Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ترور هــای زنجیــره ای، مــاموریت صلــح را بــه بــن بست کشــانیده است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتر صاحبنظر مرادی   
سه شنبه ، 10 خرداد 1390 ، 12:24

هــای زنجیــره ای، مــاموریت صلــح را بــه بــن بست کشــانیده استمردم افغانستان به تامین صلح بحیث یک ضرورت حیاتی چون آب وهوا نیازاحساس می کنند، وفکرنمی شود درین حال کسی یا گروهی به تامین این نیازاساسی مردم ناموافق یا مخالف بوده باشد.دکتر صاحبنظر مرادی اما درعین زمان  بدون به کارگیری یک راهکار ممکن ومنطقی نمی توان هرتلاشی عبث وخودمطرح کنی ها رادربازی های بزرگ سیاسی مساعی صلح خواهانه نامید وبا آن بحیث راهکار وکارافزار امرصلح توافق نشان داد.

 ازچند سال بدین سو دولت افغانستان باساز وبرگ گویا آشتی طلبانه به طرف جانب مقابل خود می نگردودربرزخ تردید راه میرود، وازچند ماه بدین سو شورای عالی صلح راتحت ریاست پروفیسور ربانی به نام تامین صلح توطیف نموده است، امااین شورا تاحال با سفرهای پرهزینه مسئولان به کشورهای معیین وبی دست آوردی روشن خویش آب سردی راروی دست مردم افغانستان ریخته است.

درآغاز بایست تعریف روشنی ازجنگ وصلح وجوانب درگیر ارائه نمود، آنگاه با توضیح برخی ازعناصر ومولفه های تشکیل دهند جنگ وصلح پرداخت. جنگ خود نتیجه به بن بست رسیدن تفاهم وهم دیگرپذیری گروه های متخاصم وعدم کارایی منطق  ومذاکره درحل قضایای مورد نظر میباشد، ازین رو ناگزیر هردو طرف رابه سنگرهای تقابل فزیکی وخشونت های جنگی می کشاند. درین حال این قهرتا مرحله ای بایست ادامه یابد تا هردو جانب درگیربه ازسرگیری دیالوگ ومذاکره بخاطر صلح نیازاحساس کنند ودرروش های خود تغیری رارونما گردانند.   درغیرآن پیشنهاد یک جانبه به صلح واصرارجانب دیگربه جنگ تبارزدهنده ضعف وبرتری یا شکست یک طرف وپیروزی طرف دیگرراعلامت میدهد وچون مشتی است که درهوا رها میشود.

 درجنگ وصلح افغانستان ازجانب دولت ومخالفینش نوعی اقدامات غیر متعارف، تصنعی وساخته کاریها ظاهرمیگردد. درحالیکه طالبان پیوسته ازناممکنات سخن گفته اند وازخروج قوای ایتلاف تاعدم پذیرش قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق زن، دموکراسی ومفاهیم جامعه مدنی سخن گفته اند، اما دولت درجهت معکوس درجاده یک طرفه بسوی صلح رخت سفربربسته است. با آمادگی های بیشتردولت چون احترازازتبلیغات علیه دشمن، دلجویی اززندانیان ومرتکبین جرایم جنگی، تروریستان، آزاد سازی این افراد تاسطح پیشنهاد نامهای رهبران آنها ازلیست سیاه شورای امنیت ملل متحد، فرارهای کتلوی زندانیان که گفته میشود درآن دست برخی ازحلقات دولتی دخیل بوده اند، وبه خشونت متوسل گردیدن طالبان همه وهمه ازناموزونی وکم دقتی دولت درین خصوص وشکست روند صلح حکایت میکنند. درین حال دولت میبایست باحرکتهای بالمثل زمینه های تسلیحاتی ولوژستیکی تروریستان رامحدود مینمود وبا فعال نمودن آتش حملاتی فرصتهای مساعد آنها راتنگ مینمود تا آنها با ازدست دادن ساحات کاروفعالیت ودست نگری به تسلیحات واموراعاشوی مجبور به مذاکره میشدند ودرصورتیکه مجبور می بودند شعارمذاکره وصلح رابیشترازدولت تکرارمیکردند. برعکس، طی یک سالی که گذشت درجو شعارپراگنی های دولت به مذاکره برخی ازمقامات عالی امنیتی ودولتی چون جنرال خاکریزوال وخان محمد مجاهد فرماندهان پولیس قندهار، انجیرعمروالی قندز، ملک زرین ازمعاریف کنر، مولانا عبدالرحمان سیدخیلی فرمانده پولیس قندز، مولانا شاه جان نوری فرمانده پولیس تخار وجنرال محمد داوود فرمانده زون 303 پامیرشمال دریک اقدام زنجیره ای ازسوی گروه طالبان به شهادت رسانیده شده اند وباجسارت مسولیت این عملیاتها راپذیرفته اند. کما اینکه در جریان سال گذشته دهها نفرازکارمندان خدماتی وبازسازی ومردم ملکی ازسوی گروه طالبان بیرحمانه سربریده شده اند وموسیسات فراوان دولتی وغیردولتی آماج حملات وکشتاراهالی غیرنظامی وتخریب وویرانی قرارگرفته اند.

با توجه به پسمنظر مسایل سیاسی بین نیروه ها واشخاص معین دردولت افغانستان ودرشورای صلح جا داشت تا ازآغازبربیهوده گی چنین تلاش های مزبوحانه درامرصلح شک وتردید های تبارز داده میشد، که شد اما گوش شنوایی نداشت،  حالا پس ازرفتن چند ماه وسالی دراین مسیر، فکرایجاد چنین شورایی درعمل ازنا کاراآیی ابزارها وراهکارهاونقاصت میخانیکیت راهکاری مسئله پرده  برمی دارد. با توجه به فجایع فراوانی که دردوران حکومت مجاهدین برهبری پروفیسور ربانی ازسوی پاکستان صورت گرفت، درآغاز معلوم بود که پاکستان بحیث میخانیک فعال فلاخن خون افشان جنگ برضد  دولت مجاهدین، وطالبان بحیث افراد پیاده شطرنج جنگ ماموریت استاد ربانی رانه تنها نمی پذیرند، بلکه دربرابرآن با وقیح ترین شکل آن می ایستند.  درگام نخست مجموعه ای ازشخصیت های که تاکنون ترورشده اند مربوط به "جمعیت اسلامی افغانستان" به رهبری استاد ربانی وازچهره های سرشناس جهاد ومقاومت بوده اند. مسئله دیگرایجاد کمیسیونی درپی سفریوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان به افغانستان درماه گذشته بود که بی توجه به موجودیت کمیسیون بزرگی به نام شورای صلح، کمیسیونی درسطح روسای دولت وحکومت ساخته شد ودلیل آن راصلاحیت مند بودن این کمیسیون درراستا تامین خواسته های هم دیگر برشمردند که خود بخود گواهی بربی صلاحیت بودن شورای صلح پروفیسورربانی می تواند باشد.

به نظر میرسد نظام با دامن زدن به مشکلات قومی دریک بعد و کم ساختن ترکیب های اجتماعی، سیاسی وقومی درداخل نظام ، درنظردارد تابه زودی نظام راطالبانی کند تا پس ازکناررفتن کرزی برای حفظ اقتدارقومی خویش با طالبانی ساختن  نظام سپهری برای مسله اقتدار قبیله گرایان تدارک نماید، وباین توطیه دیگری رابرصحنه سیاسی افغانستان سناریو نماید. مردم افغانستان خوب می دانند که صلح وبرادری بین کرزی وطالبان میسر نمی باشد مگر با کشانیدن افغانستان به معاملات ناپاک وتنگ گروهی وکشانیدن منافع مردم  درقلزم استخبارات پاکستان وتروریزم منطقه ای راه دیگری وجود ندارد. مبتکرین این تیوری خود میدانند که کشورما هیچ گاهی به میل تروریزم وشبکات استخباراتی ازجمله (آی ای آی) به سینه نخواهد خفت، تا زمانیکه ستونهای انگشت شمار از مقاومتگران ومجاهدین نامدارومجرب مقاومت ازپای ننشینند. روی این هدف برنامه قتل وترور ناجوانمردانه آنها دریک سلسله زنجیری روی پرده نمایشات حلقات دولت وهم پیمانان خارجی شان کارگردانی شده است.

کمتر ازیکسال شده است که جنرال داوود وبدنبال آن مولانای سیدخیل درشمال کشورتوظیف گردیدند، اینها ازینکه آنها به تامین صلح وامنیت برای مردم خود پای بند بودند، درنتیجه تلاش کوتاه مدت آنها وضع امنیتی درشمال وشمال شرق بگونه حیرت آوری تغیر خورد. ازین رو نابودی این چهره ها بصورت برناموی طرح ریزی شده اند  به ترتیبی که، مولانای سیدخیل پنج ساعت پس ازسفررئیس جمهور به ترکیه وجنرال داوود پنج ساعت پس ازسفر دیگر رئیس جمهور به ترکمنستان آماج حملات تروریستی قرار گرفتند وشهید شدند. 

معتقدان ودکترین طالبانی سازی افغانستان فکرمیکنند که بدون متشنج سازی شمال و تحکیم پایه های قدرت طالبان نیرومندی آنها درجنوب برمقدارادعاها لطمه شدیدی میرساند. ازین روکسانی که درشمال برای تامین امنیت کارمی کنند بیشتر آماج حملات واقع خواهند شد. حالا تروریستان خواسته اند تا باازمیان برداشتن ستون مقاومت درشمال بخش قابل ملاحظه ازمساحت کشوررادوباره ناامن سازند، تا زمینه برطالبانی سازی این مناطق فراهم گردد وباین درین مرحله حساس که نیروهای ایتلاف به عقب نشینی وبرگشت به کشورهای شان آغاز میکنند، میخواهند افاده دهند که طالبان رانمیشود دست کم گرفت ودرصحنه مذاکره بایست برایشان حق کلانی پرداخت. ازین رو تلاش برای ازمیان برداشتن جنرال داوود وجنرال شاه جان نوری فرمانده ولایت تخار، بیک شانس طلایی برای برنامه ریزان مبدل گردید.  حضورجنرال داوود برمقتدرترین گردان دفاعی شمال همواره موجب یاس وتلفات دشمن ومحدودیت ساحه فعالیت آنها بود، وحال پس ازشهادت جنرال داوود تازه تعدادی سرازخواب می بردارند که موجودیت چنین جره بازی ازتبار شهامت وشهادت برای حفظ شمال چقدر دارای اهمیت حیاتی بوده است.! حادثه تخار تنها برای مقاومتگران زیانبار نبود، بلکه طرح  وآماده گی دولت برای مذاکره باطالبان وطالبانی ساختن افغانستان را دچاربن بست نموده است ، حال باتوطیه قتل جنرال داوود است که تازه مردم به فکرصلح عادلانه درکشور شده اند ودریافته اند که صلحی راکه درآن حقوق وشخصیت فرهنگی وهویتی اقوام نادیده گرفته شود، صلح غیرعادلانه است وآنرا قبول ندارند.

ازسوی دیگر شهید جنرال داوود نه تنها در زنده بودنش برای صلح افغانستان وپاسداری ازمرزهای حقوقی مردم مهم بود، بلکه با شهادت خود پس ازجندین سال برای اولین بار تعدادی از شخصیت های هم سنگرسیاسی رادور هم جمع کرد تا درباره خطر گسترس سیاسی وجغرافیایی طالبان وسیاست های محیلانه رژیم انگشت انتقاد وواکنش بلند کنند واین انتظاری بود که ازمدتی مردم افغانستان  زمان آن را لحظه شماری میکردند.

درآخرآنچه مایه تشویش ونگرانیست اینکه باادامه ترورهای زنجیره ای نه تنها روند صلح به بن بست می گراید، بلکه آشوب های بیشتری گریبان امنیت واعتماد ملی راخواهد گرفت وچنان حالتی رابوجود خواهد آورد که نه از تاک نشان ماند ونه از تاک نشان. 

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 12 خرداد 1390 ، 18:24
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 149 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.