Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تاملی برپیامد قیام های مردم افغانستان؛ بعد از پیروزی!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 08:41

محمدعلی مهرزادتناقض بزرگ بین پیروزی قیام گران ازادیبخش میهن دوست افغانستان، از یک طرف واز طرف دیگرثمره تلخ وفاجعه بارآن توسط به اصطلاح رهبران تنظیم های ساخته وبافته درایران وپاکستان فاصله وشگافی بس عظیم میان خواست های برحق مجاهدین راستین وصدیق با براه انداختن جنگ های تنظیمی، بعد ازشکست شوروی درافغانستان بخصوص درکابل؛ برای کسب قدرت وثروت بودند برمردم تحمیل کردند.از آغازمظاهروعلایم عدم تجانس منافع دربین سران تنظیم ها وجود داشت ،همین اختلافات وعدم هما هنگی که پاکستان دربین شان کشت کرده بود؛ ثمره تلخ وناگوارآن را خلاف اهداف مقدس جهاد وسنت قیام گران وغازیان راه آزادی به خورد مردمی که درین راه مستقیم وغیر مستقیم سهمی به سزای درپیروزی جهاد داشتند دادند، ودرعوض پاکستان توانست تا امروزازثمره جهاد مردم افغانستان به نفع خود در داخل وخارج کشور خوداستفاده کند،ومردم افغانستان را د چا رمشکلات وزمینه مداخله ای، نه تنها پاکستا ن را          درکشورما مساعد ساختند، بلکه با ایجاد مراکزتروریستی، درپاکستان از یک طرف ارزشهای جهاد ومقا ومت مردم افغانستان را نزد جهانیان به سوال مواجه ساختند ؛ وازطرف دیگربه بها نه مبا رزه با تروزیزم پای کشورهای حامی واربابان خودرا نیزدرکشورما کشاند. به راستی چرا سرنوشت ونتیجه جهاد مقد س وقیام ملی وازادیبخش مردم ما بعد از شکست شوروی توسط رهبران تنظیم ها چنین فاجعه باررقم زده شد.؟چرا ثمره جهاد ومقا ومت مردم افغا نستان دربرابر  ارد وی شوروی میوه تلخ وزهرآگین حوادث بعدی استمرار پیداکرد.؟ نباید این دومرحله را باهم دریک ترازو سنجید؛تاریخ امروزوفردا می تواند پاسخ واقعی را بدهد؛ بدون تردید عمل کرد رهبران که نتیجه جهاد را از مسیرواقعی ان منحرف ساختند، درذهن فردفرد مردم افغانستان منفور ومنفی ارزیابی شده است. ولی درمقابل جهاد ومبارزه جانانه توام با روحیه ای وایمان بخداوند وروحیه عیارگونه مردم افغانستان درمقابل تجاوزشوروی بزرگترین مرزحق وباطل را درسطح ملی وبین المللی به نما یش گذاشت. جهاد وقیام ملی مردم افغانستان به همان اندازه که بخاطر شکوه آن غرورانگیزاست ؛ برعکس بخاطربه قدرت رسا ندن کسا نیکه دست آورد شان را در راه نفاق وشقاق وجنگ های داخلی ملت های باهم برادررا مقا بل هم قرار دادند ، وموجب حوادث درد ناک که قلب جریحه دارتاریخ وطن تحمل ثبت آن را ندارد؛ بلکه صفحه جدیدی درقرن 21 برای هم چو حوادث وهم چو عملکرد درتار یخ معاصرگشوده شود تا باردیگرمردم قربانی فریب وعدم شناخت از خود ودیگران نشوند؛ بدون شک عبرت آموزاست.عملکرد رهبران تنظیم ها باعث شد تا جبهه تاریک اند یشان به مشوره وکارگردانی شبکه ای استخبارات پاکستان حوادث که تنظیم ها درکا بل بوجود آوردند؛ انها به شکل سرتاسری درویرانی وکشتارمردم فقیر وبی پناه افغانستان تداوم ببخشند. چون رهبران تنظیم ها انچنانکه پاکستا ن ارزو داشت بازهم با این همه خون ریزی وویرانی ضعیف عمل کردند؛ واز منافع پاکستان وحامیان این کشور تامین کرده نتوانستند ؛ ناگذیرمهره ها ی تازه نفس را پشت هم وارد افغانستان نمود تا برای دیگران پند وعبرت باشد . همان طوریکه مردم ما با شعارجهاد علیه شوروی گردهم آمدند،ولی هر گزدرآغازنسبت عدم شناخت ازدسایس وفتنه بریتانیا، توسط مزدوران استعماردرلباس مذهب کشوری بنام پاکستان از بدنه هند وافغانستان جدا ساخته شده بود نا اگاه بودند ، همین عدم شناخت تا امروز مارا درگرداب طمع کاران بدکنش وبد اندیش داخلی وخارجی گرفتارساخته ، وهنوزما راشعارهای بی محتوا که به مناسبت شکست شوروی ومحفل های تجملی در26 دلو برگذارمیشود ودرغیاب سربداران واقعی ، پیروزی را بنام خود محک می زنند وغافل از اینکه عاقبت وپیامد حرکت شان در مسیرغیر ازآنچه می خواستند کشانده شدند؛ ودربدل این همه قربانی غازیان راه خدا ومردم همین رهبران تحمیلی ؛برای کسب قدرت وثروت درهرمقطعه ای زما نی برای بقای خود سرمایه گذاری می کنند. البته تفکیک نکردن مبارزه ای قیام گران که زیر پوشش جهاد رزمیدند ورهبران این قیام از بدنه این حرکت بی نظیر واستثنایی تمایز قایل نشدن ، جفاییست به حق جهادگران واقعی وراستین. اولین درسی بزرگ وفراموش ناشد نی قیام مردم مردم افغانستان دقیقاً درهمین نقطه نهفته است ، که ازهمین اکنون هنوزدیر نه شده اجازه ندهیم تا قربانی(( این بازی بزرگ)) شویم . باید به پذیریم که درقدم نخست خود این رهبران به اصطلاح جهادی قربا نی د سا یس استخبارات پاکستان بصورت اخص، ودرقدم دوم موادخام پلان         (( خاورمیانه بزرگ)) به شمول مزد وران استعمار درلبا س مذهب چون پاکستان هستند؛ نشود بازهم تاریخ تکرارشود. شما خود شاهد هستید که این سران تنظیم ها نه تنها به دولت قبلی وابسته بودند،بلکه ازحکومت وحدت ملی نیزابخوره دارند ودرتقسیم غنیمت جنگی درحال چانه زنی هستند؛ ویقین کامل داریم که این تلاشها بجای نخواهد برد ؛ بشرطیکه مردم ازین خواب غفلت وبی خبری خودرا نجات دهند و درصحنه مبارزه حق علیه باطل حضورفعال داشته وعملاً دست همدلی ووحدت بدهند. ودرغیر آن با تغیرمهره های روی تخته شطرنج حکومت وحدت ملی وچانه زنی های که به اصطلاح جمعیت اسلامی ودیگران با وارد ساختن پهلوانان تازه نفس ازشمال وغرب که تازه تمرین سیاست میکنند ؛ واز همه مهمتربازیکنان امپریالیزم سرخ وسیا که تازه فصلی درکشورما غرض رقابت بازنموده ؛ می خواهند مهره های با چهره جدید منافع خودرا درکشورما تامین ومارا درگرداب متعفن تبارگرایی وقوم گرایی گمراه سازند.هم وطن:مشکل افغانستان از جمله درقدم اول اینست که قوم محوراست ، ودرقدم دوم استعمارگران سرخ وسیا افغانستان را از حالت کشورحا یل به کشورعا یق تبد یل کردند ؛ اکنون که افغانستان با قدرت ایمان وروحیه ملی اردوی پرتوان خود روزتا روز برلانه های تروریزم غاورمی شود ؛ وکشورها به این با وررسیده اند که اردوبه پشتیبانی مردم افغانستان می تواند از خود دفاع وبسوی محو لانه های تروریزم نزدیک تر شوند، این موفقیت های اردوی ملی وفرزندان دشمن شکن؛ پاکستان و ایران را واداشته تا در تقویت نیروی پنجم  درداخل افغانستان تجدید نظرکند ، درین آواخردست بکارشده تا از یک طرف با برگزاری کنفرانسها حسن نظرخودرا نشان دهد واز طرف به دفاع ومبارزه اردوی ملی و مردم کم بها بدهد؛ این یک خیال باطل وتاریخ زده است.در سی وهفتمین سالروز26 دلو که مصادف بود با شکست وخروج اردوی شوروی از افغانستان ؛انچنانکه شایسته وارجگذاری قیام گران وسربداران وطن بود کاری صورت نگرفت . صرف با برگذاری محفل های تجملی ونما یشی تمرین سخنوری وبیا نیه های تکراری خلاف واقعیت های موجود کشور، وعقده گشای ومطرح کردن خود به حیث فاتحین کابل ونمک پاشیدن به زخم های ناسورکه خود مرتکب شده بودند ؛ رنگ وبوی مردمی نداشته ، جزبرافروختن احساس تنفر دست آوردی ملموس نداشت. درحقیت امر براه انداختن این محفل ها  زیر عنوان فریبنده به پاس قدردانی قیام گران علیه شوروی، ازادرس جهاد گران صدیق وطن که بخاطرخدا ووطن رزمیدند ؛ جز جشن لگدمال شده گان ارزوهای مقدس چیزی دیگر نمی توان به آن نام گذاشت. این قیام علیه بزرگترین نیروی نظامی شوروی که درمنطقه ودربرابرامریکا قد برافراشته بود به شکست مواجه ساخت؛ بلکه کشورهای اقمار شوروی را ازبرده گی واستبداد کمونیزم نوع تزاریسم نجات داد، وجهان را از شر این اندیشه اعتباری وقرار دادی رهایی بخشید وهمه را وامدارخود ساخت؛ قیام مردم افغانستان، نه یک شوخی وطنز ونه هم سوء تفاهم تاریخ است ؛ بلکه حرکتی برحقی بود علیه استبداد داخلی وخارجی ، اختناق پلیسی، پایمال حقوق وازادی های سیاسی وتشدید فقروفلاکت وستم اجتماعی براه افتید. اما بازهم ثمره این قیام زیرچطرپرشکوه جهاد عظیم تلخ بود، وسرانجام حرکت مردم افغانستان منجر به دولت پوشالی وامارتی نوع قرون وسطایی که وحشت وبربریت را از گورستان های انسوی تاریخ برشانه های زخمی مردما تحمیل کردند. ازاین قیام وپیروزی هیولای زاده شد که به کمک سازمان جهنمی استخبارات پاکستان وکشورهای حامی آن کشورقبلاً پلان شده ، گروهی را برتخت بی تاج وتخت نشاندند، تا این گروهای تروریستی همه جنبشهای مردمی وآزادیهای مدنی را نه تنها درافغا نستان ببلعد؛ بلکه ازطریق پاکستان که یگانه منبع ولانهای گروهای تروریستی بنام بنیاد گرایی افراطی اسلا می صادر می شود واسلام را دراذهان جهانیان به سوال موجه ساخته است.بدین ترتیب بزرگترین تحولی اسلامی وملی قرن را از درون به شکست مواجه ساختند وسرنوشت بخشی از تهیدستان وفرودستان جامعه به دنبال مرتجع ترین وتاریک اندیشان متحجرووابسته به سازمان های استخباراتی پاکستان ومنطقه قراردادند، وتخم خشونت وبه تعقیب آن پدیده ای تروریزم را به همکاری وبهم یاری پاکستان کاشتند ، ایجاد تنا قضا ت که محصول شرایط وعوامل متعد د ی شده می تواند؛ ازجمله سیستم اختناق سیاسی گسترده وناکارآمدی درساختاراداری وعدم مدیریت دولتی ونا کارآمدی اقتصادی همه جانبه وفلج کننده ، واز همه مهمتروابستگی به دالرامریکایی ودستورات استخباراتی پاکستانی؛ شگافی بزرگ میا ن گروهای مذهبی مسلط بوجود آورد . آنچه پیامد پیروزی مجاهدین وقیام گران را درحد یک حرکت سیاسی وصرف مذهبی کاهش داد؛ همانا اختلافات درونی رهبران تنظیم ها، ورشد خشونت وافراط گرایی مذهبی وقومگرایی درخارج وداخل افغانستان بود. همین سران تنظیم ها بودند که مانع شدند تا این حرکت سیاسی – مذهبی به یک انقلاب پرتحرک واجتماعی در دیگربخشها گسترده ترتعمیم داده شود؛ این خود یک شکست جبران ناپذیر برای نسل بعدی به میراث گذاشتند. حکومت اسلامی سران تنظیم ها وامارت طالبان نه برمبنا وبنیاد پیروزی قیام گران ومجاهدین ، بلکه درحقیقت امر برویرانی های که خود مرتکب شدند به شکل تحمیلی درهرگوشه ای از شهرکابل تنظیم های هفت گانه وهشت گانه ای که درایران وپاکستان ساخته شده بودند، حکومتی بر پا کردند. با ادامه جنگ های طولانی وویرانگر مضاعف برکشتارمردم بی پناه کابل ؛ یکدیگر خودرا نیز تکه وپاره کردند. بلکه دربخش سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی حتی مذهبی جامعه ای افغانی را دروضعیت اسفباری قراردادند. صدمات حاکمیت تنظیم هارا کارشناسان سیاسی ومورخان کشور درکابل را که برمردم وارد ساختند ؛ تنها می شود با ویرانی های حمله لشکریان چنگیزخان به افغانستان مقایسه کرد.                                                                                     
نتیجتاً : برگذاری سالگرد قیام ها برای مردم افغانستان باید فرصتی باشد برای اندیشیدن درباره درس های که ازین واقعه هاآموخته اند؛ وبکارگیری این همه تجارب درجلوگیری ازحوادث فاجعه بارو مانع تکراراشتباهات ازخود ودیگران، علل شکست ونرسیدن به نتیجه ای نهایی پیروزی این قیامهای ملی – مذهبی ، راه های جلوگیری ازهدررفتن پیکارهای بزرگ که امروز مردم افغانستان علیه تجاوزگران وگروهای شورشی از یک طرف ، واز طرف دیگر مبارزه علیه فساد اداری ، ترور یزم ، ومواد مخدر این سه محور خطرناک ؛ که همه ناشی از عدم اگاهی ومدیریت ناقص دولت  دیروز تا امروزبه شکل تشد یدی ادامه پیدا کرده ونظام موجوده زیربار این همه بحرانات چنان غرق شده ، که گشا یشی در وضعیت معیشتی مردم افغا نستان بوجود نیامده ویا توانا یی برآوردن آن را ندارند، صرف با وعده ووعید های دوستان ستراتیژیک که تا اکنون ضما نت اجرایی پیدا نکرده است دل خوش کرده اند . این دیگرروشن است که این تفاهم نامه های امنیتی واستراتیژیک درراستای منافع غارتگران داخلی، وبرای تحکیم قدرت دستگاه های حکومت قومی وتبارگرایی وسهمیه بندی پست های دولتی که همین اکنون با تاسف ازطریق نماینده جمعیت اسلامی درصورتیکه مردم افغانستان با دشمنان کینه توزووحشی داخلی وخارجی درگیروسیل خون ازحوادث که بیگانگان  بوجود آورده اند، اکثریت مردم ما ازین وضع نگران اند؛ واین تشنه گان قدرت وثروت درحال چانه زنی برای کسب کرسیهای دولتی اند جریان دارد.ازطرف دیگراین توافقنامه ها دربین افغانستان وامریکاروزتا روزکمرنگ تر شده؛ نشود با این عمرکوتای این توافقنامه ها بعید نیست که دولت جدید امریکا خلاف تمام نورمهای حقوق بین الدول اعلان کند که این توافقنامها شامل مرورزمان شده وضمانت اجرایی ندارد!؟معلوم نیست که دولت جدید امریکا نسبت به قطع مداخله پاکستان ومبارزه علیه گروهای یاغی وباغی چه نقش وطرح جدید را بازی خواهد کرد. حکومت وحدت ملی که از بطن ومتن نظامهای امارتی برآمده از ترس جنبش های خود جوش مردم افغانستان ، برای بقای خود همزمان سازش های دربرابر امریکا وروسیه وتفنگ سالاران داخلی وجبهات کاذبی که در ناملایمات اجتماعی وبحران اقتصادی فاجعه آفریدند تلا شهای جدید را براه انداخته اند. درهم چو شرایط تنها مردم هستند که می توانند تاریخ خودرا تغیردهند وحاکمیت خودرا درانتخابات آینده برپا دارند،دموکراسی وحاکمیت مردمی بدون حضورفعال واگاهانه مردم که فاعل وبنا کننده یک تحول بنیادی هستند معنی ندارد. نها یتاً در هربرگزاری واستقبال از روزهای تاریخی با آموختن از درسهای از ان جنبش های عظیم ورهایبخش باید در فکرتحولات وتغیر دیگری باشیم ،وبرای تدارک پیروزی آن به تجربه های نوتری نیاز داریم ، وازین طریق می توانیم با بسیج توده ها واگاهی دادن انها می توان تحولات بنیادی وصاحب اقتدارملی با موجودیت اردوی پرتوان که از نظرتیوری وعمل مجهزبا امکانات مدرن تسلیحا تی ، ازحکومت داری خوب برخوردارشویم وبا پشتیبانی مردم خود جلوی این همه شایعات دشمن را که بخاطر تضعیف روحیه رزمند گان قوای امنیتی وایجاد فاصله دربین نیروهای امنیتی ما به شدت ادامه دارد؛همکاری خودرا درعمل با نیروهای امنیتی نشان بدهیم تا روی دشمنان سیاه وسیاه ترشود.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 133 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.