Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

حاکمــیت دوگــانه در حکـــومت وحــدت مــلی!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
سه شنبه ، 22 ارديبهشت 1394 ، 08:14

محمدعلی مهرزادجنبش های دادخواهی ومردم سالاری در سرزمین ما از سپیده دم طلوع آفتاب مشروطه خواهی، ونهضت آمانی تا روز گارما، با شبخون پرورش یا فته گان بیغوله ها ی ستیزه گرو مزدوران استعمار، در لباس مذهب که در جبهات شخصیت سازی کاذب توام با پیروان ودنباله روان بی خبراز ارزشهای دینی وملی به نیستی محکوم شدند.
از زمانیکه مسئله تحول واصلاحات بخاطرپایان دادن به عقب ماندگی افغانستان در ذهن روشنگران واصلاحگران دوران مشروطه خواهی طرح شد؛ همه به این مسئله روبروبودند که اصلاحات وتحولات اجتماعی وسیاسی در افغانستان نیازبه بسترفرهنگی و موافقت وهمراهی مردم دارد، در حالیکه مردم زیر نفوذ عده ای از روحانیون که به حیث نیروی باز دارنده وپیشرفت ونوآوری در مقابل نهضت های مترقی قرارد داده شده بودند. ازبدوتحول مشروطه خواهان به این موضوع کاملاً اگاه بودند که برای اصلاحات از کدامین مسیر باید حرکت کرد؟ بدون شک نهضت مشروطه خواهی که در راس آن شاه جوان امیرامان الله که تشنه ی تغیر وتحول بود با دوگرایش تمام عیار روبروشد؛ یکی اینکه درقدم اول برای براه انداختن تحول اجتماعی، روحانیت ومذهب را باید اماده به پذیرش اصلاحات نمود؛ ودرقدم دوم باورهای غلطی که از طرف مزدوران استعمار در لباس مذهب به خورد مردم داده بودند، ازریشه اصلاح کرد تا واقعیت های اصیل دینی وارزشهای ملی راهگشایی جامعه گردد. مصاحبه ای که شاه امان الله خان با یک ژور نالیست المانی در عرشه ی کشتی که عازم خارج بود بعمل آورده بود، که گویایی شرایط خاصی انزمان بود چنین گفته بود:(من یک خیال باف وبی پروا نیستم؛ من خواستم با انان (ملاها) مصالحه را پیش ببرم، اما انها نمی خواستند از هیچ نوع از نوآوری بشنوند،حتی بهبود ضروری ترین وسایل تخنیکی را نمی پذیرفتند، مثلاً تلیفون را به حیث کشف شیطانی رد می کردند.
شفاخانه نمی توانستم اعمار کنم ؛ چون یگانه حفاظت دربرابرمریضی ها تعویذ مطرح بود، کاغذ های با نقل قول از ایات قرآن که مریض باید می نوشید ویا زیر بالشت می گذاشت، مالیات منظم را نمی خواستند به رسمیت بشناسند، چون برضد اوامرخداوند به زعم انها پنداشته می شد ونظربه برداشت انان خداوند چنین چیزی را حکم نمی فرمود. برضد پاسپورت وتزکره به گونه شدید مبارزه می شد ؛ برای این که باید مردان عکس می گرفتند، طوری که در تمام دنیا معمول است. علما (ملاها) می گفتند کسی که می گذارد که عکس اش گرفته شود دریک سال، در یک ماه ویا در یک روز می میرد. اکثراً مردم به نواحی پولیس می آمدند وپیشنهاد می کردند که برای انها خوشایند تر است که 50 شلاق بخورند تا عکس انان گرفته شود. تحت چنین شرایطی باید مبارزه برای اصلاحات صورت می گرفت، من اولتر یک اردوی قوی وملی وقابل اعتماد می ساختم اما ساختن یک اردوقوی وتوانمند هزینه ومصرف می خواست؛ در یک کشورنادار ومحتاج مانند افغانستان این هزینه را از کجا می گرفتم.؟ به هرحال ارزومندم که حد اکثربعد از یک سال دوباره به خواست مردم افغانستان در کابل باشم.)
ایجاد وفاق ملی از ان روزتا این دم به ویژه در سه دهه اخیر اسیبهای غیرقابل جبران به خود دیده است؛ به این ساده اندیشی وپیوند کاری خارجیان، بدون کار فرهنگی وشکستن مرزهای قبیله سالاری درافغانستان اصطلاح حکومت وحدت ملی تضادهای طبقاتی نهفته رابیدار وتشدید خواهد نمود،به این سازشها وما ستما لیها نه مفهوم تحول وتداوم شما ونه هم شعاراصلاحا ت وهم گرایی کارایی نداشته؛ اگرنا ممکن نباشد درکوتا مدت به این سادگی میسر نخواهد شد. درست است که رئیس جمهوراز پلانهای اقتصادی گرفته تا تحول اجتماعی، رعایت حقوق بشروحکومت شایسته سالار، تامین حقوق زنان را در ساختار سیاسی متناسب وبا در نظرداشت اوضاع واحوال امروز افغانستان اعلان نمودند؛ متا سفانه تشکیل حکومتی بنام وحدت ملی از نظر شکل یک پیام تبلیغاتی که نهایت دلخوش کن درین مقطع زمانی شده می تواند ؛ وآنچه که دراغازودرجریان انتخابات محترم داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور با بهترین طرحها بمیدان حضوریافت، ولی این ترکیب جدید حکومت وحدت ملی، همه طرح های ابتکاری شان را ایجاد حاکمیت دوگانه،و فعالیت های گروهای فشار را نهادینه ساخت تا هر وقت خواسته باشند جلوی طرحهای اساسی دولت را مانع شوند، همین دوگانگی حاکمیت به عوض اینکه شعار تغیر وتحول را تداوم ببخشد؛ بحیث نیروی بازدارنده فعالیت خواهد کرد و باعث ضعف خودحاکمیت در سطح کشور خواهد شد. چرا عدم تحمل پذیری که امروزدر کمیسون انتخاباتی جریان دارد؛ نشود که اثرات منفی این دوگانگی حاکمیت که ازحمایت گروهای فشارکه دستشان درخون ریزی مردم وایجاد بحرانات امروز ذیدخل اند تهدید یست برای ازادی های بیان ومطبوعات و نهادهای مدنی که درحال شکل گرفتن است؛ ولی آنچه مهم است ترکیب حکومت وحدت ملی از دو ادرس قدرت متضاد وغیر معمول که اصلاً در قاموس دولت داری کشورها سابقه انچنا نی نداشته وندارد؛ بلکه از همه مهمترکه پست اجرایی ماورا وموازی با صلاحیت رئیس جمهور قرارگرفتن،به منظور مصلحت های سیاسی شخصی، منافع علیای کشور را نادیده پنداشتن دوراز ادعا های است که در مبارزه انتخاباتی عنوان می شد، واز جانب دیگر ترکیب ابتکاری اقای وزیر خارجه امریکا این متحد استراتیژیک ما مفهوم دولت دردولت را تحقق بخشید؛ ودر عین زمان عدم رعایت قانون اساسی، بنیاد حاکمیت واقتدارملی را تضعیف ساخت. ما از حکومت وحدت ملی تصوریری از ادامه حکومت تنظیمی که تا هنوزچون غنیمت جنگی بر سر تقسیم پسته ها سلیقوی برخورد می شود؛ حاتم بخشی ودر نهایت قانون اساسی این وثیقه ملی را به مسخره گرفتند.!حکومت وحدت ملی از اغاز تا امروزنه تنها ازنظر شکل بلکه از دیدگاه محتوا دیگر آ ن انسجام واقتدار یک دولت به معنی واقعی را که انتظار می رفت تا این دم بمشاهده نمی رسد، مدام با انسداد مشکل روبرو می شود ؛ یکروزدرزمینه ی تضمین امنیت وارایه خدمات همگانی مشکل دارد وروز دیگرنا کار امدی دستگاه بورو کراسی غول پیکر فساد اداری وایجاد ادارات پرهزینه ای بنام این آن خودرا را روزتا روز اشکار می سازد.
ترکیب این حکومت وحدت ملی با اجزاء ان پروگرام های متفاوت وبیشتر اوقات متضاد ی را پیش می برندوکار کرد یک دیگر را خنثی می کنند، وبسیار به سادگی اعتماد مردم افغانستان را قربانی تیمی خود ساخته اند ؛ ایا این مردم شایسته اینگونه حکومت است.!؟ در حالیکه در مبارزات انتخاباتی هردوتیم از شهروندان می خواستند تا با حضور خود پای صندوق های رای رفته نقطه پایانی بربحران مشروعیت دولت های قبلی وورشکستگی سیاست های تنظیمی وگروهی اتخاذ شده توسط حامیان انها بگذارند؛ ولی با هزار دریغ ودرد که به بهانه تقلب در انتخابات، ماهیت حکومت وحدت ملی با این حرکات توجیهی بیش از پیش در حال رنگ باختن است، نشانه های نگرانی از حکومت وحدت ملی بیشتر وبیشتر درمردم دیده وشنیده می شود، زندگی شهروندان را متاثر سا خته است؛زیرا دولت هنوزکه هنوز است به شکل محوری به دور خود می چرخد، البته این چرخش تا زمانی دوام خواهد کرد که امریکا با این پیوند کاری وپینه کاری خود در بدنه لرزان حکومت ادامه دهد. قرارداد استراتیژیک امنیتی بین افغانستان که در اوایل با شدت سرسام آور عنوان شد؛ تا اکنون نه فقط امنیت به سطح کلان که عبارت ازجلوگیری مداخلات پاکستان وایران باشد ضمانت اجرایی پیدا نکرده؛ بلکه امنیت ومصونیت شهروندان از دست، تبهکاران وتجاوز کاران به حریم مقدس زندگی شخصی هنوز در گرو زورمندان وتفنگ سالاران دیروز وامروز قرار دارد. سوال اینجاست که با اینهمه پر مدعایی بازهم جایگاه دولت در جامعه نه فقط از شدت بحران نکاسته بلکه اثرات منفی حکومت وحدت ملی که ناشی از اختلافات درونی وتیمی است بر شدت ان افزوده است. شاید بگویند که انتظارات مردم از دولت بالا است ؛ درست است که انتظار بالا در ذات خود نیز مشکل افرین است ؛ ولی این را نباید نا دیده ونا شنیده گرفت که هرگونه نا کارآمدی وچرخش محوری روی تقسیم پسته ها چون غنیمت جنگی میراثی است از دولت مردان دیروزکه حکومت وحدت ملی را نیز زیر پوشش خود گرفته است، نمی تواند دولت مردان امروز به بهانه های گونا گون سند برائت بگیرد، البته نگرانی مردم از انجا ناشی شد که سیاست حکومت در ذات خود مسیرو گرایش تیمی را تا اکنون دنبال می کند وا زحکومت وحدت ملی جز عنوان مفهومی اجتماعی که به واقعیت عینی جامعه پاسخ گو باشد به نظر نمی خورد. وفاق ملی در کشوریکه سه دهه جنگ را پشت سر گذشتانده وازین ناحیه زخم های علاج ناپذیر دیده است؛ باید اعتراف کرد که انقدرهم اسان نخواهد بود؛ در حالیکه تا مانده های گروهای هفت وهشت گانه که درایران وپاکستان ساخته شدندوفعلاً در ارکان دولت، صرف با تبدیل کردن سنگر وبا ترکیب غیر متجانس وغیر معیاری حضور دارند؛ ودرصورت فقدان یک ستراتیژی روشن در همه زمینه ها ی رشد جامعه پاسخ گویی مسایل اقتصادی، اجتماعی وتامین حقوق اقوام وملیتها، محیط زیست وحقوق زنان با این ساختار وترکیب سهمیه بندی، مفهوم مشارکت عادلانه ملی وبرابری حقوق شهروندان جدا از تعلقات فکری ومذهبی وقومی، جنسیتی اداره کشوررا دچار بحران می سازد. تاجاییکه قراین وعملکرد درین مدت گویا است نه نشانی از اصلاحات وهمگرایی ونه هم از تحول وتداوم خبری است ؛ به عوض اصلاحات انحطات ساختاری وبجایی همگرایی اختلاف درونی که بوی تعفن تنظیم بازی وجبهه بازی تاریخ زده به مشام میرسد ؛ بجای تحول وتداوم رکود اقتصادی وتوقف تولیدات داخلی وبه تعویق افتادن کمک های خارجی توام با یک سلسله شایعات داعش بازی مدتی این دولت را مصروف می سازند، این روند کاری مایه نگرانی را در شهروندان ایجاد کرده است.
حکومت ساخته شده ای بن اول ودوم که جا نشین به اصطلاح امارت ساخته شده ای پاکستانی شد، تحفه ی بود که در سیزده سال برای بدست اوردن قدرت وثروت وحفظ ان به جان هم تاختند وشیره جان وخون مردم مارا مکیدند وبر شانهای زخمی ملیت های ساکن در افغانستان تحمیل شدند؛ وجهت بدست آوردن قدرت وثروت از هیچ عمل غیر انسانی به حریم سرمایه معنوی ومادی جامعه ما تجاوز وتعرض کردند، ازسود گرفته،تا اختلاس، رشوه، تجاوز به حقوق دیگران، تقلب های انتخاباتی، زورگوی، وحشت، ارعاب وترور وجنگهای خونین دریغ نکردند. در صورتیکه هدف غایی انها روی این پدیده های شوم گذاشته شده بود ؛ برین مبنا ءکه هدف وسیله را توجیه می کند، در حالیکه اخلاق وفرهنگ وقانون جامعه ما این را به خط زرین نوشته که (برای رسیدن به هدف مقدس وسیله هم باید مقدس باشد) اگرهدف ووسیله از لحاظ اخلاقی باهم انتطباق نداشته باشد در لجن زار کرداربد وغیر اخلاقی فرورفته ؛ طوریکه در عمل دیده شد که دولت مردان در طی سیزده سال در لجن زار متعفن فساد اداری آلوده و روزمره شاهد آن بودیم. خوشبختانه هستند انسانهای پاک سرشت که بر جنازه اصول اخلاقی وارزشهای اسلامی وملی گریه ونوحه دارند ودر انتظار ان به سر می برند که اصول اخلاقی وارزشهای ناب اسلامی وملی را در عمل فرد واجتماع جان تازه بخشند وآن زمان دور نیست که شاهد فرمانروایی صداقت وحقانیت واز همه مهمترحاکمیت قانون باشیم.
اگرقرارباشد که بنیاد حکومت وحدت ملی تداوم حکومت قبلی باشد ؛به این تفاوت که حکومت قبلی در خارج سرهم بندی شد، همان کارگردانان در داخل به یک توافق سیاسی خلاف تمام نورمهای بین المللی وقانون اساسی وشرایط عینی جامعه ما به ابتکار جدید به زعم خود شان جلوگیری ازیک بحران دست زدند، ولی غافل از اینکه در اینده نه چندان دوراین حکومت وحدت ملی را در تقابل با (داعش) قراردادند، تا ناکامی که در مبارزه علیه القاعده وتروریزم در دولت قبلی مواجه شدند بفراموشی بسپارند، با تغیر نام در مبارزه با داعش فرصت های بعدی را از دست ما بگیرندکه همین اکنون در حال گرفتن هستند.! چرا همین اکنون اگراوضاع را دقیق تر تجزیه وتحلیل کنیم رفتارفردی واجتماعی وسیاسی ما درحال حاضر ونشان دادن تناقض در رفتار فردواجتماع ودولت که یک مجموع نا همگون را بنام حکومت وحدت ملی ساخته است ؛ مجموعه ای ناهمگون که هم در سیاست داخلی وخارجی معضله ساز بوده وقادر نیست تا مقوله ها ی اساسی حکومت وحدت ملی راهم کلام وهم سخن بسازند.
درین رابط اگرحکومت وحدت ملی شرایط داخلی کشورومنطقه وجهان را با این عینک دودی مورد مطالعه قراردهد به روشنی می توانیم اعتراف کنیم که آنچه باعث شده تا کشتی تحول وتداوم واصلاحات وهمگرایی به گل بنشیند ؛ مخالفت های درون تیمی است که تیم اصلاحات وهمگرایی نقش (اپوزیسیون) داخل حکومت وحدت ملی را بازی می کند، وظیفه گروهای منتقد دولت که خارج از دولت اند وحق مسلم شان است که انتقاد تعمیری کنند. وای بحال حکومتی (خود کوزه و خود کوزه گروخود گل کوزه) که در داخل حکومت وحدت ملی، بحال خود انتقاد تخریبی را براه انداخته اند،این را می گویند فرمول افغانی.! اگرخود حکومت وحدت ملی نتواند مشکلات درونی را حل کند ؛ بدون شک مشکلات مردم بدان افزوده می شود.با این همه کمبودیها وتهدیدات داخلی وخارجی بازهم دولت یگانه نهادیست که هنوزماموریت اداره وسازماندهی زندگی اجتماعی را در سطح بزرگ وبغرنج جا معه را به عهده دارد؛ به شرطیکه در انجام تعهدات خود در قبال مردم که به انها اعتماد کرده اند مسئولانه عمل کنند. نتیجتاً باید به این واقعیت تن داد در صورتیکه تیوری با عمل تناسب منطقی می داشت بدون شک ما بایک کشور متعارف ودولت خدمت گذار مجری ورعایت کننده قانون وحقوق اولیه شهروندان روبروبودیم. طبیعتاً هیچ ضرورتی به طرح اینگونه مفاهیم به عنوان حکومت وحدت ملی که با شرایط عینی جامعه وفق ندارد نداشتیم.
Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 314 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.