Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بیعت سران دولت وحدت ملی به حکمتیار PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دوکتور علی احمد کریمی اتشه فرهنگی درمسکو   
چهارشنبه ، 5 آبان 1395 ، 16:09

دوکتور علی احمد کریمی اتشه فرهنگی درمسکوفجایع ورویداد چهاردهه اخیرقلمرو افغانستان را به تیاترنمایش های سیاسی مضحک تبدیل گردانیده است که درآن افراد واشخاص متردد ودودل،زورگو وقانون گریز با شعاروطن پرستی وصلح خواهی به تقدیروستایش واعزازهمدیگرخود نمایی می نمایند، تا افکارعمومی را به بت پرستی قدرتهای سیاسی عادی بگردانند. بازی با احساسات وعواطف مردم معمولی که شعوراجتماعی ومسولیت های اخلاقی آنها درسطح نازل قراردارد درطول تاریخ به دکتاتوری واستبداد های سیاسی ومذهبی کمک نموده است. بزرگان تاریخ میگویند،  وطن پرستی آخرین پناهگاه آدم های فرومایه است که باشعارهای مردم فریبانه رسم وآئین بت پرستی قدرت را درجوامع بشری ترویج ومشروعیت بخشیده اند.بت پرستی قدرت، بدترین شرک به خدا وتوهین و اهانت به انسانیت،جعل وتحریف تاریخ وستم ملی وجنایت برعلیه بشریت  وجرائیم بین المللی محسوب میگردد. تاریخ کشورما تاریخ بت پرستی قدرتهای سیاسی واستبداد های مذهبی است که مانع حکومت عقل ومبارزه برای استقرارجامعه بازوآزادی وبرابری گردیده است. دربت پرستی قدرت، مردم به تصامیم ضد ملی دولت، حق وتو راندارند وانواع تصامیم ضد ملی بنام مردم وبرعلیه مردم اتخاذ میگردد. امضای توافقنامه صلح باگلبدین حکمتیار وطرفداری کرزی ازاشغال ولایات افغانستان توسط طالبان قدرت رابیشتررمزآلودگردانیده واین دسیسه سازی های پشت پرده وعلنی مایه نگرانی بیشترمردم به آینده گردیده است. وطن دوستان راستین بخاطربرقراری صلح نیازی به گرفتن امتیازات سیاسی ومادی ندارند،مردم از جنگ ها وصلح های خیالی بیزارومتنفراند جنگها وصلح های خیالی  وضع را درآینده بدترازامروز خواهد گردانید، همه نگرانی دارند که تشنگان قدرت درجنگ ها وصلح های خیالی درفکرواندیشه تقسیم ملت واحد به خودی وغیرخودی اند وبه گفته مولانا درجنگ وصلح خیالی به فخروننگ خیالی می بالند.
برخیالی صلحشان وجنگ شان     وزخیالی فخرشان وننگشان
مردم توقع معجزه را ازامضای توافقنامه صلح نداشته باشند چون این توافقنامه بدون مردم وبرخلاف اراده مردم امضا میگردد،گلبدین حکمتیاربه عنوان قصاب مردم درکشورشهرت دارد،این توافقنامه ، مدافعین حقوق بشرو سازمانهای مدنی را  که نام گلبدین درلست سیاه سازمان ملل درج گردیده دچارشوک گردانیده است، ارگ نیشینان،مجاهدین وسیاستمداران بدون حضوروی  بادادن امتیازات تسلیم گرانه بوی بیعت نمودند. استقبال سران دولت وحدت ملی، مجاهدین، مقامات بلندپایه دولت وسیاستمدارن خارجی درمراسم تشریفاتی امضای توافقنامه درواقع سوگند وفاداری و  بیعت به گلبدین بود وحمایت کشورهای غرب ازگلبدین معنای دفن دولت ناکارآمد وحدت ملی را می دهد که درعمل نشان دادند که به حاکمیت قانون واراده ورضایت مردم خیانت نموده اند ودرطی این مدت یک کارقانونی انجام نداده اند وبرخلاف زیردستان خودرا به قانون گریزی وفساد علنی تشویق وترغیب نموده اند، حالا باید منتظر بود تا مالک جدید کاخ سفید بعد ازانتخابات  برای حفظ آبروریزی خود چه تصمیمی را اتخاذ خواهد نمود .گلبدین مانند جنرال دوستم درمقابل مردم کابل عذرخواهی نه خواهد کرد ولی سهم ومشارکت آن به حیات سیاسی واجتماعی کشورمطابق قانون اساسی واحترام به آزادی های مدنی وارزشهای والای انسانی و احترام به حقوق زن برای گلبدین امتخان سنگین ترازفیر راکت وموشک خواهد بود.  این بیعت نامه بعدازتلاشهای بی ثمر دولت افغانستان،پاکستان، چین وامریکا با طالبان درتیاتر سیاسی دولت وحدت ملی به نمایش گذاشته شد به یقین روحیه طالبان راچون اصلی ترین گروه تروریستی تقویت خواهد بخشید تا گلبدین وارگ نشینان وسیاستمداران درآینده ازطالبان نیزبیعت مشابه را به نمایش بگذارند وطالبان که دراکثرولایات افغانستان تسلط دارند شاید به گرفتن باج های سیاسی ومالی قانع نه  گردند.تصادفی نیست که حامد کرزی اشغال ولایات افغانستان را حق قانونی طالبان میداند وطرفداری ازاشغال غیرقانونی قلمرو کشورخیانت به تمامیت ارضی کشورمحسوب میگردد اگراین آهنگ تجزیه طلبی اززبان دیگری طنین اندازمیگردید شاید به جرم خیانت بوطن و جاسوسی به بیگانگان محکوم میگردید.کرزی دراین تیاترسیاسی نقش  سیاستمدارهرزه گرد وهرجایی رابازی می نماید در موقع سفر بکشورهای خارج  ازامریکا ومداخله بیگانگان در امورافغانستان انتقاد می نماید، او جرات مذاکره روبرو را با برادران ناراضی خود ندارد وبا افسانه سرایی های طفلانه خودرا رهبرومدافع وانمود میگرداند تاازکشورهای روسیه وچین که رقبای استرتژیکی امریکا هستند پول وکمک دریافت نماید تا بر علیه امریکا درافغانستان جنگ نماید درحالیکه خودش ومحافظین آن معاش ازامریکا دریافت می نمایند.  طالبان وسایرپشتنون های افغانستان می دانند که کرزی دردوران سیزده سال زمامداری خود چندین نسل پشتونهارا انتحاری وقاتل تربیت نمود تاازنعمت تمدن وعلم و دانش محروم گردند واین بزرگترین ظلم واهانت کرزی به پشتون ها است. آزموده را آزمودن خطاست .کرزی دردورهای طولانی زمامداری خود نتوانست بگونه یک شخصیت سیاسی قابل قبول برای تمام ملت که مسئولیت،منافع وسرنوشت مشترک دارند تبارز نماید وحتی مانع تبارزسایرشخصیت های سیاسی نیز گردید وتخم نفاق را درمیان اقوام مختلف پاشید وحکومت قوم سالاری ، خویشاوند سالاری ، دزد سالاری وابله سالاری را رسما مشروعیت بخشید .افغانستان سیاه ترین روزهای خودرا سپری می نماید.مسئولیت پذیری درپله های بالای قدرت وجود ندارد. تکه دران اقوام مختلف عمدا مردم را درجنگ ها ونزاع قومی تحریک می نمایند.همه دروغ میگویند درزبان لاف وحدت وبرادری وبرابری میزنند وقلبهای متفرق وپراگنده دارند، درفرهنگ سیاسی ما دروغگویی، تملق ودسیسه سازی های پشت پرده اصل وقاعده گردیده است، همه سخنرانی های خودرا بانام خدا وقرائت آیات قران کریم آغاز می نمایند ولی به حقانیت خدا که از ظاهر وپنهان  آگاه هست ایمان ندارند. افغانستان ازاقوام مختلف تشکیل شده است، اگربه اصل تساوی طلبی های بشردوستانه درمیان اقوام مختلف افغانستان احترام نگردد، جنگ وبرادرکشی های بیرحمانه ترازامروز ادامه خواهد یافت وعواقب بدترازجنگ درپی خواهد داشت. درنقشه جغرافیای جهان تنها افغانستان کشورکثیرالملیت  نیست ، درکشوری مانند روسیه 140 ملیت زندگی می نمایند وقانون براساس تساوی طلبی های بشردوستانه وحدت وهمبستگی آنها راتامین نموده است وازلحاظ قانونی، اخلاقی وانسانی هیچ قومی ادعای برتری وتمایت خواهی رابردیگری ندارد وآنرا توهین به انسانیت می دانند وهرقومی که ملیت خودرا محترم می شناسد به ملیت دیگران نیزاحترام می گذارد وهرقومی حق دارد به ملیت خود افتخارنماید ولی ملیتگرایی ونژادگرایی را نفی می نماید.برای دولت افغانستان افتخارخواهد بود که بجای امضای توافقنامه های نمایشی وخیالی که اعتبارقانونی وحقوقی ندارد قرارداد اجتماعی را بامردم خود امضا نماید. درقرارداد اجتماعی مردم باپذریش محدویت ها به خاطر صلح وترقی بادولت همکاری می نمایند ودولت براساس این قراداد حافظ وپاسدارمنافع ملی وحقوق مردم ازتجاوززورگویان میگردد.
دکتورعلی احمد کریمی- مسکو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 183 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.