Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تمـــدن شــکست خــورده ابتـــذال مــی آفــریند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتر صاحبنظر مرادی   
دوشنبه ، 5 مهر 1389 ، 22:14

دکتر صاحبنظر مرادیدر راستای شناخت فرهنگ معاصر دنیای غرب چیزهای زیادی را ازطریق کتب ورسانه های جمعی خوانده وشنیده ایم وآگاهیهای معینی درین خصوص وجوددارد. بساری ازگرویده گان دنیای غرب سعی کرده اند تادرجه رشد وپیشرفت فرهنگی اروپا را درموازات رشد وانکشاف تخنیکی وتکنالوژیک آن بسیارپراعجاز، ظفرمند وانسان سازوانمود کنند. درحالیکه اگررشد تخنیکی زاده فرهنگ فکرکردن، اختراع، آفرینش واستعداد انسان است، اما کاملاً زاده فضا وحال وهوای فرهنگی نیست؛

 زیرابسیارکشورهای فرهنگی راسراغ داریم که باتوجه به تسلط فقروکمبود مولفه های رشد وانکشاف اجتماعی نتوانسته اند ازخود توان بدست گرفتن قبضه تخنیک وتکنالوژی وانکشاف اقتصادی رادرخط السیرزمان متبارز سازند.

پس لازم می آید تاازپیشرفت اقتصادی وتخنیکی وتکنالوژی غرب درجایش باقید ملاحظات وتحلیل عوامل وفرصتهای تاریخی آن سخن گفت، اما درمسایل فرهنگی وروبنایی آن قضاوت جداگانه ای درکاراست.

اخیراً رسانه های نوشتاری، سمعی وبصری (روزنامه ها،سایت انترنیتهای مختلف ورادیو دوچه ویله)کشورآلمان از ازدواج آقای "گیدو وستروله" وزیرخارجه 48 ساله وهم جنس باز کشورآلمان بامرد موردنظرش "مایکل مرونز"43 ساله خبردادند. درمورد مقام و شخصیت وزیرخارجه وآنهم وزیرخارجه کشوربزرگی چون آلمان همه درحدودی چیزهای میدانیم، وچنین شخصی مسلماً یک فردعادی وبازاری نمیباشد تا انتخاب اورادرخصوص ضروریات زنده گی وبخصوص ازدواج بامرددیگری دست کم گرفت، وچنین مسئله ای را زاده ذوق فردی و وازشئونات خصوصی آن برشمرد، درحالیکه مسئله ازدواج مردبامرد یا هم جنس بازی ومسایلی ازین قبیل جزوی ازقوانین پذیرفته شده برخی ازکشورهای اروپایی هستند، ونهاد های معینی دراروپاازین دخمه اخلاقی بحیث تامین وبرخورداری حق انسان یا دموکراسی باافتخارتبلیغ میکنند. رویهمرفته وزیرخارجه آلمان برخلاف مقام واعتباردولتی خود به کاری دست زده است، که درشرق ما دیوانه هاهم ازاجرای آن ننگ وعاردارند.

 پیوست به آن مرد دیگرآلمانی بنام "اووه میتز شرلیش" درشهرسندن آلمان باپشک خویش رسماً عروسی نمود ومراسم عقدنکاح آن توسط هنرمند "کرستن ماریالوری" دربدل دریافت مبلغ سه صدیورو انجام شد.

همینطوریکی ازشهروندان کشوراتریش بنام جوزف فریتزل پس ازاجرای تجاوزجنسی به دختردوازده ساله اش، اورابرای مد ت بیست وچهار سال درتهکویی زندانی نمود، وبه تعداد سه پسروسه دختر ازین ازدواج تجاوزی ونامشروع زاده شدند. اینها ودهها مورد دیگرمسایلی اند که باصطلاح ازناف تمدن بشری یعنی اروپای آزادبرخاسته وسربلند کرده اند.

درقانون آفرینش وفطرت بشری هرآنچه برخلاف طبعیت وبدورازحوزه پذیرش وقراردادهای اجتماعی انسانها عمل کند، زشت وناخوش آیند ودهشت باروتکان دهنده است. چنین فرهنگی عین بی فرهنگی یابدفرهنگی نام دارد.

مسئله ازدواج باسگ وپشک وهم جنس بازی نه تنها تکان دهنده هستند، وازبولهوسی ولاقیدی انسانی که چنین بی ارزشی هارا بعنوان معیارآزادی انسان غربی وانمود میکنند، خاتمه نمی یابند، بلکه توهین وحقارت کراهیتبار به ذات انسان، غارت حق معنوی وخشونت دربرابرمشترکات عام انسانی دانسته میشود. درحالیکه ازلحاظ پذیرش همان ذوقیات استاتیکی که امروز ذوق وعواطف انسان غربی درپرتو قوانین آن پیمایش میگردد، امریست فاقد ارزش وزیبایی وتهی ازکرامت وشرف انسانی. پس فرهنگ غربی، فرهنگ اروپاست، نه مشمول فرهنگ کل بشریت.

حال که جامعه شناسان ازتمدن شکست خورده غربی حرف میزنند، دیده میشود که خط السیراین تمدن برمدار یامحیط یک دایره قهقرایی چرخ میزند، یعنی ازهمان نقطه ایکه دریکی ازبرهه های ظلمانی تاریخ به حرکت آغاز نموده اند، پس ازیک سیر طولانی گویی به همان نقطه اولی خود بازگشته اند. درحالیکه برهه امروزی هیچ تمدنی، دیگرشبیه حالات اجتماعی برهه آغازین آن نمیباشد.

شاید انسان درهیچ یک ازعطف گاههای تاریخی خود مثل امروز باوحشت ازدواج باحیوانات وحشی وبافرهنگ نامتعارف انسانی به حرکت برنخاسته، وپیام خلاف ورزی غیرمجازانسان باطبعیت راچون ره آورد نامیمون باخود حمل نکرده باشد.

ما شرقیها درحالیکه ازنظر غربیها انسان غیرکامل، عقب مانده وکم فرهنگ وبی فرهنگ خطاب میشویم، بااستماع اخبارتکان دهنده ای به پهنای حراج کرامت انسان وعقد مراسمهای پرزرق وبرق ازدواج با سگ وپشک غربیهای متمدن! برهنجارناشکنی طبیعی خود شکرگذاریم.

مامی بینیم که درشرق ما معنویت بررغم باورمعاندان غربی آن هنوززنده است، وتوانسته است بااستواری تمام خودراازدام مادیت متوحش این چنینی غربیهابرهاند.

سالها پیش آینده شناسان شرقی پیشبینی کرده بودند که شرق تاریخ پرماجرا وفرهنگهای متوالی وفراوانی راازسرگذرانیده است، وبا رهتوشه پرباروسالمند تاریخی وفرهنگی بسوی آینده های مظفروتابناکی راه میزند، وعصربیست ویکم عصرشرق یا دوران رنسانس آسیا خواهد بود. همین حالا شواهد وقراینی درجاپان، چین، مالیزیا، اندونیزیا، هند، ایران وتعدادی ازکشورهای شرقی حاکی ازپیاده شدن کاروان تمدن معاصردربسترپررمز وراز شرق باستانی گواهی میدهند، ما مطمین هستیم تمدن قرن بیست ویکم درآسیا، ادامه فرهنگ وتمدن بومی یا آمیزش عنصرروبنا وزیربنای این قاره پهناوربسوی عروج آینده خواهدبود، نه تقلید کورکورانه ازبی ارزشیهای برون رفته ازجوهرمصفای ذات انسان. انسان میکانیکی وغیرعاطفی این چنینی که غالباً به عوض کانون خانواده درپرورشگاههای نظامی واردوگاههای جمعی بافردیت خود وبدوراز احساس وشفقت والدین وخواهروبرادروفقدان روح احترام ومحبت پرورش یافته است. بناءً ازکوزه همان تراود که دراواست.

درشرق آئینهای دینی وفرهنگی به پاسداری ازاصالت کانون خانواده بحیث هویت آغازین انسان مصرانه تاکید میکنند. هنوزسه فانوس اندیشه زردشت درنهاد بخشی ازانسانهای شرقی (کردارنیک، رفتارنیک وگفتارنیک) فروزان است، وازبودا تاکنفوسیوس وپیام آوران شرقی، همگی انسان راازغرق شدن درباتلاق مخوف هوسبازی خرافاتی وازدواج باسگ وپشک بازمیدارند.

دین اسلام بنیاد محکمی رابرای نجات انسان آئین باور، ازذلت ودرمانده گی درچنگال اهرمن هوس وپتیاره گی اساس گذاشته است، وبا وسوسه های که سرشت انسان رابه کج راهه میبرند وناهمگون میسازند، درمصاف حق وباطل طلایه دارحفظ اصالتها ومعنویت انسان است، وقرآن کریم واحادیث نبوی(ص)وگنجینه های فرهنگ انسان باورمشرق زمین دساتیرمطمئن وتردید ناپذیری رادرخصوص ازدواج وتشکیل خانواده در برابر مسلمانان وانسانها گذاشته اند. زیرا خانواده نخستین سنگبنای ساختارجامعه انسانی است واگر چنین عنصرمهم واولی دارای متانت وسلامت ارزشی نباشد، نبایدبراستواری این بنا دل بست وبردوام آن اطمینان داشت.

بااینکه امروزکارزاری که درجهت بی اعتبارساختن شرق اسلامی وبرشمردن آن بحیث بسترخیزش دهشت افگنی وترویزم باتلاشهای عدیده ای درجریانست، ودهشت افگنان وانتحاریان وارداتی دربعد دیگری باارزشهای انسانی می ستیزند، اما باورداریم که بالاخره عقل سلیم فرا راه سمت الحرکت آنهایی که درین کانال تاریک راه میروند قرارخواهد گرفت، ومردم بحیث محورمحاسبات اصلی درتحولات اجتماعی، دردفاع ازکرامت بشری، میهن دوستی وبازهم ارزش آفرینی درین مبارزه پیروز خواهند شد، وازانتحاروترور وخرافه گرایی درازدواج، وبازیچه سازی شخصیت انسان بازهم به پایداری سلامت اجتماع انسانی وجاگزین سازی ارزشها برارزش ستیزی ها خدمت خواهندنمود.

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 143 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.