Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تــرکـــش حُبـــاب هــا! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالقدیر علم   
دوشنبه ، 25 مرداد 1395 ، 08:45

تــرکـــش حُبـــاب هــا!میگویند سرانجام حباب دل داکتر عبدالله کفید وآنچه در دل داشت برملا ساخت. ما هم میگوئیم حباب دل ماهم که از پشم نیست گاهی می ترکد. این را درست میدانستیم که  داکتر عبدالله بنام عبدالقدیر علمرئیس اجرائیه هیچ صلاحیت اجرائی نداشته با بردن عرایض وپیشنهاد منظوری برخی افراد همیشه نقش واسطه بین اشرف غنی وبرخی حامیان نزدیکش را بازی کرده. از انجائیکه حامد کرزی واشرف غنی وخلیل زاد دارای استراتیژی واحد اند در استانۀ تکمیل شدن میعاد توافقنامه حکومت وحدت ملی میخواهند رئیس اجرائیه را متوجه موقعیت تعریف ناشده اش کنند.

حالا چند وقت شده عرایض وپیشنهادات دوستان در دفتر رئیس  اجرا ئیه بالای هم تراکم کرده که از اثر عدم منظوری حلقه نزدیک هم در حال سگلیدن است .او چارۀ نداشت جزء اینکه دوستانش را در جریان بگذارد   بجای اینکه بگوید من میخواستم روی این سیاست خارجی ویا  فلان بر نامه ملی با ایشان صحبت کنم گفت سه ما میشود دو ساعت هم راز دل ومشوره نکردیم رئیس جمهوری حو صله ندارد صلاحیت ر یاست جمهوری را هم ندارد ؟ در پیوند به اظهارات اخیر جناب داکتر حامیان ومخالفانش  اظهار نظر های داشتند که زیاد تر ریشه در قوم گرائی داشت که بی تردید ترکش حباب دل بسیاری هارا در پی داشت  واز حباب دل من هم این سوال ها بیرون افتاد.؟
تبصره: در افغانستان معمولا از بزرگان انتقاد نمیکنند چون عقیده دارند که ثروت وقدرت معیار عقل ودانش وحتی تقدس است.ولی بزرگان گفته اند .اگر دانش به روزی بر فزودی ... ز نادان تنگ روزی تر نبودی..به نادانان چنان روزی رساند .. که صد دانا به آن حیران بماند...لذا با حفظ احترام به بزرگان باید گفت که گاهی سیاسیون کته کله هم اشتباه میکنند. درین نوشته چند سوال وملاحظه را در ارتباط به اظهارات جناب داکتر  صاحب عبدالله جناب استاداعظا وبرخی پیروان خوش سلیقه اظهار میدارم امید با عث رنجش خاطر شان نشود.
1-    جناب داکتر صاحب حالا فهمیده که رئیس جمهور کم حوصله است؟ واین فتوای شان که کسیکه حوصله ندارد صلاحیت ریاست جمهوری هم ندارد.فقهی است ؟ سیاسی  است؟ جا معه شناسی است  ویا زور آزمائی؟
2-    آیا داکتر صاحب حاضر است برای یک روز هم که میشود قصر سپیدار را ترک کند؟ تا جا ئیکه من میدانم داکتر صاحب عبدالله فقط در رفتن به قصر ونشستن  به چوکی وپذیرش مراجعین از ولایات وصحبت های متحدالمال دل خوش کرده بود وحالا هم میداند جای بهتر از قصر سپیدار برایش میسر نمیشود.
3-    تکه ها وقطره ها ی حباب دامن بزرگان را هم آلوده میسازد.من سال پار یک شب مهمان محترم استاد اعطا محمد نور بودم که از مهمانداری شان نهایت سپاسگزارم  اما ملاحظات خودرا نسبت به اظهارات شان چنین بیان میدارم.
4-    ایشان در یکی از صحبت های خود باذکر نام گفتند از مرکز چند تا مور وملخی بی ارزشی را علیه  من تحریک کرده اند تا امنیت مزار را خراب کنند ویا کلیمه غنی من را بر طرف کرده نمیتواند از نظر من این الفظ وکلیمات سیاسی نیست بجای شکست حریفان را بیشتر تحریک میکند.
5-    ایشان فرمودند که غنی من را از سمتم بر طرف کرده نمیتواند چون به اساس توافق وامضای ما به قصر ریاست جمهوری رفته!..از اظهارات شما فهمیدیم که شما وداکتر عبدالله بخاطر چوکی ولایت  بلخ وریاست اجر ائیه  توافق نامه را امضا کرده اید ورائی این همه خوشباور های قومی وحزبی را تنها با دو چوکی معامله کرده اید واگر چنین نبود باید حالا شما چند والی ووزیر میداشتید .. سوال دیگر اینکه در اثنای امضا فکر نکردید کسیکه رئیس جمهور میشود در نزد عام ملت صلاحیت مقرری وبر طرفی هر والی  ورئیس و حتی وزیر را دارد؟ وسائر صلاحیت های که در قانون اساسی تسجیل شده؟ این در حالیست که اشرف غنی  شمارا قبلا بحیث سر پرست تعین کرده یعنی شمارا از جای شما تکان داده کسیکه  صلاحیت تکان دادن را داشته باشد  صلاحیت جا بجا ئی را هم دارد.او وقتیکه شمارا سر پرست تعین کرد دوستان شما را آزمایش کرد که آب از آب تکان نخورد وحین بر طرفی هم توقع بیش ازین نداشته باشید.
6-    سوال دیگر اینکه برخی دوستان نوشته اند بر طرفی استا د اعطا بر طرفی رئیس جمهور اشرف غنی را در پی دارد؟.خوب اینقدر زور وقوت که وجود داشت چه نیازی به امضای توافق نامه سیاسی بود از همان روزی اول که حامیان شما انگیزه داشت ومتحد بود آنرا کنار میزدید ویا چوکی ولایت بلخ مهمتر از ریاست جمهوری بود؟ واگر این توافق نامه بر حسب مصلحت ملی وحفظ وحدت ملی صورت گرفته حالا چرا بخاطر چوکی شخصی  اینقدر غوغا بر پا شده .در حا لیکه چوکی ولایت بلخ تقا ضا وخواست همه تا جیک ها نبوده.به فرض .تقدیر اگر اشرف غنی فرمان بر طرفی استاد اعطارا داد وبه عوض آن بسم الله خان را والی بلخ ساخت در آن صورت موی از موی تکان خواهد خورد؟
7-    دوستا نیکه عکس العمل نشان دادند غالبا از آدرس قومی وتا جیکی  زور آزمائی کردند.سوال من این است که  در شرائط فعلی رهبر تا جیک ها کی است ؟ اگر چندین رهبر دارند این رهبران در قضا یا ومسائل سیاسی  دیدگاه واحدی دارند  یا خیر اینها با هم اند ویا بخاطر حفظ منافع شخصی  خود شان دنباله رو اند ؟
8-    برخی از آدرس قومی بنام تا جیک علیه پشتون میتازند در حالیکه در شمال علیه ازبک ودر مرکز با هزاره میانه خوبی ندارند آیا میشود با هیچ قومی میانه خوبی نداشت وباز هم پیروز بود؟..از ایشان می پرسم استراتیژی حفظ  قدرت به نظر شا تنها حفظ چوکی چند نفر است ویا  داشتن رابطه وپیوند خوب با کتله های بزرگ قومی ومردمی؟

9-    من برای اقوام تا جیک یک پیشنهاد دارم اینکه. اول شعار های قومی را کنار بگذارید واگر قوت خودرا  در سایه قومیت می بینید لطف کنید برای خود یک ویا دو نفر رهبر قومی را مشخص کنید مانند ازبک ها وهزاره ها وغیره که اقلا یک ویا دو رهبر شان مشخص است .رهبر شما کیست؟ صلاح الدین خان است؟ استاد اعطاست ؟ داکتر عبدالله است ؟ احمد مسعود ویا اول شهید مسعود است ؟ امر الله صالح است ؟ قانونی است ؟ بسم الله خان است ؟ خلاصه کل پنجشیر است ؟ اسماعیل خان است ؟ پدرام است  کی است ؟
10-    پیشنهاد دیگر:.بروید بجای حرف هلی قلمبه دلمبه استراتیژی مشخص ودقیق داشته باشید که از زندگی چه میخواهید؟ .مردم کار میکنند واهل عمل وشما شعار وپف ولاف وسر انجام معامله وامضا ببخاطر دو چوکی . در سایت های انتر نتی زیر عنوان خرا سانی وآریائی وغیره  همیشه از آدرس قوم تا جیک صحبت میشود آیا این افراد رهبری میشوند ویا خود سر وبی بر نامه تخم دشمنی را بین اقوام افغانستان میپاشند؟
11-    درین روز ها شایعات بر گزاری کنگره جمعیت اسلامی  نیز بگوش میرسد.اگر راست باشد واین جرأت وتوان در وجود برادران باشد از برادران تا جیک خود خود تقاضا میکنم تاا حین بر گزاری کنگره جمعیت  یک کا ندید برای رهبری قومی خود نیز داشته باشند.واگر فعالیت های قومی از دید شان مذ موم  ونا پسندیده باشد لطف کنند اعلامیه صادر کنند که فعالین قومی در رسانه دهای اجتماعی افرادی اند که  بحکم ذوق وسلیقه کار طور خود سر وشخصی کار میکنند به قوم تا جیک هیچ ربطی ندارند.چون این افراد با شعار ها وپرا ذزیت پرا گنی رابطه اقوام ساکن در افغانستان را خراب میکنند...در آخر برای همه دوستان مؤفقیت وسر افرازی دارین آرزو میکنم...چون میدان این روز های تحولات غیر منتظره در حال آبستن است وبه بهانه تکمیل شدن عمر حکومت وحدت ملی هر کس در پی پیدا کردن راه وچاره است..

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 26 مرداد 1395 ، 08:05
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 189 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.