Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تشریک مساعی نیروهای سیاسی، میتواند درایجاد یک محور انتخاباتی کمک نماید PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتر صاحبنظر مرادی   
سه شنبه ، 6 مرداد 1388 ، 23:53

  دکتر صاحبنظر مرادیبا گذشت زمانی ازکمپاینهای انتخاباتی دور دوم ریاست جمهوری در افغانستان، وبا روشن شدن مقداری از جایگاه وپایگاه نامزدان ریاست جمهوری، درحال حاضر زمینه ومتکای برخی از پیشداوریها وارزیابیها در مورد تثبیت یک محور سیاسی که بتواند دیدگاههای متباین نیروهای سیاسی را بر پایه مشترکات فکری آنها سامان بخشد، میسر گردیده است.

تحلیلگران وکارشناسان امور سیاسی افغانستان بایست با توجه به محتوای راهکارهای سیاسی کاندیدان ودرجه نفوذ اجتماعی وحمایت مردم از ایشان، جامعه خاموش رابدانانند وبه ایشان کمک وراهنمایی لازم نمایند، تاجهانیان وافغانستانیان که روزمره مسایل مربوط به انتخابات رادر افغانستان با دلهره هایی دنبال میکنند، بر پختگی سیاسی ودرک وخرد اجتماعی بازیگران چرخ سیاست درمسایل انتخابات افغانستان نخندند، وبالاتر از آن کمال مطلوب دریک تصمیمگیری ملی درکشور حاصل گردد.

جریان ناهمگون کمپاینها بدرجات متفاوتی سطح تحمل پذیری، مسئولیت وهدفمندی رادر وجود نامزدان ریاست جمهوری به نمایش میگذارد. هستند کسانیکه زمینه سازپرخاشها وجدلهای لفظی تا سرحد حرکتهای فزیکی میشوند، همزمان کسانی با عبور موفقانه از خط مناظره، فرهنگ وتبحر سیاسی خودرا به نمایش میگذارند وبه ارائه دیدگاهها وراهکارهای انتخاباتی شان میپردازند.

اخیراً مردم مابه سلسله بحثها ومناظرات کاندیدان در تلویزیونهای آریانا وسایرشبکه های اطلاع رسانی شاهد مناظره دوتن ازین نامزدان هریک آقایان دکتر عبدالله ودکتر اشرف غنی احمد زی در تلویزیون طلوع بودند، که همچو فرزانگی سیاسی را به نمایش گذاشت. این دُویل سیاسی که با تبعیت از رسوم انتخاباتی دنیای متمدن، از سه تن چهره بارزانتخابات درین مناظره دعوت نموده بود، سامان یافت. با توجه برزمان کوتاه در توضیح مسایل فراوان برنامه کاری پنج ساله یک دولت وآنهم درحال جنگ، ملاحظات مثبت ومنفی وجود داشت که لاینحل باقی ماند، که درصحبتهای بعدی ایجاب شگافتن مفصل وبیشتراین ناگفته ها رامینماید. عدم حضور آقای کرزی درین مناظره بهر دلیلی که بود، موقف اورابشدت ضربه زد وسوالات پاسخ نیابنده ای بر لبان بیننده وشنونده های تلویزیون خشکیدند.

آنچه درین دویل سیاسی در محتوای سخنرانی وتوضیحی هردو جانب مطرح شد، از چند لحاظ حایز اهمیت هستند، که ادامه همچومناظره ها میتواند به برداشت مردم از دموکراسی وقوام یابی آن کمک نماید:


1-         هردوکاندید باخونسردی وتمرکز تسلط روانی بر خود، در توضیح اهداف شان واژه ها راماموریت میدادند واز مقابل شدن ودرگیری باهم احتراز میکردند.

2-         اشتراکات فکری بین هردو کاندید تا حدود زیادی مبین گذار از تعدد اندیشی بی شیرازه بسوی فراهم آوری زمینه های هم اندیشی وهمگرایی درکارمسئولیت اجتماعی وسیاسی آنها بود. این حرکت امیدی رابوجود آورد که اگر مسئولان سیاسی ما به گفتمانهای حضوری بپردازند، میتوانند جامعه رااز گزند اختلافات پنداری برهانند ودر مسیر همدیگر پذیری وهم اندیشی رهنمون شوند، اینگونه برخورد در کارمسئولیت میتواند محور مشترکات فکری رابرجسته نموده ومردم رااز رنج یکه رویهای وخود محوریها در امان دارد.

3-         مواردی در برنامه های هردو جانب، بخصوص درمورد ساختمان یک ملیون خانه، میکانیزم ساختاراردوی ملی، تامین صلح وامنیت وسیاست داخلی وخارجی افغانستان مبهم وناشگافته باقی مانده اند.


لازم مینماید تادرمناظره های بعدی علاوه بر مسایل گفته شده، مسایل دارای اولویت زندگی مردم چون:چگونگی برخورد با مخالفین مسلح دولت آقای کرزی ودستیابی به تامین صلح پایداردرافغانستان، ایجاد زمینه های اشتغال وفقر زدایی برای مردم، جستجوی منابع عایداتی بمنظورتامین خود کفایی بودجه ملی، بازبینی نقادانه به تجارب عملی اقتصاد بازار ونقش رقابتی دولت الی بوجود آمدن فضای مناسب فعالیت سکتور خصوصی، ارائه میکانیزم عملی بخاطر دریافت کمکهای جامعه جهانی در بازسازی وانکشاف اقتصادی افغانستان وبه کنترول در آوردن نظام لاقید انجیوسالاری، چگونگی عرضه خدمات معیشت بدیل در کنترول زرع وترافیک مواد مخدرو...مطرح بحث قرار داده شوند.


در مورد گزینش نظام سیاسی افغانستان خوشبختانه دیدگاههای مردم درسطح پنج سال پیش که شخص رییس جمهور بخاطر متمرکز نمودن همه صلاحیتها در ید اقتدار خویش، ازشایستگی وکارآیی این نظام بسیاردفاع وتاکید میکرد، باقی نمانده است. درینحال حمایت آقای احمدزی از همچو نظام ناکارآمد،که بوسیله آقای کرزی عقیم گردید، درحکم تیر درتاریکی رهاکردنست. تکرارهشت سال سوخته ایکه پرداختن مجدد به آن در جامعه ای چون افغانستان سنگینی میکند. کما اینکه نظام ریاستی با متمرکز نمودن ابعاد صلاحیتهای اجرائیوی دولت، جز تقویت بحران، فساد وتسلط فرد مداری واستبداد، کاری راازپیش برده نمیتواند. درینمورد ارائه بدیل نظام ریاستی، بنام نظام پارلمانی از سوی آقای عبدالله یک پاسخ مثبت ومتناسب به ضرورت جامعه مادر بازنگری نظام سیاسی آینده ارزیابی میگردد. افغانستان بخاطرجلب مشارکت ملی درساختار نظام موثر سیاسی پارلمانی، نه بگونه ایکه در بعضاً کج بحثیها مطرح میشود، ضرورت دارد. کشمکش دولت وپارلمان طی سالهای گذشته برمبنی نقض قانون دررعایت لایحه وظایف هردو ارگان مهم از سوی دولت نهفته بود، نه درخصلت نظام پارلمانی.


بهرحال یک نگرش برکارزارانتخاباتی کشور، بخصوص در سطح سه تن ازکاندیدان مطرح میرساند که، رییس جمهورکه یکی ازین کاندیدانست، تمام اهرمهای قدرت دولتی رابخدمت گرفته وبا بذل وبخششهای مادی ومعنوی غیر شفاف به افراد آزموده شده عرصه تبلیغات راگسترش بخشیده است. در صورتیکه دستی از غیب کاری نکند، تدویرمحافل تصنعی بنام حمایت مردم با توجه به رخوت زدگی نظام کاری ایشان درهشت سال گذشته، پیروزی ایشان رادرین انتخابات علامت نمیدهند.

باتوجه به فرصت کم وکوتاهی که به انتخابات باقیمانده است، درصورتیکه آقای اشرف غنی نتواند ساختار نطفه ای ومحدودکنونی رادر طیف حامیان سیاسی واجتماعی خود بوجود بیاورد، موجودیت اودرابعاد وموقعیت اجتماعی کنونی نیزایشان رادردرجات نامحسوسی قرار خواهد داد.


 در همین حال گرمجوشی وحمایت روز افزون مردم از دکتر عبدالله واشتراک مساعی گروههای سیاسی نظیر جبهه ملی، شورای متحد ملی، شورای تشریک مساعی احزاب وسازمانهای سیاسی وشخصیتهای منفرد، تعلقیت اجتماعی وکارنامه سیاسی ایشان، اورادر موقعیت برازنده ای قرارداده است، که میتوان از آن بحیث هسته بحثها ودستیابی به تفاهمات بعدی استفاده نمود.


 آنچه لازم به تذکر است اینکه، علی رغم تاکیدات جامعه جهانی مبنی بربیطرفی آنها درکارزارانتخابات افغانستان، وبا توجه به اهمیت مساعی همگانی مردم افغانستان وجامعه بین المللی درمهار نمودن چالشهای سیاسی ونظامی کشور این بیطرفی کارساز ومورد باور مردم نخواهد بود.

مسئله چگونگی ثبات سیاسی بعد از پروسه انتخابات نیز از سئوالات دارای اهمیت جدی میباشد، دست اندرکاران انتخابات بایست با توجه به تجربه جمهوری اسلامی ایران، ومتکی بر امانت دروظیفه مجال هرگونه شک وتردید رادرذهن کاندیدان ومردم افغانستان راه ندهند. عبورمدبرانه از خطی بنام انتخابات مستلزم همکاری وتساند هدفمندانه بین نیروههای سیاسی جامعه، مردم افغانستان وجامعه جهانی میباشد، که همزمان با مسایل یومیه درپیشبرد کمپاینهای انتخاباتی نمیتوان آنرااز نظردور داشت.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 108 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.