Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

حــکومتی کــه دوبــار، از شــکم تقــلب معیــوب زاده شــد: PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتر بصیر کامجو   
دوشنبه ، 16 تیر 1393 ، 11:49

دکتر بصیر کامجوبنام خداوند جان و خرد

حق برصلح در حقوق بین المللی ره شناس اینست که صلح وامنیت یک حق ذاتی بشری است. وهرانسان شهروند آرزو دارد که در صلح وآرامش زندگی کند. اما با تأسف ودرد که شهروندان کشور ما از این حق هنوز محروم اند.
زیرا حکوماتی که برسرنوشت مردم این سرزمین فرمان راندند نزدیک بکل شریان قدرت و حاکمیت ایشان پیوسته در ناف خشم و خشونت وخود محوری بسته بوده است.
تیم حکومت حامد کرزی نمونه ای از این دست است. از تأمین صلح واستقرار حاکمیت مردم سالار سخت می ترسد وتداوم قدرت سیاسی تک محوری را در تحمیل جنگ، خون وخشونت و ایجاد انشقاق ملی می داند.
اکنون که از ختم ماه جوزا به اینسو دوره قانونی ریاست جمهوری حامد کرزی به پایان رسیده. بجای اینکه با حُسن نیت انتخابات 2014 میلادی را با صداقت وراستی وشفافیت مدیریت می کرد. وزمینه انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی رابه رئیس جمهور منتخب مردم مساعد می گردانید.
برخلاف انتخابات را به باد مسخره گرفت و به آرای مردم ارج نگذاشت، تقلب گستردۀ انتخاباتی را سازمان داد وروند مشروعیت انتقال قدرت را به بن بست مواجه ساخت وکشور را بسوی بحران سیاسی و اجتماعی دارد که می کشاند.
ما منحیث یک شهروند صلح خواه وحق نگر این سرزمین، از آقای حامد کرزی آرزو می بریم که یک بار بدور از جذبه های نفسانی واغراض دنیوی، با خود بی اندیشند وخداوند را همه وقت برانجام اعمال غیرصادقانه خویش حاضر بینند. وبه آرزو وآرای مردم سر تسلیم اخلاقی فرو آورند. به اهداف اهریمنی که بوی خون و قتل وکشتار را نوید می دهد پشت پازنند.
زیرا انتخاب راه تقلب وحکومت برخاسته از تقلب، کشور را به جزائر قومی و لسانی و چندگانگی تبدیل می کند.
بگونه مثال: حکومت جناب خود شما دوبار از شکم تقلب معیوب زاده شد. ازدید وجدانی دست آورد واقعی شما به مردم ما: مرگ هست و مرگ هست و مرگ؟؟؟
بگونه ایجاز مشت نمونه ای از خروار، دست آورد حاکمیت خودمحور شما در سیزده سال واندی که گذشت بقرار ذیل اند:
یک ــ در بخش اقتصادی:
حاکمیت مرکزگرای تیم حامد کرزی از دید جامعه جهانی، بی کفایت ترین، بی برنامه ترین و ناکاره ترین وناپاکیزه ترین و فساد پیشه ترین حکومت در جهان، به حساب می آید.
زیرا این دستگاه خود محور در جریان رهبری سیاست و اقتصاد وفرهنگ این سرزمین، هیچ کار سازنده وحیاتی برای مردم این وطن انجام ندادند، بلکه همدست با طالبان ودستگاه خدمات مخفی استخبارات پاکستان در پیشبرد سیاست بی ثباتی، تشدید ناامنی وازدیاد خشم و خشونت، قتل و کشتار، اعمال زور و تعرض و تجاوز، رشوت وفساد اداری، تولید مواد مخدر، به ستم گرفتن دارایی عامه... نقش اهریمنی را در همه عرصه های حیات اجتماعی بازی نمودند.

چرا؟ زیرا تداوم وعمر رهبری حکومات مرکز گرا وخودمحور، تنها در تشدید جنگ، دود وباروت وخمپاره، قتل و کشتار درآمیخته است.

بر اساس گزارش روز چهار شنبه 26 ژئن 2013 ملل متحد، افغانستان به رهبری حامد کرزی و تیمش بزرگترین تولید کنندۀ تریاک درجهان است. که در سال 2011 زیاده از 6370 ششهزاروسه صدوهفتاد هزار تن، نزدیک به 95 در صد کل تریاک جهان را تولید نموده است.

براساس خبر، آژانس خبرگزاری مهروبقول رئیس مبارزه بامواد مخدر دولت ایران، قیمت یک کیلو هیروئین درآمریکا 32000 سی ودوهزار دلار می باشد.
تولید سالانه هیروئین افغانستان که درسال 2011 به کمیت 6370 ششهزاروسه صدوهفتاد هزارتن بوده است. که ارقام معادله حسابی زیرازآن بدست می آید:
32000 ×1000 = 32000000 ×6370 = (203840000000) دوصدوسه میلیاردوهشتصدوچهل میلیون دلار، رقم پولی است که از عاید یکساله تولید وترافیک هیروئین در کشور بدست می آید.
اگر این رقم را حد میانگین قبول نمائیم، عاید سیزده ساله تولید هیروئین حاکمیت کرزی مساوی به:

( دوهزارو ششصد میلیارد و چهار صدو نودو نهُ میلیون دوصد هزار ) دلار می شود. اگر نفوس افغانستان را 30 میلیون نفر تخمین نمائیم. سهم هر نفرشهروند کشور ما از جمع این رقم مبلغ 88330 هشتادوهشت هزارو سه صدو سی دلار می رسد.

در این گزارش از قول یان‌کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفته شده که "اقتصاد مواد مخدر در افغانستان یکی از عوامل بی‌ثباتی دراین کشوراست. تولید و تجارت غیرقانونی موادمخدر همزمان منابع مالی را در اختیار شورشیان قرار می‌دهد و اقتصاد، امنیت و نهادهای افغانستان را تهدید می‌کند."
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید حدود یک میلیون افغان بین سنین 15 تا 64 ساله به مواد مخدر معتاد هستند.
که از جمله  000 700 هفت صد هزار معتاد این کشور به هیچ نوع درمان دسترسی ندارند.
اعتیاد یک میلیون شهروند ما به مواد مخدر، بزرگترین جرم و جنایت آشکار حاکمیت حامد کرزی وتیمش بوده که در مدت زمامداری سیزده ساله ایشان بر مردم ما روا داشته اند.
حامد کرزی با پیشبرد سیاست شمشیر ریاء ومصلحت، افتخار آمیز موفق شد که رسالت ستمگستر تکتباری خویش را جهت تضعیف و نابودی شهروندان صلحخواه این سرزمین انجام دهد و یک میلیون خانواده شریف این میهن را در ماتم مریضی، فقر واحتیاج ــ جگر گوشه های شان، غریق درد والم استخوان سوزسازد. و این نیروی یک میلیونی انسانهای جامعه مارا از حق زیست واز دائره فعالیت های اجتماعی و سیاسی وخانوادگی بیرون نماید.

دوم ــ صیانت حیاتی وامنیت قلابی

تلفات بخش ملکی:
حامد کرزی رسالت داشت که با گروه های تکنوکرات خویش امنیت و ثبات را بکمک نیرو های آیساف در کشور جاری نماید. بوسیله کمک های مالی آمریکا واروپا وسایر کشور های جهان صنعتی زیرساخت های جامعه مدنی را ایجاد کند. وزیرساخت های همبستگی شهروندی را مساعد گرداند. گام های آغازین در جهت اشتغال مردم و تأمینات اجتماعی و بهداشتی و تعلیم تربیه وآموزش و پرورش بگذارد.
با تأسف که این تیم بی کفایت بعوض تأمین امنیت و ثبات ؛ تشدید جنگ و خــشم و خشونت و بعوض همبستگی ملی انشقاق قومی و ملی را به ارمغان آوردند. دارایی کشور را دزدیدند وکشور را به جزائر زبانی تبدیل نمودند.

بگونه مثال:
تلفات مردم ملکی در جریان 13 سال حاکمیت حامد کرزی بقرار ذیل است:
در طول سالهای گذشته طالبان در هر سال 6000 ششهزار نفر همشهری کشور مارا بقتل رسانیده‌اند که بر اساس ارقام داده شده در طول 13 سال منجر به قتل 000 65 شصت و پنج هزار نفر گردیده اند.
جرم این مقتولین متوجه حامد کرزی و وتیم کاری ایشان می باشد. که بصورت مستقیم و غیر مستقیم درتسلیح دوباره نیروهای طالبان بویژه در جنوب وسایر نقاط کشور نقش بسزای داشته اند.

سازمان ملل متحد در گزارش شش ماه اول سال جاری 2011 اعلام کرده است که در این مقطع زمانی 1300 غیر نظامی جان باخته اند و نزدیک به 2500 تن دیگر زخمی شده اند.
از ارقام داده شده این سند میتوان استخراج کرد که بر اثر وقوع جنگ ها در افغانستان همه ساله حدود زیاده از 5000 نفر زخمی شده اند. که در 13 سال مجموعه آن به 000 70 هفتادهزار زخمی می رسد.

بخش نظامی:
نیرو های پولیس:
همه ساله به ترتیب ذیل از طرف طالبان کشته شده اند: 600، 688، 724، 639، 1292، 569، 349،.... به همین منوال اگر حد وسط تلفات پولیس در سال را 700 هفتصد نفر تخمین نمایم. در ان صورت جمع تلفات پولیس در 13 سال به 9100 نُه هزار ویکصد می رسد.

پولیس زخمی:
نیرو های پولیس به ترتیب سالها 2077، 1036، 1209، 1145، 743، 522،... نفر زخمی شده اند. اگر به این اساس تعداد میانگین زخمی شدگان پولیس را سالانه به 1000 یکهزار نفر تخمین زنیم. که مجموعه کلی آن در مدت 13 سال به 000 13 سیزده هزار نفر زخمی می رسد.

اردو کشته:
بترتیب سالها: 278، 259، 292، 821، 511،... در تطابقت به این ارقام معلوم، میتوان حد میانگین تلفات اردو را در سال 400 سرباز محاسبه کرد. که در مدت 13 سال مجموعاً به 5200 پنجهزار دوصد سرباز می رسد.

اردو زخمی:
750، 875، 859، 775، 256، 278، 292، 821، 511... براین پایه اگر حد میانگین تلفات زخمی اردو را در سال 600 سرباز محاسبه کنیم. در مدت 13 سال مجموعاً 7800هفتهزار وهشتصد سرباز می رسد.
کشته شدگان توسط نیرو آیساف همه ساله بترتیب ذیل:
1540، 560، 1360، 2077، 769، 334، 1000، 598، 440، 3021، 2000، 2500، 1500،... است. اگر حد میانگین تلفات طالبان و شهروندان ملکی را توسط نیروهای ایساف در سال 1500 نفر محاسبه نمائیم. در مدت 13 سال مجموعاً 21 بیست ویکهزار نفر می رسد.

کشته توسط نیرو هوایی:
1300، 4200، 114، 680، 359، 171، 3000،... طبق آمار فوق اگر حد میانگین کشته شدگان را 769 محاسبه کنیم در مدت 13 سال میتوان نزدیک 000 10 ده هزار نفر میرسد.

زخمیان توسط نیرو هوایی:
در سالها به ترتیب ذیل: 5000، 6800، 3566، 4368، 4507، 1954،... ثبت گردیده است. که براساس این کمیت اگر حد میانگین زخمی شدگان را 2076 محاسبه کنیم در مدت 13 سال حدود 000 27 بیست وهفت هزار نفر از شهروندان ملکی و طالبان زخمی شده اند. (1)

نتیجه
ــــــــــ
شرح مجموعیی تلفات نظامی و ملکی شهروندان ما در 13 سال حاکمیت حامد کرزی بقرار ذیل است:
1 ــ تلفات انسانی ناشی از کِشت تریاک:
ــ یک میلیون ( 1000000 ) نفر معتاد به مواد مخدر می رسد.

2 ــ تلفات ملکی که از طرف نیروهای طالب وسایر نیروهای مسلح کشته شده اند:
ــ کشته: 65000 شصت وپنج هزار نفر
ــ زخمی: 70000 هفتاد هزار نفر
ــ کشته شدگان توسط نیرو آیساف: 21000 بیست ویکهزار نفر
ــ کشته شدگان توسط نیرو هوایی: 10000 ده هزار نفر
ـــ زخمی شدگان توسط نیرو هوایی: 27000 بیست هفت هزار نفر

3 ــ تلفات نظامی:
ــ پولیس کشته: 9100 نُه هزار نفر
ــ پولیس زخمی: 13000 سیزده هزار نفر
ــ اردو کشته: 5200 پنجهزار ودوصد نفر
ــ اردو زخمی: 7800 هفت هزارو هشتصد نفر

جمع تلفات ملکی و نظامی شهروندان ما در این مدت 13 سال حاکمیت حامد کرزی:
ــ کشته ( 110300 ) یکصدو ده هزار و سیصد نفرهمشهری ما
ــ زخمی ( 117800 ) یکصدو هفده هزارو هشتصد نفر همشهری ما و
ــ یک میلیون ( 1000000 ) نفرهمشهری ما معتاد به مواد مخدر می باشد.

این بود نتیجه حاکمیتی که دو بار از شکم تقلب معیوب زاده شد.
آقای حامد کرزی از خداوند بترسید، مردم هم بندگان خداهستند. دیگرباعث قتل کشتار مردم بیچاره ما نشوید. دست از ازتزویر وریاء وایجاد حکومت برخاسته از تقلب بردارید. بگمانم سیزده سال مردم فریبی وخیانت به جان ومال این سرزمین کافی است.

منابع و مآخذ
ـــــــــــــــــــــ
1 ــ ویکی پیدیا انگلیسی تلفات قطعات نظامی خارجی وباشندگان افغانستان
Civilian casualties in the War in Afghanistan (2001–present)
الف: Afghanistan Casualties Military Forces and Civilians در ویبسایت
ــ راپور از اداره مهاجرین سازمان ملل
ــ بوتسون یونوورستی راپور الی سال 2011
ــ راپور یوناما ازسال2001 ــ 2011
ــ راپور سال 2012 توسط یوناما
ــ راپوراداره یوناما در سایت گاردین انگلند
ــ از راپور اداره تحقیقاتی کانگریس
تمامی راپورهای جنگ افغانستان را درین جا مطالعه کنید Afghan Archives - Civilian Casualties
Village is wiped out as 2,000lb of Allied explosives miss Taliban target در ویب سایت.

موفق وسرفراز باشید
Dr.Basir KomjoAdvertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 163 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.