نویسنده محترم سلام،
من کوشش نموده واغلبا همه مقالتیکه در این سایت وزین بنشر میرسد مطالعه منمایم منجم له مقالات شمارا نیز، ولی متاسفانه که در نوشته هاۍ تان نه شور سیاسۍ و نه هم ادب نویسندکی یافتم بدان م عنی که از مطالعه مطالب نوشته شده توسط شما هیچ نوع لذت برده نمیشود ٠
برای شما همچو اینجانب بهتر خواهد بود که مطالعه کنید نه نوشته ، هر کار از خود استعدد خاصی کاردارد و نویسنکی هم چنین است،
امید زرده ن شود٠
یحیی خراسانی از شهر روتردام هالند