایلی به تغیرنداشته باشند؛ واز طرفی مردم به قدرت خود اگاهی نداشته باشند؛ پس دانایان ما چرا دراگاهی افکارعامه به موقع عمل نکرد ند که امروزبه این سرنوشت دچارشد یم. ویا اینکه این پیش اهنگان نهضت های اجتماعی قادر نیستند دربرابرسلطه گران از مردم دفاع کنند ؛ ویا نمی توانند تئیوری را درعمل پیاده کنند. جامعه شناسان را عقیده بر اینست که علت اطاعت انسان در دوران کودکی ان است که قوای عقلی وقدرت تمیزدراورشد نکرده بایدازوالدین اطا عت کند. اما وقتی به رشد عقلی می رسیم باید به عنوان یک انسان بالغ وازاده تابع خرد خود باشیم ، نه تابع کسی دیگر.در مبارزات اجتماعی به غیر از خشونت می توان برای غلبه برمستبد ین ومستکبران ازتوافق ضمنی وسکوت خود درمقابل جباران امروزصرف نظرکنیم؟،درآن صورت عدم همکاری با زورگویان فلسفه عدم خشونت (( گا ندی)) یکی ازراهای موثرمیسروممکن است! لازم         نیست فرما نروای مستبد را به زورعقب برانیم ، کافی است اورا از تکیه گا های مالی، محروم واهرم های قدرت را از اوسلب کنیم. هرقدرتوده ها بیشترتسلیم ومطیع شوند ، ستمگران مستبد قدرت بیشترکسب می کنند، وقتی تصمیم بگیرید که دیگربرده نباشید ، بی درنگ آزاد می شوید ، گاندی عقیده داشت که شرط نیست با زور وفشار فزیکی ، ستمگران را از اریکه قدرت به زیربکشید ، بلکه کافی است به حمایت خود ازانها پایان دهید ، انگاه خواهید دید که چگونه بی ستون این پیکر عظیم وببرهای کاغذی به لرزه می افتد وسقوط می کند. مردم افغانستان درین سه دهه اخیربه انواع دیکتاتوری مواجه شده اند ازجمله دیکتاتوری انتخا بی توسط خود مردم ، دیکتاتوری موروثی خا ندان شاهی، ودیکتاتوری توسط کودتاهای نظامی که به زور اسلحه بقدرت رسیدند. درحالیکه مردم با این سه قدرت اهرام ثلاثه فرعونی، خود خواه بهترین فرصت های حیات اجتماعی خودرا گذشتا نده وهنوزاین سلسله مراتب برسرنوشت مردم حاکم واحاد جامعه را درخود جای داده است،به طوریکه صدها هزار وحتی ملیون ها نفرهم وطن ما با این ریسمان این د یکتا توران رنگارنگ پیوند خورده اند ، وبه آن متصل اند، واز حمایت وپشتیبانی ها واعطای حق سکوت تحت سایه زورمندان که خودرا بحیث نماینده گان دروغین وشخصیت های کاذب اقوام باهم برادرساکن در افغانستان واز سودهای سرشار این دیکتا توران به مردم ووطن عاید شان می گردد،د رهم چو اوضاع واحوال است استبداد در نظراین عده که نقش اقمار قدرتمندان زروزوررا بازی می کنند، بدون شک با این وضع تعدادی بی اراده وضعیف النفس از جمله کسانی اند که درطمع ثروت اندوزی وجاه طلبی می سوزند وگرداگرد اوجمع می شوند وبه تحکیم قدرت این زورگویان تفنگ بدست وزرپرستان که از خون همین مردم خود تغذیه می کنند، کمک می کنند تا در(( غنایی)) سهمی داشته باشند ودرنظام به حیث وزیر ورئیس جایگاه خودرا تثبیت وخوش خدمتی وبا لاخره ضد منافع هم وطن خود عمل کنند. پس با این وضع موجود که استبداد وسیاست اطاعت وبرده گی اختیاری وبی تفاوتی سنتی که به حیث عادت کشنده حکمفرماست ؛ چه گونه می توان ان را ریشه کن کرد.؟ وچه طورمی شود مردم را متقاعد ساخت که برای ازبین بردن هرنوع استبداد رضایت خودرا از این نماینده گان که به زورزروتمایلات قومی، زبانی ، مذهبی وتبارگرایی سلب نمود. اگر تحلیل وارزیابی دقیق وهمه جا نبه صورت بگیرد، همه مردم تحت تاثیر عادت وسنتهای دست وپای گیرسیاست اطاعت وبرده گی اختیاری فریب نمی خورند . به نظرکارشناسان سیاسی وجامعه شناسان  وا قع گرایا نه همواره عده ای از نخبگان تیزهوش وبا ورمند وجود دارند که واقعیت امور را به خوبی درک می کنند وهمیشه انها بیش از دیگران می فهمند وسنگینی اطاعت وبرده گی اختیاری روی مردم خود حس می کنند؛وبه اسانی نه درگذشته ونه هم در شرایط فعلی تسلیم نمی شوند،وپیوسته در صددگسستن زنجیر اسارت برده گی اختیاری اند تا جامعه را ازتوافق وبی تفاوتی در مقابل این همه بی عدالتی اگاه ونجات دهند . چنین افراد در کشورما درگذشته بحیث پیشگامان نهضت های مترقی قرارداشته اند واخلاف شان فعلاً درهمه جاه وجود دارد،اگروضع ازین حالت بد ترشود وازادی به کلی ازهمه ی دنیا محو شود این گونه افراد وطن دوست که از منافع علیای کشور آبخوره دارند باز ان را خلق وابداع می کنند وهرروزجوانه می زندوبنیا داین ستمکاران گوناگون را برخواهند چید. البته با این سیاست بازیهای قدرت های بین المللی وخائنا ن ملی که ازمذهب بشکل افزاری در راه تضعیف وتحمیق مردم ما بر بدنه  حکومت وحدت ملی پینه وپیوند شده اند، در داخل توسط یک تعداد محدود ومعدود براه انداخته شده بازهم روزنه امید وجود دارد؟،باید نخبگان ونمونه های از چهره های برجسته وممتاز بپا خواسته تصمیم شجاعانه ، مصمم ودانا  برای ایجاد یک سپاه مقاومت انقلابی علیه حاکمان مطلق العنان وزورگویان بی مسئولیت  دین اسلامی وملی خودرا ادا نمایند. این افراد از طریق آموزش وافشای حقایق ، اگاهی از دست رفته ی مردم در باره آزادی واقعی دوباره به آنان بازگردانیده شود واسطوره ها وتوهمات را که حکومت های دیروز وامروزالقا کرده وفعلاً هم جریان دارداز اذهان ایشان بزدایند. البته دور از انتظار نیست که محصلان جوان وجستجوگراگاهانه با شناخت علمی از جامعه دیروز وامروزوبصورت کل اشنایی با تاریخ چند هزارساله این کشور دانش پرورومهد علم ومعا رف وبا دانشمندان که درسطح جهان تحول شگرفی را بوجود آوردند ،شاه کلید عمل انقلابی را بدست بیا ورند. اما درمقا بل این هم دوراز انتظارنیست که یک تعداد تحصیل کرده گان جوان وجستجوگرورادیکال دو اتشه به اقتضای شغلی پردرامد ودارای مزایای عالی ، به وضع موجود بپیوند ند که با تاسف تعدادی پیوسته اند؛ وبه محا فظه کاری راحت طلبی تبدیل شده اند. با اینکه می دانند که حکومت های استبدادی سه دهه اخیرمغایرمنافع ومصالح اکثریت مردم عمل کردند. سوال اینجاست که این رضایت به اطاعت وبرده گی اختیاری چگونه پدید امد واکثریت مردم مارا بحالت بی تفاوتی در مقابل این همه دسیسه ها وفتنه گریها ی دشمنان داخلی وخارجی  قرارداده است؟ بدون شک این بی تفا وتی ناشی از قدرت مافیای تبلیغاتی شبکه های استخباراتی قدرت های استعمارگروهمسا یگان چون ایران وپاکستان است که اذهان توده های عظیم کشورما را نشانه گرفته است.اهرم اجرای انها توجیه کننده گانی آزموده وخبره اند که کارشان صرف موجه جلوه دادن چهره ی مستبدان است. ابزار انها مانند مذهب ، صدقه ، موسسات خیریه ، صحنه سازی ، ایجاد القاب وتوهمات ایدئولوژیک که امروزحاکمان برای فریب وجلب رضایت مردم افغانستان به کارگرفته شده است.شناخت ازحامیان حکومات مستبد که درافغانستان درهرمقطع زمانی چهره بدل نموده سنگرتبدیل می کنند ، از جمله نخستین حامیان دولت مستبد ووابسته را افراد نادرست ، که طبقه ای نسبتاً فعال وپرشماری را تشکیل می دهند ، اینها دولت را به مشابه ابزاری برای کسب قدرت جاه طلبی وسود جویی می انگارند دومین حامیان دولتهای ضد منافع ملی را ساده لوحان یا فریب خورده گان ،طیفی گسترده را شامل می شوند که بدون تردید ، هریک از انها به این دلیل که از حق رای ونظربرخوردار ند وازین حق ، به همان اندازه استفاده می کنند که دیگران بنا به حق خود در غارت وچپا ول انها آزادند، این تصورکمال ساده اندیشی است.گروه سوم را حامیان دولت های مستکبررا گروهی که به بدی شهرت دارند، هرگزحاضربه قربانی کردن منافع شخصی خویش برای ایجاد تحول ودگرگونی نیستند . صرف تعدادی می توانند ، ودرتاریخ نشان دادند ، که نام مقدس آزادی را نمی توانند به عنوان پوششی برای هرعمل سخیف به کارببرند. اکنون که بحرانات اقتصادی واجتماعی وسیاسی انقدر دروطن ما درحال شکل گرفتن است ودرنهایت برعلاوه آن تلاش دارند تا بحرانات اخلاقی را نیز در جامعه ما ایجاد کنند. درچنین شرایطی خطرناک ونا امنی هستند کسانی، که هنوزبه غارت گری وحیف ومیل سرمایه ملی ان قدرطماع وجاه طلبی ادامه می دهند ؛ تا ازین طریق به عمرننگین وسیاه کاریها وبرتعدادی شریکان جرم خود  به افزایند.؟ هستند تعدادی که با انهمه رنجها ومشکلاتی که از طرف مستبد ین برانها تحمیل میشود، تحمل می کنند وتقصیر را به گردن اطرا فیان وکارگزاران ومبا شران انها می اندازند وبه اطاعت از دو ارباب دریک حکومت ادامه می دهند.! علت اصلی که این نوع انسا نها به خواست خود از اوامر ودستورات به شکل برده واراطاعت می کنند ؛ با تا سف با ید گفت که یا برده زائیده می شوند وبرده نیز بار می آیند.؟ ما انسا نها اغلب تا لفظ ((ستمگر)) را میشنویم زود یاد فرعون وشمروچنگیزخان مغل وهیتلروامثا لهم می افتیم؛ازین نکته غافلیم که ادمیان معمولی نیز ستمگرمی شوند. همین قماش از انسانها هستند زمانیکه عیبی در دیگران می بینند ؛ هرگزبیا د معایب خود واصلاح ان نمی افتند وخود خواهانه بحق دیگران زبان تند طعن بکارمی برند، درحالیکه خودش ستمگرودر فساد آغشته است. درین اوضاع واحوال که بوجود آورده اند مارا بیاد ضرب المثلی می اندازند که رنگ وبوی سیاسی واجتماعی وهم رنگ اخلاقی دارد: (( می گویند طیا ره ای درحال سقوط بود وهمه مسافران به اضطراب افتاده بودند، ولی یک نفربدون هرنوع نگرانی وناراحتی روی چوکی نشسته بود؛ از وی پرسید ند که تو چرا از سقوط طیاره نگران نیستی ؟ آن مرد با خون سردی جواب داد ! چرا نگران باشم ، مگرطیا ره مال پدرم است که از سقوط ان نگران باشم؟ )) .حالا که نظام سیاسی وحکومت وحدت ملی را برای طنزپرتازان و بیان ضرب المثل ها ساختند ، بازهم ما را بیاد طنزی دیگری می اندازد که سال 1395 را دولت مردان افغانستان سال مبارزه علیه فساد اعلان کرده اند، به نظرم این ادعا به یک فکاهی می ما ند که گفته اند: (( باغبانی متوجه شد که پسربچه ای روی درخت زرد آلو نشسته ومشغول کندن وخوردن زرد آلو است. باغبان با عصبانیت گفت؛ حا لا میروم به پدرت شکایت می کنم وراه افتاده که برود ؛ پسربچه ای که بر درخت نشسته بود گفت ؛ کجا میروی ؟ پد رم اینجا در باغ بر درخت گیلاس است.!)) درحالیکه زورگویی ،فساد اداری، بی قانونی ازپدربه فرزند میراث مانده با شد ؛ به گفته شاعری از دیارنیمروزباستان که گفته بود:((درشهری که همه دزدند تو دزد چپوگرباش!)). با این همه فراز وفرود بیائید تا هنوزفرصت هست،به خاطرنجات وسر افرازی این مردم ستمد یده  دست اتحاد به همد یگربدهیم واین کشتی که بسوی غرق شدن می برند نجات دهیم؛ چرا هیچ چیز به اندازه ای استبداد با کرامت وبزرگی خداوند درضدیت نیست-  یقین دارم جا یگاهی بخصوص برای مجا زات جباران، مستکبران وهمدستان شان نه تنها درین دنیا بلکه در آن دنیا درنظرگرفته شده است.                                                                                                                 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 307 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.