Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تجــاوز گســتاخانه پاکســتان وتهــاجم دیپلمـــاسی آمـــریکا! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
دوشنبه ، 16 شهریور 1394 ، 13:22

محمدعلی مهرزادانچه دیپلماسی وصلح منطقه وجهان را بی اثرساخته است، چگونگی به وجود اوردن کشورهای است که سابقه استقلال طلبی نداشته، صرف روی پلان های استخباراتی درنقشه جهان برای تامین منافع اقتصادی وتسلط برکشورهای مجاوربوجود آوردند؛ از ان جمله پاکستان را درکنارافغانستان وهندوستان واسرائیل را در خاورمیانه ایجاد کردند. البته نباید ایجاد این دوکشوررا صرف جنبه مذهبی ودینی داد، بلکه عامل سیاسی وژئوپولیتیک واقتصادی در ان نقش داشته است. اکنون که بحرانات اقتصادی چون جرقه های اتش افروزبه شکل پنهان واشکاردربین کشورهای غنی وفقیرتضادهای طبقاتی را در تمام کشورها شعله ور ساخته است، حل مسایل سیاسی از عهده وتوان تهاجمات دیپلماسی برآورده نیست، بلکه عامل اصلی همه بحرانات که درنیم قرن اخیر تشدید یافته توسط این دوکشوردست نشانده براه اند اخته شده است. تاریخ شاهد وگواه است که پاکستان روی مصلحت سیاسی صرف با استفاده ازدیپلماسی فریب ونیرنگ بریتانیا، بدون انکه سابقه مبارزاتی استقلال طلبانه داشته باشدایجاد شد. روی همین اصل تاریخی است که پاکستان امروزاصلاً مفهوم وارزش آزادی واسقلال را ندانسته به حریم مقدس کشورهای همسایه به تجاوزخود ادامه می دهد. حالاکه بارک اوبا ما رئیس جمهورامریکا برای حل مسایل اقتصادی وسیاسی به دیپلماسی تهاجمی پناه برده است، اختلافات جغرافیایی که درتعین سرحدات اکثرکشورها توسط بریتانیا بعد ازجنگ جهانی دوم ایجادشد؛ به حیث نیروی باز دارنده درحل قضایای بین المللی تبارزنموده، ودر اخیراختلافات مذهبی را نیزبراختلافات گذشته افزوده است.درین اواخرحوادثی که در جنوب سرحدات افغانستان می گذرد، پاکستان به حیث مجری دستورات اجرایی قدرت های بزرگ استعماری دیروزو امروزقرارگرفته است؛ حتی گستاخانه امریکارا به مبارزه طلبیده است.! این یک پدیده شوم ونامیمون ناشی ازسیاست استعماری بریتانیا بود که درقاره هند وقلب اسیا یعنی افغانستان بوقوع پیوست. همان طوریکه برای تسلط کشورهای نفت خیزخاورمیانه تجزیه امپراطوری عثمانی در سال 1899 میلادی برنامه ریزی وتوطئه چینی شد، صرف برای حاکمیت برقاره هند وجلوگیری ازنفوذ شوروی سابق به ابهای گرم جنوب وبه تلافی شکست های پی هم بریتانیا توسط مردم افغانستان، دست به تجزیه قاره هند را بنام وبهانه ای جدایی مسلمانان از بدنه هند به وعده های دروغین وفریب کارانه وایجاد کشوری بنام پاکستان را به وجود آوردوازین طریق مسلما نان را اغفال ومنت مضاعف با لای مسلمانان گذاشت.! حوادث امروزکه در افغانستان بوقوع می پیوندد، تداوم پلان های استعماری برتانیا در کشورما ذریعه پاکستان است که سالها قبل طرح ریزی شده بود واکنون ثمره انرا به قیمت خون مردم بی گناه ما به حیث دست آوردخود بحساب می اورد ؛وما طعم تلخ انرا می چشیم. تعجب درین نکته نهفته است، هنوز که هنوزاست با این همه فرازوفرود وعهد شکنی های تاریخی برتانیا که در وجود پاکستان تداوم یافته است؛ بازهم دولت مردان دیروز وامروزازتاریخ نیا موخته ونمی اموزند وچشم انتظاراز دیپلماسی وشعارهای انتخاباتی ( تغیر) اوباما دارند تا معجزه ای درحل قضایای که خود افریده اند از خودنشان بدهد. ایا این امکان وجود دارکه این دوکشور یعنی پاکستان واسرائیل که یکی از ادرس اسلام ودیگری از برتری مذهب یهودیت درسیاست خارجی خود نسبت به افغانستان ومردم فلسطین تجدیدنظرکنند.؟؟ ایا امریکا می تواند خارج از صلاحیت ونفوذ اسرائیل وحامیان پاکستان مستقلانه در استراتیژی امنیتی که دربین افغانستان وامریکا مراحل نهایی خودرا طی نموده وتا اکنون مظاهرآن درعمل دیده نشده ؛ ضمانت اجرای نسبت به عدم مداخله در افغانستان وتهدیداتی که متوجه صلح منطقه وجهان است جلوگیری کند.؟ اگرامریکا نتواند جلوی فعالیت شبکه های استخباراتی (موساد) اسرائیل واستخبارات ( آی-اس-ای) پاکستان را مهارکند، به قول یکی از صاحب نظران امریکایی که گفته بود :( امریکا اکنون به حیث مجری دستورات اجرایی خارج ازقانون امریکا توسط بانکداران یهود وگروهای ماجراجوی صهونیزم بین المللی نسبت به ظلمی که به مردم فلسطین روا می دارد وتجاوزوکشتارمردم بی گناه در افغانستان که توسط استخبارات ونظامیگران پاکستان که شاخه ای ازاستخبارات (موساد) اسرائیل وانتلجنت سرویس انگلستان قرار گرفته است.)، جای هیچ نوع شک وتردید را نخواهد بود که توسط دیپلماسی نیرنگ وفریب بدون اعلان ودرسه دهه اخیرعلناً جبهه جنگ را علیه مردم وکشورما گستا خانه براه انداخته است. حوادث نیم قاره هندنشانگراین واقعیت دردناک است که بعد از جدا شدن یک قسمت از خاک هند وستان به نام کشور پا کستان وبخش عظیمی از خاک کشورافغانستان توسط انگلستان به این معنی نبود که برتانیا به حال مسلمانان هند دل سوختانده باشد؛ بلکه ازین طریق تمام کشورهای اسلامی را اغفال نمود. چرا بریتانیا نگران بود که نشود توسط فرزندان راستین افغانستان از جمله سید جما ل الدین افغان وبه همکاری نزدیک اقبال لاهوری که وحدت اسلامی وملی را در پرتوارزشهای والای نجات بخش اسلامی را به خاطرمبارزه علیه استعمارانگلیس به راه انداخته بودند ادامه پیداکند، درمقابل انگلیس حساسیت وخطری که متوجه منافع خود درقاره هند می دید، دست به دسیسه وفتنه گری جدید زد، تا همیشه کشورهای اسلامی را درحال منازعه وکشمکش در مقابل کشورهای مجاورقراردهد، از طرفدیگرافغانستان را به حیث سپردرمقابل تهاجم وپیشرفت احتمالی شوروی سابق به طرف ابهای گرم جنوب طرح ریزی کرد، روی همین انگیزه استخبارات امریکا پای شوروی رادرافغانستان کشاند. چون در ان مقطع زمانی جنبش های چپ و راست در حال شکل گیری بود. استخبارات غرب نخواست تا این جنبش ها مسیر اصلی ومردمی خودرا طی کند. بهترین گزینه غرب برای شکست شوروی تقویه وحمایه اسلام بنیادگرایی بود ؛ تا از یک طرف نهضت های چپ را تضعیف واز طرف دیگراندیشه کمونیزم شوروی را درتقابل با اندیشه ای اسلام بنیاد گرایی ماهرانه قرارداد، تا نشود این حرکت در اینده بدیلی به حیث قدرت در مقابل منافع غرب عرض اندام کند.؟ با تاسف این پلان استخباراتی غرب برای افغانستان نهایت فاجعه باربود ؛ ولی شکست شوروی توسط مردم افغانستان برای غرب بزرگترین دست آورد را بمیان آورد؛ ولی پیامد ان موجب بحرانات بعدی توام با خون ریزیهای غیر قا بل تصوررا از خود بجا گذاشت.
بحران کنونی پاکستان،سهمناک ترین کشمکش است که تا اکنون درمیان نهادهای آن حکومت وجود داشته، وبه مرورزمان به ایجاد بن بست های جدی در اداره امورکشورمنجرشده است. اگرچه در ظاهرنظامیان پاکستان وسازمان استخبارات آن روی عمل کرد خود در منطقه خودرا پیشتازمی دانند، ولی معامله گری وعدم صداقت با دین ودنیا شوخی بردارنیست؛ زود است که اربابان کهنه کاربرای ابرقدرت جدیدو تازه نفس یعنی امریکا اجازه بدهد تا درانتخاب مزدوران که در لباس مذهب تا اکنون برای شان کارمی کردند تجدید نظرکند، وازگستاخی های که حادثه آفرین است، جلوگیری شود. بحرانات کنونی پاکستان امریکارا وادار می سازد تا نسبت به سیاست خود به پاکستان تجدید نظرکند واین تجدیدنظر اثرات انکارناپذیرخواهد گذاشت. ازانجاییکه اردوی پاکستان تمرین براه انداختن کودتا های متعدد را در گذشته به تجربه گرفته است، ولی این کودتا ها جز تعویض مهره ها وارضای قدرت دست آوردی نداشته است. اما اردوی امروزی پاکستان صرف یک نهاد که نظم وامنیت را در داخل تامین کند نیست ؛ بلکه می توان ادعا کرد که به حیث یک شرکت اقتصادی وصنعتی به معنی واقعی تبدیل شده است.موقعیت اقتصادی وکاری جنرالهای اردوی پاکستان طوری است که میزان کسب وکارآنان چندین برابرمیزان کسب وکارهای غیرنظامیان است. همین منافع اقتصادی است که حقوق وامتیازهای بخصوص سیاسی، حفظ قدرت تسلط برشاخه های قدرت دولتی برانان به حکم هوای است که برای زنده ماندن به ان نیاز دارند. روی این اصل می توان ادعا کرد که نظامیان به عنوان یک طبقه به هیچ عنوان نمی توانند زیرباراین امربروند که دولتی غیرنظامی بخواهد مستقل از نظرموافق ومساعد نیروهای مسلح امورکشوررا در دست داشته باشند، از طرف دیگردر میان این کسب وکارهای فروان اردوی پاکستان غیرصادرات وواردات وصنایع گونا گون ((جهاد)) هم یکی از اساسی ترین عرصه های سود آوری است که طی سالهای طولانی فعالیت ( حدود چهل سال) زیر چطرحمایتی انگلیس وقدرتهای مطرح جهان، حیطه کارخودرا به میزان زیادی گسترش ورشد داده است.نتیجتاً تقریباً گفته می توانیم که جنرالهای پنج ستاره در مدت جهاد مردم افغانستان علیه شوروی سابق ملیا ردرشدند.وحتی در رده های پائین ترصاحب منصبان هم تقریباً همه در یک مدت کوتاهی صاحب مال ومنال شدند. درهم چواوضاع واحوال اوباما می خواهد تا برای حل وفصل مسئله افغانستان راهی بیابد تا شاید هزینه های سرسام اورخودرا درپاکستان کاهش بدهد ؛وازطرف دیگرامریکا درین اقدام خود نهایت امید وار بودکه بانصب یک دوست سازشکار ومصلحت گرا د ر کابل بتوانددراین کار موفق شود ولی ساختار وترکیب غیرمتجانس حکومت که به دستور خودشان دربن المان سرهم بندی شده بود برای امریکا مشکلات غیر قابل پیش بینی را ایجاد کرد. مداخله پاکستان توسط داعش فصل دیگری از توسعه طلبی وتطبق پلانهای کشورهای حامی پاکستان در افغانستان را می توان تلقی کرد، اوضاع را پاکستان طوری کارگردانی کرد که امریکا ومتحدین ان به این نتیجه رسیده اند که نیروهای ناتو وبخصوص امریکا درجنگی موسوم به تروریزم درافغانستان زمینگیرشده باشند، وازراه نظامی شکست شورشیان در کوتا مدت بعید به نظراید. ازآغازتا این دم کارشناسان سیاسی داخلی وخارجی که حوادث افغانستانرا تعقیب می کنند به این سوال پاسخ نگرفته اند که چرا امریکا از اوایل با لای پاکستان که لانه تروریزم دران کشورایجاد، تربیه وتمویل میشد فشاروارد نمی کرد؟ اگرچه بعدازتهاجم امریکا علیه القاعده در افغانستان کسینجربا نشریک مقاله در واشنگنتن پست وهرالدتریبیون بین المللی توصیه ودیدگاهش را برای اوباما در مورد ساختن یک استراتیژی جدید برای افغانستان وهم چنان برخورد با پاکستان به چاپ رسانیده بود، جای دارد تا نکات برجسته ان راکه در باره پاکستان است چنین استنباط کرد: کیسنجرریشه مشکلات امنیتی افغانستان وهندوستانرا در بازی پاکستانی ها وسرمایه گذاری برسرتروریزم بحیث ابزاردرراستای سیا ست های منطقوی این کشور می بیند،وبرای استراتیژیست سازان دولت اوباما توصیه می کند که باید خطرپاکستان راجدی بگیرند! رفتارپاکستان بسیارحیاتیست باید برای رهبران پاکستان واضح ساخته شودکه تداوم پناه دهی به تروریستان ویا تداوم این بی تفاوتی کشورشان را رودرروی خشم جامعه جهانی قرارخواهند داد، اگرتروریستان درافغا نستان غالب شوند مطمیناً پاکستان هدف بعدی انها خواهد بود، طوریکه حوادث درسوات نزدیک اسلام اباد بوضاحت نشان داد،اگر چنین اتفاقی بیفتد کشورهای متاثر، نیازمندمشورت با یک دیگردر زمینه جلو گیری ازافتیدن سلاح زروی پاکستان بدست تروریستان خواهد داشت، درین صورت پاکستان باید تصمیم بگیرد، درغیر ان موقعیت پاکستان برای دهه ها در عرصه جهانی متا ثر وفاجعه بار خواهدشد. آنچه در استراتیژی جدی دربین امریکا وافغانستان برعلاوه محتوای آن که از چه مفاهیم برخورداراست باید هرراهبردرا که انها درین استراتیژی گنجا نیده اند با قاطعیت انرا تعقیب کنند، چه این امکان وجود دارد که هرنوع بی میلی در تطبیق اهداف این استراتیژی اوضاع ازین حالت بدتروبدترخواهدشد. نتیجتاً باید یاد آورشد؛ از انجاییکه در ساختاردولت دیروزوامروزافغانستان امریکا نقش فعال داشته است، نباید با این همه هزینه انسانی ومالی یکباردیگرافغانستان را چون دوران شکست شوروی تنها گذاشت ؛ باید میان امنیت وباز سازی اقتصادی رابطه منطقی بوجود اید، چرا درین سی سال جنگ تحمیلی شیرازه اقتصاد افغانستان ویران شده است. امریکا باید مطابق پیمان امنیتی واستراتیژیک به همکاری کشورهای منطقه وشورای امنیت ملل متحد جلوی تجاوزپاکستان را بگیرد. مردم افغانستان درین اواخرسخت نگران ودرعین حال منتظراند که با فعالیت های جدید که در امورافغانستان ا غازنموده با جدیت بیشتر عمل کند؛ چه درغیران حیثیت واعتبارامریکا نه تنها در افغانستان مورد سوال قرارخواهد گرفت، بلکه متحدین امریکا نیز بعد ازین با لای امریکا بی اعتماد نخواهند کرد.Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 162 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.